ONTOX Hackathon priniesol nápadité riešenia pre náhradu testov na zvieratách pomocou umelej inteligencie

17 miliónový projekt ONTOX zo schémy Horizont 2020, do ktorého realizácie je zapojené aj Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., má za cieľ poskytnúť špičkové postupy pre hodnotenie bezpečnosti chemických látok bez potreby použitia laboratórnych zvierat.

V dňoch 21.-23. 4. 2024 sa v holandskom Utrechte konal jedinečný ONTOX Hackathon, s názvom „Hack to save lives and avoid animal suffering“ (Hackuj pre záchranu životov a vyhni sa utrpeniu zvierat).

Cieľom prelomového podujatia bolo podporiť inovácie v oblasti hodnotenia bezpečnosti chemických látok prostredníctvom kombinácie existujúcich modulov umelej inteligencie (AI), a tým výrazne znížiť potrebu experimentálneho hodnotenia chemických látok na laboratórnych zvieratách.

Do iniciatívy sa zapojili interdisciplinárne tímy, zložené z expertov a expertiek na toxikológiu, umelú inteligenciu, predstaviteľov priemyslu, mladých výskumníkov a výskumníčok, zástupcov organizácií na ochranu zvierat ako aj odborníkov a odborníčok na komunikáciu a sociálne vedy.

Na podujatí zazneli odborné prednášky, ktoré prítomným poskytli hlboký pohľad do problematiky umelej inteligencie a jej momentálnych možností na predikcii účinku látok a získavanie dát z existujúcich zdrojov, tzv. data mining. Program pokračoval rozdelením účastníkov a účastníčok do 8 pracovných skupín, ktoré riešili štyri vybrané témy. Hackathon bol zakončený súťažou o najlepší „ONTOX Hackathon pitch” a “ONTOX Hackathon solution”, kde tímy prezentovali odbornej porote návrhy riešení.

CEM SAV, v. v. i. na Hackathone reprezentovali mladá vedkyňa a vedec: zľava Katarína Pružinská, Peter Pôbiš, spolu s vedúcou organizačného výboru, Cyrille Krul.

„Sme hrdí na to, že tu, v srdci vedeckého parku v Utrechte, môžeme spojiť medzinárodných odborníkov, odborníčky, študentov a študentky, aby sme stimulovali interdisciplinárnu spoluprácu v oblasti testovacích metód, ktoré nahrádzajú laboratórne zvieratá. Chceme pokračovať vo vedení implementácie NAM (New Approach Methodologies, tzv. metódy nového prístupu), ruka v ruke so vzdelávaním novej generácie odborníkov a odborníčok,“ podotkla Prof. Cyrille Krul z HU University of Applied Sciences Utrecht, ktorá bola vedúcou organizačného výboru.

Účastníci a účastníčky skúmali najmodernejšie prístupy na posilnenie úlohy umelej inteligencie pri posudzovaní chemických rizík a podpore bezpečnejšieho prostredia. Brali pritom do úvahy prediktívne schopnosti i ochranné opatrenia a stratégie pre zdravie ľudí a životné prostredie. Diskutovali tiež metódy a nápady na urýchlenie prechodu od testovania na zvieratách smerom k relevantnejším, robustnejším a etickejším prístupom, zameraným priamo na človeka.

„Porota bola veľmi spokojná so skvelou tímovou prácou počas troch dní Hackathonu. Rovnako nás potešilo zapojenie mladých výskumníkov a výskumníčok, ktorí priniesli zaujímavé riešenia, dôležité pre projekt ONTOX,“ povedal počas slávnostného odovzdávania cien Prof. Mathieu Vinken, koordinátor projektu ONTOX.

Helena Kanďárová, vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV, v. v. i., spolu s Yifan Gao, víťazkou „ONTOX Hackathon Best Pitch“.

Cenu „ONTOX Hackathon Best Pitchzískala mladá vedkyňa Yifan Gao z CAAT Johns Hopkins University za prezentáciu riešenia na tému „Ako podporiť využívanie AI pri hodnotení chemických rizík“.

Ocenenie „ONTOX Hackathon Best Solutionzískal tím, ktorý vymyslel chatbotNAM wizard“, založený na veľkých jazykových modeloch, kombinujúci existujúce informácie o nežiaducich účinkoch chemických látok s experimentálnymi metódami, založenými na in vitro a in silico riešeniach (metódy NAM).  Porota ocenila, že chatbot je už v reálnej testovacej fáze a je pripravený na použitie v praxi. Model by mal zlepšiť prístup k poznatkom o NAM pre všetky zainteresované strany, teda pre priemysel, vedeckú obec i regulačné orgány.

Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i. SAV (CEM SAV) je v projekte ONTOX lídrom pracovnej skupiny pre komunikáciu a zároveň má významnú riadiacu úlohu ako zástupca hlavného koordinátora pre celkové výstupy projektu v oblasti komunikácie, šírenia, využívania výsledkov a správy údajov. CEM SAV bolo spoluorganizátorom ONTOX Hackathonu a podieľalo sa na obsahovej i technickej realizácii podujatia na mieste.   

Peter Pôbiš, doktorand CEM SAV, v. v. i. a Helena Kanďárová, zástupkyňa koordinátora pre disemináciu, komunikáciu, využívanie výsledkov a správu údajov ONTOX, vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV, v. v. i.

ONTOX Hackathon bol udalosťou, ktorá ukázala možnosti umelej inteligencie pre urýchlenie a zlepšenie predikcie rizík chemických látok v prospech obyvateľstva i životného prostredia. Hackathon bol prvým míľnikom na ceste k vytvoreniu súboru postupov pre AI v toxikológii. Výsledky z podujatia budú zverejnené v časopise Alternatives to Laboratory Animals ATLA.