Vedecká rada

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Predseda vedeckej rady

02/ 3229 6018
igor.riecansky@savba.sk

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

Podpredsedníčka vedeckej rady

02/ 3229 5427
monika.bartekova@savba.sk

Ing. Lucia Račková, PhD.

Podpredsedníčka vedeckej rady

02/32295720
lucia.rackova@savba.sk

Interní členovia vedeckej rady

E-mail

PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.

exfakbau@savba.sk

RNDr. Martina Cebová, PhD.

martina.cebova@savba.sk

RNDr. Branislav Kura, PhD.

branislav.kura@savba.sk

Mgr. Martin Marko, PhD.

martin.marko@savba.sk

Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., FIACS, D.h.c.

jan.slezak@savba.sk

Ing. Ladislav Šoltés, DrSc.

exfasolt@savba.sk

Externí členovia vedeckej rady

E-mail

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

iveta.herichova@uniba.sk

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

jan.klimas@uniba.sk

Mgr. Ján Markus, PhD.

markusjan@gmail.com

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Iveta.Waczulikova@fmph.uniba.sk


Dokumenty a zápisnice vedeckej rady