Normálna a patologická fyziológia

Odbor: všeobecné lekárstvo

Garantka: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Program: normálna a patologická fyziológia

Škola: Lekárska fakulta UK v Bratislave

Štúdium prebieha na základe osobitnej Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia s domácou externou vzdelávacou inštitúciou v zmysle § 2 ods. 4 a § 54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách uzavretej medzi CEM SAV v Bratislave a Lekárskou fakultou UK v Bratislave. Rámcovo sa doktorandské štúdium riadi legislatívou UK k doktorandskému štúdiu.
Popri vyššie uvedených kritériách sa štúdium každého študenta riadi navyše aj pravidlami, ktoré sú stanovené Vnútorným systémom hodnotenia kvality doktorandského štúdia CEM SAV.

Profil absolventa

Absolvent ovláda analytické, biologické a biomedicínske metódy výskumu. Ťažiskom jeho odbornej profilácie je poznanie základných fyziologických procesov v komplexe s fyziológiou orgánov za normálnych fyziologických ale aj patologických podmienok. Absolventi môžu pôsobiť v klinickej diagnostike, v inštitúciách štátneho, resp. verejného zdravotníctva, vo farmaceutických firmách a pri plnení viacerých úloh členských krajín EÚ, ku ktorým ich zaväzuje rozhodnutie Európskej Komisie a Európskeho Parlamentu z roku 2002. Absolvent študijného odboru Normálna a patologická fyziológia je schopný samostatne vedecky pracovať, kriticky vyhodnocovať vlastné získané výsledky a konfrontovať ich s údajmi vo svetovej vedeckej a odbornej literatúre. Dokáže prenášať metódy a výsledky celosvetového výskumu do svojej práce a aplikovať ich pri rozvoji vedného odboru. Na základe získaných poznatkov, absolvent dokáže nielen aplikovať, ale aj vyvíjať nové metodické postupy s cieľom získať a uplatniť nové, originálne výsledky. Ovláda dobre najmenej jeden svetový jazyk, spravidla anglický, ďalej výpočtovú techniku a je metodicky pripravený na systematické štúdium najnovších poznatkov vo svetovej vedeckej a odbornej literatúre a elektronických médiách. Absolvent je pripravený vykonávať vedecké experimenty, pozorovania a analýzy, aby mohol racionálne a efektívne publikovať získané výsledky formou vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch. Absolvent je schopný aktívnej pedagogickej činnosti.