Etická komisia

Mgr. Anna Zemančíková, PhD.

Tajomníčka komisie

Štatút etickej komisie CEM SAV, v. v. i.

Interní členovia Etickej komisie CEM SAV, v.v.i.

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

RNDr. Michal Dubovický, CSc.
RNDr. Mojmir Mach, PhD.
RNDr. Alena Gajdošíková
RNDr. Zdenka Gáspárová, CSc.
RNDr. Vladimír Knezl, CSc.
Doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc.
MVDr. Romana Koprdová, PhD.
Mgr. Eszter Bögi, PhD.
Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.
Mgr. Anna Zemančíková, PhD.
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
RNDr. Jana Klimentová, PhD.
Mgr. Michal Kluknavský, PhD.
RNDr. Stanislava Vranková, PhD.

Ústav pre výskum srdca

Mgr. Veronika Farkašová, PhD.
Mgr. Barbora Kaločayová, PhD.
Mgr. Branislav Kura, PhD.
RNDr. Norbert Vrbjar CSc.

Externí členovia

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

doc. MUDr. Viera Rendeková, CSc., Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Sasinkova 2, 811 08 Bratislava

MUDr. Peter Janík, PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., I. neurologická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Mgr. Lucia Olexová, PhD., Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 3278/6, 841 04 Bratislava

MVDr. Lucia Borszéková Pulzová, PhD., Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

RNDr. Miroslava Matúšková Ph.D., Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

Mgr. Andrea Bábelová Ph.D., Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

Mgr. Eva Horváthová, PhD., Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava