Normálna a patologická fyziológia

Štúdium prebieha na základe osobitnej Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia s domácou externou vzdelávacou inštitúciou v zmysle § 2 ods. 4 a § 54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách uzavretej medzi CEM SAV v Bratislave a Lekárskou fakultou UK v Bratislave. Rámcovo sa doktorandské štúdium riadi legislatívou UK k doktorandskému štúdiu.

Profil absolventa

Absolvent ovláda analytické, biologické a biomedicínske metódy výskumu. Ťažiskom jeho odbornej profilácie je poznanie základných fyziologických procesov v komplexe s fyziológiou orgánov za normálnych fyziologických ale aj patologických podmienok. Absolventi môžu pôsobiť v klinickej diagnostike, v inštitúciách štátneho, resp. verejného zdravotníctva, vo farmaceutických firmách a pri plnení viacerých úloh členských krajín EÚ, ku ktorým ich zaväzuje rozhodnutie Európskej Komisie a Európskeho Parlamentu z roku 2002. Absolvent študijného odboru Normálna a patologická fyziológia je schopný samostatne vedecky pracovať, kriticky vyhodnocovať vlastné získané výsledky a konfrontovať ich s údajmi vo svetovej vedeckej a odbornej literatúre. Dokáže prenášať metódy a výsledky celosvetového výskumu do svojej práce a aplikovať ich pri rozvoji vedného odboru. Na základe získaných poznatkov, absolvent dokáže nielen aplikovať, ale aj vyvíjať nové metodické postupy s cieľom získať a uplatniť nové, originálne výsledky. Ovláda dobre najmenej jeden svetový jazyk, spravidla anglický, ďalej výpočtovú techniku a je metodicky pripravený na systematické štúdium najnovších poznatkov vo svetovej vedeckej a odbornej literatúre a elektronických médiách. Absolvent je pripravený vykonávať vedecké experimenty, pozorovania a analýzy, aby mohol racionálne a efektívne publikovať získané výsledky formou vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch. Absolvent je schopný aktívnej pedagogickej činnosti.

 

Garant odboru:

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

 

Spolugaranti odboru:

MUDr. Igor Riečanský, PhD.
RNDr. Martina Cebová, PhD.