Farmakológia

Odbor: farmácia

Garant: PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.

Program: farmakológia

Školy: Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského

Štúdium je organizované na základe osobitnej Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia s Jesseniovou Lekárskou fakultou UK v Martine a rámcovo sa riadi sa legislatívou UK.
Popri vyššie uvedených kritériách sa štúdium každého študenta riadi navyše aj pravidlami, ktoré sú stanovené Vnútorným systémom hodnotenia kvality doktorandského štúdia CEM SAV.

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru farmakológia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v študijnom odbore farmakológia so zameraním na účinok liečiv na molekulárnej a bunkovej úrovni ako aj na úrovni organizmu ako celku. Zameranie sa týka jednej alebo viacerých z nasledujúcich oblastí farmakológie: farmakodynamika, farmakokinetika, farmakogenomika, toxikológia liečiv, farmakogenetika, molekulová farmakológia, dosológia, interakcie liečiv, nežiadúcich účinkov a terapeutického použitia liečiv. Je schopný identifikovať a formulovať vedecké problémy, realizovať experimenty, získať experimentálne dáta, získané poznatky spracovať, správne ich interpretovať a zohľadniť pritom súčasný stav poznania, formulovať závery a publikovať ich vo vedeckej a odbornej literatúre. Okrem toho je schopný aktívnej pedagogickej činnosti.

Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia CEM SAV