Fyziológia živočíchov

Odbor: biológia

Garant: RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

Program: fyziológia živočíchov

Školy: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Štúdium prebieha na základe osobitnej Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia s domácou externou vzdelávacou inštitúciou v zmysle § 2 ods. 4 a § 54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách uzavretej medzi CEM SAV v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Rámcovo sa doktorandské štúdium riadi legislatívou UK k doktorandskému štúdiu.
Popri vyššie uvedených kritériách sa štúdium každého študenta riadi navyše aj pravidlami, ktoré sú stanovené Vnútorným systémom hodnotenia kvality doktorandského štúdia CEM SAV.

Profil absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej fyziológie, ktoré tvorivo realizuje na rôznych fyziologických modelových objektoch (živočíchy – vyššie a nižšie stavovce). Zameriava sa na získanie najnovších teoretických fyziologických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania vo fyziológii, etológii, biochémii, molekulovej biológii, morfológii a cytológii. Skúma funkčné prepojenie jednotlivých sústav a fyziologických procesov z hľadiska ich integrácie i regulácie správania modelových živočíšnych organizmov. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale realizuje aj ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, farmakológii a biotechnológiách. Absolvent musí zvládnuť samostatný výskum založený na teoretickom zvládnutí danej problematiky, analýze, syntéze a interpretácii literárnych údajov, postavení experimentálneho dizajnu a správnej interpretácii získaných výsledkov. Výsledky výskumu musí dokázať predložiť vo forme vedeckých a odborných prác, prezentovať ich na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. Absolvent programu musí byť schopný navrhovať, spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma a v zahraničí. Absolventi odboru Živočíšna fyziológia sa uplatňujú v širokom spektre oblastí, akými sú humánna a veterinárna medicína, farmácia a poľnohospodárstvo. Sú žiadanými odborníkmi vo výskumných ústavoch SAV, rezortoch zdravotníctva, poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, ako aj v špecializovaných zariadeniach týchto rezortov. Nachádzajú tiež uplatnenie na všetkých univerzitách, kde sa vyučujú biologické disciplíny.