Organizačné zložky

Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky a liečby spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho a nervového systému, metabolické poruchy, psychické poruchy a problematiku duševného zdravia, ako aj ochorenia, ktoré majú pôvod v prenatálnoma skorom postnatálnom období vývinu.

Aktuality

nové

Výberové konanie na riaditeľa organizačnej zložky ÚNPF CEM SAV

13. 3. 2023
Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky: Ústav normálnej a patologickej fyziológie, organizačná zložka CEM SAV , v. v. i.,  sídlo: Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava...