Biochémia

Štúdium prebieha na základe osobitnej Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Rámcovo sa doktorandské štúdium na CEM SAV riadi legislatívou UK k doktorandskému štúdiu.
V prípade spolupráce s Fakultou chemickej a potravinovej technológie STU sa štúdium riadi legislatívou STU.
Profil absolventa

Absolvent študijného odboru biochémia ovláda vedecké chemické, biologické a biomedicínske metódy výskumu a vývoja s orientáciou na skúmanie chemického zloženia látok a základné procesy, ktoré prebiehajú v živých organizmoch za fyziologických a patologických podmienok. Teoretické vedomosti a zručnosti, ktoré získal štúdiom môže využiť v širokej škále činností v biochemickom a biomedicínskom výskume, v klinickej praxi, v prevádzkových a vývojových laboratóriách potravinárskeho, farmaceutického, poľnohospodárskeho a veterinárneho zamerania, v obchodných firmách farmaceutického zamerania pri testovaní a predaji nových liekov, ďalej v informačnom manažmente a v neposlednom rade aj v štátnej správe. Biochemik – vzhľadom k medziodborovej povahe odboru a širokých znalostiach absolvent sa môže bez problémov uplatniť ako chemik v iných profesiách a ako biológ tam, kde sa vyžaduje exaktný prístup a laboratórne zručnosti.

 

Garant odboru:

Ing. Ladislav Šoltés, DrSc.

 

Spolugaranti:

Ing. Milan Štefek, CSc.
RNDr. Ľubica Horáková, CSc.