Program lekárske neurovedy

Odbor: všeobecné lekárstvo

Garant: MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Program: lekárske neurovedy

Škola: LF UK

 

Štúdium prebieha na základe rámcovej dohody o spolupráci s Lekárskou fakultou UK v Bratislave.

 

Lekárske neurovedy predstavujú interdisciplinárny odbor zameraný na skúmanie morfologických a funkčných aspektov nervového systému, a to ako z hľadiska predklinických disciplín (anatómia, histológia, fyziológia a patofyziológia, farmakológia), tak aj klinických disciplín (neurológia, psychiatria, psychológia).

 

Absolvent doktorandského študijného Lekárske neurovedy disponuje komplexnými a špecializovanými zručnosťami a orientuje sa v najnovších poznatkoch založených na súčasnom stave poznania v oblasti neuroanatómie, neurohistológie, neurobiológie a neurofyziológie, ako aj v poznatkoch z odborov neurológie, psychiatrie a psychológie. Má osvojené a rozvíja zásady a metodológiu vedeckej práce umožňujúcu skúmanie fyziologických a patologických procesov prebiehajúcich v nervovom systéme organizmov, s prednostným zameraním na organizmus človeka. Je schopný vedecky formulovať hypotézu, posúdiť etickú stránku vedeckej práce, plánovať a realizovať výskum problému, vedecky spracovať získané údaje, interpretovať ich, prezentovať ich na domácich aj medzinárodných vedeckých fórach, prípadne aplikovať získané poznatky do klinickej praxe.

 

O prijatie do tohto doktorandského študijného programu sa môže uchádzať absolvent:

  • lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia
  • 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (najmä študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku)alebo
  • 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia
  • 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore logopédia a špeciálna pedagogika
  • 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore psychológia
  • 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore informatika so zameraním na kognitívne vedy,
  • 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore veterinárske lekárstvo.

Školitelia v programe Lekárske neurovedy:
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Mgr. Martin Marko, PhD.

 

Témy v odbore vypísané pre rok 2021/2022:

 

Téma: Neurokognitívne mechanizmy sémantickej pamäti

Školiteľ: Mgr. Martin Marko, PhD.

Anotácia: Sémantická pamäť akumuluje, uskladňuje a organizuje poznatky o svete. Správne vybavovanie informácií zo sémantickej pamäti je nevyhnutné pre adaptívne správanie človeka – myslenie a verbálnu komunikáciu. Výskum svedčí o tom, že automatická sémantická aktivácia je regulovaná systémom kontroly, ktorý tak zabezpečuje vybavovanie poznatkov (pojmov), potrebných pre špecifický kontext (situáciu, úlohu). Predmetom doktorandského projektu bude skúmanie kognitívnych a neurofyziologických procesov, ktoré podmieňujú automatické a kontrolované vybavovania zo sémantickej pamäti s použitím neinvazívnej transkraniálnej elektrickej stimulácie mozgu.

V prípade záujmu kontaktujte školiteľa na martin.marko@savba.sk

 

Téma: Neurochemické mechanizmy exekutívnych funkcií človeka

Školiteľ: MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Anotácia: Exekutívne funkcie sú kognitívne procesy, ktoré regulujú spracovanie informácií a riadia myslenie a konanie človeka. Porucha týchto funkcií sa preto spája s mnohými psychickými a neurologickými poruchami. Predmetom doktorandského projektu bude skúmanie úlohy mozgových neuromodulačných systémov v exekutívnych procesoch u ľudí pomocou metód behaviorálnej psychofarmakológie a neinvazívnej transkraniálnej stimulácie mozgu.

V prípade záujmu kontaktujte školiteľa na igor.riecansky@savba.sk