Vedecká rada

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Predseda vedeckej rady

02/ 3229 6018
igor.riecansky@savba.sk

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

Podpredsedníčka vedeckej rady

02/ 3229 5427
monika.bartekova@savba.sk

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

Podpredsedníčka vedeckej rady

02/32295709
magdalena.majekova@savba.sk

Interní členovia vedeckej rady

E-mail

RNDr. Martina Cebová, PhD.

martina.cebova@savba.sk

RNDr. Michal Dubovický, CSc.

exfadubm@savba.sk

Ing. Miroslav Ferko, PhD.

miroslav.ferko@savba.sk

Ing. Lucia Račková, PhD.

lucia.rackova@savba.sk

RNDr. Stanislava Vranková, PhD.

stanislava.vrankova@savba.sk

prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.

jan.slezak@savba.sk

Externí členovia vedeckej rady

E-mail

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

andrea.calkovska@uniba.sk

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

iveta.herichova@uniba.sk

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

jan.klimas@uniba.sk

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

iveta.waczulikova@fmph.uniba.sk


Dokumenty a zápisnice vedeckej rady