Projekty európskych štrukturálnych fondov

Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení

Kód ITMS204+: 313021Y920 
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Konkrétny cieľ: 10.1 Zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave
Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na skvalitnenie podmienok a integráciu kapacít špičkového nezávislého a priemyselného výskumu v oblasti funkčnej glykomiky s preferenciou k dedičným metabolickým a civilizačným chorobám človeka. Oblasť výskumu smeruje k identifikácii klinicky a prognosticky relevantných glyko-biomarkerov a diagnostických postupov.
Názov a sídlo prijímateľa: Chemický ústav SAV, v. v. i, Dúbravská cesta 3484/9, 845 38 Bratislava

Partneri: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i; SITNO PHARMA s. r. o.

Trvanie projektu: 01/2020 – 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 720 297,11 Eur

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves
Publicita projektu: 3. KONFERENCIA CENTRA EXCELENTNOSTI 2022: Aplikácia OMICS nástrojov v štúdiu vzniku chorôb a ich prevencie (Zborník príspevkov)

Vedecké publikácie:
1. E. Paulovičová, M. Hrubiško: Humoral immune responses against facultative pathogen Candida utilis in atopic patients withvulvovaginal candidiasis. Candida utilis glucomannan – New serologic biomarker
Immunology 21, 7637 (2020) – MU: 0,33.
2. Medzinárodené vedecké CDG symposium (virtuálne 23-24.6.2021)- poster – GlcNAc2Man5-7 N-glycan accumulation inserum of Slovak ALG12-CDG patient – MU: 0,33.
3. 5. svetová konferencia CDG pre rodiny a profesionálov – poster: Clinical case with a new type CDG-lx – MU: 0,33.
4. PREVEDA – Interaktívnakonferencia mladých vedcov: Sonam Kapoor, Marek Nemčovič, Zuzana Pakanová, Lucia Račková, Zuzana Brnoliaková: The assessment of N-glycans glycoprofiles derived from blood serum of different rat strains – MU: 0,25.
5. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: Rebeka Kodríková, Zuzana Pakanová, Ján Mucha, Marek Nemčovič, Peter Baráth: Hmotnostná spektrometria v glykoprofilovaní pacientov so zriedkavými dedičnými poruchami metabolizmu – MU: 0,25.
6. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: Filip Pančík, Zuzana Pakanová, Anna Šalingová, Anna Hlavatá, Marek Nemčovič, Stanislav Kozmon, Peter Baráth: Non-invasive diagnostics of MPS IIIA by MALDI-TOF – MU: 0,25.
7. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Filip Pančík, Zuzana Pakanová, Jana Mečárová, Alžbeta Čížová, Slavomír Bystrický, Stanislav Kozmon, Peter Baráth: MALDI-TOF/TOF ANALÝZA SACHARIDOVÝCH ZLOŽIEK LIPOPOLYSACHARIDU Z BAKTÉRIE VIBRIO CHOLERAE O139 – MU: 0,25.
8. Zborník abstraktov 73. Zjazdu chemikov: Filip Květoň, Zuzana Pakanová, Marek Nemčovič, Lucia Poliaková, Anna Šalingová, Peter Baráth: OPTIMALIZÁCIA ŠTRUKTURÁLNEJ ANALÝZY APOLIPOPROTEÍNU CIII POMOCOU HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE – MU: 0,25.
9. 10. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách (4-5.11.2021): R. Kodríková, M. Krchňák, A. Šalingová, M. Nemčovič, M. Stacheva-Ivanova, J. Mucha: Využitie metód hmotnostnej spektometrie v diagnostike dedičných porúch glykozylácie – MU: 0,25.
10. Jana Ziburová, Marek Nemčovič, Sergej Šesták, Jana Bellová, Zuzana Pakanová, Barbara Siváková, Anna Šalingová, Claudia Šebová, Mária Ostrožlíková, Dimitra-Evanthia Lekka, Jana Brucknerová, Ingrid Brucknerová, Martina Skokňová, Alexandra Mc Cullough, Gabriela Hrčková, Anna Hlavatá, Vladimír Bzdúch, Ján Mucha, Peter Baráth: A novel homozygous mutation in the human ALG12 generesults in an aberrant profile of oligomannose N-glycans in patient’s serum. American Journal of Medical Genetics 185, 3494-3501 (2021) – MU: 0,2.
11. Iveta Uhliariková, Mária Matulová, Zuzana Košťálová, Jaromír Lukavský, Peter Capek: Lactylated acidic exopolysaccharide produced by the cyanobacterium Nostoc cf. Linckia. Carbohydrate Polymers 276, 118801(2022)- MU: 0,2.
12. Filip Pančík, Zuzana Pakanová, Marek Nemčovič, Filip Květoň, Anna Šalingová, Anna Hlavatá, Stanislav Kozmon, Peter Baráth: Application of MALDI-TOF Mass Spectrometry for Non-invasive Diagnostics of Mucopolysaccharidosis IIIA – MU: 0,5.
13. Filip Pančík, Zuzana Pakanová, Filip Květoň, Peter Baráth: Diagnostics of lysosomal storage diseases by mass spectrometry: a review. Chemical Papers 76, 3995–4004 (2022) – MU: 0,7.
14. Ema Paulovičová, Lucia Paulovičová, Izabela Pawlaczyk-Graja, Roman Gancarz, Mária Kopáčová, Peter Capek: Effectivity of polyphenolic polysaccharide-proteins isolated from medicinal plants as potential cellular immune response modulators. Biologia 77, 3581–3593 (2022) – MU: 0,7.
15. Filip Pančík , Zuzana Pakanová, Jana Mečárová, Alžbeta Čížová, Slavomír Bystrický, Stanislav Kozmon, Peter Baráth: Fragmentation analysis of O-specific polysaccharide from bacteria Vibrio cholerae O139 by MALDI-TOF and LC/ESI-MS/MS. European Journal of Mass Spectrometry 28, 47-55 (2022) – MU: 0,7.
16. Michal Halaj, Mária Matulová, Peter Capek: Structural features of biologically active extracellular polysaccharide produced by green microalgae Dictyosphaerium chlorelloides. International Journal of Biological Macromolecules 214, 152-161 (2022) – MU: 0,7.
17. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: The application of MALDI-TOF for diagnostics of mucopolysaccharidoses and mucolipidoses – MU: 0,5.
18. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: Analýza oligosacharidov v moči pacientov s alfa-manozidózou využitím HPLC-FLD – MU: 0,5.
19. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: Chakterizácia proteínu A0A161ZKU8_DAUCS – MU: 0,5.
20. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: Charakterizácia glykoprofilu pacienta s defektom v galaktolyzácií – MU: 0,5.
21. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Antibody-mediated immune responses against rare facultative pathogen Candida utilis in atopic patients with vulvovaginal candidiasis. Glucomannan as a new serologic biomarker – MU: 1.
22. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Biotransformation of maltose to maltobionic acid by Bacillus sp. PDD-3b-6, bacterium isolated from cloud water – MU: 0,5.
23. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Cellobionic and Lactobionic acids produced by Bacillus sp. PDD-3b-6, bacterium isolated from cloud water – MU: 1.
24. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Čiastočná biochemická charakterizácia proteínu UniProtKB Q75XT0 – MU: 1.
25. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Deficit prolíndehydrogenázy: Metodika na diagnostiku NMR spektroskopiou – MU: 1.
26. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Elektrostatický potenciál povrchov exoglykozidhydroláz rodiny 28 – MU: 1.
27. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: In vivo NMR monitoring of [1-13C]-glucose biotransformation by Bacillus sp. PDD-3b-6, bacterium isolated from cloud water – MU: 0,5.
28. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Monitoring zmien hladín glykobiomarkerov alfa-manozidózy pomocou HPLC-FLD – MU: 0,7.
29. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Monitorovanie hladiny Glc4 u Pompe pacientov pomocou 1H NMR – MU: 1.
30. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: N-glykoprofilácia fibroblastov pre štúdium zmien v ľudskom glykóme – MU: 0,7.
31. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Porovnanie modelov glykozidtransglykozyláz vytvorených pomocou programov Modeller a AlphaFold – MU: 1.
32. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Research of inhomogeneous lyophilization and development of methods for the stabilization of samples – MU: 0,5.
33. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Stanovenie N-glykoprofilu mikrovezikúl, potenciálneho zdroja nových glykobiomarkerov – MU: 0,7.
34. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Teoretická stabilita komplexu enzým-substrát a experimentálne stanovenie enzýmovej aktivity – MU: 1.
35. S. Kapoor, D. Kala, J. Svoboda, Z. Brnoliaková, J. Otahal: The Effect of Sulphoraphane on Brain Glucose Uptake during Neonatal Hypoxic-Ischemic Encephalopathy in Newborn Rats European Pharmaceutical Journal 68, 136-138(2021) – MU: 0,2.
36. Z. Brnoliaková: N-linked glycosylation and its potential within different rat strain´s pharmacology basic research. 11th World GLYCOBIOLOGY CONGRESS & 14th International Conference on GENOMICS AND MOLECULAR BIOLOGY, Journal of Clinical & Medical Genomics 9,(2021)- MU: 1.
37. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2021: ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV: Sonam Kapoor, Marek Nemčovič, Zuzana Pakanová, Lucia Račková, Zuzana Brnoliaková: Glycoprofiling in rats as a possible tool to model different pharmacological approaches – MU: 0,25.
38. 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Sonam Kapoor, Lucia Račková, Jan Svoboda, David Kala, Jakub Otahal, Zuzana Brnoliaková: ALTERATIONS OF GLUCOSE METABOLISM AFTER PILOCARPINE INDUCED STATUS EPILEPTICUS IN IMMATURE RATS – MU: 0,33.
39. Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine: Sonam Kapoor, Marek Nemčovič, Zuzana Brnoliaková, Jakub Otahal: The Effect of Pilocarpine in the Status Epilepticus of Immature Rats – MU: 0,33.
40. S. Kapoor, M. Nemcovic, J. Folbergrova, D. Kala, J. Svoboda, J. Otahal, Z. Brnoliakova: N-glycans Profiling in Pilocarpine Induced Status Epilepticus in Immature Rats. European Pharmaceutical Journal 69, 1-4(2022) – MU: 0,7.
41. CEM SAV, v. v. i.: ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Pilot study: the comparison of serum N-glycoprofiles of Wistar and SHR rats – MU: 0,7.
42. CEM SAV, v. v. i.: ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI:
The assessment of glucometabolic hormones in blood serum of aging rats fed with high-fat diet – MU: 0,7.
43. CEM SAV, v. v. i.: ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 3. KONFERENCIE CENTRA EXCELENTNOSTI: Hexahydropyridoindoles as potential inducers of cellular antioxidant and anti-inflammatory response – MU: 1.
44. CEM SAV, v. v. i.: poster at the 12th World Congres on Glycobiology, May 02 – 03, 2022: Alteration of Glucose Metabolism in Long-term Dietary Experiment – MU: 0,7.
45. CEM SAV, v. v. i.: PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022: The assessment of glucometabolic hormones in immature rats after hypoxic-ischemic insult – MU: 0,7.
46. CEM SAV, v. v. i.: 12th JMMC – Joint Meeting on Medicinal Chemistry. Book of abstracts. Virtual meeting, November 23-26, 2022: Alterations of glucose metabolism in neonatal hypoxic ischemic encephalopathy in newborn rats – MU: 0,7.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)

Prijímateľ: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Partneri:

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19

Kód ITMS204+: 313011ATT2 
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Konkrétny cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Stručný opis projektu: Návrh projektu sa sústreďuje sa na vývoj látok s multi-modálnym účinkom pre vývoj terapeutík a výživových doplnkov aplikovateľných pri vírových pandémiách, aktuálne pri pandémii COVID-19. Multi-modálny účinok znamená, že popri kľúčovom antivirálnom účinku sú očakávané aj antibakteriálne, protizápalové, imunostimulačné, prípadne antioxidačné účinky, ktoré môžu urýchliť liečbu a zabrániť komplikáciám. Tvorbu projektu pozitívne ovplyvnila existencia klastra „Omics4Health“, ktorý združuje významné vedecké pracoviská SAV, univerzít a vysokých škôl a firmy, aktívne v oblasti farma výskumu a aplikácií. Klaster pripravil komplexnú, konzistentnú a originálnu projektovú ideu so zapojením viacerých členov. Zároveň projektový návrh nadviazal na existujúce projekty, ktoré riešia parciálny vývoj originálnych látok s antibakteriálnym účinkom, respektíve s protizápalovým a antioxidačným účinkom.
Názov a sídlo prijímateľa: SITNO PHARMA s. r. o., Rybné námestie 1 811 02 Bratislava

Partneri: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i; Chemický ústav SAV, v. v. i.; Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Trvanie projektu: 07/2021 – 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 2 893 457,97 Eur

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP: Hlohovec; Lehnice

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves
Publicita projektu:
– Viskupičová J., Rezbáriková P., Kováčiková L., Šramel P., Májeková M. Štúdium in silico vybraných polyfenolických látok ako inhibítorov Mpro vírusu SARS-CoV-2. 3. konferencia Centra excelentnosti 2022: Aplikácia OMICS nástrojov v štúdiu vzniku chorôb a ich prevencia. ISBN 978-80-971665-4-0 (Zborník príspevkov).
– Viskupičová J., Rezbáriková P., Šoltésová Prnová M., Kanďárová H., Májeková M. Combining antiviral, anti-inflammatory and antibacterial properties of drugs in fighting COVID-19 disease. The European Congress on 3Rs EUSAAT 2022. ISSN 2194-0479 (Zborník príspevkov).
– Viskupičová J., Rezbáriková P., Šoltésová Prnová M., Kanďárová H., Májeková M. Perspective multi-modal acting compounds against SARS-COV-2 virus. 21st International Congress ESTIV 2022. ISBN 978-80-969474-8-5 (Zborník príspevkov).
– Viskupicova, J., Rezbarikova, P., Kovacikova, L., Kandarova, H., Majekova, M. (2023). Inhibitors of SARS-CoV-2 main protease: Biological efficacy and toxicity aspects. Toxicology in Vitro. 2023. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2023.105640.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa


Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava