Centrum experimentálnej medicíny SAV vzniklo 1.1.2018 splynutím  Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Ústavu pre výskum srdca SAV do jedného centra. Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky  a  liečby  spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho  a  nervového  systému, metabolické poruchy, psychické poruchy  a  problematiku  duševného  zdravia,  ako  aj   ochorenia,  ktoré  majú  pôvod   v   prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu. Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivoain vivo úrovni s cieľom prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe. Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov   bioaktívnych  prírodných látok,  ich  derivátov  a   pôvodných  syntetických      látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.


 CEM je partnerom Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu v Bratislave. 

Generálna riaditeľka: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
E-mail: olga.pechanova@savba.sk
Tel: 02/ 3229 6020

Sekretariát: Mgr. Marcela Janovičová
E-mail: marcela.janovicova@savba.sk
Tel: 02/ 3229 6099

Zamestnanci

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie,
CEM SAV


Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Vedecký riaditeľ:
RNDr. Michal Dubovický, CSc.

Ústav pre výskum srdca,
CEM SAV


Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Vedecký riaditeľ:
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie,
CEM SAV


Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava

Vedecká riaditeľka:
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.