Etická komisia

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

Tajomníčka komisie

Interní členovia Etickej komisie CEM SAV, v.v.i.

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

RNDr. Michal Dubovický, CSc.

RNDr. Mojmir Mach, PhD.

RNDr. Alena Gajdošíková

RNDr. Zdenka Gáspárová, CSc.

RNDr. Vladimír Knezl, CSc.

Doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

Mgr. Juraj Laco, PhD.

Mgr. Miroslava Majzúnová, PhD.

MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD.

RNDr. Stanislava Vranková, PhD.

Ústav pre výskum srdca

RNDr. Monika Barteková, PhD.

Mgr. Veronika Farkašová, PhD.

Mgr. Barbora Kaločayová, PhD.

Mgr. Branislav Kura, PhD.

RNDr. Ľudmila Okruhlicová, CSc.

RNDr. Norbert Vrbjar, CSc.

Externí členovia

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., Ústav klinického a translačného výskumu,
Biomedicínske centrum SAV, Dúbravskácesta 9, 845 05 Bratislava

doc. MUDr. Viera Rendeková, CSc., Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej
biochémie LF UK, Sasinkova 2, 811 08 Bratislava

MUDr. Peter Janík, PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13,
813 69 Bratislava

Prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., I. neurologická klinika LF UK a UNB,
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Mgr. Lucia Olexová, PhD., Katedra živočíšnej fyziológie a etológie,
Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 3278/6, 841 04 Bratislava

MVDr. Lucia Borszéková Pulzová, PhD., Ústav experimentálnej onkológie,
Biomedicínske centrum SAV, Dúbravskácesta 9, 845 05 Bratislava

RNDr. Miroslava Matúšková Ph.D., Ústav experimentálnej onkológie,
Biomedicínske centrum SAV, Dúbravskácesta 9, 845 05 Bratislava