Ústav normálnej a patologickej fyziológie oslávil 70. rokov

Dvadsiateho novembra sme si v Pistoriho paláci pripomenuli 70 rokov od vzniku Ústavu normálnej a patologickej fyziológie a spolu s bývalými aj súčasnými kolegami, spolupracovníkmi a priateľmi sme si priblížili míľniky nášho ústavu i množstvo spoločných zážitkov. Riaditeľka ústavu Soňa Čačányiová pri tejto príležitosti odovzdala pamätné medaily viacerým významným osobnostiam, ktoré svojou prácou prispeli k úspechom ústavu.

Dňa 9. novembra 1953 sa viacerí profesori Lekárskej fakulty UK stretli na Valnom zhromaždení SAV a položili základy dnešného ústavu v podobe šiestich samostatných laboratórií: Laboratórium neurofyziológie, Laboratórium klinickej fyziológie vyššej nervovej činnosti človeka, Laboratórium elektrofyziológie mozgu, Laboratórium experimentálnej cytológie, Laboratórium experimentálnej hygieny, Laboratórium experimentálnej chirurgie. Laboratóriá najskôr sídlili na svojich pôvodných pracoviskách na LFUK, no v roku 1957 sa nasťahovali do budovy na Sienkiewiczovej ulici a stali sa z nich oddelenia Ústavu experimentálnej medicíny SAV.

Prvým riaditeľom sa stal akademik SAV a profesor fyziológie LFUK Juraj Antal, ktorý býva označovaný aj za otca slovenskej fyziológie. Ústav viedol až do roku 1969. V roku 1965 sa ako samostatné ústavy odčlenili oddelenia experimentálnej hygieny a chirurgie a ústav sa premenoval na Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV. Riaditeľmi ústavu sa postupne stali Pavel Duda, Eva Kellerová, Vladimír Smieško, Fedor Jagla, Oľga Pecháňová, Iveta Bernátová a Soňa Čačányiová. Zo zamerania pracovníkov sa postupne vyprofilovali dva nosné smery výskumu zamerané na kardiovaskulárny a nervový systém. V roku 2018 sa ústav spojil s Ústavom pre výskum srdca SAV a Ústavom experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV a vytvorili Centrum experimentálnej medicíny SAV.

Ústav je zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie, so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. Predmetom výskumu ústavu sú predovšetkým mechanizmy regulácie tlaku a cirkulácie krvi, štruktúra kardiovaskulárneho systému, procesy spracovania informácií v ľudskom mozgu a mechanizmy udržiavania rovnováhy postoja. Ústav spolupracuje s viacerými vedeckými a klinickými pracoviskami na Slovensku aj v zahraničí.

Budova ústavu na Sienkiewiczovej ulici bola postavená v r. 1906 v eklektickom slohu ako Palác robotníckej zdravotníckej poisťovne (založenej r. 1892) podľa projektu významného bratislavského projektanta Eugena Schillera. V budove sa nachádzali úradovne poisťovne a zasadacia sieň predstavenstva, ambulancie posudkových lekárov a vodoliečebné zariadenia. Patrí medzi chránené kultúrne pamiatky SR.