Biochémia

Odbor: chémia

Garant: RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

Program: biochémia

Školy: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Slovenská technická univerzita

Štúdium prebieha na základe osobitnej Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Rámcovo sa doktorandské štúdium na CEM SAV riadi legislatívou UK k doktorandskému štúdiu.
V prípade spolupráce s Fakultou chemickej a potravinovej technológie STU sa štúdium riadi legislatívou STU.
Popri vyššie uvedených kritériách sa štúdium každého študenta riadi navyše aj pravidlami, ktoré sú stanovené Vnútorným systémom hodnotenia kvality doktorandského štúdia CEM SAV.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu biochémia ovláda vedecké chemické, biologické a biomedicínske metódy výskumu a vývoja s orientáciou na skúmanie chemického zloženia látok a základné procesy, ktoré prebiehajú v živých organizmoch za fyziologických a patologických podmienok. Teoretické vedomosti a zručnosti, ktoré získal štúdiom môže využiť v širokej škále činností v biochemickom a biomedicínskom výskume, v klinickej praxi, v prevádzkových a vývojových laboratóriách potravinárskeho, farmaceutického, poľnohospodárskeho a veterinárneho zamerania, v obchodných firmách farmaceutického zamerania pri testovaní a predaji nových liekov, ďalej v informačnom manažmente a v neposlednom rade aj v štátnej správe. Biochemik – vzhľadom k medziodborovej povahe programu a širokých znalostiach absolvent sa môže bez problémov uplatniť ako chemik v iných profesiách a ako biológ tam, kde sa vyžaduje exaktný prístup a laboratórne zručnosti.