Toxikologické štúdie

Toxikologické štúdie sa vykonávajú pomocou najnovších výskumných techník. Sú v súlade so smernicami GLP a OECD pre testovanie chemikálií.

Testovanie rizikových faktorov liekov a chemických látok:
Testy ponúkané podľa smerníc 1999/12/ES, 92/69 EHS, 96/54/ES, 2001/59/ES, 88/302/EHS a testovacích smerníc OECD sú:

Akútna toxicita (orálna) metóda fixnej dávky
Akútna toxicita (orálna) – Metóda akútnej toxicity
Akútna toxicita (dermálna)
Akútna toxicita (podráždenie pokožky)
Akútna toxicita (podráždenie očí)
Senzibilizácia kože
Toxicita opakovanej dávky (28 dní) (orálne)
Toxicita opakovanej dávky (28 dní) (dermálna)
Test subchronickej orálnej toxicity. 90-dňová štúdia toxicity po opakovanom podávaní na hlodavcoch
Test subchronickej orálnej toxicity. 90-dňová štúdia toxicity po opakovanom podávaní u nehlodavcov
Test subchronickej dermálnej toxicity: 90-dňová štúdia opakovanej dermálnej dávky s použitím druhov hlodavcov
Test chronickej toxicity
Test karcinogenity
Kombinovaný test chronickej toxicity/karcinogenity