O centre

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. vzniklo splynutím  Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Ústavu pre výskum srdca SAV do jedného centra. Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky  a  liečby  spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho  a  nervového  systému, metabolické poruchy, psychické poruchy  a  problematiku  duševného  zdravia,  ako  aj   ochorenia,  ktoré  majú  pôvod   v   prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu. Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivo a in vivo úrovni s cieľom prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe. Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov   bioaktívnych  prírodných látok,  ich  derivátov  a   pôvodných  syntetických      látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.