Národné projekty

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

Experimentálny prístup simulácie rizík v reálnom živote: Vplyv dlhodobej expozície chemickej zmesi pesticídov, kontaminantov a potravinových prísad v nízkych dávkach vo viacgeneračnej štúdii na potkanoch
Experimental real-life risk simulation approach: The effect of long-term exposure to a chemical mixture of pesticides, contaminants and food additives at low doses in extended one-generation reproductive toxicity study
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 2/0163/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bögi Eszter, PhD., Mgr. Bukatová Stanislava, PhD. , RNDr. Dubovický Michal, CSc. , MVDr. Koprdová Romana, PhD., MVDr. Neradil Peter, Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc., Mgr. Zvozilová Alexandra
Spoluriešitelia mimo SAV: Kršk
Anotácia: V reálnom živote môžu zmesi xenobiotík viesť ku „kokteilovému“ efektu. Štúdie ukázali, že tieto zmesi môžuviesť nielen k aditívnym účinkom, ale aj k nepredvídateľným synergickým alebo antagonistickým účinkom. Odskorého vnútromaternicového vývinu až po starnutie je jedinec nepretržite vystavený chemikáliám s priaznivýmialebo škodlivými účinkami v závislosti od dávok, okien expozície a ich kombinácií. Mnohé z týchto expozícií sapovažujú za rizikové faktory závažných chorôb. Tieto pozorovania poukazujú na potrebu použitia vylepšenýchmodelov hodnotenia bezpečnosti, podobne ako scenár simulácie rizika v reálnom živote (RLRS). Cieľom tohtoprojektu je poskytnúť zhodnotenie pre- a postnatálnych účinkov zmesi chemikálií zo skupiny pesticídov apotravinových aditív (v dávke nižšej ako NOAEL), na ukazovatele vývinovej neurotoxicity a imunotoxicity ako ajzhodnotenie systémovej toxicity u gravidných a dojčiacich samíc a mladých a dospelých potomstva potkanov.
In vitro štúdium antioxidačných/protizápalových účinkov prírodných a syntetických zlúčenín. In vivo dôkaz liečivých účinkov vybraných zlúčenín v experimentoch hojenia kožných rán.
In vitro study of antioxidative/antiinflammatory effects of natural and synthetic compounds. In vivo assessment of medicinal effects of selected compounds in experiments of healing skin wounds.
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 2/0008/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachová Katarína , PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Juránek Ivo, PhD., DrSc., Ing. Šoltés Ladislav, DrSc., Ing. Švík Karol, CSc.
Nové antidiabetiká/antiobezitiká ako inovatívny farmakoterapeutický nástroj kardioprotekcie v experimentálnom modeli diabetu 2. typu
Novel antidiabetic/antiobesty drugs as innovative pharmacotherapeutic tools for cardioprotection in experimental model of type 2 diabetes
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: VEGA 2/0159/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Duľová Ulrika, Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Mgr. Kindernay Lucia, PhD., Mgr. Strapec Jakub
Anotácia: K najčastejším kardiovaskulárnym ochoreniam patria ischemická choroba srdca a infarkt myokardu, ktorýchpodstatou je tzv. ischemicko-reperfúzne (I/R) poškodenie srdca. Hoci bolo identifikovaných viacero účinnýchfarmakologických aj nefarmakologických protektívnych intervencií voči I/R, prenos poznatkov do klinickej praxeje rozpačitý, aj s ohľadom na možnú úlohu komorbidít, ktorými trpia pacienti súčasne s I/R poškodením srdca,vrátane diabetu a obezity. Na druhej strane, nedávno zistené kardioprotektívne účinky známych antidiabetickýchliečiv dávajú nádej na komplexné riešenie terapie kardiovaskulárnych a metabolických ochorení v jednomliečebnom postupe. Cieľom projektu bude preskúmať možnosti kardioprotekcie voči I/R poškodeniu pomocounových liečiv s antidiabetickými a antiobezitickými účinkami v experimentálnom modeli diabetu 2. typu. Výsledkyprojektu prispejú k rozšíreniu možností terapie kardiometabolických ochorení, a tým k lepšiemu manažmentupacientov trpiacich civilizačnými ochoreniami
Terapeutické ovplyvnenie experimentálnej artritídy bioaktívnymi látkami zo včelích produktov: hodnotenie kĺbových a mimo-kĺbových komplikácií
Therapeutic intervention with bioactive compounds from bee products in experimental arthritis: evaluation of both articular and extra-articular complications
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 2/0079/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
BIOCARD - Bioenergetická a proteomická diagnostika v kardioprotekcii: efektívny nástroj v sledovaní regulácie mitochondriálnych signalizačných dráh.
-
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0264
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Podmienky s obmedzeným prístupom kyslíka významne zvyšujú energetické nároky myokardu. Nástupmechanizmov kompenzácie účinných voči tejto poruche sa spája s reguláciou na úrovni srdcových mitochondrií.Práve mitochondriálna dysfunkcia predstavuje v súčasnosti cieľ terapeutickej kardioprotektívnej stratégie,efektívnej voči energetickej a dynamickej dysbalancii myokardu. Kľúčovým aspektom predkladaného výskumu jezabezpečiť energetické požiadavky srdca v podmienkach zvýšených energetických nárokov zapríčinenýchzníženou utilizáciou kyslíka a ischemickou chorobou srdca v spojení s kardioprotektívnymi intervenciami v podobefarmakologického, remote ischemického a hypoxického preconditioningu. V oblasti kardiovaskulárneho výskumumá sľubný potenciál využitie moderných metodických prístupov, ktoré poskytujú komplexný prehľad o reguláciisignálnych dráh mitochondriálnych proteínov, dynamiky proteómu a metabolómu srdca a mitochondrií. Práveidentifikácia biologicky relevantných zmien v proteín-proteínových interakciách môže byť veľkým prínosom priobjasnení signálnych dráh v procesoch kardioprotekcie. Rovnako budú identifikované zmeny na úrovni komplexovdýchacieho reťazca mitochondrií, ktoré predstavujú účinný spôsob zachovania energetickej rovnováhy. Jedným zdôležitých mechanizmov kardioprotekcie je inhibícia otvárania mitochondriálnych pórov prechodnej permeability(mPTP). V súčasnosti je diskutovaná zväčša regulácia mPTP na úrovni zmien jednotlivých proteínov. Našimcieľom bude navyše objasniť vzájomné interakcie proteínov, ktoré vedú k protektívnej modulácii mPTP. V súvislostis remodeláciou mitochondriálnej funkcie bude sledovaná vápniková homeostáza a signalizácia voľnýchkyslíkových radikálov. Predkladaný projekt sa bude zaoberať stimuláciou adaptačných procesov s úmyslomprispieť k eliminácii mitochondriálnej dysfunkcie a zabezpečiť udržanie dynamickej rovnováhy v podmienkachenergetickej deficiencie srdca.
ITAGES - Identifikácia stresom vyvolaných zmien v expresii cieľových génov NRF2 v potkaních modeloch prehypertenzie: vplyv komorbidnej hypertriglyceridémie a liečby dimetylfumarátom
Identification of stress-induced alterations in expression of NRF2 target genes in rat models of prehypertension: the effect of comorbid hypertriglyceridemia and dimethyl fumarate treatment
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0296
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., MVDr. Barta Andrej, PhD., RNDr. Cigáň Alexander, CSc., Ing. Dvurečenskij Andrej, PhD., Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., Mgr. Kluknavský Michal, PhD., Ing. Kvandová Miroslava, RNDr. Líšková Silvia, PhD., Mgr. Magyarová Silvia, Ing. Majerová Melinda, PhD., Ing. Maňka Ján, CSc., Mgr. Mičurová Andrea, PhD., Mgr. Škrátek Martin, PhD.
Anotácia: Jadrový transkripčný faktor NRF2 (z anglického nuclear factor erythroid 2-related factor 2) je kľúčovým molekulárnym prepojením rôznych chronických neprenosných ochorení, ktorý reguluje expresiu približne 250 cieľových génov vrátane tých, ktoré sú zapojené do udržiavania redoxnej rovnováhy, vzniku metabolických porúch, kardiovaskulárnych a pečeňových ochorení, ako aj odpovedí imunitného systému. Hranične zvýšený krvný tlak (prehypertenzia) sa u ľudí vyskytuje veľmi často, pričom bolo zistené, že zvýšený krvný tlak pozitívne koreluje s hladinami triglyceridov. Chronický stres je etiologickým faktorom vo vývoji viacerých chronických neprenosných ochorení, vrátane zvýšeného krvného tlaku a hypertriglyceridémie (HTG). V experimentálnych štúdiách sú hraničné hypertenzné potkany (BHR) a hypertriglyceridemické potkany (HTGR) vhodnými modelmi prehypertenzie bez a s komorbidnou hypertriglyceridémiou. Tieto modely sú relevantné pre skúmanie účinkov chronického stresu, ako aj pre skúmanie úlohy zmien v expresii cieľových génov NRF2 pri rozvoji hypertenzie spojenej s metabolickými ochoreniami. Pre lepšie pochopenie úlohy NFR2, ako aj vplyvu chronického sociálneho s tresu na uvedené chorobné stavy, ciele tohto projektu sú: 1) identifikovať rozdiely v expresii cieľových génoch NRF2 v dvoch experimentálnych modeloch prehypertenzie – bez (BHR) a s (HTGR) komorbidnou HTG v kontrolných podmienkach a počas chronického sociálneho stresu, 2) zistiť, či aktivátor NRF2, dimetylfumarát, môže modifikovať stresom vyvolané patológie v podmienkach prehypertenzie, najmä v prítomnosti HTG, a 3) špecifikovať súbor vhodných biomarkerov RNA z krvi na vyhodnotenie dráh regulovaných NRF2 počas prehypertenzie a HTG, ako aj tých, ktoré sú zmenené počas pôsobenia chronického sociálneho stresu.
CARDIOEND - Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná alfa 1 AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov
Cardiovascular protection mediated by alpha 1 AMPK against metabolic syndrome-mediated endothelial dysfunction - identifying new risk factors
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0154
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kvandová Miroslava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., Mgr. Csicsátková Nikoleta, PhD., Mgr. Duľová Ulrika, Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Mgr. Grman Marián, PhD., RNDr. Hlaváčová Nataša, PhD., prof. PharmDr. Ježová Daniela, DrSc., RNDr. Karailiev Peter, PhD., Mgr. Kluknavský Michal, PhD., Mgr. Magyarová Silvia, doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc., doc. MUDr. Radošinská Jana, PhD., Mgr. Strapec Jakub, Mgr. Suroviaková Katarína, doc. MUDr. Török Jozef, CSc., Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Anotácia: Narušenie vaskulárnej homeostázy spôsobené zníženou biologickou dostupnosťou oxidu dusnatého v dôsledku oxidačného stresu a zápalu je najzávažnejšou komplikáciou metabolického syndrómu (MetS), ktorá vedie k zvýšenej chorobnosti či úmrtnosti. Je preto dôležité identifikovať a analyzovať kľúčové faktory, ktoré zabraňujú alebo chránia vaskulárny endotel a tým zlepšiť primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Zdá sa, že takýmto faktorom môže byť AMP-dependentná proteínkináza (AMPK). Jej ochranné vlastnosti a pozitívny vplyv na funkciu endotelu a oxidačný stres sú už známe. Práve tieto vlastnosti naznačujú, že AMPK sa môže podieľať na zlepšení metabolickej kontroly počas MetS, avšak molekulárne zmeny spôsobené dysreguláciou súvisiacou s a1AMPK počas vývoja MetS nie sú dostatočne pochopené. Projekt sa zameriava na rizikové faktory ovplyvňujúce funkciu endotelu počas MetS a AMPK ako potenciálny nástroj na modifikáciu týchto rizikových faktorov, ktoré vedú k prevencii alebo liečbe MetS. Originalita projektu je založená na komplexnom hodnotení funkčných, molekulárnych a biochemických zmien funkcie endotelu, zápalu a metabolickej senescencie počas MetS s detailným zameraním na cievny endotel - proliferáciu, senescenciu a apoptózu. Dôraz sa bude klásť na rizikové faktory ovplyvňujúce endotelovú funkciu, ako je interakcia/adhézia leukocytov s vaskulárnym endotelom a AMPK-dependentnú úlohu erytrocytov počas rozvoja MetS. Projekt bude obohatený o štúdium fenotypových a molekulárnych zmien na úrovni CNS s dôrazom na neurozápal a zmeny správania. Dôležité je tiež, že projekt má translačný charakter, keďže sa budú vykonávať aj humánne štúdie u pacientov s MetS. Výsledky tejto štúdie predstavujú potenciálny nástroj na zlepšenie zdravotného stavu súčasnej populácie, zvýšenia kvality života a zníženie ekonomickej záťaže spojenej s liečbou tohto kardiometabolického ochorenia.
CardCa2+CNS - Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom
Molecular mechanisms implicated in corticosteroid-monoamine interaction in stress-related cardio- and neuropathologies
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0061
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bukatová Stanislava, PhD. , RNDr. Májeková Magdaléna, PhD., Mgr. Zvozilová Alexandra
Anotácia: Stres je definovaný ako odpoveď organizmu na vonkajšie stresory, ktoré spôsobujú narušenie homeostázy. Živé organizmy sú vystavené takýmto stresorom počas celého života, pričom k prvej expozícii môže dôjsť ešte pred narodením (napr. v dôsledku infekcie matky počas tehotenstva). Stres nemusí byť iba škodlivý. Regulovaná expozícia môže mať na organizmy aj pozitívny vplyv (napr. kognitívna behaviorálna terapia). Naopak, chronický stres negatívne ovplyvňuje najmä kardiovaskulárny a nervový systém, čo vedie k rozvoju rôznych patológií, ktoré patria k najčastejším príčinám invalidity a smrti. Na základe našich doterajších výsledkov na potkanoch predpokladáme, že interakcia medzi kortikosteroidmi a monoamínmi je významným faktorom, ktorý určuje či reakcia organizmu určitého pohlavia na daný stresor bude pre neho škodlivá, neutrálna alebo dokonca pozitívna. Našim cieľom je detailnejšie preskúmať molekulárne mechanizmy interakcie kortikosteroidov s monoamínmi v potkaňom modeli prenatálneho stresu (prenatálna stimulácia imunitného systému matky aplikovaním LPS) a prepojenie tejto interakcie s Ca2+ signalizáciou, ktorá sa podieľa na dekódovaní rôznych signálov do špecifických bunkových odpovedí. Sústredíme sa predovšetkým na preskúmanie zmien vyvolaných prenatálnym stresom na úrovni kontraktility kardiomyocytov a excitability serotonergných a dopaminergných neurónov v strednom mozgu. Ca2+ signalizácia ako možný vnútrobunkový efektor interakcie kortikosteroidov s monoamímni bude sledovaná na úrovni vnútrobunkových Ca2+ kanálov, ktoré patria k hlavných komponentov Ca2+ signalizácie v kardiomyocytoch ako aj neurónoch. Ďalej otestujeme predpokladaný terapeutický potenciál pyridoindolov v liečbe neurologických ako aj kardiovaskulárnych ochorení vyvolaných prenatálnym stresom. Testovanie bude zahŕňať in silico modelovanie (počítačové simulácie interakcií liečiva) a in vivo aplikáciu.
Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu.
On the trace of mitochondrial chloride channel identity.
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0085
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Mitochondriálne chloridové kanály sa spolupodieľajú na regulácii mitochondriálneho membránového potenciáludeltaΨm. V in vitro podmienkach bolo pozorované, že oxidačný stres má za následok oscilácie deltaΨm, čo vedieprostredníctvom produkcie ATP v mitochondriách k skráteniu akčného potenciálu na plazmatickej membránekardiomyocytov a k vzniku arytmií. Na úrovni celého srdca boli pozorované arytmie ako dôsledok ischémiereperfúzie. Špecifické ligandy translokátorového proteínu (TSPO) zabraňujú vzniku post-ischemických arytmií.Rovnaký účinok má aj nešpecifický blokátor chloridových kanálov. Ligandy TSPO inhibujú chloridový kanál vmitochondriách pri veľmi nízkych koncentráciách, čo napovedá, že TSPO protein sprostredkúva blokovanie kanálu.Je teda pravedpodobné, že TSPO bude v tesnom kontakte s chloridovým kanálom. Chloridové kanály zmitochondria sú dobre popísané na úrovni elektrofyziológie, avšak ich molekulárna identita ostáva nejasná.Nedávno bolo ukázané, že niektoré izoformy z rodiny chloridových intracelulárnych kanálov (CLIC) sa nachádzajúv mitochondriách. CLIC kanály však boli popísané len v umelom systéme – nadexprimované v hostiteľskýchbunkách. Predpokladá sa, že mitochondriálne chloridové kanály z natívnych vzoriek budú identické s niektorou zCLIC izoforiem. Cieľom predkladaného projektu je overiť hypotézu, že merané natívne chloridové kanály zosrdcových mitochondrií sú členmi CLIC rodiny a či daná CLIC izoforma a TSPO sú v tesnom fyzickom kontakte.Predpokladáme, že získané výsledky pomôžu objasniť molekulárnu identitu mitochondriálneho chloridovéhokanálu, ktorý predstavuje významný potenciálny ciel pre odvrátenie vzniku post-ischemických arytmií.
HYDMIM - Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabettes mellitus
Effects of mesenchymal stem cells and HMGB1 inhibitor on cardiovascular system after experimentally induced myocardial infarction in hypertension and diabetes mellitus
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0271
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cebová Martina, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Bujnová Katarína, Bc. Hikl Jakub, RNDr. Klimentová Jana, PhD., MUDr. Lakota Ján, CSc., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Vojtková Mária doc. Ing. PhD.
Anotácia: Infarkt myokardu predstavuje závažné ochorenie koronárnych artérií, kedy dochádza k odumretiu časti svaloviny srdca a k srdcovej remodelácii ako následok pretrvávajúcej ischémie. V dôsledku nedostatku kyslíka a živín počas ischémie vzniká zápal, oxidačné poškodenie a degenerácia tkaniva. Pre komplexné porozumenie nástupu a priebehu mechanizmov ochrany myokardu pri ischémii je potrebné sledovanie protektívnych signálnych molekúl, ktoré dokážu blokovať alebo zvrátiť patologický proces. Napriek výraznému pokroku v liečbe ochorení kardiovaskulárneho systému, infarkt myokardu, stále zostáva hlavnou príčinou úmrtí na svete, hlavne u starších pacientov s pridruženými ochoreniami akými sú hypertenzia a diabetes mellitus. Cieľom navrhovaného projektu bude objasniť význam signálnej dráhy oxidu dusnatého po infarkte myokardu v podmienkach vybraných komorbidít. Zadefinujeme počiatočné molekulárne a morfologické zmeny, ktoré sú spôsobené buď aplikáciou kmeňových buniek alebo glycyrizínom, inhibítorom HMGB1, aplikovanými po infarkte myokardu. Zároveň preskúmame účinnosť kmeňových buniek a glycyrizínu na potlačenie pro-zápalových a pro-fibróznych dráh so zameraním sa na signálnu dráhu PI3K-Akt-eNOS a signálnu dráhu JNK / Bax a TLR4 / NF-κB. Nové výsledky môžu poskytnúť informácie pre cielenú terapiu zameranú na aplikáciu kmeňových buniek po infarkte myokardu. Naviac, u pacientov, ktorí nie sú vhodnými adeptami na danú liečbu, aplikácia HMGB1 inhibítora môže byť alternatívou pre liečbu infarktu myokardu.
Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.
Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signalling pathways to prevent life-threatening heart failure and malignant arrhythmias
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Anotácia: Srdcové zlyhávanie je charakterizované progresívnou redukciou srdcového výdaja a výskytom malígnych arytmií, čím sa podieľa na vysokej mortalite. Fibróza srdca, kľúčový faktor prispievajúci k život ohrozujúcim udalostiam, je v klinickej praxi nevyriešeným problémom. Pre detekciu a prevenciu fibrózy myokardu sú mimoriadne potrebné nové prístupy. Vychádzajúc z literárnych zdrojov sme postulovali hypotézu, že pre zabránenie alebo spomalenie fibrotizácie myokardu je potrebné cielenejšie ovplyvnenie markerov oxidačného poškodenia a zápalu, ktoré indukujú pro-fibrotickú signalizáciu. Cieľom projektu je charakterizovať fenotypy fibrózy myokardu a preskúmať účinnosť vybraných látok (angiotenzínu (1-7), stimulátorov guanylátcyklázy, inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu) na potlačenie pro-oxidačných, pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh, a na zabránenie alebo zmiernenie nepriaznivej štrukturálnej a elektrickej remodelácie srdca.Nové výsledky môžu poskytnúť informácie pre cielenú terapiu.
EXPERIMENTÁLNA ŠTÚDIA ÚČINKOV MATERSKEJ DEPRESIE A ANTIDEPRESIVNYCH LIEČIV CITALOPRAMU A SETRALINU NA POSTNATÁLNY VÝVIN POTOMSTVA POTKANOV
EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECTS OF MATERIAL DEPRESSION AND ANTIDEPRESSIVES OF CITALOPRAM AND SERTRALINE ON POSTNATAL DEVELOPMENT OF OFFSPRING
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0133/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal, CSc.
Anotácia: Depresívna porucha postihujú okolo 20 % žien počas tehotenstva a dojčenia. Najčastejšie predpisovanýmiantidepresívami počas gravidity sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Bezpečnosťich používania v terapii materskej depresie je však kontroverzná. Americká „Food and Drug Administration“(FDA) zaraďaje tieto antidepresíva do kategórie liečiv C, čo znamená, že v súčasnosti neexistuje dostatočnémnožstvo tzv. „well-controlled“ štúdií, ktoré by zhodnotili riziko ich podávania tehotným a dojčiacim ženám. Vnašom experimentálnom projekte sa zameriame na výskum citalopramu a sertralinu a ich možnýchnepriaznivých (prípadne liečivých účinkov) na vývin mozgu potkanov pri ich podávaní gravidným samiciampotkanov samostatne alebo v kombinácii s vyvolanou materskou depresiou. Týmto výskumom chceme prispieťku komplexnejšej charakterizácii oboch liečiv z hľadiska bezpečnosti ich používania v terapii materskej depresie.
N/A - Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie.
Pharmacological intervention in the treatment of cachexia by administering natural extracts (Crocus sativus and Ginkgo biloba) and substances (melittin, saffron, crocin, kaempferol and isorhamnetin) in combination with methotrexate and dexamethasone in an
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: VEGA 2/0126/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Poništ Silvester, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc., PharmDr. Dráfi František, PhD., MPH, Ing. Mihalová Danica, PharmDr. Taghdisiesfejír Mohsen
Spoluriešitelia mimo SAV: Tóth Jaroslav, Mgr., PhD.,
Anotácia: Reumatoidná artritída (RA) je chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje synoviálne kĺby a je tiež spojené s mimokĺbovými prejavmi, vrátane kachexie. Štandardná liečba RA metotrexátom (MTX) a glukokortikoidmi (GC) môže zhoršiť kachexiu. Dôležitou stratégiou tohto projektu bude teda supresia kachexie pomocou kombinovanej terapie, ktorá bude založená na pridávaní prírodných protizápalových látok k MTX a GC. Pri experimentálnej artritíde budeme tiež skúmať vplyv liekov a prírodných látok na markery katabolizmu (myostatín a E3ubikvitín-proteín ligáza (TRIM63)) a anabolizmu (IGF-1, ghrelín a testosterón) kostrového svalstva, na markery systémového zápalu (IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, MCP1, IL-17, MMP9) a oxidačného stresu (4-hydroxynonenal, proteínové karbonyly, glutatiónperoxidáza, kataláza) v plazme, čo nám pomôže objasniť mechanizmy vzniku zápalovej kachexie a jej ovplyvnenie monoterapiou a kombinovanou terapiou.
Inhibícia ACE2 receptorov pri hypertenzii a obezite ako potenciálny model dôsledkov COVID-19: účinol S-nitrózokaptoprilu
-
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0025/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok
Ligand induced modulation of calcium pump SERCA – study of mechanism and design of new compounds
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0103/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., Ing. Micháliková Silvia, PhD., Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD., Mgr. Šramel Peter, PhD.
Anotácia: Vápniková signalizácia zohráva dôležitú úlohu v mnohých fyziologických procesoch, ako svalová kontrakcia,génová expresia, apoptóza, sekrécia inzulínu a ďalšie. Primárna úloha v zabezpečení vnútrobunkovejkoncentrácii Ca2+ patrí vápnikovej pumpe SE retikula, Ca2+-ATPáze SERCA. Keďže narušená funkciaCa2+-ATPázy súvisí s rôznymi chronickými ochoreniami a poruchami, látky schopné uchovať jej funkciu súpotenciálnymi liečivami. Naším cieľom je prispieť k objasneniu mechanizmu známych aktivátorov SERCA apoužiť získané vedomosti na návrh nových látok schopných uchovať funkciu SERCA. Keďže náš súčasnývýskum súvisí s problematikou diabetu, do dizajnu látok chceme zahrnúť aj ďalšie dva ciele – inhibíciu polyolovejdráhy a oxidačný stres.
Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly
Neurocognitive mechanisms of semantic representation and control
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0052/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marko Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bajzová Barbora, Ing. Bendžala Štefan, RNDr. Cimrová Barbora, PhD., Mgr. Kubinec Adam, Mgr. Marko Martin, PhD., Mgr. Michalko Drahomír, PhD., Mgr. Mitka Milan, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Rovný Rastislav
Anotácia: Sémantická kognícia zabezpečuje spracovanie, organizáciu a fluidné vybavovanie poznatkov (faktov, pojmov a ich súvislostí) uložených v pamäti. Reguluje mentálne procesy a správanie, pričom narušenie tohto systému je súčasťou mnohých psychiatrických a neurologických ochorení a porúch. Zámerom projektu je identifikovať kognitívne a neurobiologické mechanizmy, ktoré podmieňujú schopnosť vyhľadať a sprístupniť konceptuálne reprezentácie. Za týmto účelom zrealizujeme sériu originálnych experimentov, ktoré kombinujú systematickú manipuláciu kognitívnej interferencie, meranie kognitívnej záťaže/úsilia pomocou pupilometrie a neinvazívnu (transkraniálnu) stimuláciu mozgovej kôry elektrickým prúdom. Prostredníctvom tohto interdisciplinárneho prístupu charakterizujeme kľúčové neurokognitívne determinanty automatických a exekutívnych funkcií sémantického systému. Výsledky projektu môžu viesť nielen k lepšiemu pochopeniu sémantického systému, ale aj k odhaleniu účinných intervencií pre zlepšenie jeho funkcie.
Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení
Neuroprotective and cardioprotective potential of phenol acids in the prevention of civilization diseases
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: VEGA 2/0018/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bezek Štefan, DrSc., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Juránek Ivo, PhD., DrSc., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., Ing. Lepáček Marek, Ing. Pádej Ivan, Ing. Švík Karol, CSc.
Anotácia: Riziko vzniku civilizačných ochorení je možné znížiť úpravou životného štýlu a stravou s nízkym obsahom tukov a zvýšeným príjmom zeleniny a ovocia, ktoré sú bohaté na flavonové zlúčeniny. Medzi tieto patria aj fenolové kyseliny (FK), malé molekuly s veľmi dobrou biodostupnosťou a blahodárnymi účinkami na organizmus. Projekt je zameraný na štúdium kardioprotektívnych a neuroprotektívnych účinkov FK na srdci a hipokampe potkana in vitro. Po vyselektovaní najúčinnejšej FK z experimentov in vitro bude táto testovaná in vivo v chronickom experimente na potkanoch v modeli metabolického syndrómu navodeného vysoko tukovou-fruktózovou diétou. Inovatívnosť projektu spočíva (i) v použití perspektívnych nízkomolekulových FK a (ii) v aplikácii magnetickej rezonancie pre neinvazívne sledovanie zmien neurochemického profilu mozgu potkana. Stanovenie markerov zápalu a oxidačného stresu umožní bližšie charakterizovať mechanizmus účinku vybranej FK. Behaviorálny test (NOR) poskytne údaje o možnom zlepšení učenia a pamäte.
2/0091/23 - Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo (2/0091/23)
The contribution of new nano-carrier drug delivery systems to the enhancement of the anti-inflammatory effect of D-limonene, phellandrene, isoborneol and chrysophanol studied in vivo (2/0091/23)
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0091/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Dráfi František, PhD., MPH
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc., Mgr. Chrastina Martin, PharmDr. Khademnematolahi Sasan , Ing. Mihalová Danica, PharmDr. Poništ Silvester, PhD., PharmDr. Taghdisiesfejír Mohsen, Mgr. Tóthová Nikola
Spoluriešitelia mimo SAV: Bilková Andrea, Špaglová Miroslava, Kiňová Sepová Hana, Mikušová Veronika, Žigrayová Dominika (doktorand), Ferková Jarmila (doktorand).
Anotácia: Na základe vedeckej literatúry predpokladáme, že optimálny protizápalový účinok vybranej prírodnej látky po jej perorálnom podaní v jej novom nanonosičovom liekovom systéme (NLS) môže priaznivo modulovať imunitné procesy pri zápalových ochoreniach, akým je napríklad reumatoidná artritída (RA). Adjuvantná artritída (AA) je jeden z in vivo modelov RA na hodnotenie farmakologickej účinnosti testovaných látok. Vysoká biologická dostupnosť sa dá dosiahnuť práve technologickou úpravou molekúl do NLS (nanoemulzie a lipozómy). Spolu s ďalšími hodnotenými parametrami bude projekt zameraný najmä na sledovanie zápalu a bude sa analyzovať schopnosť redukovať kostnú eróziu a/alebo synovitídu sprostredkovanú signálnou dráhouRANKL/RANK/osteoprotegerín. Signifikantný benefit sa bude štatisticky hodnotiť od dávkovej závislosti a možným synergickým a/alebo aditívnym farmakologickým účinkom v porovnaní so súbežne aplikovanými štandardami, akými sú metotrexát a upadacitinib aplikované v (sub)terapeutických dávkach.
Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kontransportéra 2 -dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE inhibítorom kaptoprilom.
-
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 1/0048/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Zníženou spotrebou kyslíka regulovaná bioenergetika srdcových mitochondrií: Hĺbková proteomická analýza signálnych kardioprotektívnych dráh.
Cardiac mitochondrial bioenergetics regulated by reduced oxygen consumption: In-depth proteomic analysis of cardioprotective signaling pathways.
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0016/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Znížená utilizácia kyslíka významne zvyšuje energetické nároky myokardu. Nástup mechanizmov kompenzácie účinných voči tejto závažnej metabolickej poruche sa spája s reguláciou na úrovni srdcových mitochondrií. Práve mitochondriálna dysfunkcia predstavuje v súčasnosti cieľ terapeutickej kardioprotektívnej stratégie, efektívnej voči energetickej a dynamickej dysbalancii. Súčasťou identifikácie preconditioningom indukovaných adaptačných procesov bude sledovanie úlohy mitochondrií na redoxnej rovnováhe, signalizácii voľných kyslíkových radikálov, zmien oxidačnej fosforylácie a energetických dráh, dynamiky mitochondrií a iónovej homeostázy. Definícia hypoxického poškodenia, účinku preconditioningu a určenie potenciálneho nosiča kardioprotektívneho signálu bude indikovaná prostredníctvom proteomických a metabolomických analýz metódou LC-MS. Komplexná analýza poskytne detailné informácie o zmenách na úrovni proteínov ako potenciálnych markerov a zároveň charakteristiku ich signálnych dráh.
SUFIBAR - Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií
Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signaling pathways to prevent heart failure and occurrence of malignant arrhythmias
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0410
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andelová Katarína, PhD., Mgr. Andelová Natália, PhD., RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Ing. Ferko Miroslav, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária, Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., RNDr. Kura Branislav, PhD., RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, Mgr. Svetláková (Boťanská) Barbora, PhD., RNDr. Sýkora Matúš, PhD., RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc., RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Anotácia: Srdcové zlyhanie je charakterizované progresívnou redukciou srdcového výdaja a výskytom malígnych arytmií, čím sa celosvetovo významne podieľa na vysokej morbidite a mortalite. Srdcová fibróza, kľúčový faktor prispievajúci k týmto život ohrozujúcim udalostiam, je v klinickej praxi stále nevyriešeným problémom. Pre detekciu a manažment fibrózy myokardu sú preto mimoriadne potrebné nové prístupy. Predpokladáme, že stanovenie fenotypov fibrózy myokardu špecifických pre dané ochorenie môže odhaliť presnejšie molekulárne ciele pre účinnú prevenciu a / alebo liečbu. Cieľom projektu je odlíšiť fenotypy fibrózy myokardu prostredníctvom sledovania cirkulujúcich markerov oxidačného stresu, zápalu a pro-fibróznych ukazovateľov, spolu s určením aktivácie aktuálnych signálnych dráh a rozsahu fibrózy. Zároveň chceme preskúmať účinnosť vybraných látok, blokátorov AT1 receptorov angiotenzínu II, inhibítorov angiotenzin konvertujúceho enzýmu, melatonínu, trijódtyronínu, metoprololu, omega-3 mastných kyselín a molekulárneho vodíka, na potlačenie pro-zápalových a pro-fibróznych signálnych dráh vrátane purinergickej signalizácie sprostredkovanej hemikanálmi konexínu-43 a panexín-1 kanálmi, a na zabránenie alebo zmiernenie nepriaznivej štrukturálnej a elektrickej remodelácie srdca. Nové výsledky môžu poskytnúť informácie pre cielenú terapiu zameranú na potlačenie myokardiálnej fibrózy a výzvu pre realizáciu klinických štúdií.
CARDIOPROT - Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom
New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0194
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., Mgr. Berényiová Andrea, PhD., Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária, Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., Mgr. Kindernay Lucia, PhD., RNDr. Kura Branislav, PhD., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., Mgr. Svetláková (Boťanská) Barbora, PhD., RNDr. Sýkora Matúš, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Mgr. Šnúriková Denisa, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Radoš
Anotácia: Napriek výraznému pokroku v liečbe ochorení kardiovaskulárneho systému (KVS), stále sa intenzívne skúmajú nové možnosti terapie týchto ochorení, a to vrátane štúdia zúčastnených mechanizmov, s cieľom optimalizovať liečbu pre konkrétneho pacienta. Ischemicko-reperfúzne (I/R) poškodenie srdca predstavuje klinicky relevantný medicínsky problém spojený s ochoreniami KVS (ischemická choroba srdca, infarkt myokardu), ako aj s operačnými zákrokmi na srdci. V predchádzajúcich prácach bolo zistené, že srdce možno protektívne ovplyvniť pred I/R poškodením podávaním prírodných antioxidantov, vrátane flavonoidu kvercetínu a viacerých katechínov. Avšak všetky tieto experimenty boli vykonané takmer výlučne na zdravých mladých zvieratách, čo vôbec nezodpovedá reálnym životným situáciám, kedy sú na akútnu ischemickú príhodu (infarkt myokardu) náchylní najmä ľudia vyššieho veku s rozličnými komorbiditami, ako sú hypertenzia alebo metabolické ochorenia. Cieľom súčasného projektu je preto preskúmať reálny terapeutický potenciál vybraných prírodných antioxidantov, kvercetínu a epikatechínu, voči I/R poškodeniu srdca u starších jedincov a jedincov trpiacich vybranými metabolickými komorbiditami (diabetes 2.typu, hypertriglyceridémia) a hypertenziou. Ďalším cieľom projektu je odhaliť vnútrobunkové, ako aj medzibunkové mechanizmy pôsobenia týchto látok u jedincov s komorbiditami vystavených srdcovej I/R, vrátane interakcií týchto mechanizmov s mechanizmami zahrnutými v procese rozvoja vybraných komorbidít. Splnenie cieľov projektu významne napomôže k lepšiemu manažmentu pacientov s ochoreniami KVS, najmä s infarktom myokardu.
Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny
Aldo-keto reductase inhibitors in the personalized therapy of several types of cancer
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0087/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Boďo Pavol, RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., Ing. Lepáček Marek, Ing. Štefek Milan, CSc.
Anotácia: Vo viacerých prácach bola publikovaná zvýšená expresia aldo-keto reduktáz (AKRs) v nádoroch pľúc, prsníka, prostaty, krčka maternice, semenníkov a hrubého čreva ako aj potvrdená úloha AKRs v etiológii kolorektálneho karcinómu. Aj keď boli AKRs rozsiahle študované v súvislosti s diabetickými komplikáciami, štúdie v poslednom desaťročí odhaľujú úlohu AKRs v chemorezistencii. Projekt sa zameria na preskúmanie nových špecifických cieľov chemorezistencie predstavovaných AKRs pomocou multidisciplinárnych prístupov založených na rozpoznávaní relevantných genetických faktorov, konkrétne špecifických mutácií, ktoré spôsobujú chemorezistenciu, a ich vzťahov k molekulárnym dráham sprostredkovaným AKRs. Naviac sa na preskúmanie chemických štruktúr inhibítorov AKRs použije kombinácia prístupov QSAR a medicínskej chémie s cieľom nájsť chemické entity s najvyššou účinnosťou a selektivitou Očakáva sa, že projekt prispeje k zavedeniu personalizovanej liečby rakoviny.
Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení.
-
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0063/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Heger Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Horáková Ľubica, PhD., Mgr. Kissova Lea, RNDr. Lomenová Jana, PhD., Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD.
Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom.
New methods of treating heart failure. Prevention of oxidative stress by molecular hydrogen.
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0092/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kura Branislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Formanková Iveta, Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., Kniesová Adela , Mgr. Pavelková Patrícia, D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, Mgr. Šnúriková Denisa, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Anotácia: Srdcové zlyhanie (HF) globálne postihuje približne 26 miliónov ľudí na celom svete. Napriek mnohým terapeutickým pokrokom v symptomatickej liečbe HF, prevalencia, úmrtnosť a náklady spojené s liečbou v rozvinutých krajinách naďalej rastú. Jedným z kľúčových mechanizmov podieľajúcich sa na vývoji patofyziológie zlyhávajúceho srdca je nekontrolovaná nadprodukcia reaktívnych foriem kyslíka, ktorá spôsobuje poškodenie lipidov v membránach, mitochondrií, proteínov a DNA, čo vedie k odumretiu buniek. Blokovanie hydroxylových a nitrozylových radikálov by preto mohlo zabrániť deštrukcii bunkových komponentov a progresii HF.Nedávno sa zistilo, že molekulárny vodík (H2) pôsobí protektívne pri poškodení rôznych orgánov najmä vďaka svojej antioxidačnej aktivite. Predpokladáme, že aplikácia H2 by mohla byť novou účinnou liečbou pre pacientov s HF. Projekt je zameraný na skúmanie terapeutického využitia H2 a jeho schopnosti pôsobiť kardioprotektívne na modeli HF indukovaného izoproterenolom u starších potkanov.
Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok
Study of the role of innate cardioprotection in the rat myocardium evoked by non-pharmacological adaptive stimuli under normal and pathological conditions.
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0104/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andelová Natália, PhD., prof., PharmDr. Duriš Adameová Adriana, PhD., Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., RNDr. Kura Branislav, PhD., D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Anotácia: Napriek pokrokom vo farmakoterapii, intervenčnej kardiológii a chirurgii, nárast ischemickej choroby srdca(ICHS) ako jednej z hlavných príčin zlyhávania srdca sa nezníži v priebehu ďalších desaťročí. Súvisí to s dlhšímprežívaním po akútnom infarkte myokardu (IM) spojenom zároveň s postupným zhoršením jeho funkcie avýskytom komorbidít. Zmiernenie následkov IM vplyvom ischemického “preconditioningu“ (IPC) srdca nie jebežne používané v klinickej praxi kvôli technickým požiadavkám a krátkodobému účinku. Na druhej strane,existujú aj iné adaptačné intervencie ako PC vo vzdialenom orgáne, fyzická aktivita a/alebo chronická aleboakútna hypoxia. Ich výhodou oproti klasickému IPC je neinvazívny, relatívne jednoduchý a bezpečný spôsobaplikácie s možnosťou viacnásobného použitia, čo je predpokladom efektívnejšieho využitia aj v humánnejmedicíne. Predpokladá sa že po aplikácii neinvazívnych foriem PC dochádza k podobnému efektu ako po IPC –k aktivácii bunkových signalizačných kaskád endogénnej kardioprotekcie
Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach
Development of diabetic nephropathy and its treatment with nutraceutic in experimental conditions
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0148/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaločayová Barbora, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Ing. Kornieieva Daria, Mgr. Kovačičová Ivona, Mgr. Šnúriková Denisa, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností.
Development of multifunctional aldose reductase inhibitors based on triazinoindoles: Optimization of their biological activity, selectivity, bioavailability and antioxidant properties.
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0008/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováčiková Lucia, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Boďo Pavol, RNDr. Májeková Magdaléna, PhD., Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Mgr. Šramel Peter, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Anotácia: Inhibítory aldózareduktázy sú vyvíjané ako terapeutiká na liečbu diabetických komplikácií, zápalu a niektorých typov rakoviny súvisiacich s chronickým zápalom. V našich predchádzajúcich projektoch sme identifikovali deriváty kyseliny indol-1-yl octovej, kyseliny 2-(3-thioxo 2H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-5(3H)-yl) octovej (cemtirestat, CMTI) a kyseliny 2-(3-oxo-2H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-5(3H)-yl) octovej (OTI) ako nosné „lead“ štruktúry. Ich vysoký inhibičný účinok a selektivita, priaznivé fyzikálno-chemické parametre a dobrá rozpustnosť vo vode robia z týchto derivátov kandidátov pre optimalizáciu štruktúr. Projekt je zameraný na dizajn a chemickú syntézu nových štruktúrnych analógov optimalizáciou 5-karboxymetyltriazínoindolového skeletu, s cieľom zvýšiť inhibičnú aktivitu, selektivitu, biologickú dostupnosť, antioxidačnú aktivitu a zlepšiť ADME vlastností. Účinnosť nových derivátov bude následne hodnotená in vitro a ex vivo štúdiom vzťahu štruktúra-účinok (SAR).
Zofenopril a erucín, H2S uvoľňujúce látky, v terapii kardiovaskulárnych porúch pri experimentálnom modeli obezity a diabetu 2. typu
Zofenopril and erucin, H2S releasing coumpounds, in therapy of cardiovascular disorder in experimental model of obesity and 2 type diabetes
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0147/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MSc. Aydemir Basak Gunes, Mgr. Berényiová Andrea, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD., Mgr. Golas Samuel, PhD., Ing. Kožík Jozef, Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Anotácia: Sírovodík (H2S) patrí k významným plynným transmiterom v regulácii cievneho tonusu, avšak jeho úloha v patologických stavoch ako je diabetes a obezita zostáva nevyjasnená. V podmienkach hypertenzie a metabolickej poruchy bez obezity môže H2S produkovaný cievou participovať na narušenej cievnej funkcii, na druhej strane može byť súčasťou kompenzačných vazoaktívnych mechanizmov. Predpokladáme, že vystupňovanie metabolickej poruchy a prítomnosť obezity môže narušiť vyvážené pôsobenie sulfidovej dráhy, čo prehĺbi patologický stav. Ďalej predpokladáme, že podávanie látok uvoľňujúcich H2S môže predstavovať vhodnú terapiu pre zníženie nepriaznivých vazoaktívnych a pro-oxidačných efektov. V rámci projektu budeme sledovať vplyv chronického podávania zofenoprilu, inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, a prírodného izotiokyanátu erucínu, oboch pôsobiacich ako H2S donory, na kardiovaskulárny systém obéznych diabetických Zucker potkanov s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť benefičný účinok takejto terapie.
ACE2MAS - Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzínkonvertujúceho enzýmu 2.
Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0421
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golas Samuel, PhD.
Anotácia: Renín-angiotenzínový systém (RAS) je hormonálna kaskáda, ktorej chronická aktivácia vedie ku kardiovaskulárnym patológiám spôsobených najmä remodeláciou srdca a ciev. Stále viac sa stáva zrejmou skutočnosť, ze benefit inhibítorov RAS zahrňuje okrem inhibície účinkov Ang II aj stimuláciu protektívneho ramena RAS (ACE2/Ang1-7/Mas receptor) s vazodilatačnými, protizápalovými a metabolickými účinkami.Cieľom projektu bude porovnanie účinku ACE inhibície, AT1 blokády a stimulácie ACE2 a Mas receptora na modeli starých, obéznych, diabetických hypertenzných potkanov kmeňa Zucker so zameraním sa na potenciálny benefit pôsobenia Ang1-7/Ang1-5 na utilizáciu glukózy, transdukciu inzulínového signálu, redukciu zápalovej reakcie a funckiu kardiovaskulárneho systému. Vzhľadom na potenciálne ústrednú úlohu RAS a predovšetkým ACE2 v rozvoji akútneho respiračného distress syndrómu bude cieľom projektu bude aj detekcia zmien mebránového a solubilného ACE2 a ďalších klúčových molekúl pre vírusovú infekciu pri použití jednotlivých farmakologických intervencií. Závislosť predpokladaných alterácií na aktivite Mas receptora sa bude sledovať pomocou jeho špecifického antagonistu A779. In vitro, po pôsobení inhibítorov RAS a stimulátora ACE2 na kultúry ľudských alveolárnych a tukových buniek, sa budú posudzovať zmeny v ich schopnosti viazať SARS-CoV-2 vírus pomocou pseudovírusovej metodiky. Získané výsledky by mohli reálne prispieť k objasneniu úlohy ACE2 a Mas receptora v patogenéze obezity a diabetu. Projekt by tiež mohol participovať na ozrejmení výberu efektívneho inhibítora RAS u starých jedincov s kombináciou hypertenzie, obezity a diabetu, ako aj na vhodnosti používania a terapeutického využitia RAS-inhibície u pacientov s COVID-19. Úspešná realizácia projektu môže reálnou mierou prispieť aj k snahe o prípravu netoxických aktivátorov ACE2 a exogénnych agonistov Mas receptora.
NEKDIAKAR - Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.
Necroptotic and pleiotropic effects of RIP3 kinase acting as a convergent point in cardiac cell loss: understanding the basic mechanisms in the ischemic heart with or without metabolic stress as a tool for designing therapeutic approaches.
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0242
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Mgr. Kindernay Lucia, PhD.
Anotácia: Nekroptóza, ktorá bola zistená v ischemickom srdci, sa zdá byť významným činiteľom v osude organizmu.Mechanizmy zodpovedné za vykonanie tejto bunkovej smrti nie sú plne objasnené a zdá sa, že kanonická dráhaRIP1-RIP3-MLKL nie je jediná zodpovedná za takúto stratu buniek. V našich predchádzajúcich štúdiách smenaznačili duálnu pronekroptotickú a prozápalovú úlohu RIP3 kinázy v patogenéze post-infarktového srdcovéhozlyhávania. Okrem toho máme indície, ktoré naznačujú ďalšie pleiotropné pôsobenie RIP3 asociované s oxidačným stresom ako aj s ovplyvnením činnosti a dynamiky mitochondrií. Týmto sa zdá, že RIP3 namiesto RIP1 môže byť významným uzlom vo vnútrobunkovej signalizácii. Navrhované procesy v srdci poškodenom ischémiou a reperfúziou je potrebné detailne preskúmať a tiež je potrebné zistiť, či RIP3 inhibícia je schopná tieto procesy limitovať a tým zmierniť dysfunkciu a remodeláciu srdca. Nemalú originalitu projektu predstavuje štúdium nekroptózy v metabolicky-stresovanom srdci v dôsledku diabetu a jeho prekurzoru prediabetu a jej príspevku k poškodeniu takéhoto srdca. Preskúmame kanonickú ako aj novo-navrhované signalizácie sprostredkované RIP3 a prehodnotíme ich aktiváciu v závislosti od hladín glukózy a ďalších biochemických charakteristík týchto porúch vmetabolizme glukózy. Predpokladáme, že antidiabetická terapia je schopná zmierniť poškodenie srdca v dôsledkulimitácie nekroptózy, čo je zintenzívnené antinekroptotickým prístupom. Významným konceptom projektu je prehodnotenie uvoľnených markerov nekroptotickej signalizácie do cirkulácie, ktoré by mohli byť prognostickým a diagnostickým prístupom. Navrhované experimenty využívajúce rôzne metodické prístupy zvolené podľa najnovšieho metodického listu pre hodnotenie nekroptózy v srdci prinesú inovatívne poznatky o patogenéze poškodenia prediabetického a diabetického srdca a v dôsledku ischémie, ktoré naopak môžu naznačiť významný farmakoterapeutický terč.
StrokeRehab - Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie.
Novel approach to post-stroke rehabilitation. A basic and translational study, aiming to restore posture control and body symmetry in post-stroke patients by sensory stimulation.
Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0420
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Marko Martin, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Rovný Rastislav, Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je pomocou originálnej metodiky, špecializovaného zariadenia a softvéru vyvinutých v rámcipredchádzajúceho projektu APVV-16-0233 objasniť patofyziologické mechanizmy udržiavania rovnováhu trupu v sede a pri postoji u pacientov po cievnej mozgovej príhode. Následne sa zameriame na optimalizáciu rehabilitačnej intervencie založenej na zrakovej a proprioceptívnej stimulácii s cieľom zlepšiť narušenú funkciu rovnováhy, zníženú pohyblivosť a asymetriu trupu u týchto pacientov. Cievna mozgová príhoda predstavuje závažný zdravotný problém, ktorý je spojený s deficitom motorických a senzorických funkcií, v dôsledku ktorého majú títo pacienti narušenú rovnováhu sedu i postoja. Udržať rovnováhu počas sedu (na posteli, stoličke) je jednou z prvých vecí, ktoré musia v rámci rehabilitácie pacienti po cievnej mozgovej príhode zvládnuť. Stabilizácia trupu je dôležitá aj z hľadiska trénovania každodenných aktivít, ako je postoj či chôdza. Vôľou ovládané pohyby a náklony trupu v sede dokážu poukázať na posturálnu a pohybovú asymetriu hornej časti tela. Asymetria sa najčastejšie prejavujejednostranným naklonením trupu, alebo jeho zníženou pohyblivosťou na postihnutú stranu. Naším cieľom je rozšíriť doteraz známe vedomosti o narušenej posturálnej funkcii v dôsledku prekonania cievnej mozgovej príhody avytvoriť optimálny rehabilitačný program založený na využití zrakovej a proprioceptívnej stimulácie. Na záver vyhodnotíme efektivitu rehabilitačného programu uskutočneného prostredníctvom dvoch odlišných prístupov: i) snímaním oporných tlakových síl pomocou stabilometra a ii) snímaním výchyliek tela pomocou inerciálnych snímačov.
HHTgINFL - Úloha zápalu v rozvoji kardiovaskulárnych komplikácií spojených s metabolickým syndrómom a prediabetom
The role of inflammation in the development of cardiovascular complications associated with metabolic syndrome and prediabetes
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: SK-CZ-RD-21-0102
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MSc. Aydemir Basak Gunes, Mgr. Berényiová Andrea, PhD., RNDr. Cebová Martina, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD., Mgr. Golas Samuel, PhD.
Anotácia: Zápalové stavy sú jedným z najdôležitejších patofyziologických faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Perivaskulárne tukové tkanivo (PVAT), jeho prozápalové aktivity a jeho vplyv na vazoaktívne funkcie môžu hrať dôležitú úlohu pri vzniku kardiovaskulárnych komplikácií. Okrem toho zhoršená funk cia PVAT vedie k sekrécii prozápalových faktorov a endotelovej dysfunkcii, ktorá môže byť spojená s nerovnováhou v sulfidovej signalizácii. Cieľom navrhovaného projektu bude analýza vazoaktívnych a zápalových mechanizmov v cievnej stene a PVAT s osobitným zreteľom na sulfidovú signalizáciu v modeli metabolického syndrómu. Medzi uvedenými faktormi dochádza k interakciám, ale presný mechanizmus nie je známy. Spúšťanie prozápalových mechanizmov je ovzvlášť zrejmé v počiatočných štádiách diabetu a metabolického syndrómu, preto bude v projekte použitý špecifický neobézny kmeň prediabetických hereditárne hypertriglyceridemických potkanov. V súčasnosti sa zvýšená pozornosť sústreďuje na aspekty personalizovanej medicíny, ktoré môžu prispieť k efektívnejšej terapii presným zacielením na špecificky definovanú skupinu pacientov. Rozvoj kardiovaskulárnych komplikácií a cukrovky môže závisieť od veku, reprodukčného stavu a genetického pozadia. Kardiovaskulárne riziko je výrazne zvýšené u žien po menopauze, pričom u žien do 40 rokov je nižšie ako u mužov v rovnakom veku. Projekt bude sledovať vplyv pohlavia a reprodukčného stavu u samíc potkanov po chirurgickej ovariektómii s cieľom odhaliť možné rozdiely v mechanizme kardiovaskulárnych porúch a pomôcť lepšie špecifikovať terapeutické ciele vhodné pre neobézne prediabetické pacientky so závažnou dyslipidémiou alebo u žien po menopauze. V ďalšej časti bude projekt skúmať možné priaznivé účinky podávania bioflavonoidu troxerutínu pri znižovaní rizika rozvoja kardiovaskulárnych komplikácií spojených s postmenopauzálnym metabolickým syndrómom.
Multi-Glu - Viac-cieľový prístup k rozličných molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy
Multi-target approach to diverse molecular mechanisms of diabetic complications and other glucose toxicity related diseases
Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0534
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Benešová Barbora, Mgr. Boďo Pavol, Mgr. Heger Vladimír, PhD., Mgr. Kissova Lea, RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., RNDr. Lomenová Jana, PhD., Ing. Micháliková Silvia, PhD., Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD., Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Mgr. Šramel Peter, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Anotácia: Diabetes mellitus a iné ochorenia súvisiace s toxicitou glukózy majú multifaktoriálny charakter, ktorý sa prejavujepomocou rôznych mechanizmov. Tieto mechanizmy zahrňujú, popri ďalších, zvýšenú aktivitu polyolovej cesty,neenzymatickú glykáciu proteínov, hexózamínovú cestu, pozmenenú aktivitu proteínkinázy C, oxidačný stres anarušenú vápnikovú signalizáciu. Ovplyvnenie jednotlivých mechanizmov môže viesť k cielenému dizajnu novýchlátok – potenciálnych liečiv diabetických komplikácií. Naším cieľom je objasniť dopad a úlohy jednotlivýchmechanizmov. Budeme vychádzať z našich predchádzajúcich výsledkov, ktoré priniesli nový pohľad namechanizmy polyolovej dráhy pomocou štúdia cemtirestatu a ďalších nových látok navrhnutých našou skupinou.
AMVADYMESE - Význam endotelovej alfa 1 AMPK v rozvoji vaskulárnej dysfunkcie a v procese metabolickej senescencie u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu
Significance of endothelial alpha 1 AMPK for vascular dysfunction and metabolic senescence in a rat model of metabolic syndrome/diabetes mellitus type II
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: 1368/03/02
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kvandová Miroslava, PhD.
Anotácia: Endotelová dysfunkcia je skorým spoločným znakom mnohých kardiovaskulárnych ochorení, spôsobená znížením produkcie oxidu dusnatého (NO) a/alebo zvýšením inaktivácie NO v dôsledku oxidačného stresu. Jej výskyt významne zvyšuje riziko vzniku budúcich kardiovaskulárnych príhod. Preto je dôležité zlepšiť primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Vzhľadom na to je dôležité identifikovať a analyzovať kľúčové faktory, ktoré zabraňujú alebo pozitívne ovplyvňujú endotelovú dysfunkciu. Pracovná skupina prof. Münzela/Daibera (súčasná afiliácia) sa už niekoľko rokov zameriava na úlohu AMP-dependentnej proteínkinázy (AMPK). Tento enzým je centrálnym energetickým senzorom buniek v kardiovaskulárnom systéme. Je známy jeho protektívny účinok, najmä jeho ochranné vlastnosti a pozitívny efekt na funkciu endotelu, oxidačný stres, senescenciu buniek a zápal. Okrem toho AMPK reguluje mnohé metabolické dráhy, ktoré sú narušené v súvislosti s diabetes mellitus, ako je napr. aktivácia transportu glukózy v kostrovom svale alebo inhibícia glukoneogenézy v pečeni. Práve tieto vlastnosti naznačujú, že AMPK sa môže podieľať na zlepšení metabolickej kontroly počas diabetu. Pre diabetes mellitus sú prognosticky rozhodujúce cievne (endotelové) zmeny. Aj napriek obrovskému úsiliu a početným výskumom diabetes mellitus nie sú molekulárne zmeny, ktoré vedú k endotelovej dysfunkcii a predispozícii ku kardiovaskulárnym ochoreniam v dôsledku dysregulácie súvisiacej s α1AMPK, dostatočne známe. Preto sa projekt zameriava na riešenie nasledovných otázok:1. Ako ovplyvňuje α1AMPK funkciu endotelu, tvorbu reaktívnych foriem kyslíka a vaskulárny zápal u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu?2. Ako ovplyvňuje α1AMPK apoptózu endotelových buniek a rozvoj metabolickej senescencie pri hyperglykémii a metabolickom syndróme/diabete mellitus II. typu?3. Sú poruchy endotelovej funkcie spôsobené metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu spojené s rodovo špecifickou reguláciou alfa 1 AMPK?
Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp.
-
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0113/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lomenová Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Benešová Barbora, Mgr. Heger Vladimír, PhD., RNDr. Májeková Magdaléna, PhD., Ing. Micháliková Silvia, PhD., Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD.
Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov.
Hyperuricemia in various comorbidities of the metabolic syndrome - mechanisms of the effect of uric acid on endothelial function and erythrocyte deformability.
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0153/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bališ Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., MUDr. Jagla Fedor, CSc., Mgr. Magyarová Silvia, MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Anotácia: Literárne údaje poukazujú na významný komplexný vzťah medzi zvýšenou koncentráciou kyseliny močovej (KM)v krvi (hyperurikémiou) a civilizačnými ochoreniami, vrátane artériovej hypertenzie, metabolického syndrómu,diabetes mellitus a kardiovaskulárnych chorôb. Stále je však nedostatok informácií o mechanizmoch, ktorými KMvedie k poškodeniu cieľových orgánov. Vyššia hladina KM v krvi je nezávislým prediktorom celkovej ikardiovaskulárnej mortality. KM môže mať priamy alteračný vplyv na endotelovú funkciu, preto sa zameriavamena objasnenie vzťahov hyperurikémie a endotelovej funkcie v makro- a mikrocirkulácii. Kvalita mikrocirkulácie jevo vysokej miere determinovaná aj vlastnosťami erytrocytov.Hlavným cieľom projektu je priniesť nové poznatky objasňujúce mechanizmy hyperurikémiou-indukovanejendotelovej dysfunkcie pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu, vrátane artériovej hypertenzie,diabetes mellitus, dyslipidémie a obezity, a to najmä z pohľadu mikrocirkulácie.
Kardioprotektívny potenciál TRP kanálov: úloha v remodelácii, zápale a vápnikovej dysregulácii
Cardioprotective potential of TRP channels: the role in remodelation, inflammation and calcium dysregulation
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: VEGA SR 1/0775/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Farkašová Veronika, PhD
Anotácia: Úloha TRP kanálov (TRP) bola potvrdená vo viacerých kardiálnych patológiách akými sú ischemicko-reperfúznepoškodenie (IR), remodelácia či srdcové zlyhanie (SZ). Podobne aj úloha kalmodulín-dependentnej kinázy II(CaMKII) v srdci je považovaná za dôležitú súčasť rozvoja IR a SZ, avšak v jej pôsobení stále existujúdiskrepancie, prejavujúce sa v klinických štúdiách, limitujúce možnosti jej modulácie v reálnom scenári. Nie jepreskúmané či existuje priama súvislosť medzi funkciou TRP a s CaMKII-asociovanými kaskádami vo vznikuzávažných fenotypov ako IR či SZ. Vývoj nových modulátorov TRP, pričom niektoré sú už v klinickom skúšaníako potenciálna terapia pri zlepšovaní symptómov SZ, predstavuje farmakologický nástroj na objasnenieprepojenia medzi týmito kanálmi a s CaMKII-asociovanými dráhami. Spolu s použitím modulátorovTRP kanálovrelevantných pre SZ a IR chceme v in vitro/in vivo modeloch srdcového poškodenia stanoviť úlohu takéhotospojenia pri vývoji IR a SZ objasniť ich kardioprotektívny potenciál.
Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky
Postural threat in virtual reality in adults with height intolerance
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0080/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Marko Martin, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Anotácia: Virtuálna realita (VR) je využívaná pri hodnotení posturálnych a psychofyziologických parametrov v rôznych situáciách a u rôznych skupín ľudí. Strach z výšky a následného pádu spôsobuje v každodennom živote obmedzenia a vyhýbanie sa akejkoľvek výške, ktorá predstavuje posturálnu hrozbu. Možným riešením na zmiernenie prežívaného stresu a úzkosti je postoj na vyvýšenej plošine vo VR, ktorá dokáže opakovane navodiť zážitok blízky realite, čím si človek na posturálnu hrozbu postupne navykne, avšak v bezpečných a kontrolovaných podmienkach. Intervenciu možno pred vystavením výške posilniť aj transkraniálnou stimuláciou (tDCS) mozočka, ktorý sa významne podieľa na posturálnej regulácii. Cieľom projektu je získať nové poznatky o posturálnej a psychofyziologickej reaktivite počas posturálnej hrozby vo VR a sledovať túto reaktivitu aj bezprostredne po tDCS. Získané výsledky môžu mať prínos pre rehabilitáciu pacientov s poruchami rovnováhy, ľudí s rozličným stupňom intolerancie výšky i starších ľudí s rizikom pádu.
SQUID magnetometria nano- a mikro častíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciách v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov
SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0141/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Cigáň Alexander, CSc., Ing. Dvurečenskij Andrej, PhD., Ing. Lobotka Peter, CSc., Ing. Majerová Melinda, PhD., Mgr. Škrátek Martin, PhD.
Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu
Role of nuclear factor NRF2-mediated signalling in iron metabolism regulation during stress
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0157/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., Mgr. Kluknavský Michal, PhD., RNDr. Líšková Silvia, PhD., Mgr. Škrátek Martin, PhD.
Anotácia: Stres je považovaný za etiologický faktor v rozvoji viacerých chronických neinfekčných ochorení. Stres tiež môže ovplyvňovať metabolizmus železa, pričom viaceré gény súvisiace s metabolizmom železa sú regulované jadrovým faktorom NRF2 (z anglického nuclear factor erythroid 2-related factor 2). Napriek vzrastajúcemu množstvu informácií o NRF2, je o jeho úlohe v regulácii metabolizmu železa počas stresu relatívne málo údajov. Cieľom tohto projektu je zistiť úlohu signalizácie sprostredkovanej NRF2 v metabolizme železa v podmienkach akútneho a chronického stresu u potkanov s genetickou predispozíciou k hypertenzii. Zameriame sa tiež na možnosti farmakologickej aktivácie signalizácie sprostredkovanej NRF2 a zistenie odlišnej úlohy induktívnej a endotelovej izoformy syntázy oxidu dusnatého v regulácii metabolizmu železa počas stresu. Získame tak nové poznatky o regulácii metabolizmu železa sprostredkovanej NO a NRF2 a príspevku zmien v metabolizme železa k rozvoju kardiovaskulárnych a metabolických ochorení.
Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov
-
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 1/0193/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.

Ukončené

DIAMICROBIOTA - Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu
Gut microbiota and diabetic peripheral neuropathy: effect of cemtirestat in rat models of diabetes
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-20-0411
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Boďo Pavol, RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., Ing. Švík Karol, CSc.
Anotácia: Mikrobiálna nerovnováha vo vnútri gastrointestinálneho traktu (dysbióza) môže byť spojená s metabolickými poruchami ako je obezita, inzulínová rezistencia, diabetes a imunitná dysfunkcia. Tieto prepojenia sú však stále kontroverzné a vyžadujú ďalší výskum. Cieľom tohto projektu je lepšie porozumenie vzájomných interakcií črevnej mikrobioty a diabetického stavu a odhalenie ich dôsledkov na vývoj chronických diabetických komplikácií s dôrazom na periférnu neuropatiu. Budú sa študovať účinky cemtirestatu, nového inhibítora aldózareduktázy, na vyššie uvedené procesy. Experimentálne údaje poskytnú cenné poznatky o úlohe zmien črevnej mikrobioty v etiológii diabetickej periférnej neuropatie a naznačia možné terapeuticé prístupy.
Safe-MDs - In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a inovatívnych bio-materiálov pre ZP
In vitro biocompatibility testing of medical devices (MDs) and new generation bio-materials for MDs
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0591
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bögi Eszter, PhD., MVDr. Koprdová Romana, PhD., Ing. Lepáček Marek, RNDr. Mach Mojmír, PhD., Ing. Pôbiš Peter, Ing. Račková Lucia, PhD., Straková Zuzana
Anotácia: Zdravotnícke pomôcky (ZP) majú nenahraditeľnú úlohu v zdravotnej starostlivosti 21. storočia. Pojem "zdravotnícka pomôcka" zahŕňa široké spektrum výrobkov, ktoré sú rozhodujúce pre diagnostiku a liečbu, prevenciu chorôb a pre zlepšovanie kvality života ľudí trpiacich zdravotným postihnutím, alebo zraneniami. ZP nesmie spôsobovať nepriaznivé účinky a musí preukázať biologickú kompatibilitu s tkanivami pacienta.Väčšina testov biologickej kompatibility ZP sú stále vykonávané na experimentálnych zvieratách. Avšak, vďaka pokroku v oblasti tkanivového inžinierstva a vzhľadom k pokroku vo validácii alternatívnych metód, predpisy o ZP tiež implementovali in vitro testy. Napr. v poslednej dobe došlo k prijatiu novej ISO normy (109993-23) a in vitro testu, ktorý je založený na použití rekonštituovanej ľudskej epidermy pre hodnotenie intra-kutánneho podráždenia.Predložený výskumný návrh sa zameriava na vývoj in vitro metód pre posudzovanie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok a inovatívnych materiálov, ktoré sa majú používať ako polyméry pre ZP a sú určené pre použitie v ústnej a vaginálnej dutine a na (alebo v) očnom epiteli. Reprezentatívne modely (t.j. in vitro 3D modely rohovky a modely orálneho a vaginálneho epitelu) budú vystavené súboru presne charakterizovaných referenčných látok používaných vo výrobnom procese ZP, vrátane toxických nečistôt a dráždivých monomérov, ktoré môžuvyplývať z výroby a/alebo sterilizačného cyklu. Súbor materiálov bude v neskorších fázach projektu rozšírený, aby sa umožnila optimalizácia pre dosiahnutie maximálnej citlivosť a reprodukovateľnosti výsledkov. Okrem akútnychexpozícií v podmienkach statickej tkanivovej kultúry sa výskumný tím bude zaoberať aj opakovanými expozíciami a expozíciami, ktoré simulujú dlhodobé používanie ZP. Konečným cieľom projektu je predloženie výstupov výskumuorganizácii ISO a iniciovanie medzinárodnej validačnej štúdie, ktorá vyústi do implementácie nových in vitro testov do štandardov ISO 10993.
Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií
Cognitive and brain mechanisms of semantic processing
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0570
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Besterciová Dominika, RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., RNDr. Cimrová Barbora, PhD., Mgr. Marko Martin, PhD., Mgr. Michalko Drahomír, PhD., Mgr. Mitka Milan, PhD., Mgr. Rovný Rastislav, PhD.
Anotácia: Sémantická kognícia reguluje adaptívne správanie človeka a jej narušenie vedie k viacerým závažným neuropsychologickým ťažkostiam. Napriek nedávnemu pokroku v tejto oblasti však ostávajú základné kognitívne a neurobiologické mechanizmy sémantického poznávania málo známe. Tento interdisciplinárny projekt pozostáva zo série experimentálnych štúdií, ktoré sa spoločne zameriavajú na preskúmanie kľúčových neurokognitívnych mechanizmov a ich vzájomných interakcií, ktoré podmieňujú sémantickú kogníciu. Pre tento cieľ využijeme moderné kognitívne paradigmy, pomocou ktorých identifikujeme a kvantifikujeme hlavné sémantické procesy a určíme ich vzťahy s exekutívnymi funkciami a štrukturálnymi vlastnosťami organizácie sémantickej siete. Prostredníctvom elektroencefalografie (EEG) preskúmame dynamiku mozgovej činnosti, ktorá súvisí s rôznymi formami sémantického spracovania informácií. Získané poznatky následne využijeme pri neinvazívnej transkraniálnej elektrickej stimulácii mozgu (tES), pomocou ktorej budeme modulovať excitabilitu a oscilačnú aktivitu mozgových oblastí a okruhov zabezpečujúcich sémantické procesy. Použitím týchto moderných metód a komplexného experimentálneho prístupu vnikneme do architektúry sémantického systému a určíme fundamentálne kognitívne a neurobiologické determinanty, ktoré sú jeho integrálnou súčasťou.
HNOSES - Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia
Study of biological effects of H2S/NO/selenium products and molecular mechanisms of their actions
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0154
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Berényiová Andrea, PhD.
Anotácia: Reaktívne formy síry (RSS), dusíka (RNS) a selénu (RSeS) tvoria skupiny chemicky jednoduchých molekúl,radikálovej aj neradikálovej povahy, ktoré svojou interakciou s bunkovými komponentmi ovplyvňujú mnohébiologické procesy. Štúdium biologických účinkov RSS, RNS a RSeS a ich vzájomných interakcií nesie významnielen pre základné poznanie ich biologických úloh, ale aj v perspektíve aplikačného použitia týchto foriem vmedicíne. V oblasti výskumu ich interakcií sme dosiahli za posledné tri roky niekoľko výsledkov:- produkty interakcie sírovodíka (H2S) a polysulfidov (H2Sn, n≥2) s oxidom dusnatým (NO) alebo so selénovýmizlúčeninami (R-Se) významne ovplyvňujú koncentrácie radikálov kyslíka, štiepenie hydroperoxidov, poškodenieDNA, tlak krvi potkana a kontrakciu/relaxáciu izolovanej aorty;- interakcia H2S a H2S2 s tetracyklínovými antibiotikami ako hlavne doxycyklínom (DOXY) vedie kprodukcii/inhibícii superoxidového a hydroxylového radikálu a indukcii/inhibícii štiepenia DNA.Tieto zistenia naznačujú možnosť, že reaktívne formy kyslíka (ROS) a ďalšie produkty interakcie H2S/NO/R-Seovplyvňujú (pato)fyziologické funkcie v živých organizmoch. V cieľoch projektu nadviažeme na naše predošlézistenia a preskúmame nasledovné nové hypotézy:1) Produkujú zmesi (H2Sn/R-Se, H2Sn/R-Se /NO alebo H2Sn/DOXY) ROS alebo iné biologicky aktívne látky?2) Sú tieto produkty zodpovedné za produkciu/inhibíciu radikálov, štiepenie hydroperoxidov, indukciu/inhibíciupoškodenia DNA?3) Majú produkty vplyv na feroptózu a koncentráciu vnútrobunkového vápnika v bunkách?4) Ovplyvňujú produkty tlak krvi, tvar arteriálnej pulzovej vlny a kontrakciu/relaxáciu izolovaných artérií potkana?Cieľom projektu je objasniť chemickú biológiu týchto interakcií, aktivitu a efekty interakčných produktov nabunkovej, orgánovej úrovni a na úrovni celého organizmu. Tieto zistenia môžu prispieť k rozvoju novýchterapeutických intervencií založených na modulácii redoxnej biológie buniek.
MIRCVD - Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení - nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka
The role of miRNAs in the onset and progression of cardiovascular diseases - new approach to the protection of the heart in situations of increased production of reactive oxygen species
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0317
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kura Branislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andelová Katarína, PhD., Mgr. Andelová Natália, PhD., RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Ing. Ferko Miroslav, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária, Ing. Frimmel Karel, PhD., Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., Mgr. Kindernay Lucia, PhD., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, RNDr. Sýkora Matúš, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Mgr. Šnúriková Denisa, RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc., RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Anotácia: Napriek pokroku v prevencii, diagnostike a liečbe, patria kardiovaskulárne ochorenia (KVO) medzi ochorenia s najvyššou morbiditou a mortalitou vo svete. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie sa predpokladá, že v roku 2030 zomrie na následky KVO približne 23,6 milióna ľudí, a to najmä na srdcové zlyhanie a infarkt myokardu. Jednou z najčastejších príčin vzniku mnohých KVO je nadmerná produkcia reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Tie vznikajú prirodzene vo všetkých organizmoch, ktoré získavajú energiu oxidáciou substrátov, ale sú aj dôsledkom rôznych exogénnych vplyvov, akými sú napríklad žiarenie či znečistenie ovzdušia. ROS v organizme pôsobia na všetky typy buniek. Svojou aktivitou odštiepujú z molekúl elektrón, čím sa okolité molekuly stávajú nestabilnými a následne poškodzujú ďalšie okolité molekuly. Tento proces poškodenia vedie až k apoptóze buniek, poškodeniu tkaniva a vzniku patologických procesov a ochorení.V súčasnosti mnoho experimentálnych prác kladie dôraz na využitie mikroRNA (miRNA) v diagnostike a potenciálne aj v terapii KVO. miRNA je skupina krátkych nekódujúcich RNA, ktoré po naviazaní sa na reťazec mRNA proteínu inhibujú jeho syntézu, čím značne ovplyvňujú mnohé procesy v organizme. Produkcia ROS a vplyv expresie miRNA sú prepojené s vývojom mnohých KVO, preto je dôležité porozumieť vzťahu medzi týmito faktormi. Výskum nových vhodných látok a spôsobov, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť následky nadmernej tvorby ROS na kardiovaskulárny systém, môže výrazne zlepšiť kvalitu života kardiologických pacientov. Cieľom projektu je hľadať vhodné látky, ktoré zabránia toxickému pôsobeniu nadmerne vytvorených ROS a pozitívne zasiahnu do mechanizmov, ktoré poškodenie spôsobujú. Zároveň tiež objasniť úlohu zapojenia miRNA v signálnych dráhach spojených s pôsobením ROS na vznik a priebeh rôznych KVO.
NEISAD - Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie.
The role of non-ischemic adaptive stimuli in protection of ischemic myocardium: study of triggering mechanisms and cardioprotective cell signaling
Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0540
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Anotácia: Nárast kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým ischemickej choroby srdca (ICHS), ako jednej z hlavných príčinzlyhávania funkcie srdca a úmrtnosti celosvetovo sa nezníži v priebehu ďalších desaťročí, aj napriek pokrokom vofarmakoterapii, intervenčnej kardiológii a chirurgii. Súvisí to so starnutím obyvateľstva, dlhším prežívaním poakútnom infarkte myokardu (IM) spojenom zároveň s postupným zhoršením jeho funkcie a častejším výskytomkomorbidít ako diabetes, hypertenzia, dyslipidémia. Experimentálne štúdie poukázali na zmiernenie následkov IMvplyvom adaptačného fenoménu ischemického “conditioningu“ čo však nie je bežne dostupné v humánnejmedicíne. V súlade s translačným zameraním výskumu plánujeme overiť: 1. účinnosť kardioprotekcie indukovanejneischemickými stimulmi, ako motorická aktivita, hypoxia a neinvazívny “conditioning“ vzdialeného orgánu; 2.identifikovať jej spúšťacie mechanizmy a cesty prenosu signálu (kaskády “prežitia“ RISK a SAFE) do cieľovýchštruktúr zapojených do redukcie poškodenia srdca (mitochondriálny pór prechodnej permeability, MPTP, jadrovéreceptory PPAR); 3. na skúmanie vplyvu komorbidít, veku a pohlavia na adaptačné procesy z hľadiska funkčných,štrukturálnych a subcelulárnych zmien v myokarde. Osobitne sa budeme venovať úlohe malých nekodujúcich RNA(miRNA) regulujúcich dráhy “prežitia“ ako aj procesy apoptózy a nekroptózy v spojení s oxidačným stavom bunieka homeostázou Ca2+; 4. odhaleniu benefitov kombinovanej liečby: pleiotropných účinkov agonistov PPAR,inhibitorov MPTP, v kombinácii s neinvazivnými adaptačnými zásahmi nielen za normálnych ale aj zapatologických podmienok (hypertenzia, hyperlipidémia, hyperglykémia). Na animálnych modeloch in vivo a ex vivokombinácia fyziologických, biochemických, vybraných biofyzikálnych a molekulovo-biologických metód pomôžeobjasniť mechanizmy zapojené do procesov zlyhávania/regenerácie srdca a získať výsledky, ktoré môžu vyústiť dovývoja nových/modifikovaných stratégií manažmentu ICHS.
OffRISK - Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 28. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0435
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal, CSc.
Anotácia: Depresia prežívaná počas tehotenstva ohrozuje nielen matku, ale aj jej potomkov. Môže ovplyvniť činnosť mozgupotomkov na viacerých systémových úrovniach. Zmeny správania, ktoré môžeme pozorovať u potomkov, súspôsobené nielen tým, že je v dôsledku depresie zmenená materská starostlivosť, ale aj biochemickými zmenami vmozgu potomkov. Biochemické zmeny vznikajú počas tehotenstva a prejavujú sa zmenou excitability vrelevantných oblastiach mozgu. Tieto zmeny môžu závisieť od pohlavia potomstva a môžu postupne vymiznúť počas dospievania. Antidepresíva podávané počas tehotenstva môžu nielen liečiť depresiu u matky, ale môžu aj zabrániť negatívnym účinkom materskej depresie na potomstvo. V našom projekte sa sústredíme na dôsledky materskej depresie na psychický a fyzický stav potomkov a na možnosť prevencie voči negatívnych účinkov vhodnou liečbou matky počas gravidity. Zdravotný stav potomkov budeme charakterizovať na viacerých systémových úrovniach od výskumu správania zvieraťa cez sledovanie zmien neuronálnej excitability na úrovni neurónových sietí a jednotlivých neurónov, biochemické zmeny metabolizmu neurónov až po subcelulárnu reguláciu homeostázy vápnika v neurónoch.Sústredíme sa na skúmanie účinkov antidepresíva mirtazapínu na zdravie potomkov a na vysvetlenie bunkových mechanizmov zodpovedných za tieto účinky. Mirtazapín je používaný v klinickej praxi, ale mechanizmus jeho pôsobenia zatiaľ nie je známy. Použijeme etablovaný model materskej depresie založený na trojtýždňovompôsobení stresu v predgestačnom období. V popôrodnom období budeme sledovať materské správanie matiekliečených mirtazapínom a placebom. Ťažiskom projektu bude analýza účinkov liečby mirtazapínom počastehotenstva na druhú generáciu, teda na potomstvo liečených a neliečených matiek. Okrem toho budemeanalyzovať prípadné rozdiely v účinkov na samcov a samice v potomstve.
Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania
-
Doba trvania: 1. 10. 2023 – 31. 3. 2024
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Cieľom programu je v priamej spolupráci s pedagógmi aplikovať zážitkovou formou vzdelávanie a výchovu so špecifickým odborným obsahom v celoslovenskom meradle a rozvinúť kritické myslenie a tvorivosť žiakov práve prostredníctvom zamerania na vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie toho, ako poznanie vzniká a uvedomenie si praktickej aplikácie vedy na riešenie problémov. Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania napĺňa konkrétne požiadavky zvyšovania záujmu a povedomia mladých ľudí o vede v súlade s intervenčnou logikou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027, ktorý vydalo MŠVVaŠ a v ktorom definuje strategické ciele a prierezové témy v oblasti výchovy a vzdelávania. Do realizácie programu sa zapojilo päť ústavov SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav polymérov SAV, Chemický Ústav SAV, Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV.