Uznávaní svetoví vedci a vedkyňe na 9. medzinárodnom sympóziu o regulácii rovnováhy človeka

V dňoch 10. – 13. septembra 2023 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach pod záštitou Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (ÚNPF CEM) už po deviatykrát konalo medzinárodné sympózium o regulácii rovnováhy – 9th International Posture Symposium.

Sympózium ponúklo vedeckej obci z celého sveta možnosť prezentovať najnovšie výsledky z oblasti výskumu funkcie rovnováhy postoja a chôdze človeka, ako aj výskumu neurologických ochorení spojených s poruchami pohybového aparátu a senzorických systémov. Prednášky na sympóziu priniesli mnoho nových a zaujímavých poznatkov o možnostiach analýzy postoja i chôdze a ich využitia v klinickej praxi či rehabilitácii.

Konferencie sa aktívne zúčastnilo 55 odborníkov a odborníčok z 15 krajín sveta. Sympózium otvorila Prof. Lena Ting z Department of Rehabilitation Medicine, Emory University v Atlante (USA) vyzvanou prednáškou s názvom „Cortical activity during reactive balance reflects perceptual-motor and cognitive-motor interactions in health, aging, and disease“. V pútavom príspevku prezentovala nové metódy na identifikáciu kortikálnej aktivity počas reaktívnych odpovedí rovnovážneho systému na narušenie u zdravých ľudí, ako aj u ľudí s poruchami rovnováhy. Poukázala na dôležité prepojenie percepčných, kognitívnych a motorických centier, štúdium ktorých môže pomôcť identifikovať komplexné mechanizmy, ktoré sú základom rovnováhy. Výsledky jej tímu naznačujú, že detailná analýza hierarchicky radených mechanizmov udržiavania rovnováhy môže napomôcť vývoju presne cielených krokov pri prevencii pádov u zraniteľných skupín populácie.  

Členmi vedeckého výboru konferencie a autormi ďalších vyžiadaných prednášok v jednotlivých sekciách boli medzinárodne uznávaní odborníci a odborníčky z oblasti výskumu rovnováhy – Prof. Fay Horak a Prof. Robert Peterka z Department of Neurology, Oregon Health and Science University (USA), Prof. John Allum z Department of Otorhinolaryngology, Basel University Hospital (Švajčiarsko), Prof. Vassilia Hatzitaki zo School of Physical Education and Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki (Grécko), Prof. John Jeka z Department of Kinesiology and Applied Physiology, University of Delaware (USA), Prof. Lorenzo Chiari z Department of Electrical, Electronic, and Information Engineering, Università di Bologna (Taliansko), ako aj Prof. Christoph Maurer z Clinic of Neurology and Neurophysiology, University of Freiburg (Nemecko). 

Za organizáciou celého sympózia stál kolektív vedeckých pracovníčok a pracovníkov z Oddelenia behaviorálnej neurovedy ÚNPF CEM na čele s predsedom organizačného výboru, Ing. Františkom Hlavačkom, CSc. 

Vedecký program sympózia tvorilo spolu desať sekcií (z toho dve posterové), zameraných na fyziologické mechanizmy regulácie rovnováhy postoja a chôdze, modelovanie funkcie rovnováhy u zdravých jedincov i pacientov s rôznymi poruchami regulácie rovnováhy, metódy analýzy posturálnej funkcie, ako aj dôležitosť pohybovej aktivity a prevencie pádov. 

Celkovo odznelo 34 prednášok a prezentovaných bolo 19 posterov. Vedecké príspevky zo sympózia vo forme abstraktov sú publikované v zborníku Abstracts of the 9th International Posture Symposium, vydanom vo vydavateľstve Frontiers Media S.A. v sekcii Human Neuroscience. 

Účastníci a účastníčky si od vedeckej problematiky oddýchli počas voľnočasových aktivít, kedy mali možnosť prehliadnuť si Smolenický zámok s odborným výkladom, navštívili keramikársku dielňu Slovenskej ľudovej majoliky v Modre či výrobňu tradičnej medoviny s prekrásnou záhradou v Smoleniciach. Tí, ktorým chýbal v bohatom vedeckom programe pohyb, sa vydali na prechádzku po okolí či zabehli pár kilometrov v lese. Ranné vtáčatá mali možnosť, vďaka jednej z účastníčok konferencie, inštruktorke jogy, privítať deň Pozdravom slnku. Večerný program sprevádzala ľudová hudba s cimbalom či klavírny recitál. 

Veríme, že účastníci sympózia si užili ako odborný, tak aj spoločenský program a nadviazali nové priateľstvá i budúce spolupráce.