Fyziológia živočíchov

Štúdium prebieha na základe osobitnej Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia s domácou externou vzdelávacou inštitúciou v zmysle § 2 ods. 4 a § 54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách uzavretej medzi CEM SAV v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Rámcovo sa doktorandské štúdium riadi legislatívou UK k doktorandskému štúdiu.

Profil absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej fyziológie, ktoré tvorivo realizuje na rôznych fyziologických modelových objektoch (živočíchy – vyššie a nižšie stavovce). Zameriava sa na získanie najnovších teoretických fyziologických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania vo fyziológii, etológii, biochémii, molekulovej biológii, morfológii a cytológii. Skúma funkčné prepojenie jednotlivých sústav a fyziologických procesov z hľadiska ich integrácie i regulácie správania modelových živočíšnych organizmov. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale realizuje aj ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, farmakológii a biotechnológiách. Absolvent musí zvládnuť samostatný výskum založený na teoretickom zvládnutí danej problematiky, analýze, syntéze a interpretácii literárnych údajov, postavení experimentálneho dizajnu a správnej interpretácii získaných výsledkov. Výsledky výskumu musí dokázať predložiť vo forme vedeckých a odborných prác, prezentovať ich na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. Absolvent programu musí byť schopný navrhovať, spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma a v zahraničí. Absolventi odboru Živočíšna fyziológia sa uplatňujú v širokom spektre oblastí, akými sú humánna a veterinárna medicína, farmácia a poľnohospodárstvo. Sú žiadanými odborníkmi vo výskumných ústavoch SAV, rezortoch zdravotníctva, poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, ako aj v špecializovaných zariadeniach týchto rezortov. Nachádzajú tiež uplatnenie na všetkých univerzitách, kde sa vyučujú biologické disciplíny

 

Garant odboru:

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

 

Spolugaranti odboru:

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

RNDr. Ima Dovinová, PhD.