Vedenie CEM

Generálny riaditeľ CEM SAV, v. v. i.
Predseda správnej rady CEM SAV, v. v. i.

RNDr. Mojmír Mach, PhD.

mojmir.mach@savba.sk

Tel: 02/32295718

Sekretariát

Bc. Eva Šajánková

eva.sajankova@savba.sk

Tel: 02/32295701


Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT
helena.kandarova@savba.sk

Riaditeľ/riaditeľka organizačnej zložky
Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie


RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.
Miroslav.Barancik@savba.sk

Riaditeľ/riaditeľka organizačnej zložky
Ústavu pre výskum srdca


RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Sona.cacanyiova@savba.sk

Riaditeľ/riaditeľka organizačnej zložky
Ústavu normálnej a patologickej fyziológie


predseda Vedeckej rady CEM SAV, v. v. i.

MUDr. Igor Riečanský, PhD.
igor.riecansky@savba.sk


členovia Snemu SAV za CEM SAV, v. v. i.

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD. 
monika.bartekova@savba.sk

RNDr. Michal Dubovický, CSc.
exfadubm@savba.sk

MUDr. Igor Riečanský, PhD.
igor.riecansky@savba.sk