Farmakológia

Štúdium je organizované na základe osobitnej Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia s Jesseniovou Lekárskou fakultou UK v Martine a rámcovo sa riadi sa legislatívou UK.

Profil absolventa
Absolvent študijného odboru farmakológia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v študijnom odbore farmakológia so zameraním na účinok liečiv na molekulárnej a bunkovej úrovni ako aj na úrovni organizmu ako celku. Zameranie sa týka jednej alebo viacerých z nasledujúcich oblastí farmakológie: farmakodynamika, farmakokinetika, farmakogenomika, toxikológia liečiv, farmakogenetika, molekulová farmakológia, dosológia, interakcie liečiv, nežiadúcich účinkov a terapeutického použitia liečiv. Je schopný identifikovať a formulovať vedecké problémy, realizovať experimenty, získať experimentálne dáta, získané poznatky spracovať, správne ich interpretovať a zohľadniť pritom súčasný stav poznania, formulovať závery a publikovať ich vo vedeckej a odbornej literatúre. Okrem toho je schopný aktívnej pedagogickej činnosti.

Garant odboru:

PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.

 

Spolugaranti:

RNDr. Ivo Juránek, DrSc.

PharmDr. Viera Jančinová, CSc.