Národné projekty

Aktuálne

Funkčné a štrukturálne hodnotenie zmien včasného a neskorého postnatálneho myokardu, vaskulatúry a iných životne dôležitých orgánov na modeli potkana s vnútromaternicovým obmedzením rastu (IUGR).
Functional and structural evaluation of changes in early and late postnatal myocardium, vasculature and other vital organs in a rat model of intrauterine growth restriction (IUGR).
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: VEGA SR VEGA 1/0697/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Frimmel Karel, PhD.
Anotácia: V priebehu niekoľkých desaťročí sa zaviedlo mnoho animálnych modelov na lepšie pochopenie toho, ako narušený rast v ranom veku môže ovplyvniť náchylnosť na kardiovaskulárne ochorenia (KVO) v neskoršom živote jedinca. Napriek pokrokom v prevencii, diagnostike a manažmente KVO, ischemická choroba srdca a akútny infarkt myokardu, po ktorých často nasleduje zlyhanie srdca, vrátane zlyhania iných orgánov, sú hlavnými príčinami smrti v rozvinutom svete. Cieľom tohto projektu je skúmať zmeny v srdci a iných životne dôležitých orgánoch v ranom a dospelom veku u potomkov, ktorí sa narodili malí na gestačný vek v dôsledku nepriaznivých podmienok počas života plodu, ako aj dopad týchto zmien na odpoveď srdca na ischémiu. Obmedzenie rastu bude vyvolané podávaním nízkobielkovinovej diéty matke počas tehotenstva. Potomstvo bude študované pri narodení, odstavení a ako dospelí. Funkcia a štruktúra životne dôležitých orgánov sa bude skúmať in vivo a ex vivo pomocou echokardiografie, mikroskopie a ultraštrukturálnych metód.
Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok
Ligand induced modulation of calcium pump SERCA – study of mechanism and design of new compounds
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0103/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Heger Vladimír, PhD., RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., Ing. Micháliková Silvia, PhD., Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD., Mgr. Šramel Peter, PhD.
Anotácia: Vápniková signalizácia zohráva dôležitú úlohu v mnohých fyziologických procesoch, ako svalová kontrakcia,génová expresia, apoptóza, sekrécia inzulínu a ďalšie. Primárna úloha v zabezpečení vnútrobunkovejkoncentrácii Ca2+ patrí vápnikovej pumpe SE retikula, Ca2+-ATPáze SERCA. Keďže narušená funkciaCa2+-ATPázy súvisí s rôznymi chronickými ochoreniami a poruchami, látky schopné uchovať jej funkciu súpotenciálnymi liečivami. Naším cieľom je prispieť k objasneniu mechanizmu známych aktivátorov SERCA apoužiť získané vedomosti na návrh nových látok schopných uchovať funkciu SERCA. Keďže náš súčasnývýskum súvisí s problematikou diabetu, do dizajnu látok chceme zahrnúť aj ďalšie dva ciele – inhibíciu polyolovejdráhy a oxidačný stres.
Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly
Neurocognitive mechanisms of semantic representation and control
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0052/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marko Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bajzová Barbora, Ing. Bendžala Štefan, RNDr. Cimrová Barbora, PhD., Mgr. Kubinec Adam, Mgr. Marko Martin, PhD., Mgr. Michalko Drahomír, PhD., Mgr. Mitka Milan, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Rovný Rastislav
Anotácia: Sémantická kognícia zabezpečuje spracovanie, organizáciu a fluidné vybavovanie poznatkov (faktov, pojmov a ich súvislostí) uložených v pamäti. Reguluje mentálne procesy a správanie, pričom narušenie tohto systému je súčasťou mnohých psychiatrických a neurologických ochorení a porúch. Zámerom projektu je identifikovať kognitívne a neurobiologické mechanizmy, ktoré podmieňujú schopnosť vyhľadať a sprístupniť konceptuálne reprezentácie. Za týmto účelom zrealizujeme sériu originálnych experimentov, ktoré kombinujú systematickú manipuláciu kognitívnej interferencie, meranie kognitívnej záťaže/úsilia pomocou pupilometrie a neinvazívnu (transkraniálnu) stimuláciu mozgovej kôry elektrickým prúdom. Prostredníctvom tohto interdisciplinárneho prístupu charakterizujeme kľúčové neurokognitívne determinanty automatických a exekutívnych funkcií sémantického systému. Výsledky projektu môžu viesť nielen k lepšiemu pochopeniu sémantického systému, ale aj k odhaleniu účinných intervencií pre zlepšenie jeho funkcie.
Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení
Neuroprotective and cardioprotective potential of phenol acids in the prevention of civilization diseases
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: VEGA 2/0018/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bezek Štefan, DrSc., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Juránek Ivo, PhD., DrSc., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., Ing. Lepáček Marek, Ing. Pádej Ivan, Ing. Švík Karol, CSc.
Anotácia: Riziko vzniku civilizačných ochorení je možné znížiť úpravou životného štýlu a stravou s nízkym obsahom tukov a zvýšeným príjmom zeleniny a ovocia, ktoré sú bohaté na flavonové zlúčeniny. Medzi tieto patria aj fenolové kyseliny (FK), malé molekuly s veľmi dobrou biodostupnosťou a blahodárnymi účinkami na organizmus. Projekt je zameraný na štúdium kardioprotektívnych a neuroprotektívnych účinkov FK na srdci a hipokampe potkana in vitro. Po vyselektovaní najúčinnejšej FK z experimentov in vitro bude táto testovaná in vivo v chronickom experimente na potkanoch v modeli metabolického syndrómu navodeného vysoko tukovou-fruktózovou diétou. Inovatívnosť projektu spočíva (i) v použití perspektívnych nízkomolekulových FK a (ii) v aplikácii magnetickej rezonancie pre neinvazívne sledovanie zmien neurochemického profilu mozgu potkana. Stanovenie markerov zápalu a oxidačného stresu umožní bližšie charakterizovať mechanizmus účinku vybranej FK. Behaviorálny test (NOR) poskytne údaje o možnom zlepšení učenia a pamäte.
Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo (2/0091/23)
The contribution of new nano-carrier drug delivery systems to the enhancement of the anti-inflammatory effect of D-limonene, phellandrene, isoborneol and chrysophanol studied in vivo (2/0091/23
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0091/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Dráfi František, PhD., MPH
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc., Mgr. Chrastina Martin, PharmDr. Khademnematolahi Sasan , Ing. Mihalová Danica, PharmDr. Poništ Silvester, PhD., Ing. Švík Karol, CSc., PharmDr. Taghdisiesfejír Mohsen, Mgr. Tóthová Nikola
Spoluriešitelia mimo SAV: Bilková Andrea, Špaglová Miroslava, Kiňová Sepová Hana, Mikušová Veronika, Žigrayová Dominika (doktorand), Ferková Jarmila (doktorand).
Anotácia: Na základe vedeckej literatúry predpokladáme, že optimálny protizápalový účinok vybranej prírodnej látky po jej perorálnom podaní v jej novom nanonosičovom liekovom systéme (NLS) môže priaznivo modulovať imunitné procesy pri zápalových ochoreniach, akým je napríklad reumatoidná artritída (RA). Adjuvantná artritída (AA) je jeden z in vivo modelov RA na hodnotenie farmakologickej účinnosti testovaných látok. Vysoká biologická dostupnosť sa dá dosiahnuť práve technologickou úpravou molekúl do NLS (nanoemulzie a lipozómy). Spolu s ďalšími hodnotenými parametrami bude projekt zameraný najmä na sledovanie zápalu a bude sa analyzovať schopnosť redukovať kostnú eróziu a/alebo synovitídu sprostredkovanú signálnou dráhouRANKL/RANK/osteoprotegerín. Signifikantný benefit sa bude štatisticky hodnotiť od dávkovej závislosti a možným synergickým a/alebo aditívnym farmakologickým účinkom v porovnaní so súbežne aplikovanými štandardami, akými sú metotrexát a upadacitinib aplikované v (sub)terapeutických dávkach.
SUFIBAR - Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií
Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signaling pathways to prevent heart failure and occurrence of malignant arrhythmias
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0410
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andelová Katarína, PhD., Mgr. Andelová Natália, PhD., RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., Mgr. Boťanská Barbora, PhD., RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Ing. Ferko Miroslav, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária, Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., RNDr. Kura Branislav, PhD., RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, RNDr. Sýkora Matúš, PhD., RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc., RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Anotácia: Srdcové zlyhanie je charakterizované progresívnou redukciou srdcového výdaja a výskytom malígnych arytmií, čím sa celosvetovo významne podieľa na vysokej morbidite a mortalite. Srdcová fibróza, kľúčový faktor prispievajúci k týmto život ohrozujúcim udalostiam, je v klinickej praxi stále nevyriešeným problémom. Pre detekciu a manažment fibrózy myokardu sú preto mimoriadne potrebné nové prístupy. Predpokladáme, že stanovenie fenotypov fibrózy myokardu špecifických pre dané ochorenie môže odhaliť presnejšie molekulárne ciele pre účinnú prevenciu a / alebo liečbu. Cieľom projektu je odlíšiť fenotypy fibrózy myokardu prostredníctvom sledovania cirkulujúcich markerov oxidačného stresu, zápalu a pro-fibróznych ukazovateľov, spolu s určením aktivácie aktuálnych signálnych dráh a rozsahu fibrózy. Zároveň chceme preskúmať účinnosť vybraných látok, blokátorov AT1 receptorov angiotenzínu II, inhibítorov angiotenzin konvertujúceho enzýmu, melatonínu, trijódtyronínu, metoprololu, omega-3 mastných kyselín a molekulárneho vodíka, na potlačenie pro-zápalových a pro-fibróznych signálnych dráh vrátane purinergickej signalizácie sprostredkovanej hemikanálmi konexínu-43 a panexín-1 kanálmi, a na zabránenie alebo zmiernenie nepriaznivej štrukturálnej a elektrickej remodelácie srdca. Nové výsledky môžu poskytnúť informácie pre cielenú terapiu zameranú na potlačenie myokardiálnej fibrózy a výzvu pre realizáciu klinických štúdií.
CARDIOPROT - Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom
New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0194
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., Mgr. Berényiová Andrea, PhD., Mgr. Boťanská Barbora, PhD., Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária, Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., Mgr. Kindernay Lucia, PhD., RNDr. Kura Branislav, PhD., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., RNDr. Sýkora Matúš, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Mgr. Šnúriková Denisa, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Radoš
Anotácia: Napriek výraznému pokroku v liečbe ochorení kardiovaskulárneho systému (KVS), stále sa intenzívne skúmajú nové možnosti terapie týchto ochorení, a to vrátane štúdia zúčastnených mechanizmov, s cieľom optimalizovať liečbu pre konkrétneho pacienta. Ischemicko-reperfúzne (I/R) poškodenie srdca predstavuje klinicky relevantný medicínsky problém spojený s ochoreniami KVS (ischemická choroba srdca, infarkt myokardu), ako aj s operačnými zákrokmi na srdci. V predchádzajúcich prácach bolo zistené, že srdce možno protektívne ovplyvniť pred I/R poškodením podávaním prírodných antioxidantov, vrátane flavonoidu kvercetínu a viacerých katechínov. Avšak všetky tieto experimenty boli vykonané takmer výlučne na zdravých mladých zvieratách, čo vôbec nezodpovedá reálnym životným situáciám, kedy sú na akútnu ischemickú príhodu (infarkt myokardu) náchylní najmä ľudia vyššieho veku s rozličnými komorbiditami, ako sú hypertenzia alebo metabolické ochorenia. Cieľom súčasného projektu je preto preskúmať reálny terapeutický potenciál vybraných prírodných antioxidantov, kvercetínu a epikatechínu, voči I/R poškodeniu srdca u starších jedincov a jedincov trpiacich vybranými metabolickými komorbiditami (diabetes 2.typu, hypertriglyceridémia) a hypertenziou. Ďalším cieľom projektu je odhaliť vnútrobunkové, ako aj medzibunkové mechanizmy pôsobenia týchto látok u jedincov s komorbiditami vystavených srdcovej I/R, vrátane interakcií týchto mechanizmov s mechanizmami zahrnutými v procese rozvoja vybraných komorbidít. Splnenie cieľov projektu významne napomôže k lepšiemu manažmentu pacientov s ochoreniami KVS, najmä s infarktom myokardu.
Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny
Aldo-keto reductase inhibitors in the personalized therapy of several types of cancer
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0087/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Boďo Pavol, RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., Ing. Lepáček Marek, Ing. Štefek Milan, CSc.
Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení.
-
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0063/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Heger Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Horáková Ľubica, PhD., Mgr. Kissova Lea, RNDr. Lomenová Jana, PhD., Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD.
Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom.
New methods of treating heart failure. Prevention of oxidative stress by molecular hydrogen.
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0092/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kura Branislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Formanková Iveta, Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., Kniesová Adela , Mgr. Pavelková Patrícia, D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, Mgr. Šnúriková Denisa, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Anotácia: Srdcové zlyhanie (HF) globálne postihuje približne 26 miliónov ľudí na celom svete. Napriek mnohým terapeutickým pokrokom v symptomatickej liečbe HF, prevalencia, úmrtnosť a náklady spojené s liečbou v rozvinutých krajinách naďalej rastú. Jedným z kľúčových mechanizmov podieľajúcich sa na vývoji patofyziológie zlyhávajúceho srdca je nekontrolovaná nadprodukcia reaktívnych foriem kyslíka, ktorá spôsobuje poškodenie lipidov v membránach, mitochondrií, proteínov a DNA, čo vedie k odumretiu buniek. Blokovanie hydroxylových a nitrozylových radikálov by preto mohlo zabrániť deštrukcii bunkových komponentov a progresii HF.Nedávno sa zistilo, že molekulárny vodík (H2) pôsobí protektívne pri poškodení rôznych orgánov najmä vďaka svojej antioxidačnej aktivite. Predpokladáme, že aplikácia H2 by mohla byť novou účinnou liečbou pre pacientov s HF. Projekt je zameraný na skúmanie terapeutického využitia H2 a jeho schopnosti pôsobiť kardioprotektívne na modeli HF indukovaného izoproterenolom u starších potkanov.
Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok
Study of the role of innate cardioprotection in the rat myocardium evoked by non-pharmacological adaptive stimuli under normal and pathological conditions.
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0104/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andelová Natália, PhD., prof., PharmDr. Duriš Adameová Adriana, PhD., Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., RNDr. Kura Branislav, PhD., D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Anotácia: Napriek pokrokom vo farmakoterapii, intervenčnej kardiológii a chirurgii, nárast ischemickej choroby srdca(ICHS) ako jednej z hlavných príčin zlyhávania srdca sa nezníži v priebehu ďalších desaťročí. Súvisí to s dlhšímprežívaním po akútnom infarkte myokardu (IM) spojenom zároveň s postupným zhoršením jeho funkcie avýskytom komorbidít. Zmiernenie následkov IM vplyvom ischemického “preconditioningu“ (IPC) srdca nie jebežne používané v klinickej praxi kvôli technickým požiadavkám a krátkodobému účinku. Na druhej strane,existujú aj iné adaptačné intervencie ako PC vo vzdialenom orgáne, fyzická aktivita a/alebo chronická aleboakútna hypoxia. Ich výhodou oproti klasickému IPC je neinvazívny, relatívne jednoduchý a bezpečný spôsobaplikácie s možnosťou viacnásobného použitia, čo je predpokladom efektívnejšieho využitia aj v humánnejmedicíne. Predpokladá sa že po aplikácii neinvazívnych foriem PC dochádza k podobnému efektu ako po IPC –k aktivácii bunkových signalizačných kaskád endogénnej kardioprotekcie
Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach
Development of diabetic nephropathy and its treatment with nutraceutic in experimental conditions
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0148/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaločayová Barbora, PhD.
Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností.
Development of multifunctional aldose reductase inhibitors based on triazinoindoles: Optimization of their biological activity, selectivity, bioavailability and antioxidant properties.
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0008/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováčiková Lucia, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Boďo Pavol, RNDr. Májeková Magdaléna, PhD., Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Mgr. Šramel Peter, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Zofenopril a erucín, H2S uvoľňujúce látky, v terapii kardiovaskulárnych porúch pri experimentálnom modeli obezity a diabetu 2. typu
Zofenopril and erucin, H2S releasing coumpounds, in therapy of cardiovascular disorder in experimental model of obesity and 2 type diabetes
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0147/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MSc. Aydemir Basak Gunes, Mgr. Berényiová Andrea, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD., Mgr. Golas Samuel, PhD., Ing. Kožík Jozef, Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Anotácia: Sírovodík (H2S) patrí k významným plynným transmiterom v regulácii cievneho tonusu, avšak jeho úloha v patologických stavoch ako je diabetes a obezita zostáva nevyjasnená. V podmienkach hypertenzie a metabolickej poruchy bez obezity môže H2S produkovaný cievou participovať na narušenej cievnej funkcii, na druhej strane može byť súčasťou kompenzačných vazoaktívnych mechanizmov. Predpokladáme, že vystupňovanie metabolickej poruchy a prítomnosť obezity môže narušiť vyvážené pôsobenie sulfidovej dráhy, čo prehĺbi patologický stav. Ďalej predpokladáme, že podávanie látok uvoľňujúcich H2S môže predstavovať vhodnú terapiu pre zníženie nepriaznivých vazoaktívnych a pro-oxidačných efektov. V rámci projektu budeme sledovať vplyv chronického podávania zofenoprilu, inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, a prírodného izotiokyanátu erucínu, oboch pôsobiacich ako H2S donory, na kardiovaskulárny systém obéznych diabetických Zucker potkanov s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť benefičný účinok takejto terapie.
ACE2MAS - Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzínkonvertujúceho enzýmu 2.
Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0421
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golas Samuel, PhD.
Anotácia: Renín-angiotenzínový systém (RAS) je hormonálna kaskáda, ktorej chronická aktivácia vedie ku kardiovaskulárnym patológiám spôsobených najmä remodeláciou srdca a ciev. Stále viac sa stáva zrejmou skutočnosť, ze benefit inhibítorov RAS zahrňuje okrem inhibície účinkov Ang II aj stimuláciu protektívneho ramena RAS (ACE2/Ang1-7/Mas receptor) s vazodilatačnými, protizápalovými a metabolickými účinkami.Cieľom projektu bude porovnanie účinku ACE inhibície, AT1 blokády a stimulácie ACE2 a Mas receptora na modeli starých, obéznych, diabetických hypertenzných potkanov kmeňa Zucker so zameraním sa na potenciálny benefit pôsobenia Ang1-7/Ang1-5 na utilizáciu glukózy, transdukciu inzulínového signálu, redukciu zápalovej reakcie a funckiu kardiovaskulárneho systému. Vzhľadom na potenciálne ústrednú úlohu RAS a predovšetkým ACE2 v rozvoji akútneho respiračného distress syndrómu bude cieľom projektu bude aj detekcia zmien mebránového a solubilného ACE2 a ďalších klúčových molekúl pre vírusovú infekciu pri použití jednotlivých farmakologických intervencií. Závislosť predpokladaných alterácií na aktivite Mas receptora sa bude sledovať pomocou jeho špecifického antagonistu A779. In vitro, po pôsobení inhibítorov RAS a stimulátora ACE2 na kultúry ľudských alveolárnych a tukových buniek, sa budú posudzovať zmeny v ich schopnosti viazať SARS-CoV-2 vírus pomocou pseudovírusovej metodiky. Získané výsledky by mohli reálne prispieť k objasneniu úlohy ACE2 a Mas receptora v patogenéze obezity a diabetu. Projekt by tiež mohol participovať na ozrejmení výberu efektívneho inhibítora RAS u starých jedincov s kombináciou hypertenzie, obezity a diabetu, ako aj na vhodnosti používania a terapeutického využitia RAS-inhibície u pacientov s COVID-19. Úspešná realizácia projektu môže reálnou mierou prispieť aj k snahe o prípravu netoxických aktivátorov ACE2 a exogénnych agonistov Mas receptora.
NEKDIAKAR - Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.
Necroptotic and pleiotropic effects of RIP3 kinase acting as a convergent point in cardiac cell loss: understanding the basic mechanisms in the ischemic heart with or without metabolic stress as a tool for designing therapeutic approaches.
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0242
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Anotácia: Nekroptóza, ktorá bola zistená v ischemickom srdci, sa zdá byť významným činiteľom v osude organizmu.Mechanizmy zodpovedné za vykonanie tejto bunkovej smrti nie sú plne objasnené a zdá sa, že kanonická dráhaRIP1-RIP3-MLKL nie je jediná zodpovedná za takúto stratu buniek. V našich predchádzajúcich štúdiách smenaznačili duálnu pronekroptotickú a prozápalovú úlohu RIP3 kinázy v patogenéze post-infarktového srdcovéhozlyhávania. Okrem toho máme indície, ktoré naznačujú ďalšie pleiotropné pôsobenie RIP3 asociované s oxidačným stresom ako aj s ovplyvnením činnosti a dynamiky mitochondrií. Týmto sa zdá, že RIP3 namiesto RIP1 môže byť významným uzlom vo vnútrobunkovej signalizácii. Navrhované procesy v srdci poškodenom ischémiou a reperfúziou je potrebné detailne preskúmať a tiež je potrebné zistiť, či RIP3 inhibícia je schopná tieto procesy limitovať a tým zmierniť dysfunkciu a remodeláciu srdca. Nemalú originalitu projektu predstavuje štúdium nekroptózy v metabolicky-stresovanom srdci v dôsledku diabetu a jeho prekurzoru prediabetu a jej príspevku k poškodeniu takéhoto srdca. Preskúmame kanonickú ako aj novo-navrhované signalizácie sprostredkované RIP3 a prehodnotíme ich aktiváciu v závislosti od hladín glukózy a ďalších biochemických charakteristík týchto porúch vmetabolizme glukózy. Predpokladáme, že antidiabetická terapia je schopná zmierniť poškodenie srdca v dôsledkulimitácie nekroptózy, čo je zintenzívnené antinekroptotickým prístupom. Významným konceptom projektu je prehodnotenie uvoľnených markerov nekroptotickej signalizácie do cirkulácie, ktoré by mohli byť prognostickým a diagnostickým prístupom. Navrhované experimenty využívajúce rôzne metodické prístupy zvolené podľa najnovšieho metodického listu pre hodnotenie nekroptózy v srdci prinesú inovatívne poznatky o patogenéze poškodenia prediabetického a diabetického srdca a v dôsledku ischémie, ktoré naopak môžu naznačiť významný farmakoterapeutický terč.
StrokeRehab - Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie.
Novel approach to post-stroke rehabilitation. A basic and translational study, aiming to restore posture control and body symmetry in post-stroke patients by sensory stimulation.
Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0420
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Marko Martin, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Rovný Rastislav, Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je pomocou originálnej metodiky, špecializovaného zariadenia a softvéru vyvinutých v rámcipredchádzajúceho projektu APVV-16-0233 objasniť patofyziologické mechanizmy udržiavania rovnováhu trupu v sede a pri postoji u pacientov po cievnej mozgovej príhode. Následne sa zameriame na optimalizáciu rehabilitačnej intervencie založenej na zrakovej a proprioceptívnej stimulácii s cieľom zlepšiť narušenú funkciu rovnováhy, zníženú pohyblivosť a asymetriu trupu u týchto pacientov. Cievna mozgová príhoda predstavuje závažný zdravotný problém, ktorý je spojený s deficitom motorických a senzorických funkcií, v dôsledku ktorého majú títo pacienti narušenú rovnováhu sedu i postoja. Udržať rovnováhu počas sedu (na posteli, stoličke) je jednou z prvých vecí, ktoré musia v rámci rehabilitácie pacienti po cievnej mozgovej príhode zvládnuť. Stabilizácia trupu je dôležitá aj z hľadiska trénovania každodenných aktivít, ako je postoj či chôdza. Vôľou ovládané pohyby a náklony trupu v sede dokážu poukázať na posturálnu a pohybovú asymetriu hornej časti tela. Asymetria sa najčastejšie prejavujejednostranným naklonením trupu, alebo jeho zníženou pohyblivosťou na postihnutú stranu. Naším cieľom je rozšíriť doteraz známe vedomosti o narušenej posturálnej funkcii v dôsledku prekonania cievnej mozgovej príhody avytvoriť optimálny rehabilitačný program založený na využití zrakovej a proprioceptívnej stimulácie. Na záver vyhodnotíme efektivitu rehabilitačného programu uskutočneného prostredníctvom dvoch odlišných prístupov: i) snímaním oporných tlakových síl pomocou stabilometra a ii) snímaním výchyliek tela pomocou inerciálnych snímačov.
HHTgINFL - Úloha zápalu v rozvoji kardiovaskulárnych komplikácií spojených s metabolickým syndrómom a prediabetom
The role of inflammation in the development of cardiovascular complications associated with metabolic syndrome and prediabetes
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: SK-CZ-RD-21-0102
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MSc. Aydemir Basak Gunes, Mgr. Berényiová Andrea, PhD., RNDr. Cebová Martina, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD., Mgr. Golas Samuel, PhD.
Anotácia: Zápalové stavy sú jedným z najdôležitejších patofyziologických faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Perivaskulárne tukové tkanivo (PVAT), jeho prozápalové aktivity a jeho vplyv na vazoaktívne funkcie môžu hrať dôležitú úlohu pri vzniku kardiovaskulárnych komplikácií. Okrem toho zhoršená funk cia PVAT vedie k sekrécii prozápalových faktorov a endotelovej dysfunkcii, ktorá môže byť spojená s nerovnováhou v sulfidovej signalizácii. Cieľom navrhovaného projektu bude analýza vazoaktívnych a zápalových mechanizmov v cievnej stene a PVAT s osobitným zreteľom na sulfidovú signalizáciu v modeli metabolického syndrómu. Medzi uvedenými faktormi dochádza k interakciám, ale presný mechanizmus nie je známy. Spúšťanie prozápalových mechanizmov je ovzvlášť zrejmé v počiatočných štádiách diabetu a metabolického syndrómu, preto bude v projekte použitý špecifický neobézny kmeň prediabetických hereditárne hypertriglyceridemických potkanov. V súčasnosti sa zvýšená pozornosť sústreďuje na aspekty personalizovanej medicíny, ktoré môžu prispieť k efektívnejšej terapii presným zacielením na špecificky definovanú skupinu pacientov. Rozvoj kardiovaskulárnych komplikácií a cukrovky môže závisieť od veku, reprodukčného stavu a genetického pozadia. Kardiovaskulárne riziko je výrazne zvýšené u žien po menopauze, pričom u žien do 40 rokov je nižšie ako u mužov v rovnakom veku. Projekt bude sledovať vplyv pohlavia a reprodukčného stavu u samíc potkanov po chirurgickej ovariektómii s cieľom odhaliť možné rozdiely v mechanizme kardiovaskulárnych porúch a pomôcť lepšie špecifikovať terapeutické ciele vhodné pre neobézne prediabetické pacientky so závažnou dyslipidémiou alebo u žien po menopauze. V ďalšej časti bude projekt skúmať možné priaznivé účinky podávania bioflavonoidu troxerutínu pri znižovaní rizika rozvoja kardiovaskulárnych komplikácií spojených s postmenopauzálnym metabolickým syndrómom.
Multi-Glu - Viac-cieľový prístup k rozličných molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy
Multi-target approach to diverse molecular mechanisms of diabetic complications and other glucose toxicity related diseases
Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0534
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Benešová Barbora, Mgr. Boďo Pavol, Mgr. Heger Vladimír, PhD., Mgr. Kissova Lea, RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., RNDr. Lomenová Jana, PhD., Ing. Micháliková Silvia, PhD., Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD., Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Mgr. Šramel Peter, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Anotácia: Diabetes mellitus a iné ochorenia súvisiace s toxicitou glukózy majú multifaktoriálny charakter, ktorý sa prejavujepomocou rôznych mechanizmov. Tieto mechanizmy zahrňujú, popri ďalších, zvýšenú aktivitu polyolovej cesty,neenzymatickú glykáciu proteínov, hexózamínovú cestu, pozmenenú aktivitu proteínkinázy C, oxidačný stres anarušenú vápnikovú signalizáciu. Ovplyvnenie jednotlivých mechanizmov môže viesť k cielenému dizajnu novýchlátok – potenciálnych liečiv diabetických komplikácií. Naším cieľom je objasniť dopad a úlohy jednotlivýchmechanizmov. Budeme vychádzať z našich predchádzajúcich výsledkov, ktoré priniesli nový pohľad namechanizmy polyolovej dráhy pomocou štúdia cemtirestatu a ďalších nových látok navrhnutých našou skupinou.
AMVADYMESE - Význam endotelovej α1AMPK v rozvoji vaskulárnej dysfunkcie a v procese metabolickej senescencie u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu
Significance of endothelial α1AMPK for vascular dysfunction and metabolic senescence in a rat model of metabolic syndrome/diabetes mellitus type II
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: 1368/03/02
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kvandová Miroslava, PhD.
Anotácia: Endotelová dysfunkcia je skorým spoločným znakom mnohých kardiovaskulárnych ochorení, spôsobená znížením produkcie oxidu dusnatého (NO) a/alebo zvýšením inaktivácie NO v dôsledku oxidačného stresu. Jej výskyt významne zvyšuje riziko vzniku budúcich kardiovaskulárnych príhod. Preto je dôležité zlepšiť primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Vzhľadom na to je dôležité identifikovať a analyzovať kľúčové faktory, ktoré zabraňujú alebo pozitívne ovplyvňujú endotelovú dysfunkciu. Pracovná skupina prof. Münzela/Daibera (súčasná afiliácia) sa už niekoľko rokov zameriava na úlohu AMP-dependentnej proteínkinázy (AMPK). Tento enzým je centrálnym energetickým senzorom buniek v kardiovaskulárnom systéme. Je známy jeho protektívny účinok, najmä jeho ochranné vlastnosti a pozitívny efekt na funkciu endotelu, oxidačný stres, senescenciu buniek a zápal. Okrem toho AMPK reguluje mnohé metabolické dráhy, ktoré sú narušené v súvislosti s diabetes mellitus, ako je napr. aktivácia transportu glukózy v kostrovom svale alebo inhibícia glukoneogenézy v pečeni. Práve tieto vlastnosti naznačujú, že AMPK sa môže podieľať na zlepšení metabolickej kontroly počas diabetu. Pre diabetes mellitus sú prognosticky rozhodujúce cievne (endotelové) zmeny. Aj napriek obrovskému úsiliu a početným výskumom diabetes mellitus nie sú molekulárne zmeny, ktoré vedú k endotelovej dysfunkcii a predispozícii ku kardiovaskulárnym ochoreniam v dôsledku dysregulácie súvisiacej s α1AMPK, dostatočne známe. Preto sa projekt zameriava na riešenie nasledovných otázok:1. Ako ovplyvňuje α1AMPK funkciu endotelu, tvorbu reaktívnych foriem kyslíka a vaskulárny zápal u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu?2. Ako ovplyvňuje α1AMPK apoptózu endotelových buniek a rozvoj metabolickej senescencie pri hyperglykémii a metabolickom syndróme/diabete mellitus II. typu?3. Sú poruchy endotelovej funkcie spôsobené metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu spojené s rodovo špecifickou reguláciou α1AMPK?
Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp.
-
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0113/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lomenová Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Benešová Barbora, Mgr. Heger Vladimír, PhD., Ing. Micháliková Silvia, PhD., Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD.
Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov.
Hyperuricemia in various comorbidities of the metabolic syndrome - mechanisms of the effect of uric acid on endothelial function and erythrocyte deformability.
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0153/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bališ Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., RNDr. Regecová Valéria
Spoluriešitelia mimo SAV: Radošinská Jana Doc. MUDr. PhD.
Anotácia: Literárne údaje poukazujú na významný komplexný vzťah medzi zvýšenou koncentráciou kyseliny močovej (KM)v krvi (hyperurikémiou) a civilizačnými ochoreniami, vrátane artériovej hypertenzie, metabolického syndrómu,diabetes mellitus a kardiovaskulárnych chorôb. Stále je však nedostatok informácií o mechanizmoch, ktorými KMvedie k poškodeniu cieľových orgánov. Vyššia hladina KM v krvi je nezávislým prediktorom celkovej ikardiovaskulárnej mortality. KM môže mať priamy alteračný vplyv na endotelovú funkciu, preto sa zameriavamena objasnenie vzťahov hyperurikémie a endotelovej funkcie v makro- a mikrocirkulácii. Kvalita mikrocirkulácie jevo vysokej miere determinovaná aj vlastnosťami erytrocytov.Hlavným cieľom projektu je priniesť nové poznatky objasňujúce mechanizmy hyperurikémiou-indukovanejendotelovej dysfunkcie pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu, vrátane artériovej hypertenzie,diabetes mellitus, dyslipidémie a obezity, a to najmä z pohľadu mikrocirkulácie.
Kardioprotektívny potenciál TRP kanálov: úloha v remodelácii, zápale a vápnikovej dysregulácii
Cardioprotective potential of TRP channels: the role in remodelation, inflammation and calcium dysregulation
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: VEGA SR 1/0775/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Farkašová Veronika, PhD
Anotácia: Úloha TRP kanálov (TRP) bola potvrdená vo viacerých kardiálnych patológiách akými sú ischemicko-reperfúznepoškodenie (IR), remodelácia či srdcové zlyhanie (SZ). Podobne aj úloha kalmodulín-dependentnej kinázy II(CaMKII) v srdci je považovaná za dôležitú súčasť rozvoja IR a SZ, avšak v jej pôsobení stále existujúdiskrepancie, prejavujúce sa v klinických štúdiách, limitujúce možnosti jej modulácie v reálnom scenári. Nie jepreskúmané či existuje priama súvislosť medzi funkciou TRP a s CaMKII-asociovanými kaskádami vo vznikuzávažných fenotypov ako IR či SZ. Vývoj nových modulátorov TRP, pričom niektoré sú už v klinickom skúšaníako potenciálna terapia pri zlepšovaní symptómov SZ, predstavuje farmakologický nástroj na objasnenieprepojenia medzi týmito kanálmi a s CaMKII-asociovanými dráhami. Spolu s použitím modulátorovTRP kanálovrelevantných pre SZ a IR chceme v in vitro/in vivo modeloch srdcového poškodenia stanoviť úlohu takéhotospojenia pri vývoji IR a SZ objasniť ich kardioprotektívny potenciál.
Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky
Postural threat in virtual reality in adults with height intolerance
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0080/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bajzová Barbora, Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Marko Martin, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Anotácia: Virtuálna realita (VR) je využívaná pri hodnotení posturálnych a psychofyziologických parametrov v rôznych situáciách a u rôznych skupín ľudí. Strach z výšky a následného pádu spôsobuje v každodennom živote obmedzenia a vyhýbanie sa akejkoľvek výške, ktorá predstavuje posturálnu hrozbu. Možným riešením na zmiernenie prežívaného stresu a úzkosti je postoj na vyvýšenej plošine vo VR, ktorá dokáže opakovane navodiť zážitok blízky realite, čím si človek na posturálnu hrozbu postupne navykne, avšak v bezpečných a kontrolovaných podmienkach. Intervenciu možno pred vystavením výške posilniť aj transkraniálnou stimuláciou (tDCS) mozočka, ktorý sa významne podieľa na posturálnej regulácii. Cieľom projektu je získať nové poznatky o posturálnej a psychofyziologickej reaktivite počas posturálnej hrozby vo VR a sledovať túto reaktivitu aj bezprostredne po tDCS. Získané výsledky môžu mať prínos pre rehabilitáciu pacientov s poruchami rovnováhy, ľudí s rozličným stupňom intolerancie výšky i starších ľudí s rizikom pádu.
SQUID magnetometria nano- a mikro častíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciách v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov
SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0141/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Cigáň Alexander, CSc., Ing. Dvurečenskij Andrej, PhD., Ing. Lobotka Peter, CSc., Ing. Majerová Melinda, PhD., Mgr. Škrátek Martin, PhD.
Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu
Role of nuclear factor NRF2-mediated signalling in iron metabolism regulation during stress
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0157/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., Mgr. Kluknavský Michal, PhD., RNDr. Líšková Silvia, PhD., Mgr. Škrátek Martin, PhD.
Anotácia: Stres je považovaný za etiologický faktor v rozvoji viacerých chronických neinfekčných ochorení. Stres tiež môže ovplyvňovať metabolizmus železa, pričom viaceré gény súvisiace s metabolizmom železa sú regulované jadrovým faktorom NRF2 (z anglického nuclear factor erythroid 2-related factor 2). Napriek vzrastajúcemu množstvu informácií o NRF2, je o jeho úlohe v regulácii metabolizmu železa počas stresu relatívne málo údajov. Cieľom tohto projektu je zistiť úlohu signalizácie sprostredkovanej NRF2 v metabolizme železa v podmienkach akútneho a chronického stresu u potkanov s genetickou predispozíciou k hypertenzii. Zameriame sa tiež na možnosti farmakologickej aktivácie signalizácie sprostredkovanej NRF2 a zistenie odlišnej úlohy induktívnej a endotelovej izoformy syntázy oxidu dusnatého v regulácii metabolizmu železa počas stresu. Získame tak nové poznatky o regulácii metabolizmu železa sprostredkovanej NO a NRF2 a príspevku zmien v metabolizme železa k rozvoju kardiovaskulárnych a metabolických ochorení.
Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov
-
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 1/0193/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
DIAMICROBIOTA - Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu
Gut microbiota and diabetic peripheral neuropathy: effect of cemtirestat in rat models of diabetes
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-20-0411
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Boďo Pavol, RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc., Ing. Švík Karol, CSc.
Safe-MDs - In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a inovatívnych bio-materiálov pre ZP
In vitro biocompatibility testing of medical devices (MDs) and new generation bio-materials for MDs
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0591
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bögi Eszter, PhD., MVDr. Koprdová Romana, PhD., Ing. Lepáček Marek, RNDr. Mach Mojmír, PhD., Ing. Pôbiš Peter, Ing. Račková Lucia, PhD., Straková Zuzana
Anotácia: Zdravotnícke pomôcky (ZP) majú nenahraditeľnú úlohu v zdravotnej starostlivosti 21. storočia. Pojem "zdravotnícka pomôcka" zahŕňa široké spektrum výrobkov, ktoré sú rozhodujúce pre diagnostiku a liečbu, prevenciu chorôb a pre zlepšovanie kvality života ľudí trpiacich zdravotným postihnutím, alebo zraneniami. ZP nesmie spôsobovať nepriaznivé účinky a musí preukázať biologickú kompatibilitu s tkanivami pacienta.Väčšina testov biologickej kompatibility ZP sú stále vykonávané na experimentálnych zvieratách. Avšak, vďaka pokroku v oblasti tkanivového inžinierstva a vzhľadom k pokroku vo validácii alternatívnych metód, predpisy o ZP tiež implementovali in vitro testy. Napr. v poslednej dobe došlo k prijatiu novej ISO normy (109993-23) a in vitro testu, ktorý je založený na použití rekonštituovanej ľudskej epidermy pre hodnotenie intra-kutánneho podráždenia.Predložený výskumný návrh sa zameriava na vývoj in vitro metód pre posudzovanie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok a inovatívnych materiálov, ktoré sa majú používať ako polyméry pre ZP a sú určené pre použitie v ústnej a vaginálnej dutine a na (alebo v) očnom epiteli. Reprezentatívne modely (t.j. in vitro 3D modely rohovky a modely orálneho a vaginálneho epitelu) budú vystavené súboru presne charakterizovaných referenčných látok používaných vo výrobnom procese ZP, vrátane toxických nečistôt a dráždivých monomérov, ktoré môžuvyplývať z výroby a/alebo sterilizačného cyklu. Súbor materiálov bude v neskorších fázach projektu rozšírený, aby sa umožnila optimalizácia pre dosiahnutie maximálnej citlivosť a reprodukovateľnosti výsledkov. Okrem akútnychexpozícií v podmienkach statickej tkanivovej kultúry sa výskumný tím bude zaoberať aj opakovanými expozíciami a expozíciami, ktoré simulujú dlhodobé používanie ZP. Konečným cieľom projektu je predloženie výstupov výskumuorganizácii ISO a iniciovanie medzinárodnej validačnej štúdie, ktorá vyústi do implementácie nových in vitro testov do štandardov ISO 10993.
Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií
Cognitive and brain mechanisms of semantic processing
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0570
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Besterciová Dominika, RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., RNDr. Cimrová Barbora, PhD., Mgr. Marko Martin, PhD., Mgr. Michalko Drahomír, PhD., Mgr. Mitka Milan, PhD., Mgr. Rovný Rastislav, PhD.
Anotácia: Sémantická kognícia reguluje adaptívne správanie človeka a jej narušenie vedie k viacerým závažným neuropsychologickým ťažkostiam. Napriek nedávnemu pokroku v tejto oblasti však ostávajú základné kognitívne a neurobiologické mechanizmy sémantického poznávania málo známe. Tento interdisciplinárny projekt pozostáva zo série experimentálnych štúdií, ktoré sa spoločne zameriavajú na preskúmanie kľúčových neurokognitívnych mechanizmov a ich vzájomných interakcií, ktoré podmieňujú sémantickú kogníciu. Pre tento cieľ využijeme moderné kognitívne paradigmy, pomocou ktorých identifikujeme a kvantifikujeme hlavné sémantické procesy a určíme ich vzťahy s exekutívnymi funkciami a štrukturálnymi vlastnosťami organizácie sémantickej siete. Prostredníctvom elektroencefalografie (EEG) preskúmame dynamiku mozgovej činnosti, ktorá súvisí s rôznymi formami sémantického spracovania informácií. Získané poznatky následne využijeme pri neinvazívnej transkraniálnej elektrickej stimulácii mozgu (tES), pomocou ktorej budeme modulovať excitabilitu a oscilačnú aktivitu mozgových oblastí a okruhov zabezpečujúcich sémantické procesy. Použitím týchto moderných metód a komplexného experimentálneho prístupu vnikneme do architektúry sémantického systému a určíme fundamentálne kognitívne a neurobiologické determinanty, ktoré sú jeho integrálnou súčasťou.
HNOSES - Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia
Study of biological effects of H2S/NO/selenium products and molecular mechanisms of their actions
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0154
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Anotácia: Reaktívne formy síry (RSS), dusíka (RNS) a selénu (RSeS) tvoria skupiny chemicky jednoduchých molekúl,radikálovej aj neradikálovej povahy, ktoré svojou interakciou s bunkovými komponentmi ovplyvňujú mnohébiologické procesy. Štúdium biologických účinkov RSS, RNS a RSeS a ich vzájomných interakcií nesie významnielen pre základné poznanie ich biologických úloh, ale aj v perspektíve aplikačného použitia týchto foriem vmedicíne. V oblasti výskumu ich interakcií sme dosiahli za posledné tri roky niekoľko výsledkov:- produkty interakcie sírovodíka (H2S) a polysulfidov (H2Sn, n≥2) s oxidom dusnatým (NO) alebo so selénovýmizlúčeninami (R-Se) významne ovplyvňujú koncentrácie radikálov kyslíka, štiepenie hydroperoxidov, poškodenieDNA, tlak krvi potkana a kontrakciu/relaxáciu izolovanej aorty;- interakcia H2S a H2S2 s tetracyklínovými antibiotikami ako hlavne doxycyklínom (DOXY) vedie kprodukcii/inhibícii superoxidového a hydroxylového radikálu a indukcii/inhibícii štiepenia DNA.Tieto zistenia naznačujú možnosť, že reaktívne formy kyslíka (ROS) a ďalšie produkty interakcie H2S/NO/R-Seovplyvňujú (pato)fyziologické funkcie v živých organizmoch. V cieľoch projektu nadviažeme na naše predošlézistenia a preskúmame nasledovné nové hypotézy:1) Produkujú zmesi (H2Sn/R-Se, H2Sn/R-Se /NO alebo H2Sn/DOXY) ROS alebo iné biologicky aktívne látky?2) Sú tieto produkty zodpovedné za produkciu/inhibíciu radikálov, štiepenie hydroperoxidov, indukciu/inhibíciupoškodenia DNA?3) Majú produkty vplyv na feroptózu a koncentráciu vnútrobunkového vápnika v bunkách?4) Ovplyvňujú produkty tlak krvi, tvar arteriálnej pulzovej vlny a kontrakciu/relaxáciu izolovaných artérií potkana?Cieľom projektu je objasniť chemickú biológiu týchto interakcií, aktivitu a efekty interakčných produktov nabunkovej, orgánovej úrovni a na úrovni celého organizmu. Tieto zistenia môžu prispieť k rozvoju novýchterapeutických intervencií založených na modulácii redoxnej biológie buniek.
MIRCVD - Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení - nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka
The role of miRNAs in the onset and progression of cardiovascular diseases - new approach to the protection of the heart in situations of increased production of reactive oxygen species
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0317
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kura Branislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andelová Katarína, PhD., Mgr. Andelová Natália, PhD., RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., Ing. Ferko Miroslav, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária, Ing. Frimmel Karel, PhD., Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., Mgr. Kindernay Lucia, PhD., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, RNDr. Sýkora Matúš, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Mgr. Šnúriková Denisa, RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc., RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Anotácia: Napriek pokroku v prevencii, diagnostike a liečbe, patria kardiovaskulárne ochorenia (KVO) medzi ochorenia s najvyššou morbiditou a mortalitou vo svete. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie sa predpokladá, že v roku 2030 zomrie na následky KVO približne 23,6 milióna ľudí, a to najmä na srdcové zlyhanie a infarkt myokardu. Jednou z najčastejších príčin vzniku mnohých KVO je nadmerná produkcia reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Tie vznikajú prirodzene vo všetkých organizmoch, ktoré získavajú energiu oxidáciou substrátov, ale sú aj dôsledkom rôznych exogénnych vplyvov, akými sú napríklad žiarenie či znečistenie ovzdušia. ROS v organizme pôsobia na všetky typy buniek. Svojou aktivitou odštiepujú z molekúl elektrón, čím sa okolité molekuly stávajú nestabilnými a následne poškodzujú ďalšie okolité molekuly. Tento proces poškodenia vedie až k apoptóze buniek, poškodeniu tkaniva a vzniku patologických procesov a ochorení.V súčasnosti mnoho experimentálnych prác kladie dôraz na využitie mikroRNA (miRNA) v diagnostike a potenciálne aj v terapii KVO. miRNA je skupina krátkych nekódujúcich RNA, ktoré po naviazaní sa na reťazec mRNA proteínu inhibujú jeho syntézu, čím značne ovplyvňujú mnohé procesy v organizme. Produkcia ROS a vplyv expresie miRNA sú prepojené s vývojom mnohých KVO, preto je dôležité porozumieť vzťahu medzi týmito faktormi. Výskum nových vhodných látok a spôsobov, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť následky nadmernej tvorby ROS na kardiovaskulárny systém, môže výrazne zlepšiť kvalitu života kardiologických pacientov. Cieľom projektu je hľadať vhodné látky, ktoré zabránia toxickému pôsobeniu nadmerne vytvorených ROS a pozitívne zasiahnu do mechanizmov, ktoré poškodenie spôsobujú. Zároveň tiež objasniť úlohu zapojenia miRNA v signálnych dráhach spojených s pôsobením ROS na vznik a priebeh rôznych KVO.
NEISAD - Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie.
The role of non-ischemic adaptive stimuli in protection of ischemic myocardium: study of triggering mechanisms and cardioprotective cell signaling
Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0540
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Anotácia: Nárast kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým ischemickej choroby srdca (ICHS), ako jednej z hlavných príčinzlyhávania funkcie srdca a úmrtnosti celosvetovo sa nezníži v priebehu ďalších desaťročí, aj napriek pokrokom vofarmakoterapii, intervenčnej kardiológii a chirurgii. Súvisí to so starnutím obyvateľstva, dlhším prežívaním poakútnom infarkte myokardu (IM) spojenom zároveň s postupným zhoršením jeho funkcie a častejším výskytomkomorbidít ako diabetes, hypertenzia, dyslipidémia. Experimentálne štúdie poukázali na zmiernenie následkov IMvplyvom adaptačného fenoménu ischemického “conditioningu“ čo však nie je bežne dostupné v humánnejmedicíne. V súlade s translačným zameraním výskumu plánujeme overiť: 1. účinnosť kardioprotekcie indukovanejneischemickými stimulmi, ako motorická aktivita, hypoxia a neinvazívny “conditioning“ vzdialeného orgánu; 2.identifikovať jej spúšťacie mechanizmy a cesty prenosu signálu (kaskády “prežitia“ RISK a SAFE) do cieľovýchštruktúr zapojených do redukcie poškodenia srdca (mitochondriálny pór prechodnej permeability, MPTP, jadrovéreceptory PPAR); 3. na skúmanie vplyvu komorbidít, veku a pohlavia na adaptačné procesy z hľadiska funkčných,štrukturálnych a subcelulárnych zmien v myokarde. Osobitne sa budeme venovať úlohe malých nekodujúcich RNA(miRNA) regulujúcich dráhy “prežitia“ ako aj procesy apoptózy a nekroptózy v spojení s oxidačným stavom bunieka homeostázou Ca2+; 4. odhaleniu benefitov kombinovanej liečby: pleiotropných účinkov agonistov PPAR,inhibitorov MPTP, v kombinácii s neinvazivnými adaptačnými zásahmi nielen za normálnych ale aj zapatologických podmienok (hypertenzia, hyperlipidémia, hyperglykémia). Na animálnych modeloch in vivo a ex vivokombinácia fyziologických, biochemických, vybraných biofyzikálnych a molekulovo-biologických metód pomôžeobjasniť mechanizmy zapojené do procesov zlyhávania/regenerácie srdca a získať výsledky, ktoré môžu vyústiť dovývoja nových/modifikovaných stratégií manažmentu ICHS.
OffRISK - Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 28. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0435
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal, CSc.
Anotácia: Depresia prežívaná počas tehotenstva ohrozuje nielen matku, ale aj jej potomkov. Môže ovplyvniť činnosť mozgupotomkov na viacerých systémových úrovniach. Zmeny správania, ktoré môžeme pozorovať u potomkov, súspôsobené nielen tým, že je v dôsledku depresie zmenená materská starostlivosť, ale aj biochemickými zmenami vmozgu potomkov. Biochemické zmeny vznikajú počas tehotenstva a prejavujú sa zmenou excitability vrelevantných oblastiach mozgu. Tieto zmeny môžu závisieť od pohlavia potomstva a môžu postupne vymiznúť počas dospievania. Antidepresíva podávané počas tehotenstva môžu nielen liečiť depresiu u matky, ale môžu aj zabrániť negatívnym účinkom materskej depresie na potomstvo. V našom projekte sa sústredíme na dôsledky materskej depresie na psychický a fyzický stav potomkov a na možnosť prevencie voči negatívnych účinkov vhodnou liečbou matky počas gravidity. Zdravotný stav potomkov budeme charakterizovať na viacerých systémových úrovniach od výskumu správania zvieraťa cez sledovanie zmien neuronálnej excitability na úrovni neurónových sietí a jednotlivých neurónov, biochemické zmeny metabolizmu neurónov až po subcelulárnu reguláciu homeostázy vápnika v neurónoch.Sústredíme sa na skúmanie účinkov antidepresíva mirtazapínu na zdravie potomkov a na vysvetlenie bunkových mechanizmov zodpovedných za tieto účinky. Mirtazapín je používaný v klinickej praxi, ale mechanizmus jeho pôsobenia zatiaľ nie je známy. Použijeme etablovaný model materskej depresie založený na trojtýždňovompôsobení stresu v predgestačnom období. V popôrodnom období budeme sledovať materské správanie matiekliečených mirtazapínom a placebom. Ťažiskom projektu bude analýza účinkov liečby mirtazapínom počastehotenstva na druhú generáciu, teda na potomstvo liečených a neliečených matiek. Okrem toho budemeanalyzovať prípadné rozdiely v účinkov na samcov a samice v potomstve.
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa
Centre for biomedical research - BIOMEDIRES - II. stage
Doba trvania: 12. 3. 2020 – 11. 3. 2024
Evidenčné číslo: ITMS2014+: NFP313010W428
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov
Experimental therapy of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy (nHIE): potentiation of hypothermic neuroprotection by melatonin in newborn rats
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0166/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juránek Ivo, PhD., DrSc.
Anotácia: Neonatálna hypoxicko-ischemická encefalopatia (nHIE) sa radí medzi závažné príčiny mortality a morbidity novorodencov. Úspešnosť liečby nHIE nie je uspokojivá. Štandardne používaná riadená hypotermia (HT) je účinná iba čiastočne. Za účelom zvýšenia účinnosti hypotermie sa testujú farmaká ako erytropoetín, antioxidanty, antikonvulzíva, inertné plyny ai. Projekt je zameraný na štúdium účinku kombinácie HT s antioxidantom melatonínom (MEL) a jeho derivátom voči nHIE u novorodených potkanov. Poškodenie mozgu a účinnosť kombinovanej liečby budeme sledovať m.i. neinvazívnou MRI a MRS in vivo a verifikovat histologicky; neurologický deficit pomocou neurobehaviorálnych testov. Originalita projektu spočíva v overení predpokladu, že derivát MEL, so 100x silnejšími antioxidančnými účinkami než MEL, bude účinnejší v potenciácii hypotermickej neuroprotekcie než samotný MEL. Získané výsledky môžu prispeť k lepšiemu pochopeniu patogenézy nHIE ako aj návrhu nových stratégií efektívneho manažmentu novorodeneckej asfyxie.
Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení.
-
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0136/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Dubovický Michal, CSc. , Mgr. Chrastina Martin, PharmDr. Khademnematolahi Sasan , Ing. Mihalová Danica, PharmDr. Poništ Silvester, PhD., Mgr. Pružinská Katarína, Ing. Švík Karol, CSc., PharmDr. Taghdisiesfejír Mohsen, MSc. Viñas Noguera Mireia
Anotácia: Úlohou projektu je overiť možnosť predikovania antiradikálovej kapacity vybraných karotenoidov (KAR)(beta-karoténu, astaxantínu, beta-kryptoxantínu a krocínu) in vitro a jej porovnanie s antioxidantomalfa-tokoferolom. Súčasne sa bude študovať in vivo anti-oxidačné a protizápalové pôsobenie KAR použitímadjuvantnej artritídy (AA) potkanov. Pomocou analýzy získaných výsledkov in vitro a in vivo sa vyberienajúčinnejší KAR na kombinované podávanie s metotrexátom v AA. Navyše protizápalovú aktivitu tejtokombinácie študovanej v AA doplníme jej hodnotením aj v ďalších dvoch modeloch chronického zápalu vpatogenéze ktorých je dôležitý oxidačný stres. V tejto kombinácii budeme tiež: (i) hodnotiť účinok KAR naexpresiu NFkappaB a Nrf2, (ii) monitorovať bioenergetiku mitochondrií (iii) a analyzovať endogénne koncentrácieizoforiem koenzýmu Q a tokoferolov v plazme, mitochondriách, tkanive kostrového svalu a ich ovplyvneniepodávanými látkami.
Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva.
Bio-compatibility assessment of medical devices and novel medical device materials using in vitro methods based on 3D reconstructed human tissue models.
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0153/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Mach Mojmír, PhD., Ing. Milec Lucia, Ing. Pôbiš Peter, Ing. Račková Lucia, PhD., Straková Zuzana
Anotácia: Projekt sa zameriava na vývoj vysoko citlivých a reprodukovateľných metód pre in vitro hodnotenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok (ZP) a hodnotenie bio-kompatibility inovatívnych materiálov, ktoré môžu prísť do priameho kontaktu s ľudskými tkanivami, konkrétne epitelom ústnej a vaginálnej dutiny a oka.Reprezentatívne rekonštituované modely ľudských tkanív (t.j. in vitro 3D modely rohovky a modely orálneho a vaginálneho epitelu) budú vystavené súboru presne charakterizovaných referenčných vzoriek reprezentujúcich materiály a chemikálie používané vo výrobe zdravotníckych pomôcok, vrátane toxických prímesí a dráždivých monomérov, ktoré môžu byť výsledkom výrobného a/alebo sterilizačného cyklu ZP.Včasná detekcia toxických materiálov a prímesí, ktoré môžu prestavovať zdravotné riziko pre pacientov a spotrebiteľov napomôže k zvýšeniu bezpečnosti zdravotníckych pomôcok. In vitro metódy zároveň pomôžu znížiť, alebo dokonca eliminovať potrebu následných testov na zvieratách vo vybraných kategóriách ZP.
Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy
Mesenteric perivascular fat and its specific role in regulation of intestinal circulation in rats with different feeding regimens
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0156/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Berényiová Andrea, PhD., RNDr. Čačányiová Soňa, PhD., RNDr. Poljak Valašková Zuzana, PhD., doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Anotácia: V tomto projekte sa na modeli potkana budú riešiť otázky, do akej miery a akým spôsobom môže rozličný príjempotravy (intermitentný, ad libitum, vysokotučná strava) ovplyvniť reguláciu aktivity hladkej svaloviny mezenterických artérií perivaskulárnym tukom a aké signálne mechanizmy sa pri tom uplatňujú. Okrem zdravých jedincov, budú použité aj obézne potkany, ktoré majú zvýšený cievny sympatikový tonus a ktorého aktivita je v mezenterickom riečisku špecificky regulovaná okrem iného aj mezenterickým tukovým tkanivom. Na preparátoch izolovaných magistrálnych a malých mezenterických artérií bude hodnotený vplyv mezenterického tuku na ich reaktivitu, biochemické procesy a na funkciu perivaskulárnych nervov. Výsledky tejto štúdie by mohli smerovať k odpovedi, nakoľko sa tieto procesy uplatňujú pri resorpcii/využiteľnosti prijatej potravy u jedincov pri rôznom stravovacom režime, a následne tiež pri regulácii telesnej hmotnosti a viscerálnej adipozity u jedincov ohrozených negatívnymi dôsledkami obezity.
Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej remodelácii?
Are connexin channels involved in extracellular matrix remodeling of overloaded heart?
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0002/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., RNDr. Sýkora Matúš, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Anotácia: Konexinové (Cx) kanály zabezpečujú v srdcovom svale elektricky kontakt, prenos akčného potenciálu a molekulárnych signálov medzi kardiomyocytmi. Táto priama medzibunková signalizácia je nepostrádateľná presynchronickú kontrakciu srdca. Kardiovaskulárne ochorenia sú sprevádzané zníženou expresiou a abnormálnoulokalizáciou Cx43 do laterálnych strán kardiomyocytov. Takéto zmeny spôsobujú poruchy v synchronizáciimyokardu, zhoršujú funkciu srdca a najmä zvyšujú riziko vzniku malígnych arytmií. Vychádzajúc z literárnych poznatkov a našich štúdii sme vyslovili hypotézu, že laterálne lokalizované Cx43 kanály by mohli sprostredkovať prenos signálov z kardiomyocytov do extracelulárneho priestoru a tak sa podieľať na nežiaducej remodelacii extracelulárnej matrix. Zámerom projektu je preto prispieť k originálnym poznatkom o možnom zapojení Cx kanálov v modulácii extracelulárneho prostredia v srdcovom svale a tým podnietiť skúmanie nových možnosti ochrany srdca pred jeho funkčným zlyhaním.
Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie
Comparison of antidepressant effects of natural psychoplastogen and an mTOR activator in animal model of depression
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0118/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Benko Jakub, RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., RNDr. Cimrová Barbora, PhD., doc. MUDr. Janega Pavol, PhD, RNDr. Klimentová Jana, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Rovný Rastislav, PhD.
Anotácia: Zvyšujúca sa prevalencia depresie predstavuje pre psychiatriu závažný problém. Dostupné antidepresíva účinkujú až po niekoľkých týždňoch nepretržitej liečby, pričom až jedna tretina pacientov na liečbu nereaguje. Nedávny pokrok viedol ku koncepcii psychoplastogénov. Tieto zlúčeniny sú schopné vyvolať rýchly a robustný neuroplastický efekt spolu so zmenou konektivity nervových sietí. Niektoré z nich sú prírodne sa vyskytujúcezlúčeniny, ako napríklad 7,8-dihydroxyflavón (7,8-DHF). Našim cieľom je preto sledovať účinky podávania7,8-DHF a NV-5138, aktivátora regulačnej proteinkinázy mTOR (mammalian target of rapamycine), ako aj ich kombinácie, na rozvoj ochorenia u experimentálneho modelu depresie. Výsledky tohto projektu prispejú k objasňovaniu patogenézy depresie a odhalia nové terapeutické možnosti.
Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch
The use of mass spectrometry for comparative study of different rats strains glycoprofiles within metabolic disturbances intervention
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: VEGA-02/0104/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bezek Štefan, DrSc., MSc Kapoor Sonam, Ing. Pádej Ivan, Ing. Račková Lucia, PhD., Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Anotácia: Metabolický syndróm (MetS) predstavuje súbor vzájomne sa ovplyvňujúcich rizikových faktorov pre vznik arozvoj diabetes mellitus. Glykobiológia významne pomáha v hľadaní biomarkerov závažných ochorení, novébioanalytické metódy boli patentované. Domnievame sa, že glykomické profilovanie sérových glykánov mápotenciál aj v diagnostike MetS. V projekte pomocou hmotnostnej spektrometrie získame glykomické profilypotkanov rôznych kmeňov, charakterizujeme ich skladbu, dáme ju do súvislosti s patofyziológiou a vyhodnotímerozdiely so zreteľom na podiel glykozylačných zmien sialylácie a fukozylácie. Uskutočníme in vivo pokus snutričnou intervenciou a zhodnotíme vplyv stravovacích preferencií na metabolickú kondíciu organizmu. Na invitro úrovni budeme sledovať vplyv kľúčových mechanizmov MetS z hľadiska indukcie zmien v celulárnomglykoprofile. Výstupom projektu by mohol byť modelový glykomický nástroj základného výskumu na testovanieterapeutických prístupov s perspektívou odporúčaní pre klinický výskum.
Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov
Prenatal programming of adult diseases: treatment and prevention of outcomes of gestational hypoxia in rat offspring
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0154/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bögi Eszter, PhD., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD., MSc Kapoor Sonam, MVDr. Koprdová Romana, PhD., PharmDr. Piešová Michaela, Mgr. Šimončičová Eva, Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Anotácia: Hypoxia počas tehotenstva, pôrodu alebo skorého štádia života je hlavným faktorom neurologickej morbidity a mortality v neonatálnom období. V ostatnom desaťročí sa zistilo, že re-programovanie príslušného orgánového systému v kritických fázach vývinu zohráva dôležitú úlohu pri vzniku civilizačných ochorení. Podvýživa a nedostatočné zásobovanie kyslíkom počas embryofetálneho vývinu môžu viesť k neadekvátnej apoptóze/nekróze a zmenám vývinu orgánov zodpovedných za reguláciu krvného tlaku, glukózy a nesprávneho vývinu mozgových zapojení. Hoci chápanie patofyziológie súvisiacej s perinatálnou hypoxiou sa postupne zvyšuje, sú k dispozícii obmedzené terapeutické možnosti na prevenciu alebo dokonca zmiernenie devastujúceho procesu, ktorý sa objavuje po inzulte. Využitie antioxidantov zacielených na mitochondrie (MTA) sú jedným z najdôležitejších terapeutických prístupov súčasnosti na zabezpečenie neuroprotekcie pri mozgove ischémii. V projekte budeme hľadať možnosti použitia MTA v modeli neskorej gestačnej hypoxie.
Prepojenie niektorých foriem bunkovej smrti nekrotického fenotypu: signalizácia a multicieľový nástroj pre zmiernenie poškodenia srdca v dôsledku ischémie?
Crosslinking of some necrosis-like forms of cell death: signaling and a multi-targeting tool to mitigate heart damage due to ischemia?
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: VEGA SR 1/0016/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Regulovaná bunková smrť (BS) s nekrotickým fenotypom (nekroptóza, pyroptóza) a autofágia sa zdajú hrať významnejšiu úlohu pri poškodení srdca než samotná apoptóza. Ich signalizácia je komplexná a zahŕňa niektoré spoločné proteíny, ktorých aktivácia v závislosti od podmienok vedie k príslušnej forme BS. V ischemickom srdci preskúmame vzťah medzi týmito formami BS a zistíme či nekroptoticky poškodená časť srdca vyvolá propagáciu poškodenia okolitého tkaniva v dôsledku uvoľnených molekúl schopných aktivácie pyroptózy. Analýza molekúl, vrátane TNF, bude predmetom štúdia indukcie BS, ktorú rozdiferencujeme na jednotlivé bunky srdca a ohodnotíme parakrinnú pro-nekroptotickú signalizáciu. Preštudujeme, či autofágia indukovaná ischémiou srdca koexistuje s nekroptózou alebo či ju sprostredkúva. Otestujeme, či súčasná inhibícia príslušných foriem BS, v porovnaní s individuálnou inhibíciou, je účinnejšia v limitácii odumierania funkčného tkaniva a v zmiernení dysfunkcie a remodelácie srdca.
SVBENMKVS - Skúmanie vplyvu bakteriálneho endotoxínu na mechanosenzorický komplex v srdci.
Investigation of endotoxin effects on mechanosensoric complex in the heart of normotensive rats.
Doba trvania: 1. 12. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0073/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Frimmel Karel, PhD., Mgr. Kindernay Lucia, PhD., D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Anotácia: Bunky cievneho endotelu a myokardu predstavujú rozdielne typy buniek konštantne vystavené mechanickým silám. Odpovede oboch typov buniek na tlakové signály sprostredkujú mechanosenzorické komplexy, tvorenémechanickými medzibunkovými spojeniami. Komplexy prenášajú tlakový signál do vnútra bunky, kde sa transformuje na biochemické alebo elektrické signály modulujúce funkciu srdca. ZO1 je proteín spojení v endoteli aj myokarde. V endoteli reguluje jeho permeabilitu, v myokarde je v interkalárnych diskoch zabezpečujúcich jeho mechanickú a elektrickú integritu. Zmeny v syntéze ZO1 pozorované v ľavej komore (ĽK) zlyhávajúceho srdcamôžu prispievať k jeho dysfunkcii. Primárnym určovateľom prognózy niektorých chorôb môže byť aj PK. Cieľom projektu bude skúmať expresiu a distribúciu ZO1 v endoteli a tkanive PK a ĽK v zdravom srdci. Bude saanalyzovať aj vplyv zápalového procesu, ktorý sprevádza všetky patofyziologické situácie v organizme, naexpresiu a distribúcia ZO1 v endoteli a tkanive PK a ĽK.
Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy
Study of new mechanisms of cardioprotection against ischemia-reperfusion injury of the heart: role of extracellular vesicles, non-coding RNAs and impact of metabolic co-morbidities on these mechanisms
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0104/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária, Mgr. Jelemenský Marek, Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Anotácia: Ischemická choroba srdca a infarkt myokardu sú závažné ochorenia, ktorých podstatou je tzv.ischemicko-reperfúzne (I/R) poškodenie srdca. Hoci bolo identifikovaných viacero účinných kardioprotektívnychintervencií voči I/R, vrátane endogénneho ochranného mechanizmu tzv. ischemického „conditioningu“, ako ajpodania exogénnych substancií, napríklad antioxidantov, doteraz nie sú plne objasnené detailné mechanizmykardioprotekcie, rozpačitý je tiež prenos poznatkov do klinickej praxe, najmä s ohľadom na možnú úlohukomorbidít, ktorými trpia reálni pacienti súčasne s I/R poškodením srdca. Cieľom projektu bude prispieť kodhaleniu úlohy extracelulárnych vezikúl ako nových hráčov v kardioprotekcii, identifikácia nekódujúcich RNAspojených s kardioprotekciou, tiež odhalenie vplyvu metabolických komorbidít na účinnosť a molekulárnemechanizmy zapojené do kardioprotekcie s cieľom efektívneho prenosu poznatkov do klinickej praxe s ohľadomna individuálne potreby konkrétneho pacienta, teda tzv. personalizovanej medicíny.
Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu
The role of macroautophagy and chaperone-mediated autophagy (CMA) in the responses and adaptation of animal cells to doxorubicin-induced effects
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0179/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., Mgr. Boťanská Barbora, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária
Anotácia: Zámerom projektu je charakterizovať úlohu makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v molekulárnych mechanizmoch zahrnutých v odpovediach živočíšnych buniek na účinky (DOX). Zámerom je taktiež skúmať zapojenie vnútrobunkovej (proteínkinázové kaskády) a redoxnej (Nrf2) signalizácie do regulácie ovplyvňovania oboch typov autofágie po pôsobení DOX a taktiež sledovať účinky podávania flavonoidu kvercetínu a aktivátora Nrf2 sulforafanu na ovplyvňovanie zmien na úrovni autofágie a s ňou spojenou signalizáciou po účinkoch DOX.
Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu
The effect of aging and hypertension on experimental myocardial infarction
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0132/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cebová Martina, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., RNDr. Klimentová Jana, PhD., doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc., Şaman Ezgi, PhD
Anotácia: Infarkt myokardu predstavuje závažné kardiovaskulárne ochorenie asociované so srdcovou remodeláciou akonásledok ischémie pri infarkte. V dôsledku nedostatku kyslíka a živín počas ischémie vzniká zápal, oxidačnépoškodenie a degenerácia tkaniva. Hypertenzia a starnutie zhoršujú následky infarktu tvorbou oxidačných azápalových mediátorov priamo v srdci. Navyše, reperfúzia po ischémii vytvára ďalší oxidačný stres s negatívnymúčinkom na tkanivo myokardu. Sledovanie signálnych molekúl, ktoré dokážu blokovať alebo zvrátiť patologickýproces infarktu pri hypertenzii predstavuje dôležitý predpoklad úspešnej liečby infarktu myokardu. Preto budenašim cieľom sledovať vplyv hypertenzie a starnutia na infarkt myokardu a objasniť vplyv produkcie oxidudusnatého, voľných kyslíkových radikálov a pleiotropného transkripčného faktora Nrf2. Hlavne aktivácia Nrf2 ajeho cieľových génov u starších jedincov môže poskytnúť nový mechanizmus na ochranu myokardu predpatologickou srdcovou remodeláciou.
Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie.
-
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: VEGA 1/0284/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račková Lucia, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Csekes Erika, Ing. Škandík Martin
Anotácia: Výskumné práce za z oblasti prírodných zdrojov antimikrobiálne účinných látok z posledných dvoch dekád, potvrdzujú silný potenciál prírodných látok a extraktov, či už v eradikácii rezistentných baktérií a húb, ale aj v prevencii formácie biofilmu a jeho deštrukcii. Cieľom tohto projektu má byť testovanie biologických aktivít vybraných extraktov z rastlín, ich sekundárnych metabolitov a ich polosyntetických derivátov ako potenciálnych antimikróbnych a antibiofilmových, ako aj antioxidačných, antiflogistických a imunomodulačných agensov. Zároveň vylúčiť ich cytotoxický potenciál na humánne bunky in vitro a hodnotiť fingerprint rastlinných extraktov modernými analytickými metódami. Cieľovým miestom pre pôsobenie týchto látok majú byť mikróby kolonizujúce kožné infekcie (najmä zle hojace sa, popáleninové, chirurgické/pooperačné rany) a infekcie sliznice ústnej dutiny (najmä koreňových kanálikov devitálnych zubov a periradikulárnych tkanív). Ďalším zámerom je vytvoriť kombináciu aktívnych látok/extraktov (synergicky pôsobiacich), ktoré budú adjustované do gélového základu, ktorý bude obohatený vysoko čistým mikronizovaným beta-glukánom s cieľom eradikácie mikróbov na pokožke a sliznici a podporou regenerácie tkaniva.

Ukončené

TOXINOVAGE - Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia
Innovative approaches in toxicology of ageing
Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: APVV-18-0336
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račková Lucia, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Baráth Peter, PhD., MVDr. Bezek Štefan, DrSc., Mgr. Bögi Eszter, PhD., Mgr. Brezovska Erika, Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD., Mgr. Csatlósová Kristína, PhD., MSc Kapoor Sonam, MVDr. Koprdová Romana, PhD., RNDr. Mach Mojmír, PhD., Ing. Nemčovič Marek, PhD., Ing. Pakanová Zuzana, PhD., Ing. Pančík Filip, Mgr. Šedivá Mária, PhD., Ing. Škandík Martin
Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení
The study of structural changes of complex glycoconjugates in the proces of inherited metabolic and civilization diseases
Doba trvania: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: EU projekt ITMS2014+ 313021Y920
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na skvalitnenie podmienok a integráciu kapacít špičkového nezávislého a priemyselného výskumu v oblasti funkčnej glykomiky s preferenciou k dedičným metabolickým a civilizačným chorobám človeka. Oblasť výskumu smeruje k identifikácii klinicky a prognosticky relevantných glyko-biomarkerov a diagnostických postupov.
Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii.
The role of matrix metalloproteinases in pathophysiology of cardiovascular system diseases and their relation to cellular redox signaling.
Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: APVV-18-0548
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., Mgr. Boťanská Barbora, PhD., Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária, RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Anotácia: Zámerom projektu je charakterizovať úlohu matrixových metaloproteinát a Nrf2 signalizácie v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety spojené s účinkami antracyklínu doxorubicínu a rozvojom diabetu. Zámerom je tiež sledovať účinky podávania aktivátora Nrf2 a látky s antioxidančnými vlastnosťami (flavonoid kvercetín) na aktiváciu odpovede sprostredkovanej dráhou Nrf2, na ovplyvňovanie úrovne poškodenia buniek a na zmeny v aktivite/funkcii matrixových metaloproteináz. Za účelom objasnenia mechanizmov spojených s matrixovými metaloproteinázami a Nrf2 signalizáciou bude sledovaná vnútrobunková (proteínkinázové kaskády) a medzibunková (konexín-43) signalizácia, ako aj regulácia enzýmov podieľajúcich sa na ochrane bunky voči stresovým patologickým podnetom.
BIOVID-19 - Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)
Development of biomodels to improve efficiency assessment of drugs and substances that have the potential to treat COVID-19 (BIOVID-19)
Doba trvania: 9. 6. 2021 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: 313011AVG3
Program: Štrukturálne fondy EÚ Regionálny operačný program
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Lekárska fakulta UK
Anotácia: Cieľom projektu je vyvinúť animálny model pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov identifikovaných ako látky, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19. Využijeme na to súčasné poznatky o tomto ochorení, ale hlavne nálezy získané zo vzoriek pacientov, ktorí umreli v priamej súvislosti s infekciou COVID-19. Na vyvinutom modeli otestujeme aktuálne najvhodnejšiu liečbu.
Webová stránka projektu: http://www.esif-cemsav.sk/
Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19
Development of products by modification of natural compounds and study of their multi-modal effects onCOVID-19 disease
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: 313011ATT2
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT, RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., RNDr. Lomenová Jana, PhD., RNDr. Mach Mojmír, PhD., Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD., Straková Zuzana, Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Mgr. Šramel Peter, PhD.
Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania
-
Doba trvania: 1. 10. 2022 – 31. 3. 2023
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Cieľom programu je v priamej spolupráci s pedagógmi aplikovať zážitkovou formou vzdelávanie a výchovu so špecifickým odborným obsahom v celoslovenskom meradle a rozvinúť kritické myslenie a tvorivosť žiakov práve prostredníctvom zamerania na vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie toho, ako poznanie vzniká a uvedomenie si praktickej aplikácie vedy na riešenie problémov. Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania napĺňa konkrétne požiadavky zvyšovania záujmu a povedomia mladých ľudí o vede v súlade s intervenčnou logikou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027, ktorý vydalo MŠVVaŠ a v ktorom definuje strategické ciele a prierezové témy v oblasti výchovy a vzdelávania. Do realizácie programu sa zapojilo päť ústavov SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav polymérov SAV, Chemický Ústav SAV, Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV.
Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva.
-
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0124/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal, CSc.
Anotácia: Riešenie projektu prinieslo originálne výsledky o pôsobení materskej depresie a antidepresív mirtazapínu a bupropiónu počas gravidity a laktácie na zdravotný stav matky a funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. Výsledky projektu ukázali, že materská depresia spôsobuje reprodukčné, neurofyziologické a behaviorálne dysfunkcie matiek. U potomstva má materská depresia za následok zníženú pôrodnú hmotnosť, neurobehaviorálne dysfunkcie a zvýšenú excitabilitu hipokampálnych neurónov in vitro. BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica - DUBOVICKÝ, Michal**. Pre-gestational stress impacts excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In Behavioural Brain Research, 2019, vol. 375, art. no. 112131. (2018: 2.770 - IF, Q2 - JCR, 1.293 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0166-4328.
Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov.
-
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: VEGA-2/0112/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície
Cognitive and neurophysiological determinants of semantic cognition
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0059/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marko Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Besterciová Dominika, MUDr. Jagla Fedor, CSc., Mgr. Michalko Drahomír, PhD., Mgr. Mitka Milan, PhD., Mgr. Mokošáková Miroslava, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Rovný Rastislav, PhD.
Anotácia: Sémantický systém vytvára a uskladňuje poznatkové štruktúry, ktoré regulujú kognitívne funkcie a adaptívne správanie. Schopnosť vyhľadať a sprístupniť relevantné sémantické informácie je podmienená viacerými neurokognitívnymi mechanizmami, ktorých povaha ostáva nejasná. Náš výskum sa sústredí na preskúmanie kognitívnych systémov a mechanizmov, ktoré riadia vybavovanie informácií zo sémantickej pamäti. Pre tento účel využijeme systematickú manipuláciu kognitívnej záťaže a neinvazívnu transkraniálnu stimuláciu prefrontálnej mozgovej kôry slabým elektrickým prúdom (tES). Pomocou týchto dvoch experimentálnych prístupov určíme úlohu exekutívnej kontroly pri vybavovaní informácií zo sémantickej pamäti a podrobne charakterizujeme kľúčové kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantických funkcií.
Webová stránka projektu: https://www.researchgate.net/project/Cognitive-and-neurophysiological-determinants-of-semantic-cognition
Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním
Modulation of dysregulation of extracellular matrix and intercellular communication as a heart protection from its functional failure
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0158/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., RNDr. Sýkora Matúš, PhD., RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Anotácia: Kardiovaskulárne ochorenia sú sprevádzané remodeláciou extracelulárnej matrix a fibrózou, ktorá zhoršuje konexínmi sprostredkovanú komunikáciu v myokarde, čo následne vyúsťuje k rozvoju srdcového zlyhania a malígnych arytmií. Fibróza srdcového svalu patrí medzi závažné problémy v medicíne, na ktorú v súčasnosti nepoznáme účinnú liečbu. Zámerom projektu je charakterizovať kľúčové faktory podieľajúce sa v profibrotickej signalizácii u potkanov s hypertenziou, so zmeneným tyreoidným stavom, post-infarktovým poškodením a preskúmať možnosti farmakologickej a nefarmakologickej modulácie týchto profibrotických faktorov. Tento prístup by mal odhaliť kľúčové signálne dráhy a proteíny, ktorých moduláciou by sa proces fibrózy mohol zvrátiť alebo zastaviť a tým zlepšiť medzibunkovú komunikáciu v myokarde. Výsledky riešenia projektu by mali prispieť k novým poznatkom, ktoré by boli potenciálne využiteľné aj v klinickej praxi.
Nové metódy prevencie a liečby oxidačného stresu, ischemicko-reperfúzne poškodenie a transplantácia srdca
-
Doba trvania: 1. 11. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2019/4-CEMSAV-1
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Prevencia a doplnková liečba reumatoidnej artritídy pomocou olivového oleja a prírodných látok izolovaných z listov olivovníka.
-
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo:
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Poništ Silvester, PhD.
PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM
-
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: VEGA-1/0035/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
TraiN-SafeMDs - Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu
Training Network for improving of safety of medical devices - focus on oral cavity
Doba trvania: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: DS-FR-19-0048
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Piešová Michaela
Anotácia: Zdravotnícke pomôcky majú v modernej zdravotnej starostlivosti nezastupiteľnú úlohu. Pojem „zdravotnícka pomôcka (ZP)“ pokrýva široké spektrum výrobkov, ktoré sú rozhodujúce pri diagnostike a liečbe, prevencii chorôba zlepšovaní kvality života ľudí so zdravotným postihnutím alebo zranením. ZP používané v ústnej dutine sú zvyčajne také, ktoré pomáhajú pri liečení podráždenia a lézií ústnej sliznice vytváraním umelej bariéry, ktoráulpieva na sliznici a podporuje hojenie. Dentálne materiály a zubné protetické pomôcky sú tiež dôležitou skupinou ZP so zjavným kontaktom s ústnou sliznicou.Väčšina z hodnotení biologickej kompatibility ZP sa stále vykonáva na laboratórnych zvieratách. Avšak vďaka pokroku v bunkovom a tkanivovom inžinierstve a vďaka zrýchlenému procesu validácií alternatívnych metód, aj nariadenia o ZP implementujú testy in vitro, čo sa nedávno potvrdilo aj prijatím testu in vitro rekonštruovanej epidermy pre hodnotenie intra-kutánnej kožnej dráždivosti do ISO normy 10993-23 (Kandarova a kol., / DeJong a kol., 2018). Testovanie biologickej kompatibility ZP je založené najmä na hodnotení toxicity extraktov zo ZP, ktoré sú v skutočnosti vysoko zriedenými roztokmi potenciálnych dráždivých látok. Preto všetky už validované in vitro testy a predikčné modely musia byť modifikovane tak, aby sa dosiahla oveľa vyššia úroveň citlivosti stanovenia pretento špecifický typ materiálov.Navrhovaný projekt vychádza z praktických skúseností získaných vo validačnej štúdii pre intra-kutánne testovanie ZP, na ktorom sa podieľali výskumné tímy zo Slovenska a Českej republiky v rokoch 2012 - 2018. Súčasný projektbude využívať 3D rekonštruované tkanivá orálneho epitelu a bunkové kultúry s pôvodom v ústnej dutine s cieľom vyvinúť vysoko citlivú testovaciu stratégiu pre testovanie lokálnej tolerancie in vitro. Projekt sa zameriava aj naškolenie doktorandov a začínajúcich vedcov v používaní in vitro metód pre hodnotenie bezpečnosti ZP.
Webová stránka projektu: medicaldevicessafety.com
Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy.
Effects of natural and synthetic compounds on oxidative damage of biomacromolecules. Pro-oxidative and antioxidative mechanisms.
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachová Katarína , PhD.
Anotácia: Metódou rotačnej viskozimetrie sme hodnotili účinok prírodnej látky rakytníka rašetliakového (Hippophae rhamnoides) na vysokomolekulový hyalurónan degradovaný Cu(II) iónmi a askorbátom t.j. zdrojom •OH radikálov a radikálov typu alkoxy- a peroxy.Použitím rotačnej viskozimetrie sme hodnotili účinok Mn(III) porfyrínov na degradáciu vysokomolekulového hyalurónanu pôsobením samotnej kyseliny askorbovej. Následne sme sledovali degradáciu vysokomolekulového hyalurónanu pôsobením askorbátu s prídavkom Cu(II) iónov, čo je zdrojom vyššie uvedených radikálov.Pripravili sme membrány zložené z chitosanu, hyalurónanu s prídavkom tiopronínu, kaptoprilu, ako aj histidínu a membrány sme otestovali na kožných ranách ischemických králikov. Membrány sme menili každé 3 dni a zaznamenávali sme percento hojenia kožných rán. Po skončení experimentu (15. deň) sme tkanivá kože analyzovali histologicky.Valachova K., Svik K., Biro C., Soltes L. Skin wound healing with composite biomembranes loaded by tiopronin or captopril. Journal of Biotechnology, submitted.Valachova K., Rapta P., Soltes L. Manganese porphyrins as pro-oxidants in high-molar-mass hyaluronan oxidative degradation.Apple Academic Press, New York, accepted.
Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie.
-
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0162/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frimmel Karel, PhD.
Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu
Vazoactive effects of hydrogen sulphide signalling pathway and its interaction with nitric oxide in different animal models of metabolic syndrome
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0111/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Berényiová Andrea, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD., Ing. Kožík Jozef, Mgr. Majzúnová Miroslava, PhD.
Anotácia: Oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S) patria medzi významné plynné signálne molekuly, ktoré sa zapájajú do regulácie cievneho tonusu. Ich syntéza prebieha v rámci cievnej steny pomocou rôznych enzýmov a zároveň sa potvrdil zásah oboch molekúl nielen do fyziologických (relaxácia hladkej svaloviny) ale aj do patologických procesov (hypertenzia, diabetes mellitus, ateroskleróza, zápal). Metabolický syndróm (MS) predstavuje skupinu abnormalít, vrátane obezity, hypertenzie, hyperinzulinémie, hyperlipidémie, ktoré spolu zvyšujú riziko vzniku kardiovaskulánych ochorení. Doterajší výskum H2S signalizácie a jej interakcie s NO bol zameraný najmä na normotenzné podmienky, avšak informácie o ich úlohe v etiopatogenéze MS nie sú známe. Cieľom projektu je charakterizovať vazomotorickú úlohu týchto dvoch plynných transmitterov a ich vzájomnú interakciu v rôznych modeloch MS: indukovaného vysokofruktózovou diétou a vysokotukovou diétou v podmienkach normotenzie a primárnej hypertenzie.
Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby
Effect of fructose diet in experimental models of metabolic syndrome and in healthy subjects: proposal of effective pharmacological treatment
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0120/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bezek Štefan, DrSc., Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., Mgr. Micháliková Dominika, Ing. Pádej Ivan, RNDr. Sotníková Ružena, CSc., Ing. Švík Karol, CSc.
Anotácia: Nový projekt prispeje k rozšíreniu poznatkov o etiopatogenéze metabolického syndrómu (MetS). Nadviaže na súčasný projekt VEGA 2/0054/15, v ktorom študujeme vplyv vysokotukovej a vysokotukovej-vysokofruktózovejdiéty u hypertriacylglycerolemických (HTG) potkanov. Chronické ochorenia akým je aj MetS sú vo všeobecnosti multifaktoriálne a úlohu v ich vzniku a rozvoji zohráva nielen prostredie (diéta, fyzická aktivita, stres) ale aj genetická predispozícia. V novom projekte budeme skúmať na rôznych animálnych modeloch (spontánne hypertenzné; HTG; Zucker obézne/neobézne a Wistar zdravé potkany) vplyv fruktózovej diéty (FD) a zistíme,ktorý dominantný rizikový faktor MetS spolu s FD vyvolá najzávažnejšie poškodenie. Na stanovenom modeli budeme testovať účinok perspektívneho pyridoindolu SMe1EC2 a omega-3 mastných kyselín. Kombináciou látok očakávame zosilnenie účinku na viaceré rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení bez vzniku nežiaducich účinkov a návrh na novú účinnejšiu liečbu.
Terapia KVO - Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení.
Effect of therapy on redox regulation, biochemical markers and cell signaling of age-dependent cardiovascular and neurodegenerative diseases.
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0158/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Grešová Linda, PhD., RNDr. Regecová Valéria, Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Kašparová Svatava, RNDr., PhD.
Anotácia: U kardiovaskulárnych poškodení predstavuje oxidačná záťaž spúšťaná nárastom oxidačného stresu, ovplyvňujúca zmeny aktivít SOD/NOS proteínov, biochemických markerov, metabolitov, ako aj redoxnú reguláciu Ca2+-ATPáz SERCA. Oxidačným stresom je regulovaná antioxidačná a detoxifikačná odpoveď, aktiváciou transktripčného faktora Nrf2. Jadrový receptor a nutričný faktor PPAR gama je ďalším regulátorom signalizačných dráh, ktorý je pozitívne prepojený s reguláciou Nrf2. Agonisti nukleárneho receptora PPAR gama zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii kardiovaskulárnyc a, hypertenzných ochorení.
Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania
-
Doba trvania: 10. 11. 2021 – 31. 3. 2022
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Cieľom programu je v priamej spolupráci s pedagógmi aplikovať zážitkovou formou vzdelávanie a výchovu so špecifickým odborným obsahom v celoslovenskom meradle a rozvinúť kritické myslenie a tvorivosť žiakov práve prostredníctvom zamerania na vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie toho, ako poznanie vzniká a uvedomenie si praktickej aplikácie vedy na riešenie problémov. Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania napĺňa konkrétne požiadavky zvyšovania záujmu a povedomia mladých ľudí o vede v súlade s intervenčnou logikou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027, ktorý vydalo MŠVVaŠ a v ktorom definuje strategické ciele a prierezové témy v oblasti výchovy a vzdelávania. Do realizácie programu sa zapojilo päť ústavov SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav polymérov SAV, Chemický Ústav SAV, Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV.
Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity
Indole-1-acetic acid derivatives as aldose reductase inhibitors: structure – activity relationships
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0005/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., Ing. Pádej Ivan, Ing. Račková Lucia, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Anotácia: Projekt sa venuje štúdiu vzťahu štruktúry a inhibičnej aktivity derivátov kyseliny 1-indoloctovej voči prvému enzýmu polyolevej dráhy – aldózareduktáze. Po úspešnom návrhu a syntéze inhibične aktívnejších a selektívnejších látok boli tieto podrobené biologickému testovaniu na úrovni in vitro. Štúdium vplyvu liečby základnou štruktúrou na úrovni in vivo bola publikovaná v Neurochemical Research. Na základe úspešného riešenia projektu, boli 3 riešitelia projektu pozvaní na medzinárodné konferencie.• ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. 3-Mercapto-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b] Indole-5-Acetic Acid (Cemtirestat) Alleviates Symptoms of Peripheral Diabetic Neuropathy in Zucker Diabetic Fatty (ZDF) Rats: A Role of Aldose Reductase. In Neurochemical Research, 2019, vol. 44, no. 5, p. 1056-1064. (2.782 - IF2018). ISSN 0364-3190.• PRNOVÁ, Marta. Mechanizmy glukózovej toxicity v etiológii diabetickej periférnej neuropatie = Mechanisms of glucose toxicity in the etiology of diabetic peripheral neuropathy. In Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike XIV : venované spomienke na priekopníkov slovenskej experimentálnej a klinickej farmakológie prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. Editor Ján Klimas, recenzenti: Ján Klimas, Eva Kráľová, Peter Křenek, Marek Máťuš, Peter Vavrinec. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2019, s. 5-11. ISBN 978-80-223-4813-3.Patenty• ŠTEFEK, Milan - BALLEKOVÁ, Jana - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Použitie 5-karboxymetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indolov a farmaceutický prostriedok s ich obsahom : udelenie patentu č. 288725 (09.12.2019), patentová prihláška značky spisu PP 50049-2016, (02.08.2016). Druh dokumentu: B6. M P T: A61K 31/00, A61P 9/00, A61P 13/00, A61P 15/00, A61P 19/00, A61P 25/00, A61P 27/00, A61P 35/00. Majiteľ patentu: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019. 14 s
Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti
Electrophysiological correlates and determinants of visual working memory precision
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0170/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, doc. PaedDr. RNDr. Katina Stanislav, PhD., Mgr. Marko Martin, PhD., Mgr. Mitka Milan, PhD., Mgr. Rovný Rastislav, PhD.
Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií
Mitochondria as a key effector in processes of cardioprotective intervention
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: VEGA 2/0121/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: V súčasnosti stále absentujú informácie o signalizačných ukazovateľoch, mechanizmoch nástupu a priebehuadaptácie myokardu, podieľajúcich sa na kompenzácii energetickej deficiencii pri ischemicko-reperfúznom (I/R)poškodení. Remote ischemický preconditioning a metabolický preconditioning predstavujú kardioprotektívnefenomény, ktoré efektívne zvyšujú odolnosť myokardu voči I/R poškodeniu. Spoločným sprostredkovateľommechanizmov týchto fenoménov a koncovým efektorom podieľajúcim sa na realizácii protekcie sa ukazujú byťmitochondrie. Cieľom projektu je prispieť k objasneniu možných iniciátorov a mediátorov signálov účinných vprocese kardioprotekcie iniciovanej endogénnym a exogénnym inzultom. Zameriame sa na vplyv hypoxie, efektkrátkodobého využitia anaeróbnej glykolýzy, ako výhodnej voľby pre okamžitý prísun energie, úlohu voľnýchradikálov, ako potenciálnych nositeľov signálu iniciujúcich odpoveď myokardu na ischemický impulz a detekciupotenciálnych markerov na úrovni srdcových mitochondrií a mykoardu.
Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie
Nitroso-sulphide signal pathway - novel regulator vasoactive effects in different types of arterial hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0103/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Berényiová Andrea, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., Ing. Kožík Jozef, Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Anotácia: Medzi významné plynné molekuly zapájajúce sa do regulácie cievneho tonusu za normálnych i hypertenzných podmienok patria oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S). NO a H2S navzájom interagujú za vzniku nových produktov, ktoré sú súčasťou originálnej nitrózo-sulfidovej signalizácie. Naše predchádzajúce pokusy na normotenzných potkanoch odhalili, že nové signálne molekuly spustili špecifickú vazoaktívnu odpoveď odlišnú od účinku NO aj H2S. V podmienkach artériovej hypertenzie neboli účinky nových signálnych dráh sledované vôbec. Cieľom projektu je charakterizovať úlohu týchto dvoch plynných transmiterov ako aj novej nitrózo-sulfidovej signalizácie v rôznch animálnych modeloch artériovej hypertenzie: esenciálnej hypertenzie (SHR), NO-deficitnej hypertenzie a metabolického syndrómu (hypertriglyceridémia - HTG). Simultánne sledovanie na izolovaných ľudských cievach hypertenzných pacientov a pacientov s dyslipidémiou zároveň predstavuje aktuálny a primeraný spôsob ako prepojiť poznatky základného výskumu s klin. praxou
Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy
Novel compounds in prevention and treatment of diseases caused by glucose toxicity
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: VEGA 2/0127/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Benešová Barbora, Mgr. Kissova Lea, RNDr. Lomenová Jana, PhD., Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Mgr. Šramel Peter, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Anotácia: Dlhodobo zvýšená hladina glukózy môže ovplyvňovať priebeh fyziologických procesov prostredníctvomviacerých metabolických dráh. Polyolová dráha patrí medzi významné mechanizmy toxicity glukózy a jej hlavnýenzým - aldózareduktáza je cieľom pri navrhovaní látok spomaľujúcich rozvoj chronických komplikácií diabetu.Ďalším cieľom môže byť vápniková homeostáza buniek, keďže hladina cytozolického vápnika je dôležitýmfaktorom pre mnohé ďalšie procesy, o.i. aj pre sekréciu inzulínu. Modulácia vápnikovej pumpy SERCA sa taktostáva ďalším mechanizmom pre obmedzenie toxických prejavov glukózy. V práci sa na základe kombinatorickejknižnice potenciálnych inhibítorov aldózareduktázy budeme pomocou nových vedomostí o aktivite SERCAsnažiť získať látky s polyfarmakologickým účinkom.
ACE2-TXZF - Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19
New perspectives in the treatment of cardiovascular complications associated with COVID-19
Doba trvania: 16. 9. 2020 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: PP-COVID-20-0043
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., MVDr. Barta Andrej, PhD., Mgr. Berényiová Andrea, PhD., RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., RNDr. Cebová Martina, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD., Ing. Galšneiderová Mária, Mgr. Golas Samuel, PhD., Mgr. Kluknavský Michal, PhD., Ing. Kršková Katarína, PhD., Mgr. Mičurová Andrea, RNDr. Poljak Valašková Zuzana, PhD., Şaman Ezgi, PhD, Ing. Šoltés Ladislav, DrSc., doc. MUDr. Török Jozef, CSc., RNDr. Valachová Katarína , PhD., Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Anotácia: Ochorenie COVID-19, spôsobujúce závažný akútny respiračný syndrómom, je vyvolané infekciou koronavírusom-2(SARS-CoV-2) a bolo vyhlásené za globálnu pandémiu. Kým zlyhanie dýchacích orgánov je hlavnou príčinouúmrtnosti na COVID-19, veľký počet pacientov vykazuje aj kardiovaskulárne poruchy. Pochopenie základnýchmechanizmov kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19 je veľmi dôležité pre dosiahnutie účinnejliečby a zníženie úmrtnosti na COVID-19. V predloženom projekte budeme simulovať inhibíciu signalizáciesprostredkovanej ACE2, ku ktorej dochádza po infekcii vírusom SARS-Cov-2, pomocou vysokošpecifického ACE2inhibítora MLN-4760. V tomto farmakologickom modeli, napodobňujúcom kardiovaskulárne poruchy COVID-19vyšetríme rozsah cievneho poškodenia vyvolaného MLN-4760 u spontánne hypertenzných potkanov, ako ajzákladné mechanizmy pôsobenia taxifolínu (TX) a zofenaprilu (ZF), ktoré predstavujú perspektívne farmakologicképrostriedky na liečenie kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19. TX bol vybraný, pretožepredchádzajúci výskum ukázal jeho možné využitie ako potenciálneho liečiva inhibujúceho replikáciu SARS-Cov-2prostredníctvom inhibície hlavnej proteázy (Mpro). ZF je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE),obsahujúci tiolovú skupinu (-SH), ktorý spontánne uvoľňuje H2S. Obe látky, TX a ZF, majú ďalšie významnékardioprotektívne účinky, ktoré sú spojených so zvýšenou biologickou dostupnosťou oxidu dusnatého (NO) a suvoľňovaním sírovodíka (H2S). Tieto účinky môžu zlepšiť funkciu kardiovaskulárneho systému zvýšenímvazodilatácie sprostredkovanej NO a H2S, inhibíciou trombogenézy a indukciou antioxidačných a protizápalovýchprocesov.
Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja
-
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0115/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Poništ Silvester, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc., PharmDr. Dráfi František, PhD., MPH, Mgr. Chrastina Martin, PharmDr. Jančinová Viera, PhD., doc. Ing. Jurčovičová Jana, CSc., Mgr. Krnáčová Katarína, PhD., Ing. Mihalová Danica, PharmDr. Poništ Silvester, PhD., Ing. Švík Karol, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Czigle Sz
Anotácia: Reumatoidná kachexia vedie k svalovej slabosti, a strate funkčnej kapacity a predpokladá sa, že urýchľuje morbiditu a mortalitu pri reumatoidnej artritíde (RA). Adjuvantná artritída (AA) je model RA, ktorý zahŕňa kachexiu a tiež vedie k zmenám v zložení tela podobných tým, ktoré majú pacienti s RA. Náš projekt bude skúmať vzťah medzi základnými artritickými ukazovateľmi, zápalom, oxidačným stresom, lipidovým profilom, hormónami hladu a sýtosti. Na tento účel používame AA indukovanú u potkanov Lewis. Na zníženie kachexie, zápalu a oxidačného stresu sa použijú tri rôzne rastlinné extrakty z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a panenský olivový olej v monoterapii a v kombinácii s metotrexátom. Tieto rastlinné extrakty a panenský olivový olej majú viaceré biologické účinky (protizápalové, antioxidačné, adaptogénne, anabolickéatď.) a môžu byť prospešné ako doplnková liečba k štandardným antireumatikám pri znižovaní artritickej kachexie.
Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslikových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny therapeutický nástroj?
Heart protection in situations of excessive formation of oxygen and nitrosyl radicals: Molecular hydrogen as a new potential therapeutic tool?
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0063/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kura Branislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., Formanková Iveta, Ing. Frimmel Karel, PhD., Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., Kniesová Adela , RNDr. Kura Branislav, PhD., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc., RNDr. Vrbjar Norbert, CSc., MUDr. Zálešák Marek, PhD.
Anotácia: Nadmerná tvorba kyslíkových a nitrozylových radikálov sa považuje za pôvodcu a spoločného menovateľa mnohých patologických procesov u živočíchov. Odstraňovanie resp. likvidácia voľných radikálov môže pôsobiť preventívne alebo terapeuticky. Rad látok, ktoré prednostne reagujú s voľnými radikálmi môže slúžiť ako ich vychytávače, čím sa zvýši vnútorná kapacita/aktivita endogénnych antioxidantov.Molekulárny vodík (H2), reaguje so silnými oxidačnými činidlami, ako sú napríklad hydroxylové a nitrozylové radikály v bunkách, čo umožňuje využitie jeho potenciálu pre preventívne a terapeutické aplikácie v situáciách s nadmernou tvorbou voľných radikálov.H2 rýchlo difunduje do tkanív a buniek bez ovplyvnenia signalizačných, menej reaktívnych radikálov. H2 znižuje oxidačný stres tiež reguláciou génovej expresie a jeho protizápalovým a anti-apoptotickým pôsobením. Projekt rieši terapeutické použitie molekulárneho vodíka pri radiačnom a reperfúznom poškodení.
Webová stránka projektu: https://evega.minedu.sk/e-vega/(S(yi1zctb4lxjmuf55ntk1jfbm))/default.aspx
Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred schémiou
Study of triggering factors and signal transduction mechanisms induced by noninvasive adaptive interventions in rats aimed to protect myocardium against schemia
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0141/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Anotácia: Kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z hlavných príčin úmrtnosti v modernej spoločnosti. Očakáva sa ich nárast v priebehu ďalších desaťročí, kvôli starnutiu obyvateľstva, dlhšiemu prežívaniu po infarkte myokardu a výskytu civilizačných chorôb. Viaceré štúdie poukázali na ochranný účinok adaptačného fenoménu ischemického preconditioningu (IPC) a jeho novších klinicky použiteľných a bezpečnejších foriem. V súčasnosti ešte nie sú celkom známe bunkové mechanizmy aktivované stimulmi ako pohybová aktivita, akútna hypoxia a PC vzdialeného orgánu v porovnaní s klasickým IPC. Za týmto účelom bude použitých viacero patologických animálnych modelov (ischémia myokardu, hypertenzia, diabetes mellitus, dyslipidémia) na ktorých budú testované akútne a dlhšie trvajúce adaptačné stimuly a relevantná metodológia (kombinácia fyziologických, morfologických a biochemických metód). Výsledky získané pri riešení tohto projektu môžu vyústiť do vývoja nových alebo modifikovaných terapeutických stratégií manažmentu ischémie myokardu
Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka
The effect of virtual reality on the sensory regulation of balance control, physiological and psychological functions in humans
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0104/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., Ing. Hlavačka František, CSc., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Marko Martin, PhD., MUDr. Šaling Marián, CSc.
Anotácia: Virtuálna realita (VR) predstavuje prostredie, ktoré môže byť použité pri hodnotení posturálnych apsychofyziologických parametrov rôznych skupín ľudí. Výhodou virtuálneho prostredia je, že poskytuje zážitkyblízke realite v laboratórnych, prípadne domácich podmienkach. Cieľom projektu je získať nové poznatky oorientácii tela, senzorickej regulácii postoja a úrovni psychofyziologického nabudenia vo virtuálnom prostredí.Dobrovoľník bude uvedený do virtuálneho prostredia a súčasne bude zaznamenávaná jeho posturálna aktivita,reakcie na vibračnú stimuláciu svalov dolných končatín, fyziologická a psychologická úroveň nabudenia aprípadného stresu. Predpokladáme, že výsledky projektu poskytnú podklady pre návrh perspektívnych metódpre testovanie senzorickej regulácie rovnováhy a psychofyziologickej reaktivity na záťaž vo virtuálnom prostredí.Získané výsledky môžu mať potenciál pri rehabilitácii pacientov s poruchami rovnováhy postoja, a tiež u ľudí spsychologickými alebo fyziologickými ťažkosťami.
RIDD - Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania
Research of magnetic forms of iron in development of cardiovascular diseases and behavioural disorders
Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
Evidenčné číslo: APVV-16-0263
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., MVDr. Barta Andrej, PhD., doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., RNDr. Cigáň Alexander, CSc., Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Mgr. Jelemenský Marek, Mgr. Kluknavský Michal, PhD., Ing. Kvandová Miroslava, Mgr. Majzúnová Miroslava, PhD., Ing. Maňka Ján, CSc., Mgr. Muráriková Martina, PhD., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, RNDr. Regecová Valéria, Mgr. Svoreň Pavol, Mgr. Šestáková Natália
Anotácia: Projekt je zameraný na vyšetrenie úlohy železa v rozvoji kardiovaskulárnych ochorení a behaviorálnych porúch, ktorých prevalencia stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Cieľom projektu je zistiť vplyv starnutia nametabolizmus biogénneho železa, jeho magnetické vlastnosti a následné metabolické a funkčné zmenykardiovaskulárneho systému a mozgu u potkanov s rôznou genetickou predispozíciou k hypertenzii. Budeme identifikovať molekulárno-biologické zmeny na úrovni expresie génov, nimi kódovaných proteínov a aktivít enzýmov zapojených do endogénnej antioxidačnej ochrany, regulácie produkcie oxidu dusnatého a bunkovej smrti v dôsledku feroptózy počas starnutia. Ďalej sa zameriame na vplyv exogénne podaného železa vo formebiokompatibilných ultra malých superparamagnetických nanočastíc na báze oxidov železa (USPIONs) nareguláciu krvného tlaku, funkciu srdca a ciev v podmienkach normotenzie, chronicky zvýšeného krvného tlaku a akútneho stresu (t.j. akútne zvýšeného krvného tlaku). Získané výsledky prispejú k lepšiemu pochopeniu vplyvuzmien v metabolizme železa a magnetických foriem telesného železa, ako aj železa vo forme USPIONs, na kardiovaskulárny a centrálny nervový systém, a tiež k prevencii prípadných rizík vyplývajúcich z použitia USPIONs ako nosičov pri cielenom transporte liečiv alebo ako kontrastných látok pre nové medicínskezobrazovacie metódy.
Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie
Crosstalk of metabolic factors and neurogenic signaling in experimental models of depression
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Benko Jakub, RNDr. Cimrová Barbora, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Rovný Rastislav, PhD.
Anotácia: Metabolické ochorenia, akými sú diabetes a obezita, sú bežne sprevádzané neurologickými a psychiatrickými ochoreniami. Najnovšie vedecké štúdie naznačujú, že bunkové metabolické faktory ovplyvňujú neurogenézu a majú modulačné účinky na neurodegeneratívne poruchy a závažné psychiatrické ochorenia, vrátane depresie. BDNF, mozgový neurotrofický faktor, sa ukazuje ako kľúčový proteín, ktorý by mohol objasniť súvislosť medzimetabolickými a psychiatrickými ochoreniami, keďže hrá významnú úlohu ako vo vývine mozgu a reguláciisynaptického prenosu, tak aj v regulácii energetického metabolizmu a kontrole príjmu potravy. Našim cieľom je preto sledovať účinky podávania vysokotukovej diéty na rozvoj ochorenia u experimentálnych modelov depresie.Budeme tiež skúmať, či je možné navodené neurobiologické, behaviorálne a biochemické zmeny pozitívne ovplyvniť podávaním agonistu TrkB receptorov, 7,8-dihydroxyflavónu. Výsledky tohto projektu prispejú k objasňovaniu patogenézy depresie a odhalia nové terapeutické možnosti.
Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii
Mechanisms involved in uric acid-induced endothelial dysfunction depending on the age and genetic predisposition to hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0190/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., Ing. Kvandová Miroslava, RNDr. Regecová Valéria, Mgr. Šestáková Natália
Anotácia: Štúdie poukázali na významný vzťah medzi zvýšenou koncentráciou kyseliny močovej v krvi (hyperurikémiou) a kardiovaskulárnymi ochoreniami, vrátane hypertenzie. Stále je však nedostatok informácií o mechanizmoch, ktorými kyselina močová môže viesť k poškodeniu cieľových orgánov. Hyperurikémia pridružená k hypertenzii je spojená s endotelovou dysfunkciou. Mechanizmy, ktorými hyperurikémia vyvoláva endotelovú dysfunkciu však objasnené nie sú. Tento projekt sa preto zameriava na objasnenie vzťahov hyperurikémie a artériovej hypertenzie, najmä z pohľadu endotelovej funkcie. Cieľom je priniesť nové výsledky objasňujúce dopad zvýšenej koncentrácie kyseliny močovej na endotel a odhaliť tak mechanizmy, ktoré sa môžu uplatňovať pri endotelovej dysfunkcii v konduktívnych a malých rezistentných artériách izolovaných z peri-pubertálnych a dospelých normotenzných, prehypertenzných a hypertenzných potkanov. Výsledky prispejú k poznaniu patofyziologických mechanizmov hyperurikémiou-indukovanej endotelovej dysfunkcie.
Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu
Redox Homeostasis, Proteostasis and Inflammation as Potential Targets For Influencing Ageing and Age-Related Diseases: Modulation by the compounds of natural and synthetic origin
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: VEGA 2/0041/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račková Lucia, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bezek Štefan, DrSc., RNDr. Blaškovič Dušan, PhD., Mgr. Brezovska Erika, RNDr. Mucha Ján, CSc., Ing. Škandík Martin, Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD.
Anotácia: Starnutie je prirodzený a nevyhnutný fenomén, ktorý je zároveň hlavným rizikovým faktorom závažných ochorení. Voľno-radikálová teória starnutia predpokladá, že organizmy starnú, pretože bunky akumulujú časom stále väčšie poškodenie sprostredkované voľnými radikálmi. Tieto zmeny významne amplifikuje pokles proteolytickej kapacity. Takýmto zmenám podliehajú aj mikroglie ako hlavné imúnne efektory CNS. Výsledkom je ich chronická aktivácia a zvýšenie rizika neurodegenerácií. Cieľom projektu bude preskúmať potenciál látok prírodného a syntetického pôvodu pozitívne regulovať signálnu dráhu Nrf-2/Keap-1 (predovšetkým aktiváciu génov zodpovedných za udržiavanie redoxnej homeostázy a proteostázy), a to aj z hľadiska súčasnej negatívnej modulácie NFkB v mikrogliách. Predmetom projektu bude aj výskum posttranslačných modifikácií v regulačných mechanizmoch proteolýzy v mikrogliových bunkách.
Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety
Role of Nrf2 signaling pathway in responses of cardiac cells to pathological conditions
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0160/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária
Vlastnosti Na,K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.
Properties of the Na,K-ATPase, representing one of the crucial systems in maintaining the sodium homeostasis in the organism, after irradiation.
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0166/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Anotácia: Predložený projekt je zameraný na získanie nových údajov o udržiavaní vnútrobunkovej homeostázy sodíka,ktorá predstavuje jeden z faktorov nevyhnutných pre správnu reguláciu životných procesov v bunkách v podmienkach po aplikovaní rádioterapie. Použitím in vivo modelu u potkana budeme študovať vplyv gama žiarenia na obličkovú a mozgovú Na,K-ATPázu, ktorá je jedným z hlavných systémov pri udržiavaní potrebnej vnútrobunkovej oncentrácie sodíka. Získané údaje prispejú k objasneniu molekulárnych princípov udržiavania životaschopnosti buniek v obličkách a v mozgu z hľadiska možnej ochrany organizmu voči nežiadúcim vedľajším efektom rádioterapie.
Vplyv prenatálnej hypoxie na vývin jedinca a možnosti terapie jej dlhodobých dôsledkov
-
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Piešová Michaela
Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku
Effect of ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles on the cardiovascular system of rats with high blood pressure
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., Mgr. Kluknavský Michal, PhD., Ing. Maňka Ján, CSc., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., RNDr. Regecová Valéria, Mgr. Šestáková Natália
Anotácia: Cieľom projektu je zistiť vplyv ultra malých superparamagnetické nanočastíc na báze oxidov železa (USPIONs) na funkciu a štruktúru cievnej steny a srdca u potkanov s vysokým krvným tlakom. Vyšetríme, či akútny stres achronicky zvýšený krvný tlak môžu zvýšiť prestup USPIONs do buniek cievnej steny a srdca, či USPIONs môžumodifikovať funkciu kardiovaskulárneho systému, vrátane zmien v regulácii krvného tlaku, indukovať metabolické poruchy, oxidačné poškodenie a zmeny v pomere Fe2+/Fe3+ v srdci a cievach. Zistíme, či sa L-typ napäťovozávislých vápnikových kanálov podieľa na prestupe železa do buniek po podaní USPIONs v podmienkach zvýšeného krvného tlaku. Získané výsledky prispejú k lepšiemu pochopeniu účinkov USPIONs na kardiovaskulárny systém v podmienkach akútneho stresu a chronicky zvýšeného krvného tlaku, a tiež k prevencii prípadných kardiovaskulárnych rizík vyplývajúcich z použitia USPIONs ako nosičov napr. pri cielenomtransporte liečiv.
Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume
Research on possibilities and development of SQUID magnetometry for selected applications in biomedicine and material research
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0164/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Anotácia: Projekt má interdisciplinárny charakter. Jeho cieľom je preukázať možnosti využitia SQUID magnetometrie pri štúdiu aktuálnych procesov v oblasti medicíny, biológie a v materiálovom výskume, najmä:- pri analýze vlastností a magnetickej charakterizácii nanočastíc a nanokvapalín, najmä ultra malýchsuperparamagnetických nanočastíc na báze oxidov železa (USPIONs),- pri skúmaní vplyvu USPIONs na funkciu a štruktúru cievnej steny a srdca, na vývoj oxidačného poškodenia apri štúdiu procesov transportu USPIONs cez steny, membrány buniek ciev a orgánov u potkanov s normálnym avysokým krvným tlakom,- pri vývoji postupov a metód kvantifikácie obsahu magnetických substancií v ľudských a zvieracích bunečnýchkultúrach a orgánoch,- pri štúdiu a vývoji hlinitanových skiel s fotoluminiscenčnými vlastnosťami,- pri vývoji nových 2D materiálov, MXenénov, exfoliáciou z triedy vrstevnatých karbidov a nitridov (MAX fáz).
Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana
Relationship between body adiposity and functional properties of arteries in rat
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0147/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Berényiová Andrea, PhD., RNDr. Čačányiová Soňa, PhD., doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Anotácia: Vysoké hodnoty indexu telesnej hmotnosti sú pokladané za významný rizikový faktor prispievajúci ku kardiovaskulárnemu poškodeniu. Nedávne štúdie však priniesli pozoruhodné zistenia o tom, že mierne zvýšené množstvo telesného tuku je prospešné z hľadiska prežívania a prognózy pacientov s chorobami srdca a ciev. Cieľom projektu je analyzovať vzťah medzi mierou telesnej adipozity/hmotnosti a funkciou kardiovaskulárneho systému na úrovni regulácie tlaku krvi a funkčných vlastností vybraných artérií u potkana. Zároveň je snahou zistiť, ako sú cievy modulované priľahlým perivaskulárnym tukovým tkanivom (PVTT) u zdravých normotenzných a u hypertenzných potkanov po miernom až výraznom zvýšení telesnej adipozity vyvolanom dietetickými zásahmi v rôznych štádiách ontogenézy. Hodnotené budú viaceré telesné a hemodynamické parametre, biochemické zloženie krvi a tkanív, ako aj mechanické odpovede rôznych úsekov arteriálneho systému potkanov na farmakologické a elektrické podnety, v prítomnosti PVTT a po jeho odstránení.
DYSRPONEP - Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov.
Dynamics of myocardial damage: a role of necroptotic cell death and survival of cardiomyocytes.
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0607
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., Mgr. Kancírová Ivana, PhD., Mgr. Kindernay Lucia, PhD., RNDr. Lonek Ľubomír, PhD.
Anotácia: Kardiomyocyty majú limitovanú schopnosť proliferácie, sebaobnovy a reparácie. Preto počet kardiálnych buniek počas postnatálneho vývoja determinuje ako sa srdce vysporiada so zmenami v dopyte na pracovnú a stresovúzáťaž. Akútne náhle alebo chronické pomalé straty buniek srdca sa podieľajú na vývoji ventrikulárnej dysfunkcie a zlyhávaní srdca (ZS). Apoptóza v porovnaní s nekrózou sa zdá hrať minoritnú úlohu v odumieraní kardiomyocytov. V súlade s týmto sme zistili, že v ľudských ZS sú markre novopopísanej formy regulovanej nekrózy – nekroptózy zvýšené, kdežto apoptotické boli nezmenené. Hoci bolo navrhnuté, že nekroptotické markre vytvárajú cytotoxický útvar, nie je známe, ako dochádza ku konečnému zániku buniek. Významnú úlohuv tomto procese má proteín RIP1, ktorý v prípade polyubikvitinácie môže naopak spustiť deje vedúce k prežívaniu bunky. Stimuly, ktoré spôsobia RIP1 sprostredkovanú záchranu bunky na úkor jej smrti sú neznáme. V projekte budeme študovať cytotoxické pôsobenie nekroptotického komplexu vzhľadom na translokáciu do bunkových štruktúr, porušenú iónovú homeostázu a oxidačný stres. Okrem toho budeme študovať, ktoré RIP1signalizácie sú spustené pri prežívaní buniek (napr. pri ischemickom preconditioningu - IPC) a, ktoré RIP1 signalizácie naopak vedú k zániku buniek srdca pri akútnom infarkte myokardu a vyvíjajúcom sa srdcovom zlyhávavaní s rôznou etiológiou. Použitím inhibítora nekroptózy sa pokúsime zistiť, či dochádza k interakcii skardioprotekciou indukovanou IPC s ohľadom na viabilitu buniek a či jeho časovo-závislá aplikácia môže zmierniť remodeláciu a dysfunkciu srdca v dôsledku infarktu myokardu (IM), prípadne navodiť regresiu poškodenia. V projekte použijeme kardiomyocyty, izolované srdcia a in vivo experimenty za účelom štúdiabunkovej signalizácie, a rozdiferencovania autokrinnej/parakrinnej a celosystémovej odozvy voči primárnemu impulzu vedúcemu k poškodeniu/ adaptácii srdcia.
G-LUCK - Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2
Pharmacological intervention in glucose-toxicity in type 2 diabetes
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0455
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Balleková Jana, MVDr. Bezek Štefan, DrSc., Mgr. Heger Vladimír, PhD., RNDr. Horáková Ľubica, PhD., Mgr. Kissova Lea, RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., RNDr. Lomenová Jana, PhD., Ing. Micháliková Silvia, PhD., Mgr. Rezbáriková Petronela, PhD., Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Mgr. Šramel Peter, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Májek Pavel Ing. PhD.
Anotácia: Toxicita glukózy zohráva dôležitú úlohu nielen pri vývoji chronických komplikácií diabetických pacientov, ale ajpri vzniku porúch sekrécie inzulínu, vzniku inzulínovej rezistencie a strate beta buniek. Cieľom tohto projektu jenavrhnúť a otestovať nové deriváty s motívom indolyl octovej kyseliny, ktoré sa budú chovať ako látky sviacnásobne cieleným účinkom a ich úlohou by malo byť spomalenie nástupu ochorenia diabetes mellitus typu 2a obmedzenie diabetických komplikácií.
MEDMEX - Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii.
Study of endogenous compensatory mechanisms effective against energy deficiency in pathologycally loaded myocardium: Innovative approaches in experimental cardioprotection.
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0119
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Oblasť výskumu kompenzačných mechanizmov sa ukazuje byť perspektívnou metódou endogénnej ochranypatologicky zaťaženého myokardu v podmienkach jeho zvýšených energetických nárokov. Cieľom projektu jeprispieť k rozvoju poznatkov v oblasti experimentálnej kardiológie a poukázať na nové, alternatívné,kardioprotektívne postupy účinné voči ischemicko-reperfúznej záťaži. Pre komplexné porozumenie nástupu apriebehu mechanizmov endogénnej ochrany myokardu vedúcich k účinnej kompenzácii voči energetickejdeficiencii pri ischemicko-reperfúznomm poškodení je potrebné sledovať protektívne signálne dráhy, navrhnúťpotenciálne kardiomarkery a identifikovať pozitívne funkčné zmeny pozorované na úrovni srdcovýchmitochondrií, ako aj samotného mykoardu. Existuje niekoľko postupov využívajúcich ku kardioprotekcii procesyendogénnej ochrany, akými sú ischemický, farmakologický preconditioning, klinicky aplikovateľnýpreconditioning “na diaľku“ - „remote“ ischemický preconditioning (RIP), ako aj experimentálny streptozotocínomindukovaný diabetes mellitus v akútnom štádiu. Prítomnosť viacerých komorbidít (hypercholesterolémia,hypertenzia) potláča mechanizmy bunkovej signalizácie podieľajúcich sa na ochrannom účinku ischemickéhopreconditioningu, čo urýchľuje nekrotické a apoptotické procesy v kardiomyocytoch, o.i. počas ischemickoreperfúznehozaťaženia a taktiež znižuje tvorbu energie. Doposiaľ existuje málo informácií o bionergetike aúlohe mitochondrií podieľajúcich sa na realizácii kardioprotektívneho účinku ako spoločného mechanizmu prirôznych typoch adaptačných fenoménov. Predpokladá sa, že projekt umožní charakterizovať zmeny spôsobenéfunkčnou remodeláciou mitochondriových membrán a poskytne nové doposiaľ absentujúce aprioritné informácieo regulácii mechanizmoch účinných voči zvýšeným energetickým nárokom vedúce k prežívaniu myokardu.
Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro
-
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0308
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bögi Eszter, PhD., PharmDr. Dráfi František, PhD., MPH, RNDr. Dubovický Michal, CSc. , PharmDr. Jančinová Viera, PhD., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., Ing. Mihalová Danica, prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc., PharmDr. Poništ Silvester, PhD., Ing. Račková Lucia, PhD., Straková Zuzana, Ing. Šoltés Ladislav, DrSc., Ing. Švík Karol, CSc., Urgošová Jana, RNDr. Valachová Katarína , PhD., Ing. Zorad Štefan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: spoluriešitelia z UK v Bratislave
NO-NEW-REG - Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertenzie
New regulatory effects of nitric oxide and their role in the development of essential hypertension
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0565
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Balážová Lucia, PhD., Mgr. Berényiová Andrea, PhD., RNDr. Dobrócsyová Viktória, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD., Mgr. Grešová Linda, Ing. Kovácsová Mária, PhD., Ing. Kvandová Miroslava, Doc.MUDr. Lietava Ján, CSc., Mgr. Majzúnová Miroslava, PhD., Mgr. Mišák Anton, PhD., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., Mgr. Zemančíková Anna, PhD., Ing. Zorad Štefan, CSc.
Anotácia: Vysoký krvný tlak je významným rizikovým faktorom stále sa zvyšujúcej morbidity a mortality obyvateľov na kardiovaskulárne ochorenia. Poznávanie príčin hypertenzie pomáha v hľadaní nových preventívnych iterapeutických postupov. Novým regulačným systémom zapojeným do riadenia cievneho stromu sa ukazuje byť vplyv neuronálnej NO-syntázy (nNOS) a jej interakcie s ďalšími regulačnými systémami. Signálna dráha nNOS sa na úrovni obličky pretína s renín angiotenzínovým systémom (RAS) a sulfidovou signalizáciou (H2S), pričomich vzájomné interakcie predstavujú zatiaľ neprebádanú oblasť regulačných mechanizmov. nNOS v bunkách macula densa stimuluje syntézu renínu, čím ovplyvňuje RAS a sympatikový nervový systém, na druhej strane,H2S inhibuje syntézu a uvoľnenie renínu. Navyše do signálnych dráh nNOS ako aj endotelovej eNOS môže vstupovať interakcia s endogénnym inhibítorom NOS, asymetrickým dimetylarginínom ADMA, a to na systémovej i lokálnej úrovni. Cieľom predkladaného projektu je sledovať vplyv interakcie signálnej dráhyNO/nNOS/eNOS s uvedenými regulačnými systémami (RAS, H2S, ADMA) na kardiovaskulárny systém a zistiť ich podiel na špecificite účinku nNOS resp. eNOS v podmienkach esenciálnej hypertenzie. Dosiahnuteľnosť cieľov bude zabezpečená komplexným (funkčným, molekulárnym, morfologickým) prístupom. Navyše budeme vprojekte v rámci akútnych experimentov konfrontovať vybrané biochemické parametre perivaskulárneho tukového tkaniva a krvi (sérum/plazma) ako aj vazoaktívne odpovede artérií izolovaných z normotenzných ahypertenzných potkanov s biochemickými parametrami a reaktivitou ciev izolovaných po nefrektómii obličiek u normotenzných jedincov a pacientov s esenciálnou hypertenziou.
SCAVRAD - Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: Radiačné a reperfúzne poškodenie.
Protection of the heart in situations of increased production of oxygen free radicals: Radiation and reperfusion injury.
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0376
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia mimo SAV: EVPU N.Dubnica
Anotácia: Podľa štatistík, kardiovaskulárne a onkologické ochorenia sú hlavnou príčinou viac ako 93% svetovej morbidity amortality.Jednou z najpoužívanejších metód na liečbu pacientov s onkologickými ochoreniam je rádioterapia, ktorávyužíva ionizujúce žiarenie. Ionizujúce žiarenie poškodzuje rakovinové bunky, čo vedie k ich apoptóze a kprípadnému uzdraveniu pacientov. Avšak počas ožarovania rakovinových buniek môže dôjsť aj k nechcenémuzasiahnutiu okolitého zdravého tkaniva, čo následne môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie vrátaneradiáciou vyvolané ochorenie srdca.Ionizujúce žiarenie pôsobí priamo na DNK buniek, alebo nepriamo cez tvorbu voľných kyslikových radikálov,ktoré potom poškodzujú jednotlivé organely buniek alebo ich DNK. Tvorba voľných kyslíkových radikálov, ktoréokrem signalizačnej funkcie majú pri vyšších koncentráciách toxický vplyv na všetky súčasti srdca a ciev, jespoločným menovateľom nielen ionizujúceho žiarenia a zápalu, ale i ischemického a reperfúzneho poškodenia.Preto výskum v tejto oblasti, a nájdenie celkom nových vhodných látok, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť následkynadmernej tvorby voľných kyslíkových radikálov na kardiovaskulárny systém, môže výrazne zlepšiť kvalitu životaonkologických I kardiologických pacientov. Niektoré z doterajšie originálnych a prioritných výsledkov žiadateľa ogrant potvrdzujú reálnosť tejto hypotézy.Cieľom projektu je hľadať vhodné látky, ktoré zabránia toxickému pôsobeniu nadmerne vytvorených voľnýchradikálov a pozitívne zasiahnu do mechanizmov ktoré poškodenie spôsobujú.
Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu
Prenatal and postnatal effects of δ and µ opioid receptor ligands on the hippocampal development and function
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0388
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bögi Eszter, PhD.
Anotácia: Ligandy opioidných receptorov δ (DOR) a μ (MOR) sa bežne používajú na liečbu silnej akútnej a chronickej bolesti. DOR sa podieľajú aj na regulácii duševných stavov, akými sú depresia alebo chorobná úzkosť, ktoré súvisia s funkciou hipokampu. Lieky, ktoré sú ligandami DOR, nespôsobujú rovnaké vedľajšie účinky vrátane závislosti, ako spôsobujú ligandy MOR. Mechanizmus ich účinku je však oveľa menej známy ako mechanizmus účinku ligandov MOR. V našom projekte budeme analyzovať akútne (čas pôsobenia sekundy až minúty) a chronické (čas pôsobenia hodiny až dni) in vitro a in vivo (prenatálne a postnatálne) účinky ligandov DOR na excitabilitu a morfológiu hipokampálnych neurónov potkana a porovnáme ich s účinkami ligandov MOR a špecifických ligandov MOR-DOR heteromérov. Súčasne metódami molekulárnej biológie vyhodnotíme moduláciu aktivity vápnik transportujúcich proteínov ligandami DOR a MOR. Použitím transmisnej elektrónovej mikroskopie budeme analyzovať možnú remodeláciu dendritických tŕňov. Účinok ligandov DOR na hipokampálnu plasticitu kontrolných a stresovaných zvierat určíme behaviorálnymi testami a technikami molekulárnej neurofyziológie. Excitabilitu hipokampálnych neurónov budeme merať in vitro v ich primárnej kultúre metódou „patch clamp“ a v intaktnom mozgu metódou in vivo elektrofyziológie. Oba modely umožňujú sledovať akútne i chronické účinky ligandov vrátane možnej desenzitizácie receptorov a prinášajú komplementárne výhody. Primárna neuronálna kultúra umožňuje vizuálnu identifikáciu neurónov, meranie akčných potenciálov i jednotlivých iónových prúdov a koreláciu výsledkov elektrofyziologických a molekulárnobiologických dát z tej istej skupiny neurónov. In vivo elektrofyziológia umožňuje merať aktivitu neurónov v ich prirodzenom prostredí zachovávajúcom interakcie s ostatnými časťami mozgu. Napokon behaviorálne štúdie poskytujú informácie o celom organizme.BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica - DUBOVICKÝ, Michal**. Pre-gestational stress impacts excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In Behavioural Brain Research, 2019, vol. 375, art. no. 112131
Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat
Investigation of anatomical-functional differences between the effects of aripiprazole and quetiapine, atypical antipsychotics with similar therapeutic indications, but different impact on brain dopaminergic receptors, in experimental animals
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0037
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Koprdová Romana, PhD., Mgr. Sedláčková Natália, PhD.
Anotácia: Používanie antipsychotík (APs) v súčasnosti predstavuje základný postup pri liečbe psychotických a depresívnych porúch. Frekvencia ich používania sa neustále zvyšuje a neustále pribúdajú aj nové druhy týchto látok. Liečbou s APs je spojený aj výskyt viacerých nežiadúcich účinkov, ako sú extrapyramídový syndróm, akatízia, tardívne dyskinézy, zvýšenie hmotnosti, somnolencia a ďalšie. Anatomicko-funkčné štúdie stále prinášajú nové poznatky ohľadne vplyvu APs na aktivitu neurónov a ich priestorovú distribúciu, čo umožnuje cielenejšie definovať a predpovedať charakter ich účinkov. Cieľom tohto projektu je opísať akútny a chronický vplyv dvoch pomerne nových atypických APs, aripiprazolu (ARI) a kvetiapínu (QUE) na aktivitu neurónov v rozsahu celého mozgu, identifikovať fenotypový (chemický) charakter ovplyvnených neurónov, študovať dopad ich účinkov na prejavy správania a porovnať ich efekt na aktivitu signálnych dráh, expresiu signálnych molekúl zodpovedných za ich účinok, a sekréciu selektovaných neuropeptidov v presne definovaných mozgových štruktúrach. Výsledky tohto projektu budú originálne a mali by poslúžiť k hlbšiemu porozumeniu neurobiológie závažných psychických porúch a priniesť podnety pre hľadanie nových terapeutických možností s lepšími a cielenejšími terapeutickými vlastnosťami.
H2S-NO - Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia
Study of biological effects of H2S/NO products and molecular mechanism of their actions
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0371
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kristek František, DrSc.
Anotácia: V súčasnosti sa vie, že endogénne produkovaný H2S ovplyvňuje a je zapojený do regulácie mnohých fyziologických a patologických funkcií živých organizmov. Predpokladá sa, že biologické účinky H2S možno niesú dôsledkom pôsobenia samotného H2S, ale jeho oxidačných produktov, ktoré vznikajú napr. pri interakcii H2S s NO. Za posledné štyri roky, náš "medzinárodný" tím identifikoval nasledovné produkty interakcie H2S a NO:nitrózopersulfid (SSNO−), polysulfidy (HSn−) a dinitrózosulfit [N-nitrózohydroxylamín-N-sulfonát (SULFI/NO)(Proc Natl Acad Sci U S A. 112, 2015, E4651-E4660). Biologické účinky a molekulárne mechanizmy pôsobenia týchto produktov nie sú zatiaľ úplne objasnené. Cieľom nášho projektu je preto preskúmať biologické účinkyproduktov H2S/NO interakcie a študovať molekulárny mechanizmus ich pôsobenia. Budeme pokračovať vnašom výskume štúdiom ich vplyvu na krvný tlak potkanov a kontrakciu prúžkov aorty potkana. Na objasnenie molekulárnych mechanizmov ich biologických účinkov budeme študovať ich vplyv na expresiu enzýmov, ktoréendogénne produkujú H2S (CBS, CSE a 3-MST), na membránové kanály, vnútrobunkovú koncentráciu vápnika, peroxidáciu lipidov a ich antioxidačné vlastnosti. Cieľom projektu je aj zistiť, či študované produkty poskytnú informácie vedúce k vývoju liečiv založených na ich molekulovom základe, ktoré by boli predmetom ďalšíchaplikačných štúdií a mohli viesť k ich použitiu v lekárskej praxi.
MuTaLig - MVTS- Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv
Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process
Doba trvania: 18. 4. 2016 – 17. 4. 2020
Evidenčné číslo:
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Heger Vladimír, PhD., RNDr. Horáková Ľubica, PhD., RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., Ing. Micháliková Silvia, PhD., Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Pavel Májek Ing. CSc.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je prepojiť kvalifikované výskumné tímy z oblastí blízkych medicínskej chémie do novej siete venovanej viac-cieľovej problematike v hľadaní nových liečiv. Predpokladá sa, že multidisciplinárny charakter témy podnieti väčšiu spoluprácu medzi riešiteľmi. V súčasnosti podporovaný trend navrhovať alebo identifikovať nové látky, ktoré by boli schopné interagovať s dvomi alebo viacerými makromolekulovými cieľmi, má za cieľ vyšší terapeutický účinok prostredníctvom synergického pôsobenia. Projekt má podporiť spoluprácu v tejto oblasti medzi výskumnými tímami v akademickej i priemyselnej sfére. Výskumné kompetencie siete budú pokrývať oblasti súvisiace s medicínskou chémiou: organická syntéza, prírodné produkty, biofyzika, teoretická chémia, molekulové modelovanie a biologický skríning.
Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien.
Hypoxia in the prevention of heart failure in rats and its influence in various stages of heart failure: Characteristics of functional, structural and molecular changes.
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0151/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Farkašová Veronika, PhD
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Kindernay Lucia, PhD., RNDr. Lonek Ľubomír, PhD., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, MUDr. Zálešák Marek, PhD.
RADISCAV - Nové metódy pre zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby kardiovaskulárnych ochorení so zameraním na oxidačný stres. Ochrana pred radiáciou indukovaným poškodením srdca. Reperfúzne poškodenie - transplantácia srdca
New methods to improve diagnostics, prevention, and treatment of cardiovascular diseases with focus on oxidative stress. Protection from radiation-induced heart damage. Reperfusion injury - heart transplantation
Doba trvania: 1. 12. 2018 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2018/7838:1-26C0
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., Ing. Frimmel Karel, PhD., RNDr. Kura Branislav, PhD., RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, RNDr. Sýkora Matúš, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Anotácia: Podľa štatistík, kardiovaskulárne a onkologické ochorenia sú hlavnou príčinou viac ako 93% svetovej morbidity a mortality. Jednou z najpoužívanejších metód na liečbu pacientov s onkologickými ochoreniam je rádioterapia, ktorá využíva ionizujúce žiarenie. Ionizujúce žiarenie poškodzuje rakovinové bunky, čo vedie k ich apoptóze a prípadnému uzdraveniu pacientov. Avšak počas ožarovania rakovinových buniek môže dôjsť aj k nechcenému zasiahnutiu okolitého zdravého tkaniva, čo následne môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, vrátane radiáciou indukovaného ochorenia srdca. V prípade ožiarenia zdravého tkaniva, aplikovaný molekulárny vodík (H2) pôsobí protektívne, má najmä antioxidačný efekt, ale i antiapoptotický, protizápalový a signalizačný efekt, pričom vzhľadom k tumoru neznižuje efekt radiácie. Ionizujúce žiarenie pôsobí priamo na DNK buniek, alebo nepriamo cez tvorbu voľných kyslíkových radikálov, ktoré potom poškodzujú jednotlivé organely buniek tumoru, alebo ich DNK. Tvorba voľných kyslíkových radikálov, ktoré okrem signalizačnej funkcie majú pri vyšších koncentráciách toxický vplyv na všetky súčasti srdca a ciev, je spoločnýmmenovateľom nielen ionizujúceho žiarenia a zápalu, ale i ischemického a reperfúzneho poškodenia. Preto výskum v tejto oblasti a využitie celkom nových postupov, ktoré pozitívne ovplyvnia následky nadmernej tvorby voľných kyslíkových radikálov na kardiovaskulárny systém, môže výrazne zlepšiťkvalitu života onkologických i kardiologických pacientov. Niektoré z doterajších originálnych a prioritných výsledkov riešiteľa grantu potvrdzujú reálnosť tejto hypotézy. Cieľom je vhodnou aplikáciou využiť scavangovací a signalizačný potenciál molekulárneho vodíka a zabrániť tak toxickému pôsobeniu nadmerne vytvorených voľných radikálov a preventívne i terapeuticky zasiahnuť do mechanizmov, ktoré spôsobujú poškodenie srdca a ciev.
Webová stránka projektu: https://stimuly.vedatechnika.sk/
Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja
-
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: VEGA 2/0115/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Poništ Silvester, PhD.
Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci.
Protection of mechanisms modulating endothelial permeability in the heart.
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0022/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Frimmel Karel, PhD., Mgr. Križák Jakub, MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti
Prenatal programming of psychiatric diseases: experimental approaches for evaluation of causes and mechanisms of their origin
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0166/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bögi Eszter, PhD., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD., MVDr. Koprdová Romana, PhD., Mgr. Sedláčková Natália, PhD., Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Anotácia: Použitím modelu subchronickej prenatálnej asfyxie u potkanov budeme zisťovať skoré príčiny a mechanizmy, ktoré sa môžu stať podkladom pre zvýšenú citlivosť organizmu na vznik a rozvoj neurobehaviorálnych a kardiovaskulárnych porúch v dospelosti. Skorá detekcia týchto mechanizmov na základe hodnotenia molekulárno-biologických, biochemických a behaviorálnych ukazovateľov môže prispieť k terapeutickej intervencii v skorých štádiách vývinu a tým znížiť alebo eliminovať výskyt týchto ochorení v neskoršom živote.
Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie
Prevention of hypoxic-ischemic damage of the neonatal rat brain: testing of novel approaches involving pharmacological and non-pharmacological intervention
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0155/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juránek Ivo, PhD., DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hodúrová Zuzana, PhD., Mgr. Luptáková Dominika, Mgr. Regeš Michal
Anotácia: Projekt je zameraný na testovanie nových spôsobov prevencie poškodenia neonatálneho mozgu v dôsledku hypoxicko-ischemického (HI) inzultu v perinatálnom období, ktorý sa radí medzi najzávažnejšie príčiny mortality a morbidity novorodencov. V súčasnosti neexistuje efektívna liečba neonatálnej HI encefalopatie. Novorodené potkany vystavíme HI inzultu mozgu. Rozvoj mozgového poškodenia budeme sledovať neinvazívne pomocou magneticko-rezonančného zobrazovania (MRI) a spektroskopie (MRS) in vivo, neurologický deficit neurobehaviorálnymi testami. Originalita projektu spočíva v testovaní kombinácie protizápalového účinku omega-3 mastných kyselín (DHA+EPA) a inhibície excitotoxicity (MgSO4) voči HI poškodeniu. Originálny je aj nefarmakologický prístup, ktorý je kombináciou miernej hypotermie (34°C) s postupnou reoxygenáciou hypoxického mozgu (8, 12, 16 a 21% O2). Očakávané výsledky prispejú k lepšiemu pochopeniu mechanizmov HI poškodenia mozgu a návrhu efektívneho manažmentu novorodencov s mozgovým HI inzultom.
Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.
-
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: VEGA SR 1/0271/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Mgr. Muráriková Martina, PhD., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním.
Investigation of regulatory mechanisms of cardiac cell-cell communication for targeted protection from heart failure.
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0076/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., RNDr. Kura Branislav, PhD., D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Mgr. Viczenczová Csilla, PhD.
Anotácia: Priama komunikácia medzi kardiomyocytmi sprostred kovaná konexínovými (Cx) kanálmi je esenciálna pre synchronizovanú činnosť srdca. Naše predošle a iné štúdie poukazujú na to, že poruchy v expresii, distribúcii a fosforylácii Cx zistené pri ochoreniach u ľudí a zvierat zvyšujú riziko výskytu malígnych porúch rytmu a funkčného zlyha- nia srdca. Vychádzajúc z doterajších poznatkov sme postulovali hypotezu, že cielená modulácia funkcie Cx kanálov exogénnymi alebo endogénnymi látkami by mohla účinne prispieť k ochrane funkcie srdcového svalu. Cieľom tohto projektu je preto objasniť mechanizmy regulácie medzibunkovej komunikácie zabezpečovanej Cx43 v zdravom a najmä chorom srdci. Riešenie projektu by malo priniesť nové poznatky pre kardiológov a podnietiť reali- záciu klinických štúdií podporujúcich nové stra- tégie v prevencii a liečbe srdcových ochorení a tým ochrane pred náhlou srdcovou smrťou.
ENDBIOM - Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach
Study of critical endogenous biomarkers and signaling pathways in hypertension and cardiovascular diseases
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0148/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD., Mgr. Grešová Linda, Ing. Kvandová Miroslava, Mgr. Majzúnová Miroslava, PhD., RNDr. Regecová Valéria
Anotácia: Pri kardiovaskulárnych ochoreniach existuje viacero endogénnych faktorov a signálnych dráh, ktoré sa podieľajú na rozvoji kardiovaskulárnych ochorení. Aktivácia renín-angiotenzínového a aldosterónového systemu (RAAS), poškodenie relaxačných vazodilatátočných systémov produkujúcich NO a H2S, ako aj nerovnováha redoxných dráh produkujúcich reaktívne formy kyslíka a dusíka (RFK a RFD). Hypertenzia, ktorá je pokladaná za jeden z významých rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, vedie k funkčným a štrukturálnym zmenám v cievnej stene. Spoločnými znakmi rozvinutej hypertenzie sú zvýšená vazokonstrikcia regulovaná RAAS, oxidačný stres, prejavujúci sa nárastom RFK, RFD, endotelová dysfunkcia (zvýšená hladiny asymetrického dimetyl arginínu - ADMA a homocysteínu) ako aj kardiovaskulárny remodeling (aktivácia metaloproteinázových dráh). Detekcia, sledovanie ako aj regulácia kritických endogénnych markerov môže viesť k úpráve ochorení spojených s hypertenziou a metabolickým syndrómom.
Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie
Specific methods and innovative procedures for assessing performance in athletes and physical fitness in the general population
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: VEGA 1/0824/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., Ing. Hlavačka František, CSc., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Mokošáková Miroslava, PhD.
Anotácia: Podstatou projektu je návrh špecifických testov a inovovaných metodických postupov na posudzovanievýkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. Na základe analýzy výkonu vybraných športov avekových osobitostí bežnej populácie sa zostavia špecifické batérie testov. Navrhne a overí sa metodika meraniaa spôsob vyhodnocovania s najvyššou presnosťou posudzovania motorických schopností. Posúdi sa tiež ichschopnosť diferencovať medziskupinové a individuálne rozdiely a predikovať vývoj. Súčasťou projektu bude ajvytvorenie orientačných škál hodnotenia na skupinách výkonnostných športovcov vybraných špecializácií apočetnej populácii rôzneho veku. Výsledkom budú vypracované testovacie protokoly a odporúčania využitianových diagnostických metód v praxi. Takáto diagnostika zohľadňujúca špecifické podmienky jednotlivýchšportov a vekové osobitosti predstavuje výrazný posun v získavaní relevantných informácií o úrovni výkonnostišportovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie a ich dlhodobých zmien.
Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu
The effect of STAT1 and ISG15 inhibitors on biochemical and morphological parameters in experimental myocardial infarction
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0170/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cebová Martina, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., RNDr. Klimentová Jana, PhD., Mgr. Košútová Michaela, MUDr. Lakota Ján, CSc., doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Anotácia: Infarkt myokardu (IM) zostáva jednou z hlavných príčin chorobnosti a úmrtnosti vo svete. Ateroskleróza,chronický zápal a metabolické ochorenia sú hlavnými príčinami IM. Medzi najčastejšie rizikové faktory patríhypertenzia, ktorá zhoršuje prognózu IM indukciou oxidačných a zápalových mediátorov uvoľnených v srdci a vcievach. Pri IM dochádza k ischémii myokardu. Dlhodobá ischémia vedie k nevratnému poškodeniu myokardu.Reperfúzia myokardu vedie ku záchrane živého myokardu, paradoxne však tento proces vyvoláva ďalšiepoškodenie myokardu a apoptózu kardiomyocytov pri súčasnej upregulácii STAT1 a ISG15. Preto je dôležitésledovanie molekúl, ktoré majú multifunkčné vlastnosti v zmysle blokády, alebo zvrátenia patologického procesupri reperfúznom poškodení myokardu po IM na rôznych úrovniach. Našim cieľom je analýza účinkov inhibítorovSTAT1 a ISG15 na referfúzne poškodenie pri experimentálnom modeli IM (ischemicko-reperfúzne poškodeniepo STEMI revaskularizácii) a patofyziologické zmeny, ktoré ho sprevádzajú.
Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning).
The role of extracellular vesicles in inter-organ communication related to remote cardioprotection
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0061/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., Mgr. Ferenczyová Kristína, PhD., Mgr. Fogarassyová Mária, Mgr. Jelemenský Marek, doc. MUDr. Radošinská Jana, PhD.
Anotácia: Vzájomná komunikácia medzi orgánmi zohráva kľúčovú úlohu v kardioprotekcii indukovanej ischemickým inzultom na inom orgáne ako srdci samotnom, ktorú poznáme pod názvom „remote“ ischemický conditioning, alebo conditioning na diaľku. Extracelulárne vezikuly (EV) sú membránovo viazané štruktúry secernované cicavčími bunkami, ktoré môžu byť následne zachytené a inkorporované do iných buniek. Vzhľadom na to, že EV obsahujú veľké množstvo proteínov a RNA, sú horúcimi kandidátmi na to byť potenciálnymi mediátormi kardioprotekcie na diaľku, ako aj medziorgánovej komunikácie vo všeobecnosti. Projekt bude preto zameraný na odhaľovanie úlohy EV v komunikácii medzi rôznymi typmi buniek a orgánov, ako aj na identifikáciu substancií prenášaných EV ako potenciálnych mediátorov kardioprotekcie na diaľku. Očakávané výsledky prispejú k lepšiemu porozumeniu mechanizmu „remote“ ischemického conditioningu a komunikácie medzi orgánmi vo všeobecnosti a predostrú do budúcnosti nové ciele pre potenciálne liečebné zásahy.
Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka
Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: VEGA 2/0039/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, RNDr. Cimrová Barbora, PhD., Mgr. Marko Martin, PhD., Mgr. Murínová Jana, MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Roháriková Veronika, Mgr. Rovný Rastislav
Anotácia: Termín senzorimotorické vrátkovanie (gating) označuje základný inhibičný proces, ktorý zabraňuje spracovávať a reagovať na irelevantné podnety a tak umožňuje zamerať sa na dôležité aspekty prostredia. Usudzuje sa, že porucha vrátkovania hrá kauzálnu úlohu v rozvoji psychózy pri v poruchách schizofrénneho spektra. Inhibičné kognitívne a behaviorálne procesy sú riadené predovšetkým prefrontálnou mozgovou kôrou a jej dysfunkcia je charakteristickým znakom schizofrénie. Pomocou transkraniálnej stimuláciu jednosmerným prúdom (tDCS) možno zvýšiť alebo znížiť excitabilitu neurónov a táto metóda sa v čoraz viac využíva na modulovanie aktivity mozgu a kognitívnych procesov. V predloženom projekte systematicky preskúmame možnosti modulovať senzorimotorické vrátkovanie pomocou tDCS prefrontálnej kôry u zdravých dospelých jedincov, čo dosiaľ nebolo skúmané. Naše zistenia prinesú dôležité nové poznatky o mozgových mechanizmoch senzorimotorického vrátkovania, patogenéze mentálnych porúch a možností ich liečby.
Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie
Interaction of nitrergic, neurotrophic and endocrine signaling in the etiopathogenesis of schizophrenia
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-14-0840
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, RNDr. Cebová Martina, PhD., RNDr. Graban Ján, PhD., RNDr. Hlaváčová Nataša, PhD., PharmDr. Hrivíková Katarína, PhD., PharmDr. Chomanič Pavol, prof. PharmDr. Ježová Daniela, DrSc., RNDr. Karailiev Peter, PhD., RNDr. Karailievová Lucia, PhD., doc. PaedDr. RNDr. Katina Stanislav, PhD., Mgr. Marko Martin, PhD., Mgr. Mitka Milan, PhD., Peťová Jana, RNDr. Puhová Agneša, PhD., Mgr. Rovný Rastislav, PhD., MSc. Spodniaková Barbora, Mgr. Šťastná Sarah, RNDr. Vranková Stanislava, PhD., RNDr. Wojtyła Chmelová Magdaléna, PhD., Žilavá Ľudmila
Anotácia: Schizofrénia je závažná a častá psychická porucha, ktorej patogenéza je málo objasnená. Riziko vzniku schizofrénie je podmienené z prevažnej časti geneticky, avšak genetická predispozícia je podmienená komplexnými interakciami medzi početnými rizikovými génmi a faktormi prostredia, ktoré vedú k poruche vývinu mozgu a jeho funkcie. Pribúdajú dôkazy o tom, že v tomto neurovývinovom poškodení hrá významnú úlohu chronický stres a dysregulácia viacerých signálnych dráh. V tomto projekte zvolíme multidisciplinárny prístup a na viacerých úrovniach - genetickej, neurobiologickej a behaviorálnej - preskúmame úlohu kandidátnej patofyziologickej cesty, zahŕňajúcej nitrergickú, neurotrofickú a endokrinnú stresovú signalizáciu, ktorá môže byť významne zapojená do porušenia vývinu mozgu pri schizofrénii. V našom výskume sa zameriame sa na endofenotypy schizofrénie, čo nám umožní integrovať nálezy získané u ľudí so zvýšeným genetickým rizikom tejto poruchy a poznatky z animálneho neurovývinového modelu schizofrénie. Tento projekt prinesie dôležité nové poznatky o etiopatogenéze schizofrénie a potenciálnych nových stratégiách jej liečby.
Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku
Design and implementation of visual biofeedback for the rehabilitation of mobility deficiencies in patients with low back pain
Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-16-0233
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj, optimalizáciu a implementáciu pokrokovej metódy určenej na rehabilitáciu a monitoring pacientov s bolesťami chrbta pri funkčných poruchách pohybového aparátu. Hlavnými komponentmi, ktoré budú pri rehabilitácii využité, budú inerciálne jednotky so zabudovaným vysoko citlivým MEMS (microelectro-mechanical) snímačom zrýchlenia a snímačom uhlovej rýchlosti, a taktiež stabilometrická platňa, ktoré budú poskytovať signál pre vizuálnu spätnú väzbu. Bolesti chrbta predstavujú celosvetový zdravotný problém, ktorý postihuje opakovane väčšinu ľudí počas celého ich života. Na základe dlhoročných skúseností so zrakovým biofeedbackom navrhneme efektívny rehabilitačný program pre zlepšenie stability trupu počas sedu, a tiež stability postoja. V rámci projektu bude vyvinutý aj originálny softvér s tréningovými úlohami s možnosťou ich prispôsobenia špecifickým požiadavkam pacienta. Výstupom projektu bude komplexná, a zároveň jednoducho použiteľná pomôcka pre pacientov s bolesťami chrbta na zlepšenie ich posturálnej funkcie v sede a v stoji.
NANOSIMKA - Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme
Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-14-0932
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
MVTS: Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou – od chémie prírodných produktov po objav liečiv
-
Doba trvania: 1. 3. 2015 – 31. 3. 2019
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Horáková Ľubica, PhD.
Anotácia: Polyfenoly syntetizované rastlinami a hubami majú rôzne farmakologické účinky. Keďže sú schopné modulovať sirtuíny, majú významnú úlohu pri starnutí, citlivosti na inzulín, lipidovom metabolizme, zápale a rakovine. Hlavne sirtuín 6 (SIRT6) je dôležitý pri regulácii rôznych bunkových procesov vrátane stability genómu a glukózového metabolizmu. Ukázalo sa, že kvercetín moduluje sirtuíny a má ochranný účinok voči niektorým chorobám. V tejto štúdii boli dva kvercetínové deriváty dikvercetín a 2-chloro-1,4-naftochinón-kvercetín identifikované ako sľubné inhibítory SIRT6 s IC50 130 μM a 55 μM. 2-chloro-1,4-naftochinón-kvercetín sa ukázal byť aj inhibítorom SIRT2 s hodnotou IC50 rovnajúcou sa 14 μM. Dikvercetín zvýšil hodnotu Km pre NAD+, kým 2-chloro-1,4-naftochinón- kvercetín zvýšil Km hodnotu pre acetylovaný substrát. Štúdie molekulového dokovania ukázali, že dikvercetín preferuje väzobné miesto nikotínamidového skeletu, kým 2-chloro-1,4-naphtoquinone-kvercetin preferuje väzobné miesto substrátu. Výsledky štúdií in vitro ako aj molekulového modelovania indikujú, že dikvercetín súťaží s nikotínamid adenín dinukleotidom (NAD+), kým 2-chloro-1,4-naftochinón-kvercetín súťaží s acetylovaným substrátom v katalytickom mieste SIRT6. Prírodné polyfenolové látky zamerané na sirtuíny sú sľubným prístupom v hľadaní novej liečby pre choroby spojené so starnutím.HEGER, Vladimír - TYNI, Jonna - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica - KAKKONEN-LAHTELA, Maija - RILLA-RAHNASTO, Minna. Quercetin based derivatives as sirtuin inhibitors. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2019, vol. 111, p. 1326-1333. (2018: 3.743 - IF, Q1 - JCR, 0.931 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0753-3322.(
Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme
Effect of lyophylisate Cornus mas L. on cardiometabolic and inflammatory parameters in experimental metabolic syndrome
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0137/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc.MUDr. Lietava Ján, CSc.
Inhibícia proliferácie a indukcia apoptózy v rakovinových bunkách ovplyvnením ich metabolického profilu
Inhibition of proliferation and induction of apoptosis in cancer cells by affecting the metabolic profile
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0148/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Blaškovič Dušan, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je potlačenie rastu a navodenie apoptózy v rakovinových bunkách ovplyvnením nasledovných metabolických dráh: glykolýza, Krebsov cyklus, pentózo-fosfátový cyklus a syntéza mastných kyselín. Rakovinové bunky HeLa (krčok maternice), HCT-116 (črevo) a MCF-7 (prsník) budú inkubované s inhibítormi jednotlivých metabolických dráh a určí sa metabolická dráha, ktorej inhibícia spôsobila najväčšie spomalenie/zastavenie rastu respektíve indukciu apoptózy. Projekt sa tiež zameria na štúdium účinku inhibície jednotlivých metabolických dráh prírodnými látkami, ktoré sú pre normálne bunky sú netoxické. V rakovinových bunkách budeme použitím prírodných látok súbežne inhibovať viaceré metabolické dráhy a stanovíme, kedy v bunkách došlo k čo najväčšiemu potlačeniu ich rastu, respektíve k apoptóze. Výskum sa zameria aj na stanovenie vplyvu extraktu podbeľa liečivého na vybrané metabolických dráhy a životaschopnosť rakovinových buniek.
Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období – porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca
Mechanisms, early detection and therapy of asphyxial injury in perinatal period - comparison of experimental data with clinical observation of asphyxial newborns
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0129/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD., MVDr. Koprdová Romana, PhD., RNDr. Mach Mojmír, PhD.
Anotácia: Výsledky štúdií v rámci riešenia mechanizmov a možnosti skorej detekcie embryofetálneho poškodenia potvrdili opodstatnosť nami navrhovaného modelu subchronickej a perinatálnej asfyxie u plodov potkanov. Tento model použijeme v predkladanom projekte pre ďalšie rozšírenie poznatkov o mechanizmoch účinkov asfyxie v procese neskorej organogenézy a v perinatálnom období. Pre zníženie rizika komplikácií v dôsledku asfyxie počas vývinu je nevyhnutnosťou včasná a účinná detekcia biochemických a morfologických markerov potvrdzujúcich prítomnosť asfyxie, ako aj možnosť jej včasnej terapie, napríklad použitím antioxidačne aktívnych látok prírodného a syntetického pôvodu. Pre vysvetlenie ich účinku bude sledovaná schopnosť týchto látok naviazať sa na transportné zložky krvi (albumín, hemoglobín) ak aj vyvinúť metódu testovania účinkov na neuronálnych bunkových kultúrach. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bude korelácia získaných experimentálnych údajov s klinickými pozorovaniami asfyktických novorodencov.
Názov projektu: Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy
-
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0044/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Dráfi František, PhD., MPH, PharmDr. Jančinová Viera, PhD., Mgr. Krnáčová Katarína, PhD., Ing. Mihalová Danica, PharmDr. Poništ Silvester, PhD., Ing. Račková Lucia, PhD., PharmDr. Slovák Lukáš, PhD., Ing. Švík Karol, CSc., Mgr. Vaváková Magdalena, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: spoluriešitelia z FaF UK a LF UPJS
Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie.
Protection of the heart from maladaptive extracellular matrix remodeling and searching the mechanisms of its regression.
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0167/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Anotácia: Srdcové ochorenia sú sprevádzané remodeláciou extracelulárnej matrix a fibrózou, čo následne vyúsťuje dorozvoja srdcového zlyhania a malígnych arytmií. Fibróza myokardu patrí medzi hlavné medicínske problémy bezúčinnej liečby. V súčasnosti boli zistené látky s antifibrotickým účinkom, avšak ich presný mechanizmus neboldoposiaľ objasnený. Preto zámerom projektu je charakterizovať kľúčové faktory podieľajúce sa na profibrotickejsignalizácii v srdci potkanov s hypertenziou, diabetom, hypotyreózou, s post-infarktovým poškodením a najmäpreskúmať možnosti farmakologickej a nefarmakologickej modulácie profibrotických faktorov. Tento prístup bymal odhaliť kľúčové signálne dráhy a proteíny, ktorých moduláciou je možné proces fibrózy zvrátiť alebo aspoňzmierniť. Výsledky tejto preklinickej štúdie by mohli prispieť k návrhu dizajnu klinických štúdii za účelom ochranyfunkcie srdca neinvazívnym spôsobom.
Protekcia hypertenzného a zlyhávajúceho srdca blokátorom I(f) kanálu ivabradínom: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonímom
Protection of hypertensive and failure heart by I(f) channel blocker ivabradin: comparison with ACE inhibition and melatonin
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: VEGA 1/0071/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií
Protective effects of natural and synthetic substances against oxidative damage of high-molar-mass hyaluronan, isolated mammal cells and their mitochondria
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0065/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachová Katarína , PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Juránek Ivo, PhD., DrSc., Ing. Šoltés Ladislav, DrSc., Ing. Topoľská Dominika, PhD.
Anotácia: Hyalurónan (HA) je polysacharid s mólovou hmotnosťou rádovo niekoľko megaDaltonov nachádzajúci sa v tkanivách stavovcov. Pri zápalových ochoreniach – vplyvom oxidantov – sa priemerná mólová hmotnosť HA signifikantne zníži. V prípade synoviálnej tekutiny sa zistilo výrazné zníženie jej viskoelasticity, čím dochádza k strate jej lubrikačných vlastností. Roztoky HA s vysokou mólovou hmotnosťou sú relevantne používané pre in vitro štúdie pôsobenia voľných radikálov a oxidantov, ako aj pre štúdium protektívnych účinkov antioxidantov/liečiv v úlohe prevencie resp. chain-breaking degradácie makromolekúl HA. Látky syntetického pôvodu ako sú protizápalové liečivá, tzv. mitochondria-targeted antioxidants a prírodné látky, ktoré budú vykazovať antioxidačný účinok voči degradácii HA, budú podrobené dôkazovému šetreniu ich protektívnych účinkov voči in vitro oxidačnému poškodeniu bunkových línií fibroblastov NIH-3T3, B-HNF-1, VH10 a ich bunkových organel, predovšetkým mitochondrií.
Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami
Protective effect of NO and CO donors in experimental myocardial infarction with hypertensive complications
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0195/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: Molekulárne mechanizmy a funkčný význam.
Redox control of the professional phagocytes in blood and in the central nervous system: Molecular mechanisms and functional significance.
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: VEGA 2/0029/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Jančinová Viera, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Koprdová Romana, PhD., prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc., PharmDr. Piešová Michaela, Ing. Račková Lucia, PhD., Ing. Švecová Blanka
Anotácia: Projekt nadväzuje na niekoľkoročný úspešný výskum v mimoriadne aktuálnej oblasti farmakologického ovplyvnenia zápalových procesov. Predmetom záujmu budú neutrofilné granulocyty a mikrogliové bunky (rezidentné makrofágy mozgu) - aktívni účastníci pri vzniku a rozvoji spoločensky závažných ochorení spojených s chronickým zápalom ako sú artritída alebo neurodegeneratívne choroby. Cieľom projektu je objasnenie celulárnych a molekulárnych mechanizmov farmakologickej modulácie aktivity a apoptózy týchto buniek.Pozornosť sa sústredí najmä na liečivá a syntetické deriváty prírodných látok, schopné ovplyvňovať produkciu reaktívnych foriem kyslíka a dusíka. Koordinovaný výskum dvoch typov fagocytov umožní riešiteľským skupinám vzájomne využívať moderné prístroje a špičkové metódy ako imunofluorescenčná mikroskopia, luminometria a prietoková cytometria. V rámci prepojenia základného výskumu s klinickou praxou sa tieto metódy použijú aj pri testovaní aktivity neutrofilov u pacientov s reumatoidnou artritídou.
Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia
Risk factors of cardiovascular and cerebrovascular diseases and pharmacological possibilities of their influence
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0054/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bezek Štefan, DrSc., Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD., RNDr. Gajdošíková Alena, RNDr. Knezl Vladimír, PhD., Mgr. Lipták Boris, Ing. Pádej Ivan, RNDr. Sotníková Ružena, CSc., Mgr. Stará Veronika, Mgr. Tyukos Kaprinay Barbara, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium mechanizmov etiopatogenézy metabolického syndrómu (MS) a metabolického kognitívneho syndrómu (MCS) s cieľom navrhnúť novú účinnú liečbu, ktorá ovplyvní vznik a vývoj rizikových faktorov kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení. Experimenty budú vykonávané na genetickom modeli potkanov s hereditárnou hypertriglyceridémiou, kŕmených hyperlipidemickou diétou. Metabolické poruchy sa v klinickom obraze týchto potkanov prejavia hypertenziou, hypercholesterolémiou, hyperglykémiou, hypertriglyceridémiou, zápalovými reakciami a zvýšením hladín markerov oxidačného stresu. Po opakovanom podávaní pyridoindolu SMe1EC2, flavonoidu rutínu alebo štandardu atorvastatínu potkanom sa zistí účinok na rizikové faktory MS a MCS, lipidický profil, markery poškodenia na bunkovej a molekulárnej úrovni, stanovia sa funkčné, behaviorálne a histopatologické zmeny. Očakávame, že testované látky ovplyvnia súčasne viaceré rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení.
Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov
Study of consequences of maternal depression and antidepressant venlafaxine treatment on functional development of the brain and behavior of rat offspring
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0168/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Belovičová Kristína, PhD. , Mgr. Bögi Eszter, PhD., RNDr. Mach Mojmír, PhD., Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Vplyv endogénnej hladiny oxidu dusnatého a sírovodíka na tlak krvi, pulzovú vlnu, funkciu a štruktúru cievnej steny
-
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0048/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kristek František, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD., Ing. Kožík Jozef
Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie
The influence of constitutional factors of redox regulation on endophenotypic markers of schizophrenia
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0056/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, doc. PaedDr. RNDr. Katina Stanislav, PhD., Mgr. Mitka Milan, PhD., Mgr. Murínová Jana, Mgr. Roháriková Veronika, Mgr. Rovný Rastislav
Spoluriešitelia mimo SAV: Dragašek Jozef, MUDr. PhD.;
Anotácia: Schizofrénia je častá a závažná psychická porucha, ktorej patogenéza je málo objasnená. Náchylnosť na schizofréniu je podmienená z najväčšej časti genotypom, ale jej vznik je dôsledkom množstva genetických polymorfizmov, ktoré medzi sebou interagujú. Vzhľadom na komplexnosť schizofrénie sa výskum zameriava na endofenotypy, kvantitatívne markery bazálnych neuropatologických procesov. Najnovší výskum naznačuje, že v patogenéze schizofrénie hrá významnú úlohu redoxná nerovnováha, tzv. oxidačný stres. Enzýmy neurónováforma syntázy oxidu dusnatého (nNOS) a glutamát-cysteín ligáza (GCL) význame ovplyvňujú redoxný stav v neurónoch a ich genetická variabilita je spojená s rizikom schizofrénie. V tomto projekte preskúmame ako kombinácia rizikových polymorfizmov nNOS a GCL vplýva na prítomnosť vybraných endofenotypových znakov schizofrénie u zdravých ľudí. Projekt tak prinesie nové poznatky o etiopatogenetických mechanizmoch tejto duševnej poruchy.
Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi
Age-related changes in sensory control of balance during sit-to-stand and gait
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0094/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., MUDr. Šaling Marián, CSc.
Anotácia: Schopnosť spoľahlivo vykonávať pohybové aktivity, ako je vstávanie zo stoličky, prechod do vzpriameného postoja a následná chôdza, je základom nezávislej činnosti človeka. Problémy pri realizácii týchto motorických úloh sa zvýrazňujú s vekom, preto včasná identifikácia a vhodné rehabilitačné postupy môžu tieto problémy zmierniť, a zároveň byť prevenciou možných pádov. Cieľom projektu je získať nové poznatky o fyziologických mechanizmoch vstávania zo sedu a chôdze vplyvom veku a zmenenej senzorickej aferentácie. Zameriame sa na analýzu funkcie rovnováhy v statických a dynamických podmienkach vstávania zo sedu, iniciácie kroku a následnej chôdze s využitím unikátneho 6-kamerového systému pre záznam pohybu tela BTS SMART-DX. Predpokladáme, že výsledky projektu poskytnú podklady pre návrh perspektívnych rehabilitačných metód pre seniorov s pohybovým deficitom za účelom zlepšenia ich rovnováhy a funkčnej mobility, a tiež pre zlepšenie diagnostiky skorých štádií neurologických porúch postoja a chôdze.
KANASTA - Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémii (KANASTA)
Cardiovascular Effects of Nanoencapsulated Simvastain and Coenzyme Q10 in Experimental Hyperlipidemia (KANASTA)
Doba trvania: 27. 11. 2015 – 26. 11. 2018
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Reháková Radoslava
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., RNDr. Cebová Martina, PhD., Mgr. Košútová Michaela, Ing. Kovácsová Mária, PhD., Mgr. Matúšková Zuzana, PhD., doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc., doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na sledovanie účinku simvastatínu v nanoenkapsulovanej forme súčasne s CoQ10. Podľa našich vedomostí žiadna experimentálna, alebo klinická štúdia doteraz neanalyzovala účinky súčasného podávania nanoenkapsulovaného simvastatínu a CoQ10.
Výskum inovatívnych liekových foriem a technologických postupov pri ekologickom spracovaní biologického odpadu vaječných škrupín
-
Doba trvania: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2018
Evidenčné číslo: Req-00174-0006
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal, CSc.
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín.
-
Doba trvania: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2018
Evidenčné číslo: APVV-14-0334
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach – in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi
Aldo-keto reductases in chronic diseases – in silico modeling of significant enzymes and their complexes with indole derivatives
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0033/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Balleková Jana, Ing. Ďurišová Mária, DrSc., Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Májek Pavol Ing. CSc.
Anotácia: Aldoketoreduktázy patria do skupiny enzýmov charakterizovaných ako monomérne NADPH závisléoxidorekuktázy. Doposiaľ je známych viac ako 100 enzýmov z tejto skupiny, podľa svojej substrátovej špecificity sa rozdeľujú na rôzne podskupiny. Popri ich kladnej fyziologickej funkcii, ktorú zastávajú pri biosyntéze,metabolizme a detoxikácii, môžu pôsobiť aj negatívne pri mnohých patologických procesoch ako je vývoj chronických komplikácií pri diabete, zápal, karcinogenéza, astma a i. Cieľom tejto práce je pomocou in silico metód vypracovať a otestovať konkrétne modely pre významné podtriedy aldoketoreduktáz. Jednotlivé modely budú použité na posúdenie inhibičných vlastností indolových látok s nameranou alebo perspektívnou biologickouaktivitou.
Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií
Bioenergetic aspects of myocardial protection by means of remote ischemic preconditioning. The role of cardiac mitochondria
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0133/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Dostatočne silná záťaž vyvolaná fyziologickými alebo patologickými podnetmi vedie v myokarde k zmenám, ktoré sa javia ako odchýlka od normy. Časť týchto zmien odzrkadľuje procesy endogénnych ochranných mechanizmov (EOM). Z patologických podnetov spúšťajúcich dané procesy sú skúmané najmä hypoxia, ischémia, diabetes a hypertenzia. Medzi liečebné postupy využívané k ochrane myokardu EOM patria ischemický a farmakologický preconditioning, ako aj klinicky aplikovateľný ischemický preconditioning, tzv. remote ischemický preconditioning (RIP). Boli objasnené viaceré podrobnosti o mechanizmoch indukcie a účinku RIP. Stále však nie je preskúmaný charakter signálov, akými sa podnet z miesta indukcie RIP dostáva k cieľovým štruktúram v myokarde. Absentujú aj informácie o bioenergetike a úlohe mitochondrií v ochrane myokardu pomocou RIP. Cieľom projektu je prispieť k objasneniu molekulárneho mechanizmu RIP myokardu a úlohy mitochondrií v procese signalizácie pri RIP a v procesoch adaptácie srdca na hypoxiu a ischémiu.
Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: dizajn, syntéza a biologická aktivita
Indole-1-acetic acid derivatives as aldose reductase inhibitors: design, synthesis and biological activity
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0041/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefek Milan, CSc.
Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania
Matrix-metalloproteinases, microRNAs and deformability of erythrocytes as a novel diagnostic and predictive biomarkers of heart failure
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 1/0032/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Anotácia: Aj keď sa úmrtnosť v dôsledku akútneho infarktu myokardu znížila v posledných desaťročiach, viac a viacpacientov prežíva s chronickým ischemickým poškodením myokardu a remodeláciou srdca, ktorá pozostáva zhypertrofie ľavej komory a fibrózy myokardu. Tieto procesy vedú k nedostatočnej funkcii srdca s vyústením doklinického syndrómu zlyhávania srdca. V tomto kontexte hlavné ciele projektu sú: overiť hypotézu, či MMP môžubyť cieľom v prevencii a liečbe srdcového zlyhávania; objasnenie úlohy miRNA ako nového diagnostickéhoa/alebo prognostického biomarkera srdcového zlyhania v experimentálnych aj klinických podmienkach;spoznanie úlohy deformability erytrocytov v zlyhávaní srdca; odhaliť nové kardioprotektívne mechanizmyvybraných liekov a látok. Výsledky projektu by mali podporiť existujúcu a podnietiť ďalšiu spoluprácu s klinickýmipracoviskami a realizáciu klinických štúdií za účelom hľadania nových prístupov v prevencii a managementesrdcového zlyhania s súlade s medicínou založenou na dôkazoch.
Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu.
Molecular mechanisms involved in the effects of doxorubicin in rats with developed hypertension and ways of modulation of of these effects of doxorubicin by quercetin.
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0108/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie.
-
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0021/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie
Nitric oxide and brain redox status in an experimental neurodevelopmental model of schizophrenia
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0165/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Matúšková Zuzana, PhD., Mgr. Murínová Jana, MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Rovný Rastislav
Anotácia: Schizofrénia je závažná mentálna porucha. Výskumy naznačujú, že v jej patofyziológii môže hrať významnú úlohu porucha redoxnej rovnováhy v bunkách centrálneho nervového systému, tzv. oxidačný stres, ktorý vedie k poruche vývinu mozgu. Ukazuje sa, že jednou z príčin oxidačného stresu by mohla byť nadprodukcia oxidu dusnatého (NO). V tomto projekte sa preto zameriame na úlohu NO vo vývine mozgu. Použijeme model sociálnej izolácie mladých potkanov, ktorý je etablovaným neurovývinovým modelom schizofrénie. Zistíme, či sociálna izolácia vedie k zmenám v produkcii NO v mozgu a to, či tvorba NO súvisí s redoxným stavom mozgového tkaniva a schizofrénii-podobnými zmenami v správaní. Budeme tiež skúmať, či je možné navodené neurobiologické a behaviorálne zmeny pozitívne ovplyvniť antioxidačnou liečbou. Výsledky tohto projektu prispejú k objasňovaniu patogenézy schizofrénie a možností jej terapie.
Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie
NO and H2S signal pathways and their interaction in the control of vascular tone during early developmental stage of experimental hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0074/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Berényiová Andrea, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., RNDr. Kristek František, DrSc.
Anotácia: Medzi významné plynné molekuly, ktoré sa zapájajú do regulácie hladkého cievneho svalu za normálnych i hypertenzných podmienok patria oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S. U dospelých potkanov už bola dokázaná úloha NO pochádzajúceho z endotelovej izoformy NO-syntázy, špecifickosť a originálnosť NO uvoľňovaného z neuronálnej izoformy enzýmu ako aj existencia špecifickej NO-H2S interakcie v podobe zatiaľ bližšie nešpecifikovanej nitrózo-sulfidovej sigalizácie. Cieľom projektu je charakterizovať a porovnať úlohu týchto dvoch plynných transmiterov, ich signálne dráhy a interakciu, u mladých normotenzných potkanov a u potkanov s rozvíjajúcou sa formou experimentálnej hypertenzie (NO-deficitná hypertenzia a esenciálna hypertenzia). Simultánne sledovanie oboch signálnych dráh na rovnakých cievach normotenzného a hypertenzného potkana a človeka predstavuje aktuálny a primeraný spôsob ako prepojiť poznatky základného výskumu s klinickou praxou.
Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami
Study of the clinically relevant forms of preconditioning as an alternative method of myocardial protection against acute ischemia in the organism challenged with civilization diseases
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0201/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., Ing. Gablovský Ivan, Mgr. Jašová Magdaléna, PhD., Mgr. Kancírová Ivana, PhD., Mgr. Muráriková Martina, PhD., MUDr. Styk Ján, CSc., MUDr. Zálešák Marek, PhD., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Anotácia: Hypertenzia, metabolické poruchy, pohlavie a vek negatívne ovplyvňujú adaptačné procesy vlastnej odolnosti srdca voči ischémii a tým zhoršujú jeho prežitie v podmienkach akútnej ischémie/reperfúzie (I/R). Prítomnosť viacerých komorbidít potláča mechanizmy bunkovej signalizácie podieľajúce sa na ochrannom účinku ischemického preconditioningu (PC), čo akceleruje nekrotické a apoptotické procesy v kardiomyocytoch počas I/R, znižuje tvorbu energie a prispieva k zvýšenej arytmogenéze. Projekt je zameraný na štúdium možností reaktivácie adaptačného potenciálu v patologicky zmenenom (remodelovanom) myokarde a u starších jedincov prostredníctvom modulácie intenzity a formy adaptačného stimulu. Budú skúmané účinky klinicky využiteľných foriem PC: „remote“ PC srdca vyvolaného ischémiou iného orgánu a jeho farmakologickej simulácie liečivami ovplyvňujúcimi energetický metabolizmus a zapojenými do mechanizmov PC, ako aj ich genomické a negenomické účinky vrátane vplyvu na funkciu a apoptotickú kaskádu mitochondrií
Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva v regulácii cievneho tonusu u potkanov s kardiovaskulárnou dysfunkciou
The role of perivascular adipose tissue in the regulation of vascular tone in rats with cardiovascular dysfunction
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0202/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kovácsová Mária, PhD., doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Anotácia: Perivaskulárne tukové tkanivo, obklopujúce väčšinu systémových artérií, sa ukazuje byť významným modulátorom ich funkcie. Relaxačné faktory, produkované týmto tkanivom, zmenšujú cievne kontraktilné odpovede na mnohé vazokonstrikčné látky. Cieľom tohto projektu je analýza mechanizmov, ktoré sú podkladom tohto modulačného účinku, pričom okrem priameho pôsobenia látok uvoľňovaných perivaskulárnym tukom na hladkú svalovinu ciev sa bude študovať aj jeho možná interakcia s cievnym sympatikovým nervovým systémom. Tieto vzájomné funkčné vzťahy sú významné pri regulácii cievneho tonusu nielen za normálnych podmienok, ale tiež pri hypertenzii a pri iných patologických stavoch spojených s poruchami cievnych funkcií. Našou úlohou bude tiež zistiť, nakoľko sa zmeny parakrinných funkcií perivaskulárneho tuku podieľajú na vzniku týchto porúch a či predchádzajú aj samotným zmenám cievnej reaktivity na úrovni hladkej svaloviny. Získané poznatky by tak mohli byť užitočné v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych chorôb.
Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových heimsfér
Cognitive skills form the perspective of functional asymmetry of the brain
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 1/0083/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cimrová Barbora, PhD.
Anotácia: Je známe, že muži a ženy sa líšia v niektorých kognitívnych schopnostiach. U mužov nachádzame väčší stupeň lateralizácie než u žien. Menšia lateralizácia pre verbálne funkcie sa javí ako efektívnejšia, čo môže vysvetľovať fakt, že ženy riešia verbálne úlohy lepšie ako muži. Naopak, pri neverbálnych úlohách sa javí ako efektívnejšia väčšia lateralizácia neverbálnych funkcií smerom do pravej hemisféry. Lateralita by mohla objasniť nielen existenciu medzipohlavných rozdielov vo výkone, ale aj veľkú časť variability výkonu v testoch kognitívnych funkcií v rámci jednotlivých pohlaví. V tomto projekte objasníme vzťah medzi stupňom laterality percepčných funkcií a kognitívnymi schopnosťami, ktorý doteraz nebol skúmaný. Štúdia prinesie nové poznatky o podstate individuálnych a medzipohlavných rozdielov kognitívnych funkcií.
Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov.
Chemoenzymatic synthesis and evaluation of biological activities of natural glycophenols and their analogues
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Evidenčné číslo: APVV-846-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.
Study of regulation of radical and cellular signaling during hypertension and influence of novel therapies on this signaling
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Evidenčné číslo: APVV-0348-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD.
HYPERAD - Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.
Study of regulation of radical and cellular signaling during hypertension and influence of novel therapies on this signaling.
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Evidenčné číslo: APVV-0348-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., RNDr. Barančík Miroslav, CSc., RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., Mgr. Grešová Linda, Ing. Kvandová Miroslava, Mgr. Majzúnová Miroslava, PhD., RNDr. Regecová Valéria, RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Ing. Šimončíková Petra, PhD., RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Anotácia: Nový projekt sa začal riešiť v októbri 2013. V tomto roku boli sledované mechanizmy zahrnuté do regulácie krvného tlaku u mladých spontánne hypertenzných potkanov (SHR) účinkom agonistu PPAR-gama - pioglitazónu (PIO). Aplikácia PIO významne potláčila nárast krvného tlaku u SHR a účinky tohto agonistu boli spojené aj s úpravou lipidového profilu a zlepšením cievnej relaxácie. Získané výsledky poukazujú na to, že pôsobením PIO u mladých SHR došlo k ovplyvňovaniu: i) SOD enzýmov zahrnutých v regulácii hladín radikálov, ii) renín-angiotenzínového systému a iii) vnútrobunkových signálnych dráh Akt kinázy a beta-katenínu. Výstupy: 1 publikácia v CC časopise.
Ako synchronizácia formuje sociálne väzby: mechanizmy a neuronálne dráhy
How synchrony shapes human social bonding: mechanisms and neural pathways
Doba trvania: 1. 5. 2015 – 20. 9. 2017
Evidenčné číslo: 0101/01/02
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Dr. Majdandžić Jasminka
Anotácia: Ľudské spoločenstvá sú flexibilne sa meniacimi zoskupeniami jedincov s pozoruhodne silnými sociálnymi väzbami. Všeobecnou charakteristikou sociálnych skupín je tendencia synchronizovať pohyby jej členov. Táto behaviorálna synchronizácia výrazne podporuje deindividuáciu, kooperáciu a solidaritu. Psychologické a neuronálne mechanizmy vzťahu medzi synchronizáciou a vytváraním sociálnych väzieb sú však zatiaľ málo prebádané. Cieľom projektu je vyplniť túto medzeru v poznaní pomocou mnohoúrovňového prístupu sociálnej neurovedy založenom na sérii behaviorálnych, funkčných zobrazovacích a psychofarmakologických experimentov. Poznatky získané v tomto projekte významne prispejú k poznaniu komplexných procesov sociálneho správania. Hlavnou riešiteľkou projektu je Dr. Jasminka Majdandzic.
Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii
Effect of aging on the endothelial function in experimental hypertension
Doba trvania: 17. 4. 2014 – 17. 4. 2017
Evidenčné číslo: SKS grant
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., doc. MUDr. Török Jozef, CSc., Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Jana Radošinská MUDr., PhD. (Fyziologický ústav LF UK)
Anotácia: Cieľom projektu je priniesť nové, originálne výsledky objasňujúce dopad starnutia na kardiovaskulárny systém, konkrétne na funkčný stav endotelu vo vybraných artériách počas normo- a hypertenzie. Projekt sa zaoberá najmä štúdiom jednotlivých relaxačných a kontrakčných faktorov uvoľňovaných endotelom vo viacerých typoch artérií. Okrem toho je naším ďalším cieľom získať nové poznatky o vplyve starnutia na deformabilitu erytrocytov a vybrané biochemické parametre, najmä údaje o L-arginín/NO systéme a reaktívnych kyslíkových radikáloch v srdci a vybraných artériách v závislosti od ich zaťaženia hypertenziou.
Skúmanie molekulárnych mechanizmov kardioprotektívnych účinkov melatonínu a omacoru pri vzniku metabolického syndrómu v experimentálnych podmienkach
-
Doba trvania: 2. 2. 2014 – 1. 2. 2017
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD.
Efekt oxidu dusnatého a sírovodíka na štruktúru a funkciu kardiovaskulárneho systému u normotenzných a hypertenzných potkanov
The efect of nitric oxide and hydrogen sulfide on structure and function of cardiovascular system in normotenzive and hypertenzive rats.
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0067/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kristek František, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Cebová Martina, PhD., RNDr. Čačányiová Soňa, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD.
Anotácia: Do regulácie krvného tlaku sú okrem klasických transmiterov, významnou mierou zapojené aj plynné transmitery - predovšetkým oxid dusnatý (NO) a nová veľmi perspektívna látka sírovodík (H2S). Úplne novou signálnou dráhou sa zdá byť vplyv neuronálnej NO-syntázy (nNOS) a jej interakcie s ďalšími regulačnými systémami vrátane H2S. nNOS sa v obličke podieľa na regulácii syntézy renínu, čím ovplyvňuje renín-angiotenzínový systém, ktorý je úzko zviazaný so sympatikovým nervovým systémom. V obličke sú aktívne aj enzýmy zodpovedné za produkciu H2S a spoločne ovplyvňujú cievny tonus. Cieľom predkladaného projektuje bude sledovať na experimentálnych zvieratách vplyv inhibície ako samotnej nNOS a eNOS tak v kombinácii s H2S a ďalšími vazoaktívnymi látkami a tým hľadať nové a originálne signálne dráhy zapojené do regulácie kardiovaskulárneho systému za normotenzných a hypertenzných podmienok. Dosiahnuteľnosť cieľov bude zabezpečená ako funkčným (in vivo a in vitro) a morfologickým tak biochemickým prístupom.
Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme
Epicatechin in prevention of early development of primary hypertension: mechanisms of action in the cardiovascular and central nervous systems
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: VEGA 2/0084/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., Mgr. Kluknavský Michal, PhD., RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., RNDr. Regecová Valéria, RNDr. Sotníková Ružena, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: LF UK Bratislava
Anotácia: Cieľom projektu je sledovať efekt flavanolu izolovaného z kakaa, epikatechínu, na kardiovaskulárny systém a CNS u normotenzných, hranične hypertenzných a spontánne hypertenzných potkanov, a tiež u mladých ľudí. Potkanom podávame epikatechín vo veku, ktorý je pokladaný za kritický z hľadiska ďalšieho rozvoja hypertenzie (6-7 týždeň života). Vyšetrujeme vplyv na spontánnu motorickú aktivitu a anxietu, na krvný tlak a vybrané metabolické, funkčné a štruktúrne parametre v mozgu, srdci a cievnej stene. Zameriavame sa na mechanizmy regulácie krvného tlaku a vazoaktivity, ktoré sú modulované oxidom dusnatým, voľnými kyslíkovými radikálmi a endotelovými konstriktorickými faktormi. U mladých ľudí vyšetríme reaktivitu krvného tlaku na záťažový test po podaní čokolády bohatej na flavanoly. Takto zostavený projekt umožní zhodnotiť možnosti využitia epikatechínu v prevencii hraničnej a rozvinutej hypertenzie u mladých potkanov s rôznou genetickou predispozíciou k hypertenzii ako aj u ľudí v podmienkach záťaže.
Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme
-
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: VEGA 2/0084/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sotníková Ružena, CSc.
Filtrovanie senzorických informácii u osôb s genetickým rizikom schizofrénie
Sensory information filteringin persons with genetic risk of schizophrenia
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Budáč Stanislav, RNDr. Cimrová Barbora, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Roháriková Veronika, RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Anotácia: Schizofrénia je závažná duševná porucha, ktorej patofyziológia nie je dostatočne objasnená. Ukazuje sa, že vo vývoji tejto poruchy hrá dôležitú úlohu nedostatočná filtrácia irelevantných senzorických podnetov. Genetická predispozícia je najvýznamnejším rizikovým faktorom pre vznik schizofrénie. Výsledky výskumu poukazujú na účasť bežných polymorfizmov v mnohých funkčne prepojených génoch. Pribúdajú dôkazy o tom, že redoxná nerovnováha prispieva výrazne ku vzniku schizofrénie. V predloženom projekte použijeme elektrofyziologické metódy na zistenie, ako bežná variabilita v kľúčových enzýmoch regulujúcich bunkový redoxný stav, v neuronálnej syntáze oxidu dusnatého a glutamát cysteín ligáze, ovplyvňuje filtrovanie akustických podnetov u človeka. Projekt prinesie nové dôležité poznatky o patomechanizmoch schizofrénie.
Funkčné testy v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu
Functional tests in diagnostics of postural stability and strength of core muscles
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 1/0373/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Šuttová Kristína, PhD., Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Anotácia: Podstatou projektu je návrh nových metód posudzovania posturálnej stability a sily svalov trupu v statických a dynamických podmienkach. Výsledkom budú testovacieprotokoly a odporúčania využitia zariadení a metód v praxi.
Rozvoj SQUID gradiometrických a susceptometrických metód pre bioaplikácie spojené s homeostázou železa
Development of SQUID Gradiometric and Susceptometric Methods for Iron Homeostasis Related Bio-Applications
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: VEGA 2/0152/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Anotácia: V spolupráci s Ústavom merania SAV sme začali s experimentmi zameranými na zmeny v magnetických vlastnostiach vyvolanými stresom. Kolektív z ÚM SAV rozvíja metodiku merania magnetických vlastností vzoriek tkanív orgánov potkanov s využitím Quantum Design MPMS XL-7 SQUID magnetometra, ktorý bol získaný v rámci projektu CENTE II zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Výskum a vývoj. Otestovali sme možné spôsoby odberu a uchovávania biologického materiálu pre SQIUD magnetometriu. Pilotné štúdie ukazujú na možný vplyv stresu na magnetické vlastnosti železa v srdci a pečeni potkanov počas hypertenzie. Zároveň však poukazujú na potrebu venovať zvýšenú pozornosť príprave vzoriek z jednotlivých orgánov, ktoré majú nehomogénne magnetické vlastnosti. Podali sme spoločný projekt do APVV, ktroý je zameraný na úlohu železa v komorbidite vybraných chorôb z civilizácie.
Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu
Participation of HMGB1 in experimental myocardial infarction: cardioprotection vs. cardiac depression
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0144/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cebová Martina, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., RNDr. Klimentová Jana, PhD., Mgr. Košútová Michaela, Ing. Kovácsová Mária, PhD., Mgr. Matúšková Zuzana, PhD., doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc., RNDr. Reháková Radoslava
Anotácia: Veľké množstvo proteínov vylučovaných počas infarktu myokardu (IM) môže mať buď ochranný, alebopoškodzujúci účinok na funkciu a štruktúru myokardu. Je preto dôležité analyzovať ich aktivitu ako aj rozsahexpresie. High-mobility group box 1 (HMGB1) je nedávno objavený nukleárny proteín, ktorý sa uvoľňuje počasmozgovej ako aj srdcovej ischémie. Cieľom projektu je zistiť rozsah expresie HMGB1 po experimentálnevyvolanom IM a vyhodnotiť jeho účinok. Za účelom zistenia protektívneho, alebo naopak poškodzujúcehoúčinku, bude tento proteín po IM pridaný alebo vyblokovaný. V prípade ochranného pôsobenia, zistímekonkrétnu dávku proteínu, ktorú treba pridať pre optimálnu ochranu myokardu. Ak bude účinok poškodzujúci,vyblokujeme HMGB1 pridaním špecifických protilátok, alebo nových affimolekúl. Affimolekuly sú signifikantnemenšie než protilátky, dokážu prechádzať hlbšie do tkaniva a tým zabezpečiť jeho dôslednejšiu ochranu.Predpokladáme preto, že výsledky môžu byť použité pre klinickú fázu vývoja nových liekov.
Vlastnosti Na,K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach civilizačných ochorení, ako sú hypertenzia, diabetes mellitus a hypertriglyceridémia.
Response of the Na,K-ATPase, representing one of the crucial systems in maintaining the sodium homeostasis, to civilization diseases namely: hypertension, diabetes and hypertriglyceridemia.
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0141/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Frimmel Karel, PhD., MUDr., Ing. Jendruchová (Javorková) Veronika, PhD., Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., RNDr. Mézešová Lucia, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Anotácia: Predložený projekt je zameraný na získanie nových údajov o udržiavaní vnútrobunkovej homeostázy sodíka, ktorá predstavuje jeden z faktorov nevyhnutných pre správnu reguláciu životných procesov v bunkách. Viaceré rozšírené ochorenia ako hypertenzia, diabetes mellitus a poruchy metabolizmu tukov sú sprevádzané poruchami v udržiavaní vnútrobunkovej homeostázy sodíka v organizme. Použitím in vivo modelov u potkana budeme študovať vplyv uvedených ochorení na adaptáciu molekuly Na,K-ATPázy, ktorá je jedným z hlavných systémov pri udržiavaní vnútrobunkovej koncentrácie sodíka. Získané údaje prispejú k objasneniu molekulárnych princípov udržiavania životaschopnosti buniek v myokarde, v obličkách a v mozgu z hľadiska možnej ochrany organizmu voči hypertenzii, diabetu a hypertriglyceridémii.
Vplyv agonistov PPAR gama na antioxidačnú odpoveď a na reguláciu radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii
Effect of PPAR gamma agonists on antioxidant response and on regulation of radical and cell signaling in hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0129/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., Mgr. Grešová Linda, Ing. Kvandová Miroslava, Mgr. Majzúnová Miroslava, PhD., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., Ing. Šimončíková Petra, PhD.
Anotácia: Významnú úlohu v humánnej a experimentálnej hypertenzii predstavuje oxidačná záťaž. Oxidačným stresom je regulovaná aj antioxidačná odpoveď, spúštanie transktričného faktora Nrf2 a tvorba antioxidačných a detoxifikačných enzýmov. Použitie látok modulujúcich expresiu takejto antioxidačnej odpovede môže priniesť benefičný účinok v redukcii krvného tlaku a v regresii poškodenia ciev a tkanív. Dôležitú úlohu v procesoch spojených s účinkami radikálov má aj aktivácia vnútrobunkovej signalizácie, ktorá zahŕňa kinázové kaskády. Ukazuje sa že agonisti nukleárneho receptora PPAR gama, ktorí sú vo väčšej miere pri terapii diabetes melittus, zohrávajú dôležitú rolu v regulácii hypertenzie a „cross-talku“ medzi Nrf2 a PPAR gama. Zámerom tohto projektu je zachytiť účinky krátkodobej a dlhodobej terapie s využitím agonistov PPAR gama na aktiváciu antioxidačnej odpovede, celkového poškodenia ciev a srdca a na zisťovanie molekulárnych mechanizmov zahrnutých v týchto procesoch.
NODAGATE - Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie
The influence of variability of NOS1 and DAT1 genes on sensorimotor gating in humans: the implications for the pathophysiology of schizophrenia
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2012/52-SAV-2
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, doc. PaedDr. RNDr. Katina Stanislav, PhD., Mgr. Murínová Jana, Mgr. Roháriková Veronika, Mgr. Rovný Rastislav
Spoluriešitelia mimo SAV: Minárik Gabriel, RND
Anotácia: Výzkum naznačuje, že hlavnú úlohu v patogenéze schizofrénie zohrávajú interakcie funkčne prepojených génov. V tomto projekte skúmame ako kombinácia bežných funkčných polymorfizmov v génoch NOS1 a DAT1 súvisí s efektivitou senzorimotorického gatingu, ktorý je endofenotypom schizofrénie. Projekt prinesie nové poznatky o mechanizmoch regulácie dopamínovej signalizácie, ktorá zohráva významnú úlohu v etiopatogenéze schizofrénie.
MVTS Integrovaná európska platforma pre výskum rakoviny pankreasu: od základného výskumu ku opatreniam v klinickej medicíne a verejnom zdravotníctve v oblasti zriedkavých chorôb
MVTS An integrated European platform for pancreas cancer research: from basic science to clinical and public health interventions for a rare disease
Doba trvania: 1. 6. 2013 – 13. 12. 2016
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Balleková Jana, Mgr. Miláčková Ivana, Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Pavol Májek, Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Anotácia: Naším cieľom je prispieť k problematike metódou založenou na molekulovom modelovaní, ktorá je spojená s možným molekulovým cieľom pre detekciu, liečenie a prevenciu rakoviny pankreasu. Aldoketoreduktázy sú enzýmy s potrebnými fyziologickými funkciami, môžu mať ale aj negatívnu úlohu v rôznych patologických procesoch. Našim cieľom je vypracovať modely AKR subtypov pre rakoviny pankreasu, navrhnúť AKR inhibítory indolového typu s možným terapeutickým efektom a vyhodnotiť ich použitie pomocou biochemických experimentov.
Webová stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/bmbs/Actions/BM1204
NPPOSC - Národný program prevencie ochorení srdca a ciev - Zdravé srdce pre Slovensko časť pre deti a dorast
National Programme for Prevention of Cardiovascular Disease
Doba trvania: 1. 12. 2011 – 1. 12. 2016
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Regecová Valéria
Spoluriešitelia mimo SAV: MUDr. Pavol Šimurka, PhD, Univer
Anotácia: Ciele NPPOSC pre deti a dorast: Zdravé srdce pre SlovenskoKardiovaskulárny program pre deti a dorast je súčasťou NPPOSC v SR a aj súčasťou realizačnej časti zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnym úradom WHO pre Európu.Základné ciele a prostriedky NPPOSC pre deti a dorast: Zdravé srdce pre Slovensko:• zistiť reálny výskyt počiatočných štádií kardiovaskulárnych ochorení v SR,• zistiť výskyt RF v slovenskej detskej a dorastovej populácii • zaviesť do praxe jednotné diagnostické a terapeutické postupy KVO • zapojiť do boja proti RF celospoločenské inštitúcie a využiť ich medzirezortné pôsobenie,• nájsť kontrolné mechanizmy na realizáciu preventívnych a liečebných postupov,• začať s preventívnymi opatreniami od včasného detského veku.Konečné ciele NPPOSC :• znížiť výskyt kardiovaskulárnych ochorení,• znížiť počet komplikácii na kardiovaskulárne ochorenia,• znížiť mortalitu a morbiditu na kardiovaskulárne ochorenia
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení
-
Doba trvania: 27. 10. 2015 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: ITMS: 26230120006
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Breier Albert, dos. Ing. DrSc. (STU Bratislava)
Farmakologická regulácia aktivity a apoptózy fagocytov: štúdium na celulárnej a molekulárnej úrovni
Pharmacological regulation of phagocyte activity and apoptosis: studies on cellular and molecular levels
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: VEGA 2/0010/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Drábiková Katarína, PhD.
Kinematická analýza postoja a chôdze u zdravých ľudí a pacientov s poruchou rovnováhy.
Kinematic analysis of posture and gait in healthy subjects and patients with balance impairment.
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0138/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., RNDr. Szathmáry Vavrinec, CSc., MUDr. Šaling Marián, CSc., Mgr. Šuttová Kristína, PhD., Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Anotácia: Kinematika postoja a chôdze prepojená s fyziologickou analýzou pohybu má veľkú výpovednú hodnotu vovzťahu k ochoreniam pohybového a nervového systému. Cieľom projektu je získať nové poznatky omechanizmoch udržiavania vzpriameného postoja, dynamike chôdze, jej iniciácie a rozšíriť poznatky osenzorických vplyvoch na tieto motorické funkcie. Zameriame sa na štúdium fyziologických mechanizmovsenzorickej regulácie výkroku a následnej chôdze s využitím unikátneho 6-kamerového systému BTSSMART-DX pre záznam pohybu tela. Výchylky segmentov tela od vertikály sa porovnajú s výstupmi 3Dsnímačov zrýchlenia umiestnenými na tele subjektu. Popíšeme priebeh začiatočnej fázy kroku i chôdze uzdravých ľudí a zistíme rozdiely v kinematike pohybu v závislosti od veku. Porovnáme kinematiku chôdze acharakter udržiavania vzpriameného postoja zdravých jedincov a pacientov s poruchami postoja senzorickéhopôvodu pre detekciu prvotných štádií neurologických porúch s narušenou rovnováhou postoja a neistotou prichôdzi.
Kvasinky a ich možnosti pri ochrane integrity medzibunkových spojení vaskulárneho endotelu pred poškodením vyvolaným zápalom
Yeasts in protection of endothelial intercellular connections against inflammation-induced injury
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0065/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sotníková Ružena, CSc.
Kvasinky a ich možnosti pri ochrane integrity medzibunkových spojení vaskulárneho endotelu pred poškodením vyvolaným zápalom.
Yeasts in protection of endothelial intercellular connections against inflammation-induced injury.
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0065/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Frimmel Karel, PhD., RNDr. Mitašíková (Fialová) Marcela, Ing. Navarová Jana, PhD., Ing. Pancza Dezider, MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, RNDr. Sotníková Ružena, CSc., RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je skúmať závažnosť zmien integrity endotelu makro- a mikro-vaskulárneho riečiska srdca v podmienkach zápalu, ktoré prispievajú k vývoju kardiovaskulárnych ochorení. Výskum je zameraný na medzibunkové tesné a komunikačné spojenia endotelu a ich proteíny, ktoré determinujú homeostázu a permeabilitu endotelu. Bude sa sledovať možnosť prevencie a ochrany integrity endotelu pred zápalom podávaním stravy obohatenej o preparáty kvasinkovej biomasy s antioxidačnými účinkami. Získané poznatky môžu prispieť k poznaniu mechanizmov pri prevencii a liečení chorôb KVS prostredníctvom trendu využitia prírodných látok.
Multifunkčné pôsobenie kalcium/kalmodulín dependentnej proteínkinázy II (CaMKII) v srdci: vzťah k poruchám rytmu, kontraktility a bunkovej smrti.
Multifunctional activity of calcium/calmodulin dependent protein kinase II (CaMKII) in the heart: a relevance to disturbances in heart rhythm, contractility and cellular death.
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: VEGA SR 1/0638/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., RNDr. Nemčeková Martina, Ing. Pancza Dezider
Anotácia: Úloha Ca2+/kalmodulín dependentnej proteinkinázy II (CaMKII) je v excitačno-kontrakčnom spojení (ECC) kontroverzná. Nie je presne známe, či aktivácia alebo inhibícia CaMKII zlepšuje činnosť srdca. Dĺžka, charakter myokardiálneho poškodenia a selektívne ovplyvnenie plazmatickej/nuklárnej izoformy C/B vplývajú na výsledné pôsobenie CaMKII. Budeme študovať vplyv inhibície CaMKII na arytmogenézu vyvolanú katecholamínmi, ischémiou, ischémiou a následnou reperfúziou a hemodynamické parametre srdca. S ohľadom na ECC v týchto patologických jednotách, zmeny v množstve proteínov CaMKIIB, C, L-kanálu, NCX, PLB budú sledované. Keďže CaMKII vplýva na obsah Ca2+ v bunke, ktorý ovplyvňuje apoptózu, predpokladáme, že ovplyvnenie CaMKII moduluje rozsah bunkovej smrti, ktorú budeme v poškodenom srdci študovať imunohistochemicky, stanovením aktivity a expresie proteínov CaMKII, kaspáz, Apaf-1, kalpaínu a cytochróm c oxidázy. Vplyv súčasnej inhibície CaMKII a jej aktivačných dráh (beta-receptorov/RAAS) bude tiež študovaný.
Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia.
Proton radiation-induced cardiovascular toxicity - pathophysiology and prevention.
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0241-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Prenatálne programovanie psychiatrických porúch: experimentálne možnosti hodnotenia mechanizmov vzniku psychiatrických porúch na animálnych modeloch
Prenatal programming of psychiatric diseases: experimental approaches for evaluation of causes and mechanisms of their origin
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: VEGA 2/0107/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bögi Eszter, PhD., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD., MVDr. Koprdová Romana, PhD., Mgr. Ponechalová Veronika, Mgr. Sedláčková Natália, PhD., Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Anotácia: Výskyt psychických ochorení v rozvinutých krajinách má stúpajúci trend. Zistilo sa, že približne u 27% (čo je približne 82,7 miliónov ľudí v EU) sa vyskytlo aspoň jedno mentálne ochorenie v priebehu 12 mesiacov. Predpokladá sa, že do roku 2020 bude depresia hlavnou príčinou chorobnosti v rozvinutých krajinách. V ostatnom čase je stále viac dôkazov o neurovývinovom pôvode veľkého počtu psychických ochorení. Ovplyvnenie vývinu mozgu pred narodením alebo v ranom detstve rôznymi faktormi prostredia môžu zvýšiť citlivosť jedinca na vznik úzkosti, depresie alebo iných mentálnych ochorení v neskorších fázach života. Negatívne pôsobí na vývin mozgu v priebehu tehotenstva nedostatočné zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami, nadmerný stres, ako aj pôsobenie rôznych chemických látok a liečiv. Cieľom projektu bude hodnotenie kľúčových epigenetických faktorov, zohrávajúcich významnú úlohu pri vzniku psychických porúch využitím molekulárno-biologických metód ako aj metód etologickej analýzy animálnych modelov.
Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy
-
Doba trvania: 19. 7. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2012/51-SAV-1
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kristek František, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Balážová Lucia, PhD., Mgr. Berényiová Andrea, PhD., RNDr. Čačányiová Soňa, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD., Ing. Kršková Katarína, PhD., Mgr. Majzúnová Miroslava, PhD., Mgr. Mišák Anton, PhD., RNDr. Ondriaš Karol, DrSc., doc. MUDr. Török Jozef, CSc., Mgr. Zemančíková Anna, PhD., Ing. Zorad Štefan, CSc.
Anotácia: Dlhodobo zvýšený krvný tlak vyvoláva patologické zmeny v kardiovaskulárnom systéme a je hlavnou príčinou vzniku aterosklerózy. Presná iniciálna príčina vzniku ako hypertenzie tak aterosklerózy však nie je známa. Obe predstavujú zložitý komplex biologických procesov v ktorých hrajú kľúčovú úlohu a navzájom kooperujú viaceré regulačné systémy. Popri klasických transmiteroch patria medzi významné signálne molekuly plynné látky oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S). Spoločne sa zapájajú ako do regulácie (reaktivity hladkého svalu, štruktúry cievnej steny, trofiky srdca a ciev, syntézy a zloženia extracelulárnej matrix - ECM) tak do modulácie iných regulačných systémov. Ambíciou projektu je preukázať, že existuje špecifická interakcia medzi funkciou resp. dysfunkciou endotelu (endotelovej NO syntázy) a neuronálnou izoformou NO syntázy s ďalšími systémami: sympatikovým nervovým systémom, renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom (RAAS) a H2S s dopadom na funkciu a ultraštruktúru cievnej steny (najmä na ECM). Narušenie interakcie by mohlo byť jednou z príčin patologických odpovedí kardiovaskulárneho systému vedúcich k hypertenzii a ateroskleróze.
Srdcové konexiny ako cieľové štruktúry pre prevenciu malígnych arytmií.
-
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0046/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., RNDr. Mitašíková (Fialová) Marcela, doc. MUDr. Radošinská Jana, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Starnutie mozgu a neuroprotektívne antioxidanty: Ovplyvnenie glií ako terapeutická stratégia?
-
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: VEGA 2/0031/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račková Lucia, PhD.
Ochrana srdca pr - Śtúdium ochrany srdcového svalu proti poškodeniu a malígnym poruchám rytmu vyvolaným zmeneným tyroidným stavom
Investigation of the cardioprotection using n-3 PUFA against injury and malignant arrhythmias induced by altered thyroid status.
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: SK-CZ-2013-0256
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Mgr. Viczenczová Csilla, PhD.
Anotácia: Projekt naväzuje na predchádzajúci riešený v rokoch 2012-2013. Funkcia srdca je význameovplyvňovaná genómovými ako aj negénovými účinkami tyroidných hormónov (TH). Tieto samôžu podieľat aj na vzniku závažných porúch rytmu, akými sú komorové a predsieňovétachyarytmie a fibrilácie pozorované u pacientov s dysfunkciou štítnej žľazy a zmenenýmihladinami TH v krvi. Pre elektrickú stabilitu srdcového svalu a jeho synchronizáciu je potrebnýrýchly prenos elektrického signálu medzi kardiomyocytmi, ktorý je sprostredkovanýkonexinovými (Cx) kanálmi. Poruchy na úrovni Cx komunikácie sa významne podieľajú naarytmogenéze a vzniku uvedených arytmií. Zámerom projektu je nadviazať na našepredchádzajúce štúdie dokumentujúce negatívnu reguláciu Cx-43 spojenú so zvýšenounáchylnosťou srdca na malígne arytmie pri zvýšených hladinách TH a naopak pozitívnureguláciu Cx43 pri znížených hladinách TH. Cieľom projektu je skúmať či kardioprotektívne látky,ako ako omega-3 a iné mastné kyseliny majú antiarytmické účinky a ovplyvnia abnormalitymyokardu, včítane Cx43, vyvolané zmeneným tyroidným stavom. Riešenie projektu by maloposkytnúť nové poznatky týkajúce sa molekulárnych mechanizmov účinku testovaných látok aich význam z hľadiska prevencie malígnych arytmií a manažmentu pacientov so srdcovýmiochoreniami, ktoré su často sprevádzané zmeneným tyroidným stavom. Výsledky budúpublikované v odborných CC časopisoch, prezentované na vedeckých podujatiach a budú tiežzdrojom pre vypracovanie návrhu projektu za účelom zapojenia sa do medzinárodnýchvyskumnych projektov.
H2S - Štúdium molekulárnych mechanizmov biologických účinkov H2S.
Study of molecular mechanisms of H2S biological effects.
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0074-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bertová Anna, PhD., RNDr. Jurkovičová Dana, PhD., prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc., Mgr. Mišák Anton, PhD., RNDr. Ondáčová Katarína, PhD., Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Anotácia: Za posledné roky sa zistilo, že sírovodík (H2S) je tretím plynným signálnym poslom. Tým H2S ovplyvňuje veľa biologických procesov, ako napríklad neuromoduláciu, delenie buniek, apoptózu, reguláciu srdca, kardioprotekciu, ischémiu-reperfúziu, hypertenziu, vazorelaxáciu, septický a hemoragický šok, zápalové procesy, erekciu, hibernáciu alebo aterosklerózu. Mechanizmus pôsobenia H2S nieje doteraz úplne jasný. Cieľom projektuje štúdium molekulárnych mechanizmov biologických účinkov H2S. Budeme študovať ako H2S uvoľňuje NO z endogénnych NO donorov a ako na uvoľnenie NO vplýva cysteín, glutatión a ďalšie biologicky aktívne látky. Preštudujeme, či H2S naviazaný na proteíny je schopný uvoľniť NO z endogénnych NO-donorov. Budeme ďalej študovať vplyv H2S spolu s NO-donormi na aktivitu membránových K+, Cl-a Ca2+ kanálov, vplyv na kontrakciu-relaxáciu aorty in vitro, tep a tlak krvi potkana. Pretože H2S pôsobí ako neuromodulátor, ovplyvňuje neuroprotekciu, ale aj neurodegeneratívne procesy. Na neuronálnych bunkách budeme študovať 3 enzýmy produkujúce H2S a ich zmeny na úrovni génovej expresie mRNA a proteínov za normálnych a patofyziologických podmienok. Výsledky uvedených štúdií môžu vysvetliť mnohé biologické účinky H2S a posunúť znalosti o mechanizme pôsobenia H2S v tejto problematike až na úroveň, ktorá by umožnila ich využiť ako podklad pre aplikačné štúdie H2S v medicíne.
Vplyv genetickej kontroly tvorby oxidu dusnatého a spätného vychytávania dopamínu na senzoricko-motorické vrátkovanie u človeka
The influence of genetic control of nitric oxide production and dopamine re-uptake on sensorimotor gating in humans
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0080/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, MUDr. Jagla Fedor, CSc., doc. PaedDr. RNDr. Katina Stanislav, PhD., Mgr. Murínová Jana, Mgr. Roháriková Veronika, PhDr. Špajdel Marián, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Minárik Gabriel, RND
Anotácia: Schizofrénia je závažná mentálna porucha, ktorej patofyziológia je málo objasnená. Výzkum naznačuje, že hlavnú úlohu v jej etiopatogenéze zohrávajú interakcie funkčne prepojených génov. Jednou z najvýznamnejších neurobiologických abnormalít je zvýšenie množstva synaptického dopamínu v striáte. To tiež zapríčiňuje poruchu automatického filtrovania senzorických podnetov, tzv. senzoricko-motorického vrátkovania, ktoré je dôležitým intermediárnym fenotypom pre schizofréniu. Oxid dusnatý (NO), plynný neurotransmitér, inhibuje spätné vychytávanie dopamínu blokádou dopamínového transportéra (DAT1). Variabilita v DAT1 aj v neuronálej forme NO syntázy (NOS1), enzýmu ktorý katalyzuje tvorbu NO, je spojená s rizikom schizofrénie. V tomto projekte preskúmame ako kombinácia bežných funkčných polymorfizmov v génoch NOS1 a DAT1 podmieňuje vrátkovanie u zdravých dospelých ľudí. Projekt prinesie nové poznatky o mechanizmoch regulácie dopamínovej signalizácie, ktoré môžu zohrávať významnú úlohu v patofyziológii schizofrénie.
Vplyv chronického stresu na proliferáciu srdcových buniek.
The effect of chronic stress on cell proliferation in the heart
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0140/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Anotácia: Možnosť kardiomyogenézy (proliferácie myocytov) v dospelom srdci je novovynárajúca sa téma kardiovaskulárneho výskumu, ktorá by mohla mať v budúcnosti veľký význam. Projekt bude preto zameraný na rozpoznanie možného ovplyvnenia proliferácie kardiomyocytov v dôsledku stresu. Bude sa tiež zisťovať ako stres z obmedzenia pohybu ovplyvňuje úroveň apoptózy v tkanive srdca, a v porovnaní so zistenými zmenami v proliferácii buniek srdca sa bude posudzovať stav rovnováhy medzi úrovňou novotvorby a úmrtnosti buniek pod vplyvom stresu. Cieľom projektu bude tiež zistiť, či zmeny v proliferácii a apoptóze buniek nastávajú najmä na úrovni kardiomyocytov, alebo aj iných buniek (napr. vaskulárnych) v tkanive srdca. Projekt bude tiež zameraný na odhaľovanie molekulárnych mechanizmov, vedúcich k zmenám proliferácie srdcových buniek v dôsledku stresu, ako aj na odhalenie úlohy glukokortikoidov v tomto procese. Pre dosiahnutie cieľov projektu bude použité široké spektrum metodík, od fyziologického in vivo modelu hypokinetického stresu, cez biochemické a imunochemické stanovenia markerov apoptózy a proliferácie buniek, až po morfologické a imunohistochemické analýzy jednotlivých štruktúr v tkanive srdca. Očakávané výsledky projektu prispejú k lepšiemu porozumeniu patofyziológie srdcového zlyhávania a predostrú do budúcnosti nové ciele pre potencionálne liečebné zásahy.
RIFADMY - Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde
The effect of the lifestyle-related risk factors on the adaptive processes in the ischemic myocardium
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0102-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., RNDr. Klimentová Jana, PhD., Ing. Kovácsová Mária, PhD., Mgr. Muráriková Martina, PhD., RNDr. Nemčeková Martina, doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc., D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, MUDr. Styk Ján, CSc., MUDr. Zálešák Marek, PhD., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Adameová Adriana PharmDr PhD, Rajtík Tomáš Mgr,Jankyová Stanislava PharmDr PhD - Farmaceutická fakulta UK
Anotácia: Rizikové faktory (RF) spojené so životným štýlom, ku ktorým patrí okrem zvýšeneho tlaku krvi aj hyperglykémia a dyslipidémia, majú negatívny dopad na srdce vystavené ischémii: zhoršujú jeho letálne poškodenie (infarkt) a výskyt náhlych úmrtí v dôsledku malígnych komorových arytmií. Na druhej strane, niektoré stresové faktory vrátane voľných radikálov a zvýšenej hladiny glukózy môžu hrať dvojitú úlohu v mechanizmoch ischemicko-reperfúzneho poškodenia (IRP) a okrem škodlivých vplyvov indukovať aj adaptačné procesy stimulujúce mechanizmy vlastnej odolnosti srdca voči IRP. Zvýšená ischemická tolerancia, ktorá sa dá navodiť aj v rámci pleiotrópnych účinkov niektorých hypolipidemík a antidiabetík, je charakteristická pre ženský myokard ale s vekom klesá u oboch pohlaví. Účinnosť adaptácie môže byť znížená pri komorbiditách súvisiacich so životným štýlom, vplyv RF však nebol jednoznačne dokázaný. Ukázalo sa, že aj patologicky zmenený myokard nemusí úplne stratiť schopnosť byť adaptovaný. Chceme preto overiť hypotézu, že RF životného štýlu zhoršujú odpoveď myokardu na akútnu ischémiu nielen tým, že zasahujú do patofyziologických mechanizmov IRP, ale aj tým, že potláčajú vlastné adaptačné procesy v myokarde a jeho schopnosť odolávať ischemickej záťaži. Projekt je zameraný na štúdium vplyvu uvedených RF na bunkové ochranné mechanizmy v súvislosti s pohlavnými rozdielmi a vekom, ako aj na možností potlačenia nežiaducich efektov RF a návratu strateného adaptačného potenciálu myokardu.
RIFADMY - Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde
The effect of lifestyle-related factors on the adaptive processes in ischemic myokardium
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0102-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Zlyhanie mozgového energetického metabolizmu v patobiochemickom mechanizme hypoxicko-ischemického poškodenia mozgu novorodencov
Cerebral energy metabolism failure as one of patho-biochemical mechanisms involved in hypoxic-ischemic insult of the neonatal brain
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0149/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juránek Ivo, PhD., DrSc.
Anotácia: Hlavným zámerom projektu je prispieť k objasneniu mechanizmov hypoxicko-ischemického poškodenia (HIP) neonatálneho mozgu, ktoré je príčinou ~50% úmrtí novorodencov; prežívajúci jedinci trpia chronickými neurologickými a psychickými poruchami (napr. obrna, epilepsia, kognitívne poruchy, poruchy správania). V rozvoji HIP mozgu hrá zásadnú úlohu najmä druhotné zlyhanie energetického metabolizmu (EM). Doteraz sme zistili, že primárne zlyhanie EM v mozgu novorodených potkanov je priamo úmerné stupňu jeho zrelosti a že spoluurčuje druhotné zlyhanie EM. Pretože druhotné zlyhanie EM determinuje rozsah HIP mozgu, ciele predloženého projektu sú: 1) sledovať HIP mozgu novorodených potkanov; 2) určiť interval medzi primárnym a druhotným zlyhaním EM, nakoľko tento interval považujeme za dôležitý pre efektívne terapeutické ovplyvnenie HIP a jeho následkov; 3) farmakologicky ovplyvniť druhotné zlyhanie. Očakávame, že inhibícia druhotného zlyhania EM zmierni priebeh HIP mozgu. Použijeme biochemické, molekulovo-biologické a neinvazívne magneticko-rezonančné postupy.
CM1103 Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení
CM1103 Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 27. 11. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Balleková Jana, Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Májek Pavol
Anotácia: Na základe skúseností v oblasti navrhovania a modelovania indolových látok s neuroprotektívnym účinkom a štúdia inhibítorov aldo-ketoreduktáz chceme využiť “multi-target” potenciál týchto látok pre problémy študované v projekte CM1103. Našim cieľom je1) Vypracovať molekulové modely pre subtypy aldo-ketoreduktáz (AKR) dôležitých v neurologických ochoreniach. 2) Navrhnúť inhibítory AKR s indolovou štruktúrou, ktoré budú mať vhodnú účinnosť a biologickú dostupnosť.3) Otestovať nové látky na enzýmoch metabolizmu monoaminoergných látok.4) Štrukturálno-aktivitné štúdium pre jednotlivé typy aktivít.5) V prípade úspešnej spolupráce s ostatnými členmi COST projektu otestovať ďalšie efekty našich látok na biochemickej úrovni.
NOREG - Centrum excelentnosti pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie
Centre of excellence for examination of regulatory role of nitric oxide in civilization diseases
Doba trvania: 1. 8. 2011 – 30. 6. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
NOREG - Centrum excelentnosti SAV pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie
Centre of excellence of SAS for research of regulatory role of nitric oxide in civilization diseases
Doba trvania: 1. 8. 2011 – 30. 6. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., RNDr. Nemčeková Martina, D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia mimo SAV: LFUK, PriFUK
Anotácia: Zdravie ako univerzálna hodnota a základné ľudské právo predstavuje o. i. základný ekonomický zdroj pre jedinca a celú spoločnosť. Jeho podpora, ochrana a rozvoj sú kľúčové faktory existencie a preto Európska komisia a Európsky parlament prijali Rozhodnutie zaväzujúce štáty EÚ podporovať výskum v tejto oblasti. WHO (2002) pomenovala hlavné rizikové faktory, ktoré spôsobujú väčšinu chorôb a predčasných úmrtí. Ide o tzv. ochorenia z civilizácie, predovšetkým ochorenia srdcovo-cievneho a nervového systému a metabolických dráh. Mnohé z mechanizmov týchto ochorení má spoločný patobiochemický základ. Ostatné výskumy v tejto oblasti poukázali na poškodenú signalizáciu tých mechanizmov, ktoré reguluje oxid dusnatý (NO). Navrhované Centrum pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v ochoreniach z civilizácie (NOREG) bude preto zamerané na sledovanie úlohy tejto regulačnej molekuly v adaptačných mechanizmoch na záťažové faktory a v patobiochemických mechanizmoch rozvoja ochorenia. Cieľom CE NOREG bude identifikovať spoločné (pato)mechanizmy regulované NO, ktoré sa podieľajú na rozvoji obezity, dislipidémie, diabetu, hypertenzie a porúch srdcového rytmu. Uvedené rizikové faktory sa vyskytujú u značnej časti populácie v kombináciách ako súčasti metabolického syndrómu. Súčasne budeme identifikovať neurobehaviorálne procesy, ktoré sú taktiež regulované oxidom dusnatým, a ktoré sa môžu podieľať na iniciácií vyššie uvedených ochorení. Získame tak nové poznatky o komplexnej úlohe NO v zdraví a chorobe, ktoré nám pomôžu ukázať nové možnosti v prevencii a liečbe tzv. chorôb z civilizácie v zmysle Návrhu vecných priorít výskumu a vývoja: 6.1.1 Zdravie – kvalita života, ťažisková téma: “Rozvoj zdravého životného štýlu – najlepšia liečba je prevencia, najlepšia prevencia je poznanie”.
Charakteristika kardiovaskulárnych a metabolických zmien v podmienkach fruktózou vyvolaného metabolického syndrómu u potkana
Characterization of cardiovascular and metabolic changes in fructose-induced metabolic syndrome in the rat
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0188/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., Ing. Tabačeková Marcela, Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je zhodnotiť rozsah kardiovaskulárneho poškodenia v podmienkach metabolického syndrómu, vyvolaného nadmerným príjmom fruktózy, ktorá predstavuje v civilizovaných krajinách významný obezitogénny faktor. Pri štúdiu fruktózou vyvolaného metabolického syndrómu u potkanov sa zameriame na poznanie negatívnych účinkov dlhodobo zvýšeného príjmu fruktózy na kardiovaskulárny systém, s dôrazom na účasť zvýšenej periférnej aktivity sympatikového nervového systému, lipotoxicity a oxidačného stresu. Bude sa analyzovať intenzita fruktózou vyvolaných zmien u geneticky príbuzných kmeňov potkanov, vyznačujúcich sa odlišnou predispozíciou k jednotlivým zložkám metabolického syndrómu. Zároveň budeme sledovať vplyv dlhodobého podávania antihypertenzných a hypolipidemických látok na hemodynamické a metabolické prejavy fruktózou vyvolaného metabolického syndrómu. Získané výsledky u potkanov s nadmerným príjmom fruktózy môžu byť využité pri posudzovaní kardiovaskulárneho rizika u obéznych jedincov.
Mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu na živočíšne bunky a hľadanie možností ovplyvňovania účinkov doxorubicínu.
Mechanisms involved in the effects of doxorubicin on animal cells and searching for possibilities of modulation of doxorubicin-induced effects.
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0169/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., prof. Ing. Breier Albert, DrSc., Ing. Ivanová Monika, PhD., MUDr. Styk Ján, CSc., Ing. Šimončíková Petra, PhD.
Anotácia: Doxorubicín (DOX) patrí medzi najčastejšie používané antracyklíny v chemoterapii. Systémy ovplyvňované DOX sa podieľajú nielen na realizácii jeho protinádorových, ale i toxických účinkov, a tak komplikáciou používania DOX je poškodenie viacerých orgánov (srdce, obličky, mozog, pečeň). Projekt bude zameraný na objasnenie rozdielov a hľadanie spoločných charakteristík v mechanizmoch podieľajúcich sa na účinkoch DOX v rozdielnych typoch živočíšnych buniek (bunky normálnych tkanív, leukemické bunky). Budú sledované zmeny na úrovni mitochondrií, regulácie procesov apoptózy a úloha proteínov zapojených do vnútro- a medzi-bunkovej signalizácie (Akt kináza, JAK/STAT, MMP, konexíny). Sledovaná bude tiež tolerancia sŕdc voči ischemicko/reperfúznemu poškodeniu po účinkoch DOX. Pri hľadaní možností ovplyvnenia účinkov DOX bude sledovaný vplyv omega-3-mastných kyselín a flavonoidov. Pri riešení problematiky budú využité modely in vivo a in vitro a bude riešená na orgánovej, celulárnej a subcelulárnej úrovni.
Modulácia kalciových púmp na úrovni sarkoplazmatického retikula (SR). Erytrocytov (RBCs) a pankreatických beta-buniek vo vzťahu k diabetu
-
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0038/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Horáková Ľubica, PhD.
Molekulové modelovaníe, syntéza a biologická aktivita substituovaných pyridoindolov ako bifunkčných agens v prevencii diabetických komplikácií
Molecular modeling, synthesis and biological activity of substituted pyridoindoles as bifunctional agents in prevention of diabetic complications
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0067/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefek Milan, CSc.
Nový model experimentálnej hypertenzie, remodelácie ľavej komory a srdcového zlyhania indukovaný inhibíciou transkripčného nukleárneho faktora kappa B (NF-kB): protekcia melatonínom a kaptoprilom.
New model of experimental hypertension, left ventricular remodeling and heart failure induced by nuclear factor kappaB inhibition: pprotection by melatonin and captopril
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 1/0227/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Anotácia: Inhibícia transkripčného nukleárneho faktora kappa B (NF-kB)vyvoláva remodeláciu ľavej komory srdca. Cieľom projektu je odhaliť mechanizmy, ktoré vedú k uvedenej remodelácii a zvýšeniu tlaku krvi. Zároveň si kladie za cieľ zistiť, či melatonín a ACE inhibítor - kaptopril zabraňujú remodelácii a zvýšeniu tlaku krvi.
Skúmanie vplyvu melatonínu, omega-3 mastných kyselín a aliskirenu na myokardiálny konexin-43 a funkciu srdca u experimentálneho potkana s KVO.
Effects of melatonin, omega-3 fatty acids and aliskiren on myocardial connexin-43 and heart function in rats with CVD.
Doba trvania: 12. 10. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Anotácia: Konexinové kanály zabezpečujú prenos elektrických a molekulárnych signálov medzi kardiomyocytmi a tým determinujú synchronizáciu srdcového svalu a jeho funkciu. Naše štúdie a práce iných poukazujú na skutočnosť, že srdcovým ochorením vyvolané abnormality Cx43 významne ohrozujú jeho funkciu. Cieľom projektu je preto skúmať či látky znižujúce kardiovaskulárne riziko, t.j. aliskiren, melatonin a omega-3 mastné kyseliny majú potenciál ovlyvniť abnormálnu expresiu a/alebo topologiu Cx43 a s tým súvisiace signálne dráhy v chorom srdci potkana. Riešenie projektu by malo odhalit nové mechanizmy kardioprotektívnych účinkov testovaných látok a prispieť k poznatkom podporujúcim novú stratégiu liečby zahrňujúcu ochranu konexinových spojení.
Štúdium kombinácie imunosupresívnej liečby a ovplyvnenia redoxnej rovnováhy organizmu na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy
Study of combination of immunosuppressive treatment and substances affecting redox balance of organism on animal models of rheumatoid arthritis
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0045/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Anotácia: Ťažiskom tohto projektu bude štúdium terapeutického potenciálu látok s antioxidačnými vlastnosťami pre terapiu reumatoidnej artritídy a to najmä kombinovanú terapiu s metotrexátom. Použije sa model adjuvantnej artritídy (AA) indukovanej u potkanov kmeňa Lewis. Rozvoj AA a jeho farmakologické ovplyvnenie budeme charakterizovať parametrami popisujúcimi imunologické, oxidačné a zápalové procesy. Chronický model AA sa doplní aj akútnym modelom karagenínom indukovaného zápalu a štúdiom hodnotených látok na bunkovej kultúre makrofágov. Pre potenciálne použitie v kombinovanej terapii RA sa bude hodnotiť karnozín a jeho acetylovaný derivát, prírodné polysacharidy, nízkomolekulárne antioxidanty s tiolovými skupinami, rastlinné antioxidanty a protizápalovo aktívne antihistaminiká. Ich hodnotenie in vivo bude predchádzať in vitro analýza antioxidačnej účinnosti na dvoch nezávislých modeloch (meranie ovplyvnenia produkcie ROS neutrofilmi a meranie inhibície degradácie hyaluronanu oxidačným systémom).
Štúdium pôsobenia reaktívnych foriem kyslíka a dusíka na vysokomolekulový hyalurónan, synoviocyty a chondrocyty
Study of Actions of the Reactive Oxygen/Nitrogen Species on High-Molar-Mass Hyaluronan, Synoviocytes, and Chondrocytes
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0011/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltés Ladislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Topoľská Dominika, PhD., RNDr. Valachová Katarína , PhD.
Anotácia: Hyalurónan (HA) je polysacharid nachádzajúci sa v mnohých tkanivách stavovcov. Jeden mililiter synoviálnej tekutiny (SF) – esenciálna zložka kĺbu – obsahuje 2-3 mg HA, ktorého mólová hmotnosť dosahuje u zdravej populácie rádovo niekoľko megaDaltonov. Avšak, pri zápale kĺbu sa priemerná mólová hmotnosť HA signifikantne zníži. Tento pokles sprevádza výrazné zníženie viskoelasticity roztoku HA a zhoršenie lubrikačných vlastností SF. Nízka odolnosť HA voči pôsobeniu oxidačných zlúčenín – voľných radikálov, aniónov – iniciovala našu snahu využiť tento biopolymér ako relevantnú (endogénnu) látku pre in vitro štúdie „degradačného pôsobenia” oxidantov a/alebo na hodnotenie účinku rôznych látok/liečiv ako antioxidantov. Látky, ktoré budú preukazovať signifikantný antioxidačný účinok voči degradácii HA, budú následne testované na ich protektívnu účinnosť voči oxidačnému poškodeniu štruktúrnych elementov kĺbu - a to synoviocytov a chondrocytov. V testoch poškodzovania buniek sa použijú voľné radikály a anióny.
REINOC - Účinok antagonistu renínového receptora (RER-24) viazaného na nanonosiče pri experimentálnej hypertenzii
Effect of (pro)renin antagonist (RER-24) loaded naoparticles in experimental hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0183/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Anotácia: Väzba prorenínu na (pro)renínový receptor indukuje konformačnú zmenu receptora tak, že odkrýva väzbové miesto pre angiotezinogén a umožňuje produkciu angiotenzínu I. RER-24 je prvý vysoko špecifický predstaviteľ z triedy antagonistov prorenínových receptorov. Použitie RER-24 je však limitované jeho účinnou väzbou navšetky receptory jednotlivých tkanív. Tým sa odblokuje nielen patologický, ale i regulačný účinok prorenínu. Cieľom projektu je zacieliť inhibíciu tvorby angiotenzínu I na orgány najviac ohrozené hypertenziou – srdce a obličky a tým zabezpečiť nielen efektívne zníženie krvného tlaku, ale i ochranu štruktúry uvedených orgánov.Pre dosiahnutie tohto cieľa pripravíme, aplikujeme a otestujeme nanoenkapsulovaný magnetický RER-24. Pokiaľ nanoenkapsulácia zabezpečí zníženie degrability, magnetizácia dodá RER-24 schopnosť cielenej aplikácie priamo do miesta najväčšieho ohrozenia – do obličiek a srdca. Týmto spôsobom sa zabezpečí efektívnezníženie krvného tlaku ako i ochrana funkcie a štruktúry tkanív.
Účinok pyridoindolových derivátov v podmienkach experimentálneho modelu neurodegenerácie
Effect of pyridoindole derivatives under conditions of the experimental model of neurodegeneration
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0048/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD.
Anotácia: Ischémia mozgu a náhla mozgová príhoda sa vyskytujú častejšie u staršej populácie. V poslednom projekte sa preto študoval účinok pyridoindolov pri ischémii mozgu v závislosti od veku zvierat. Cieľom nového projektu je štúdium účinku nových pyridoindolov v podmienkach experimentálneho modelu neurodegenerácie vyvolanej trimetylcínom. Neurodegenerácia súvisí s oxidačným poškodením a zápalom CNS. Funkčné a morfologické zmeny, odumretie neurónov, aktivovaná mikroglia, zvýšená hladina prozápalových látok a markerov oxidačného stresu sú súčasťou ochorení ako Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, Parkinsonova choroba.Neurodegenerácia má za následok poškodenie pamäťovej stopy a zhoršuje reakciu na iné stresory akým je ischemické poškodenie mozgu. Cieľom projektu je štúdium predpokladaného protektívneho účinku nových pyridoindolových antioxidantov s možnosťou ich využitia pre spomalenie rozvoja patologických zmien, ktoré sprevádzajú neurodegeneratívne poškodenie CNS.
Úloha mitochondrií v adaptácii energetiky srdca na rôzne patologické podnety a noxy: ischémia, diabetes, hypertenzia
The role of mitochondria in adaptation of cardiac energetics to various pathological stimuli and noxae: ischemia, diabetes, hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0101/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Waczul
Anotácia: Je preukázané, že rovnako ako fyziologicky tolerovaná záťaž, aj početné patologické podnety spúšťajú v myokarde endogénne ochranné reakcie. Tieto sa v ďalšom stávajú zdrojom pre zvýšenie rezistencie čiže adaptácie na daný podnet. Molekulárne mechanizmy adaptačných zmien nie sú však doposiaľ dostatočne prebádané pretože sa v podstate javia ako odchýlky od normy. Pre ťažkú odlíšiteľnosť od čisto patologických alterácií sú preto niekedy terčom nevhodnej liečby. Z tohto hľadiska si z týchto podnetov najväčšiu pozornosť zasluhujú najmä ischémia, diabetes, hypertenzia ako aj neskorá adaptačná odpoveď na „remote preconditioning“, ktorá má aj klinické využitie. U týchto podnetov je málo známa najmä adaptačná odpoveď na zmenené energetické požiadavky tkanív. Preto je naším cieľom objasnenie adaptačných regulácii oxidačnej fosforylácie vo vzťahu k zmenám vlastností membrán srdcových mitochondrií, fluidite, oxidácii lipidovej dvojvrstvy, aktivity mitochondriovej ATPázy a cytochrómoxidázy, za uvedených stavov.
MVTS: Chémia neenzymatických modifikácii proteínov - modulácia proteínovej štruktúry a funkcie.
-
Doba trvania: 1. 11. 2010 – 1. 11. 2014
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Horáková Ľubica, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je štúdium neenzymatických posttranslačných zmien proteínov, v našom prípade hlavne dvoch enzýmov a to aldóza reduktázy a vápnikovej ATPázy zo sarkoplazmatického retikula (SERCA). Uvedené zmeny, ktoré sú súčasťou mnohých chorôb sa budú sledovať v oxidačnom strese in vitro aj in vivo. Flavonoidy a ich modifikované deriváty sa použijú ako ochranné látky.
Molekulárne princípy ovplyvnenia aktivity a apoptózy fagocytov. Príspevok k novej stratégii farmakologickej modulácie zápalových procesov
Molecular principles of regulation of phagocyte activity and apoptosis. Contribution to new pharmacological strategy for modulation of inflammatory processes
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0052-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je pokračovaním našich doterajších úspešných projektov (APVV-51-0296/02, APVV-0315-07, VEGA 2/7019/27), ktorých riešením sme dosiahli významné publikované a citované výsledky v oblasti mechanizmov zápalového procesu a ich farmakologického ovplyvnenia. Budeme analyzovať účinok liečiv, potenciálnych liečiv a syntetických derivátov prírodných látok na vybrané parametre aktivity (produkcia reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, fagocytárna aktivita, expresia povrchových glykoproteínov), ako aj apoptózy fagocytov (externalizácia fosfatidylserínu a interkalácia propídium jodidu, aktivita kaspázy-3). Sústredíme sa aj na niektoré regulačné mechanizmy (aktivácia proteín kinázy C, zmeny intracelulárnej koncentrácie vápnika) a pôsobenie testovaných látok in vivo, v podmienkach modelového zápalového ochorenia. Predpokladáme, že riešenie projektu prinesie nové poznatky o účinkoch testovaných látok na rôznych úrovniach – od molekulárnej, cez bunkovú až po celý organizmus. Očakávame, že získané poznatky o farmakologickej regulácii aktivity a apoptózy fagocytov prispejú k formovaniu novej stratégie v terapii chronických zápalových ochorení, zameranej na posilnenie procesov resolúcie zápalu a prirodzených protizápalových mechanizmov.
Hyperstres - Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii.
Sex differences in etiopathogenesis of social stress-related cardiovascular and behavioral disorders in individuals with predisposition to hypertension.
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0523-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Mgr. Farkašová Veronika, PhD, MUDr., Ing. Jendruchová (Javorková) Veronika, PhD., RNDr. Mézešová Lucia, RNDr. Nemčeková Martina, MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD., RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálnych stresov u jedincov s predispozíciou k hypertenzii
-
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0523-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sotníková Ružena, CSc.
Štúdium mechanizmov a možností skorej detekcie embryofetálneho poškodenia v dôsledku intrautreinnej a perinatálnej hypoxie
The study of mechanisms and possible early detection of embryofetal damage caused by intrauterine perinatal hypoxia
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: 2/0081/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bezek Štefan, DrSc., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Gajdošíková Alena, RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD., RNDr. Mach Mojmír, PhD., Ing. Navarová Jana, PhD., Mgr. Sedláčková Natália, PhD.
Anotácia: Nepriaznivé podmienky pre vnútromaternicový vývin predstavujú základ pre vznik neskorších porúch a ochorení vo vývine a vo fáze bezprostrednej popôrodnej adaptácie, ale aj ďalšom postnatálnom období až do dospelosti. Poznanie základných ukazovateľov chronickej embryofetálnej hypoxie je prvým predpokladom správnej diagnostiky a zníženia výskytu následkov hypoxie/ischémie (H/I). Experimentálne prístupy sú dôležité pre výskum základných mechanizmov vedúcich k (H/I) poškodeniu. Jedným z takýchto modelov je chronická intrauterinná hypoxia a akútna perinatálna asfyxia u potkanov.Cieľom projektu je hodnotenie indikátorov H/I poškodenia na úrovni matky a plodu v perinatálnom období. Hlavný dôraz budeme klásť na sledovanie štrukturálnych a funkčných zmien po H/I inzulte, a hľadanie vhodných biomarkerov poškodenia v dostupných biologických tekutinách. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bude koreláciazískaných experimentálnych údajov s klinickými pozorovaniami novorodencov s H/I poškodením.
NANOALIS - Účinok aliskerínu viazaného na nanočastice pri experimentálnej hypertenzii
The effect of aliskerin loaded nanoparticles in experimental hypertension
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0742-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Mgr. Farkašová Veronika, PhD
NANOALIS - Účinok aliskirénu viazaného na nanonosiče pri experimentálnej hypertenzii
The effect of aliskiren loaded nanoparticles in experimental hypertension
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0742-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
NeuroCa - Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite.
Calcium channels in neuronal excitability
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0212-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr., Ing. Jendruchová (Javorková) Veronika, PhD., Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., RNDr. Vlkovičová Jana, PhD., RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Výskum technológií príprav disperzných koloidných sústav s multifunkčným efektom s realizáciou v liečebnej kozmetike
-
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0351-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltés Ladislav, DrSc.
Vývinová neurotoxicita venlafaxínu: experimentálna štúdia neurobehaviorálneho vývinu a neuroendokrinných odpovedí
-
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: 2/0084/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal, CSc.
LEUPGLY - Zmeny v metabolizme bunky vyvolané v nadexpresii transportéra liečiv - P-glykoproteínu v leukemických bunkách.
Alteration in cell metabolism associated with drug transporter P-glycoprotein everexpression in leukemia cells.
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0290-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
HYPERSTRES - Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii
Gender differences in etiopathogenesis of social stress-related cardiovascular and behavioral disorders in individuals with predisposition to hypertension
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0523-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., RNDr. Čarnická Slávka, PhD, doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., MUDr., Ing. Jendruchová (Javorková) Veronika, PhD., MUDr. Kellerová Eva, DrSc., RNDr. Mézešová Lucia, Ing. Navarová Jana, PhD., RNDr. Nemčeková Martina, RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, RNDr. Regecová Valéria, Mgr. Slezák Peter, RNDr. Sotníková Ružena, CSc., Mgr. Šestáková Natália, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD., RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Jana Muchová, Ingrid Žitňanová, Zdenka Ďuračková, Zuzana Kralovičová, Martin Kopál,Lucia Laubertová, Ivan Sekaj, Adriana Adameová
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je vyšetriť pohlavné rozdiely vo vplyve stresu na správanie a kardiovaskulárny systém u mladých jedincov s rôznou genetickou predispozíciou k hypertenzii. V animálnych štúdiách vyšetríme behaviorálne, funkčné, metabolické a štruktúrne rozdiely v cievnej stene a v srdci u mladých potkanov. Sledovať budeme úlohu oxidu dusnatého a voľných kyslíkových radikálov v cievnej reaktivite, vo funkcii srdca a vybraných orgánov. Cievnu štruktúru a funkciu budeme sledovať vo svalových a rezistentných artériách. Ďalej vyšetríme štruktúru a funkciu srdca, vrátane ischemickej tolerancie a porúch v transporte vápnika a sodíka. Získané výsledky porovnáme s údajmi o krvnom tlaku detí a mládeže vo vzťahu k pohlaviu, rodinnej histórii hypertenzie a záťažovými faktormi prostredia. Takto zostavený projekt umožní zhodnotiť pohlavné rozdiely vo vplyve sociálneho stresu pôsobiaceho v juvenilnom období z hľadiska rizika včasného rozvoj hypertenzie u jedincov s genetickou predispozíciou k hypertenzii. Naviac, použijeme matematické metódy na modelovanie regulácie krvného tlaku u potkanov. Tento prístup nám umožní programovať rôzne poruchy v regulačných systémoch krvného tlaku zhodnotiť a ich príspevok k rozvoju hypertenzie.
CARDINFO - Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou.
Measuring, communication and information systems for monitoring of cardiovascular risk in hypertension patients.
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 6. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0513-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szathmáry Vavrinec, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Hlavačka František, CSc.
Anotácia: Artériová hypertenzia je kardiovaskulárne ochorenie postihujúce 20-50% dospelej populácie vo vyspelých krajinách a výrazne sa zvyšuje po 50. Roku. Je aj rizikovým faktorom pre vznik ischemickej choroby srdca, srdcového zlyhávania, aritmií až náhlej srdcovej smrti. Cieľom projektu je výskum metód a vývoj elektronických meracích, komunikačných a informačných systémov na monitorovanie pacientov s hypertenziou a hodnotenie funkčného stavu ich myokardu s cieľom nájdenia charakteristík, ktoré by umožnili odlíšiť hypertenzný myokard bez koronárneho postihnutia a s postihnutím aterosklerotickým procesom. Pomocou počítačového modelu budú skúmané súvislosti medzi hypertenziou, elektrofyziológiou srdca a merateľnými biosignálmi. Výsledky budú porovnané s vyšetreniami pomocou EKG mapovania s vysokým rozlíšením a MR zobrazovania funkčného stavu a perfúzie srdca. Na ich základe budú vybrané vhodné parametre pre monitorovanie pacientov a klasifikáciu ich kardiovaskulárneho rizika.V súlade s cieľmi Programu eHealth v SR v oblasti poskytovania telemedicínskych služieb bude monitorovanie pacientov realizované vývojom „Wireless Body Sensor Networks“ (WBSN) a informačných systémov na podporu rozhodovania medicínskeho personálu (CDSS). Prepojenie uvedených konceptov umožní diagnostiku a terapiu pre kardio-pacientov. Systémovou integráciou telemedicínskych služieb s elektronickým záznamom pacienta (EHR) sa vyvinie základ pre automatizované vytváranie zdravotných záznamov rizikových pacientov.
Modulačný vplyv rizikových faktorov spojených so životným štýlom na mechanizmy subcelulárnej adaptácie srdca voči ischémii myokardu.
Modulatory effect of lifestyle-related risk factors on the mechanisms of subcellular adaptation to myocardial ischemia
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: VEGA SR 2/0054/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., Ing. Ivanová Monika, PhD., RNDr. Klimentová Jana, PhD., Mgr. Muráriková Martina, PhD., RNDr. Nemčeková Martina, Ing. Pancza Dezider, MUDr. Styk Ján, CSc., MUDr. Štrbák Vladimír, DrSc., MUDr. Zálešák Marek, PhD., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Adameová Adr
Anotácia: Rizikové faktory (RF) spojené so životným štýlom, ku ktorým patrí okrem zvýšeneho tlaku krvi aj hyperglykémia a dyslipidémia, majú negatívny dopad na srdce vystavené ischémii: zhoršujú jeho ireverzibílne poškodenie (infarkt) a výskyt náhlych úmrtí v dôsledku letálnych arytmií. Na druhej strane, niektoré stresové faktory vrátane voľných radikálov a zvýšenej hladiny glukózy môžu hrať dvojitú úlohu v mechanizme ischemicko-reperfúzneho poškodenia (IRP) a okrem škodlivých vplyvov indukovať aj adaptáčne procesy stimulujúce mechanizmy vlastnej odolnosti srdca voči IRP. Zvýšenie ischemickej tolerancie, ktoré sa dá navodiť aj v rámci pleiotrópnych účinkov niektorých hypolipidemík, je charakteristické pre ženský myokard a znižuje sa s vekom u oboch pohlaví. Projekt je zameraný na štúdium vplyvu uvedených RF na bunkové mechanizmy vlastnej ochrany srdca v súvislosti s pohlavnými rozdielmi a vekom ako aj na možností potlačenia nežiaducich efektov RF pomocou aktivácie adaptačných procesov a zvýšenia odolnosti voči IRP
MÔŽU POLYFENOLICKÉ LÁTKY Z ČERVENÉHO VÍNA OVPLYVNIŤ VYŠŠIE FUNKCIE MOZGU?
CAN POLYPHENOLIC SUBSTANCES FROM RED WINE AFFECT THE HIGHER BRAIN FUNCTIONS?
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0173/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, RNDr. Cimrová Barbora, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na overovanie účinku koncentrátov polyfenolických látok z červených vín na niektoré základné fyziologické mechanizmy a na prípadné benefičné účinky týchto látok na tie vyššie funkcie mozgu, ktoré sprostredkúvajú interakciu medzi jedincami a jedincom a prostredím. Projekt je tak programovo priamo zameraný na vecnú prioritu „Zdravie – kvalita života“ z DZŠVTP SR do roku 2015. Špecificky pôjde o skúmanie účinku uvedených látok na pozornosť a presnosť pri spracúvaní zrakových podnetov lokalizovaných v rôznych segmentoch okolitého priestoru. Pre tento účel sa budú vyhodnocovať sakadické pohyby očí (časovanie a presnosť), časovo na ne viazaná bioelektrická aktivita mozgu (EEG výkon, EEG spektrá a komunikácia oblastí mozgovej kôry) a vybrané psychologické testy. Očakáva sa definovanie účinku koncentrátov polyfenolických látok najmä na priestorovú pamäť a pozornosť a prípadne aj možnosť využiť získané výsledky v medicínskom a psychologickom výskume niektorých neurodegeneratívnych ochorení.
Performačné testy stability postoja vo funkčnej diagnostike športovcov a jedincov s narušenou motorikou
Performance tests of postural stability in functional diagnosis of sportmen and individuals with motor disorders
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 1/0070/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., Ing. Hlavačka František, CSc., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Šuttová Kristína, PhD.
Anotácia: Podstatou projektu bude vývoj systému na monitorovanie pohybu tažiska tela pri jeho vizuálnom spätnoväzobnom riadení v priestore.
Podiel neuronálnej NO syntázy v regulácii funkcie a štruktúry kardiovaskulárneho systému u normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov.
The participation of neuronal NO synthase in the regulation of function and structure in cardiovascular system of normotensive and spontaneouly hypertensive rats.
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0111/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Berényiová Andrea, PhD., RNDr. Cebová Martina, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., RNDr. Kristek František, DrSc., MUDr. Smieško Vladimír, CSc.
Anotácia: Ochoreniami srdcovo-cievneho systému trpí viac ako polovica slovenského obyvateľstva, pričom vysoký krvný tlak patrí k významným rizikovým faktorom stále sa zvyšujúcej morbidity a mortality. Poznávanie príčin hypertenzie pomáha v hľadaní nových preventívnych i terapeutických postupov. Aby však bolo možné podchytiť jednotlivé chorobné procesy, je nevyhnutné najskôr spoznávať základné mechanizmy a vzájomné vzťahy medzi štruktúrou a funkciou srdcovo-cievneho systému. Novým regulačným systémom zapojeným do riadenia cievneho stromu sa ukazuje byť vplyv neuronálnej NO-syntázy (nNOS) a jej interakcie s ďalšími regulačnými systémami.Cieľom predkladaného projektu je komplexným (funkčný, morfologický, biochemický) prístupom sledovať ako vplyv samotnej inhibície nNOS na cievne riečisko nornormotenzných i hypertenzných zvierat, tak aj vo vzájomnej kombinácii s inými vazoaktívnymi látkami. Získané výsledky by mohli prispieť k pochopeniu vzniku chorôb kardiovaskulárneho systému.
Socálny stres ako rizikový faktor včasného rozvoja hypertenzie u predisponovaných jedincov
Gender differences in etiopathogenesis of social stress-related cardiovascular and behavioral disorders in individuals with predisposition to hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: VEGA 2/0084/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sotníková Ružena, CSc.
Sociálny stres ako rizikový faktor včasného rozvoja hypertenzie u predisponovaných jedincov
Social stress as a risk factor of early development of hypertension in predisposed individuals
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0084/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., MUDr. Kellerová Eva, DrSc., RNDr. Kopincová Jana, RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., RNDr. Regecová Valéria, Mgr. Slezák Peter, RNDr. Sotníková Ružena, CSc., Mgr. Šestáková Natália
Spoluriešitelia mimo SAV: Žitňanová Ingrid,Kráľová Eva,Stankovičová Tatiana, Ondrejovičová Iveta
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je sledovať vplyv stresu v mladosti na správanie a kardiovaskulárny systém unormotenzných a hypertenziou dedične zaťažených jedincov. V animálnych štúdiách vyšetríme metabolické,funkčné a štruktúrne rozdiely v cievnej stene a v srdci počas sociálneho stresu a v post-stresovej perióde umladých potkanov v závislosti od prítomnosti hypertenzie u rodičov. Sledovať budeme behaviorálne zmeny aúlohu oxidu dusnatého a voľných kyslíkových radikálov v cievnej reaktivite a vo funkcii srdca. Získané výsledkyporovnáme s vývinovými charakteristikami krvného tlaku detí a mládeže, vo vzťahu k rodinnej anamnéze azáťažovým faktorom prostredia. Takto zostavený projekt umožní zhodnotiť význam sociálneho stresupôsobiaceho v juvenilnom období na včasný rozvoj hypertenzie u jedincov s genetickou predispozíciou khypertenzii.
Substituované pyridoindoly ako potenciálne látky s „multi-target“ účinkom v prevencii a liečbe niektorých chronických ochorení - teoretický screening
Substituted pyridoindoles as potential multi-target-directed ligands in prevention and treatment of chronic diseases - theoretical screening
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0030/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Májek Pavol, Ing. PhD.
Anotácia: Substituované pyridoindoly sa preukázali ako látky účinné vo viacerých procesoch obsiahnutých vo vývoji a priebehu rôznych civilizačných ochorení, ako sú diabetes mellitus, nervovo-degeneratívne ochorenia a pod. V súčasnej predstave sa látka schopná mať viac čiastkových účinkov v rámci jedného alebo príbuzných ochorení(multi-target) posúva smerom k vhodnému kandidátu na liečivo. Jedným z posledných známych látok tohto typu je tetrahydropyridoindolový derivát dimebolin, ktorý je známy svojimi antihistamínovými účinkami a v súčasnostiprechádza poslednými klinickými pokusmi ako liečivo spomaľujúce prejavy Alzheimerovej a Huntingtonovej choroby. Z viac ako stovky pyridoindolových derivátov vyvinutých na našom ústave chceme vybrať reprezentačnú vzorku 6-8 derivátov, ktoré budú spolu so známymi látkami porovnané podľa vypočítaných parametrov zohľadňujúcich antioxidačnú aktivitu, konformačnú flexibilitu a inhibičnú aktivitu voči vybranýmenzýmom z Protein Data Bank.
Úloha nukleárneho faktora kappa B pri experimentálnej hypertenzii
The role of nuclear factor kappa B in experimental hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0190/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., RNDr. Čarnická Slávka, PhD, RNDr. Klimentová Jana, PhD., Ing. Kovácsová Mária, PhD., doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Vplyv ionizujúceho žiarenia na kardiovaskulárny systém a možnosti prevencie jeho negatívneho pôsobenia
Influence of ionizing radiation on cardiovascular system and possibilities to minimize its adverse effect
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: VEGA SR 2/0207/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Ivanová Monika, PhD., RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., MUDr. Styk Ján, CSc., RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
CEG - Centrum excelentnosti pre glykomiku
Centre of excellence for glycomics
Doba trvania: 1. 10. 2010 – 31. 10. 2013
Evidenčné číslo: ITMS 26240120031
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Barák Imrich, DrSc., RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., Ing. Koóš Miroslav, DrSc., RNDr. Kozánek Milan, CSc., prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Anotácia: Výskumu abnormálnej glykozylácie proteínov vo vzťahu k symptomatike ľudských ochorení sa dnes venuje vo svete značná pozornosť. Táto oblasť výskumu orientovaného na biosyntézu a biologické funkcie biomakromolekúl je na Slovensku limitovaná materiálovo-metodickým vybavením v oblasti separácie a určovania štruktúry látok, ako aj absenciou zodpovedajúceho prístupu k informačným technológiám. Cieľom projektu je vytvoriť Centrum excelencie pre glykomiku (CEG) s technicko-metodickým vybavením umožňujúcim skúmať biologické funkcie glykoproteínov v živých systémov. Získané poznatky sa budú môcť uplatniť v klinickej medicíne a farmakológií. Potenciál nových glyko-markerov a vývoj novej generácie glyko-terapeutík môžu prispieť k liečbe niektorých závažných dedičných a civilizačných ochorení.
Vplyv variability génu NOS1 na senzomotorický gating: implikácie pre patofyziológiu schizofrénie
The effect of variability in NOS-1 gene on sensorimotor gating: implications for pathophysiology of schizophrenia
Doba trvania: 16. 10. 2012 – 15. 9. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PaedDr. RNDr. Katina Stanislav, PhD., Mgr. Roháriková Veronika
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Gabriel Minárik, PhD. (LF UK), RNDr.
Anotácia: Výskumný grant Slovenskej psychiatrickej spoločnosti.
ENDOMECH - Aktivácia endogénnych signalizačných mechanizmov ako potenciálny cieľ ochrany srdca pred ischemickým poškodením
Activation of cell signaling mechanisms as a potential target of cardiac protection against ischemic injury
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 1. 9. 2013
Evidenčné číslo: APVV-LPP-0393-09
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Nemčeková Martina
Anotácia: Nový projekt ktorý bol schválený v rámci výzvy z r. 2009 na podporu školiteľa a výchovu doktoranda.Projekt je zameraný na štúdium endogénnych ochranných mechanizmov v srdci a možnosti zvýšenia jeho odolnosti voči hlavným prejavom akútnej ischémie (infarkt myokardu, poruchy mechanickej funkcie a letálne arytmie). Cieľom výskumu bude charakterizácia mechanizmov bunkovej signalizácie s dôrazom na proteinkinázovú kaskádu fosfatidylinozitol 3-kináza (PI3K)/Akt ako jeden z kľúčových enzýmových systémov zapojených do antiapoptotických procesov a do metabolických regulácií, ako aj jej interakciu s transkripčnými faktormi (nukleárne receptory PPAR). Úloha aktivácie PI3K/Akt a PPAR v ischemickej tolerancie myokardu bude skúmaná pri krátkodobej adaptačnej odpovedi (preconditioning) v srdci zdravých potkanov a diabetických zvierat vystavených akútnej ischémii alebo hypoxii myokardu. Pomocou fyziologických, farmakologických a biochemických metód na modeloch in vitro bude tiež sledovaná súvislosť týchto procesov s tvorbou NO a voľných radikálov a funkciou K(ATP) kanálov v mitochondriách. Získané poznatky môžu prispieť k objasneniu patofyziologických mechanizmov ischemického poškodenia srdca v zdravom a chorom myokarde a k vývoju nových metód jeho ochrany pred ischémiou, čo môže byť perspektívne využiteľné pri liečbe ischemickej choroby srdca
Centrum excelentnosti pre glykomiku.
Centre of Excellence for Glycomics
Doba trvania: 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013
Evidenčné číslo: ITMS: 26240120031
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
CEKOMAT II - Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II
Centre of Excellence for Research and Development of Constructive Composite Materials II
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 30. 6. 2013
Evidenčné číslo: ITMS NFP26240120006
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bágeľ Ľubomír, Ing. Balog Martin, PhD., RNDr. Ing. Bartl Ján, CSc., RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., Dr. Ing. Florek Roman, RNDr. Hain Miroslav, PhD., Ing. Ivan Jozef, CSc., Ing. Iždinský Karol, CSc., Dr. Ing. Jerz Jaroslav, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., Ing. Kriváček Jozef, CSc., Ing. Matiašovský Peter, CSc., Ing. Mihálka Peter, PhD.,, MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., Ing. Simančík František, PhD., Prof. Ing. Sládek Ján, DrSc., Prof. RNDr. Sládek Vladimír, DrSc., Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Slovenská technická univerzita
Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení
-
Doba trvania: 1. 6. 2010 – 31. 5. 2013
Evidenčné číslo: ITMS kód 26240220040
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Horáková Ľubica, PhD.
Anotácia: Stanoviť biologickú účinnosť vybraných prírodných látok na modelových patofyziologických enzýmoch, subcelulárnych systémoch, izozlovaných živočíšnych bunkách, tkanivách, orgánoch, ale aj na laboratórnych zvieratách za úlom zistenia ich možných terapeutických efektov.
 Neurokognitívne mechanizmy selektívneho zamerania a udržania pozornosti
 Neurocognitive mechanisms of selective and sustained attention
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0023/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Budáč Stanislav, MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Špajdel Marián Mgr., Žitný Peter Mgr.
Anotácia: Predmetom projektu je výskum pozornosti, ktorá je fundamentálnou kognitívnou funkciou umožňujúcou adaptívne správanie jedinca. Projekt je zameraný na dôležité neobjasnené problémy mozgových mechanizmov selektívnej pozornosti a jej udržania u človeka. V sérii behaviorálnych a elektrofyziologických experimentov budeme pátrať po konkrétnych súvislostiach medzi dynamikou elektrickej aktivity mozgu a procesmi pozornosti. Projekt prinesie nové poznatky o procesoch, ktoré sú podstatou vyšších funkcií mozgu.
Celulárne a funkčné aspekty farmakologickej modulácie aktivity proteínkinázy C
Molecular and functional aspects of the pharmacological modulation of protein kinase C activity
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0003/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na analýzu celulárnych a molekulárnych mechanizmov farmakologickej regulácie aktivity neutrofilov. Sústreďuje sa najmä na možnosti ovplyvnenia aktivity proteín kinázy C vo vzťahu k oxidačnému vzplanutiu neutrofilov a k ich apoptóze. Ako potenciálne regulátory sa budú testovať prírodné polyfenoly - novosyntetizované deriváty stilbénu, flavonoidy a kumaríny. Súčasne sa bude vyhodnocovať inhibičný efekt polyfenolov na aktivitu proteín kinázy C v enzýmovom a celulárnom modeli a analyzovať vzťahy medzi štruktúrou a účinkom testovaných látok. Predpokladáme, že projekt poskytne relevantné informácie o mechanizme účinku prírodných látok na neutrofily a o ich možnom ďalšom využití pri liečbe ochorení spojených so zápalovou reakciou.
neuronálna NO-sy - Etiopatogenéza porúch regulačných mechanizmov krvného tlaku: prejavy na štruktúre a funkcii kardiovaskulárneho systému.
Etiopatogenesis of compromise blood pressure control: manifestation on structure and function of cardiovascular system.
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0019/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kristek František, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Cebová Martina, PhD., RNDr. Čačányiová Soňa, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., MUDr. Gerová Mária, DrSc., Kosnáčová Ľubica, RNDr. Kristek František, DrSc., MUDr. Smieško Vladimír, CSc.
Anotácia: Ochrana zdravia európskej populácie nebola nikdy na takej vysokej úrovni ako dnes, napriek tomu stále pretrvávajú vážne zdravotné problémy. Medzi najvážnejšie patria ochorenia kardiovaskulárneho systému. Je nutné hľadať nové preventívne a terapeutické stratégie proti najčastejšiemu civilizačnému ochoreniu vysokému krvnému tlaku. Objavuje sa stále viac systémov podieľajúcich sa na regulácii krvného tlaku, ich nepochopenie je vážnou brzdou diagnostických a terapeutických programov. Cieľom predkladaného projektu je komplexnejším prístupom sledovať nový predpokladaný regulačný systém na cievny strom. Využijú sa morfologické, funkčné, imunologické, a biochemické metodiky k sledovaniu účinku inhibície neuronálnej NO-syntázy (nNOS) na cievne riečisko. V snahe objasniť mechanizmus pôsobenia nNOS použijeme špecifický inhibítor 7-nitroindazol ako jednotlivo, tak vo vzájomnej kombinácii s inými vazoaktívnymi látkami. Získané výsledky by mohli prispieť k pochopeniu vzniku chorôb kardiovaskulárneho systému.
ROSK-QSAR - In silico, in vitro a ex vivo výskum vybraných antiinfekčných látok
IN SILICO, IN VITRO AND EX VIVO RESEARCH CONCERNING ANTI-INFECTIVE COMPOUNDS
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: SK-RO-0008-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Miláčková Ivana, Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Májek Pavol
Anotácia: Ako výsledok výskumu v rámci rumunského projektu PNII-Partnerstvo v prioritných oblastiach, zmluva č.41-055/2007 "Multidisciplinárny výskum týkajúci sa syntézy, fyzikálno-chemickej charakterizácie a antimikrobiálneho vyhodnotenia nových sulfónov s dibenzotiepínovou štruktúrou" bola získaná séria nových dibenzotiepínových sulfónov s antimikrobiálnymi a antifungálnymi vlastnosťami. Prezentovaná rumunsko-slovenská spolupráca by chcela prispieť k získaniu nových látok s antiinfekčnými vlastnosťami, ktoré by zodpovedali súčasným globálnym požiadavkám. Chceme navrhnúť racionálnu syntézu nových dibenzotiepínových antiinfekčných látok, ktoré budú mať na základe výpočtov a korelácie s experimentálnymi hodnotami odhadovanú optimálnu aktivitu a lepšiu farmakokinetiku. Projekt je založený na skúsenosti rumunských výskumníkov (University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Bucharest) v oblasti syntézy liečiv a biofarmaceutického a farmakokinetického výskumu, ako aj na skúsenosti slovenských výskumníkov (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) v oblasti kvantovochemických výpočtov, molekulového modelovania a QSAR (Quantitative Structure –Activity Releationship).
Molekulárno-biologické aspekty farmakologického ovplyvnenia aktivácie profesionálnych fagocytov
-
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: APVV SK-CZ-0034-09
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc.
Ochrana medzibunkovej komunikácie kardiovaskulárneho systému pri akútnom zápale.-
Antiinflammatory protection of intercellular communication of cardiovascular system.
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0108/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Frimmel Karel, PhD., RNDr. Mitašíková (Fialová) Marcela, Ing. Pancza Dezider, MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc., RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Regulácia homeostázy iónov sodíka a draslíka v normálnom a patologicky zmenenom organizme.
Regulation of homeostasis of sodium and potassium ions in normal and pathphysiological conditions.
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: VEGA 2/0115/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Frimmel Karel, PhD., MUDr., Ing. Jendruchová (Javorková) Veronika, PhD., RNDr. Mézešová Lucia, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Zlepšenie rovnováhy postoja a chôdze pomocou spätnej informácie o náklonoch tela.
Improvement of balance in stance and gait by feedback from body sway.
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0186/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., MUDr. Dzurková Oľga, Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., RNDr. Szathmáry Vavrinec, CSc., Mgr. Šuttová Kristína, PhD., Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Anotácia: Strata rovnováhy vedúca k pádu je základnou príčinou poranenia a úrazov seniorov. Cieľom projektu je získaťnové poznatky o vplyve doplnkovej spätnej informácie na funkciu rovnováhy postoja a na dynamiku chôdze.Zameriame sa na analýzu mechanizmov stabilizácie posturálnej aktivity v statickom postoji a počas chôdze svyužitím vibrotaktilného biofeedbacku o náklonoch tela. Použijeme nový vibrotaktilný opasok, ktorý sme vyvinuliv rámci projektu EU RP6 Sensaction-AAL.Zistíme spôsoby využitia biofeedbacku o náklonoch tela v procese udržiavania rovnováhy postoja a chôdze akonástroja pre zlepšenie postoja a stabilizáciu chôdze v rôznych podmienkach. Náklony vybraných segmentov telasa získajú 3D snímačmi zrýchlenia umiestnenými na tele subjektu a prenesú sa do PC bezdrôtovým prenosom.Využijú sa nielen pre spätnú informáciu, ale aj na hodnotenie posturálnych odpovedí. Popísanie zlepšeniarovnováhy postoja pomocou spätnej informácie je perspektívne pre prevenciu posturálnej instability a pádovseniorov.
TransTox - Transfer poznatkov a technológií z výskumu a vývoja v toxikológii na hodnotenie environmentálneho a zdravotného rizika
-
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 30. 6. 2012
Evidenčné číslo: Kód ITMS: 26240220005
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc.
Anotácia: Projekt napĺňa globálny cieľ OP VaV pomocou modernizácie laboratórnej a technologickej infraštruktúry, čím dôjde k inovácii výskumných a vývojových procesov, ktoré priamo ovplyvnia hospodársku prax a pedagogický proces. Nové informácie a poznatky z výskumných a vývojových procesov priamo zvýšia záujem súčasných vedeckých pracovníkov a študentov o ďalší výskum a vývoj v danej problematike. Aplikáciou nových poznatkov výskumu a vývoja do praxe sa zvýši úroveň konkurencieschopnosti ekonomiky a vytvoria sa nové pracovné miesta. Celkovo sa tak prispeje k zníženiu regionálnych disparít a zvýšeniu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.
Energetický metabolismus mozgu sledovaný pomocou magnetickej rezonancie ako podklad pre štúdium mechanizmov hypoxicko-ischemického poškodenia mozgu novorodenca
Cerebral energy metabolism studied by magnetic resonance spectroscopy as a basis for studying mechanisms of hypoxia-ischemic damage of the neonatal brain
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0083/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juránek Ivo, PhD., DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD., RNDr. Horáková Ľubica, PhD., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., Mgr. Šnirc Vladimír, PhD. , Mgr. Štrosová Miriam, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Sumbalová Zuzana RNDr. PhD.; Belan Víťazoslav h.doc. MUDr. CSc.; Brücknerová Ingrid MUDr. PhD.; Kaliňák Michal Mgr.; Kašparová Svatava RNDr. PhD.; Liptaj Tibor doc. Ing. CSc., Bačiak Ladislav Mgr.
Anotácia: Autori projektu si spolu so zahraničnými partnermi kladú za cieľ prispieť k objasneniu mechanizmov hypoxicko-ischemického poškodenia (HIP) mozgu novorodencov. HIP je častou príčinou trvalého poškodenia zdravia (obrna, epilepsia, poruchy správania, psychické ochorenia) u prežívajúcich jedincov (mortalita až 50%). Na základe našej hypotézy, že kľúčové sú vysoké energetické nároky metabolicky mimoriadne aktívneho neonatálneho mozgu (diferenciácia buniek, myelinizácia, synaptogenéza), boli sformulované základne otázky: 1) ako súvisí náchylnosť mozgu novorodenca k HIP so zrelosťou energetického metabolismu; 2) aká je účasť kreatínu (deponuje energiu) a oxidačného stresu v HIP mozgu novorodenca. Úlohy sa budú riešiť na zvieracich modeloch pomocou magnetickej rezonancie in vivo a in vitro, biochemických, molekulárno-biologických a ďalších prístupov. Nové fundamentálne poznatky umožnia návrh efektívnejších terapeutických postupov HIP, ktoré predstavuje závažný zdravotný problém s významným socio-ekonomickým dopadom.
Hľadanie molekulárnych mechanizmov doxorubicínovej kardiomyopatie a možností ovplyvňovania kardiotoxicity doxorubicínu.
Investigation of molecular mechanisms involved in doxorubicin-induced cardiomyopathy and possibilities to modulate the cardiotoxicity of doxorubicin.
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0205/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., RNDr. Bertová Anna, PhD., RNDr. Boháčová Viera, CSc., prof. Ing. Breier Albert, DrSc., Ing. Ivanová Monika, PhD., Ing. Šimončíková Petra, PhD.
Hodnotenie anxiolytických a antidepresívnych vlastností pyridoindolových derivátov
Early screening of anxiolytic and antidepressive properties of pyridoindole derivatives
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0066/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Dubovický Michal, CSc. , Mgr. Ponechalová Veronika, Ing. Šoltés Ladislav, DrSc., Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr.
Anotácia: Generalizovaná úzkostná porucha je najčastejšiou formou úzkosti. Odhaduje sa, že u viac ako 27% dospelých Európanov sa počas ich života vyskytla aspoň jedna forma mentálnej poruchy.Benzodiazepíny (BD), ktoré boli uvedené na trh pred viac ako 40 rokmi sa rýchlo stali široko používané psychofarmaká. V ostatných rokoch sa však postoj k týmto látkam významne zmenil a to predovšetkým z dôvodu ich návykovosti, problémov s ich vysadením a kratkodobými a dlhodobými vedľajšími účinkami. V ostatnom období sa ukazuje, že deriváty pyridoindolov by mohli byť náhradou BD v liečbe a prevencii úzkostných stavov.Výskum anxiolytických a antidepresívnych vlastností derivátov, ktoré sa syntetizujú na našom pracovisku by mohol prspieť k rozšíreniu poznatkov o využití pyridoindolových derivátov v psychofarmakológii a tak pomôcť v liečbe a prevencii úzkostných a depresívnych stavov, ktoré sú závažným problémom súčasnej populácie.
Je možné dosiahnuť prevenciu diabetickej katarakty pomocou substituovaných pyridoindolov s ich antioxidačným a aldózareduktázovým inhibičným potenciálom? Štúdia na očných šošovkách potkanov kultivovaných v in vitro podmienkach
Could the diabetic cataract prevention be achieved by substituted pyridoindoles with their antioxidant and aldose reductase inhibitory potential? Study on in vitro cultivated eye lenses from rats
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 02/0056/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bekešová Slávka, PhD., MUDr. Dřímal Ján, DrSc., RNDr. Gajdošíková Alena, Ing. Štefek Milan, CSc., Ing. Tomášková Iveta , Ing. Turjan Jozef
Anotácia: Nové substituované pyridoindoly, pôvodne syntetizované na ÚEFT, s ich antioxidačnou aktivitou a schopnosťou inhibovať enzým aldózareduktáza budú študované ako potenciálne agens voči diabetickej katarakte, a to na modeli očných šošoviek kultivovaných v in vitro podmienkach. V snahe imitovať stav hyperglykémie počas diabetu ako aj rôzne glykačné archetypy, bude kultivačné médium obohatené o rôzne monosacharidy (glukóza, galaktóza, xylóza). Postupný zákal šošoviek a nástup katarakty budú zaznamenávané a podrobobené digitálnej obrazovej analýze. Patofyziologické zmeny budú korelované s biochemickými parametrami šošovky. V záujme lepšieho popísania zmien jednotlivých kryštalínov šošovky bude použitý aj proteomický prístup. Budúzhodnotené zmeny v post-translačných modifikáciách, ako aj účinok testovaných látok. Očakávaným prínosom projektu bude navrhnutie nových prístupov kombinovanej terapie v liečbe nielen diabetickej katarakty, ale i ďalších sprievodných komplikácií pri ochorení diabetes mellitus.
Metabogénne faktory vývinu hypertenzie: antioxidačná terapia v prevencii a liečbe
Metabogenic factors of hypertension development: antioxidant therapy in the prevention and treatment
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0178/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Anotácia: Metabolický syndróm predstavuje zoskupenie závažných rizikových faktorov, ktoré sú úzko späté so vznikom kardiovaskulárnych ochorení. Hypertenzia v rámci metabolického syndrómu predstavuje multifaktoriálne ochorenie, ktoré sa vyvíja ako komplex genetických a psychosociálnych faktorov a zvýšenej hmotnosti tela. Hypertenzia môže podmieniť sled patofyziologických reakcií, ktoré vedú k vývoju ďalšieho rizikového faktora, k infarktu myokardu, alebo cievnym mozgovým príhodám. Jednotlivé faktory metabolického syndrómu majú veľa spoločných patogenetických a patofyziologických mechanizmov a teda aj liečebných postupov. Cieľom projektu je sledovať mechanizmy vývoja experimentálnej hypertenzie ako súčasti metabolického syndrómu a to z hľadiska molekulovej biológie, biochémie, imunohistochémie, fyziológie a morfológie. Projekt je zameraný na analýzu preventívneho a liečebného účinku antioxidačnej terapie na metabolický syndróm a zvlášť na hypertenziu v rámci metabolického syndrómu.
Ovplyvnenie účinku endogénnych a exogénnych oxidantov látkami prírodného pôvodu
Effect of natural compounds on the action of endogenous and exogenous oxidants
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0050/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Bauer Viktor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., RNDr. Drábiková Katarína, PhD., MUDr. Dřímal Ján, DrSc., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., Ing. Navarová Jana, PhD., MUDr. Nosáľová Viera, PhD., RNDr. Sotníková Ružena, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Košťálová Daniel
Anotácia: Cieľom projektu je prispieť k objasneniu patofyziologickej úlohy endogénne vznikajúcich a do organizmu zo životného prostredia prenikajúcich reaktívnych foriem kyslíka a dusíka (RFKD) pri vzniku a rozvoji civilizačnýchchorôb (zápal, postischemické poškodenie, diabetes) a ich farmakologické ovplyvnenie. Realizujeme ho na in vivo a in vitro modeloch poškodenia tkanív kardiovaskulárneho a tráviaceho systému potkanov analýzoumechanizmu poškodenia (funkčný stav, ochrana endotelu a epitelu, antioxidačný status, expresia proinflamačných cytokínov, a i.). Pretože doteraz nie sú úplne známe všetky účinky RFKD, ich interakcia s inými biomolekulami či ochranné mechanizmy tkanív, v patofyziologickej časti by mal predkladaný projekt prispieť k objasneniu týchto doteraz nezodpovedaných otázok. Vo farmakologickej časti projektu sa budú testovať účinky prírodných látok (z Arctostaphilos uva-ursi a Mentha piperita) na rozvoj poškodení ciev, myokardu a čriev za porovnania s látkami syntetického pôvodu, napr. pyridoindolmi.
Štúdium éterických olejov a ich zložiek z hľadiska ich ochranného pôsobenia v procese iniciácie nádorového ochorenia; experimentálne systémy in vitro a ex vivo
Study of essential oils and their components from the point of view of the protective action in the initiation step of carcinogenesis; experimental systems in vitro and ex vivo
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0072/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Navarová Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Dytrichová Viera, Ing. Navarová Jana, PhD., RNDr. Slameňová Darina, DrSc., RNDr. Šramková Monika, PhD., Vokalíková Alžbeta
Anotácia: Poškodenie DNA spojené s rôznymi zmenami na genetickej úrovni bunky je v súčasnej dobe považované za najvýznamnejší podnet pre iniciáciu viacstupňového procesu karcinogenézy. Štúdium antimutagénnych a antikarcinogénnych účinkov prírodných látok, ktoré sa čoraz častejšie využívajú v rôznych oblastiach nášhospoločenského života, má preto veľký význam. V rámci navrhovaného projektu plánujeme 1. biochemickou cestou určovať antioxidačnú aktivitu niektorých éterických olejov a ich zložiek; 2. pomocou in vitro systémov využívajúcich cicavčie bunky, baktérie, kvasinky a riasy zisťovať ich antimutagénne účinky; 3. skúmať, či sa vbunkách čerstvo izolovaných z pokusných potkanov, ktorým budú skúmané látky podávané v pitnej vodeprejavia DNA-protektívne účinky; 4. v extraktoch buniek získaných zo zvierat s normálnym a zmeneným pitným režimom zisťovať a. reparačnú enzymatickú aktivitu a b. aktivitu niektorých najvýznamnejších bunkových enzýmov.
Úloha konexínov v ochrane srdca pred letálnymi arytmiami a funkčným zlyhaním.
The role of connexins in protection of the heart against letal arrhythmias and failure
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0049/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Vplyv antioxidantov na krvný tlak a prejavy sympatikovej aktivity v magistrálnych tepnách potkanov s experimentálnou hypertenziou
Effect of antioxidants on blood pressure and manifestation of sympathetic activity in conduit arteries in rats with experimental hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0193/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., MUDr. Smieško Vladimír, CSc., Ing. Tabačeková Marcela, Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Anotácia: U niektorých kardiovaskulárnych chorôb, vrátane hypertenzie, je pozorovaná zvýšená produkcia reaktívnych foriem kyslíka. Cieľom projektu je získať nové poznatky o vplyve vybraných antioxidantov na vaskulárne prejavy sympatikového nervového systému u potkanov s experimentálnou hypertenziou. Bude sa sledovať dlhodobý vplyv antioxidantov na krvný tlak a na cievny neuroefektorový prenos a aktivitu hladkej svaloviny magistrálnych a malých artérií u potkanov s indukovanou NO-deficitnou a spontánnou hypertenziou. S ohľadom na maturáciu sympatikového systému sa bude sledovať vplyv quercetínu na sympatikové prejavy vo vaskulárnom systéme v období pred nástupom vzostupu tlaku a vo fáze stabilizovanej hypertenzie. Získané výsledky by mali prispieť k rozšíreniu našich poznatkov týkajúcich sa prevencie vzniku a terapie hypertenzie a ďalších srdcovocievnych chorôb sprevádzaných zvýšenou produkciou voľných radikálov.
Vplyv hypercholesterolémie na endogénne mechanizmy adaptácie v skorej fáze diabetu: interferencia hypolipidemík.
Influence of hypercholesterolemia on endogenous adaptive mechanisms in early stage of diabetes: interference with hypolipidemic agents.
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 1/0620/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., RNDr. Matejíková Jana, PhD., RNDr. Mujkošová Jana, Ing. Pancza Dezider, Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: PharmDr. Adriana Adameová, PhD., Farmaceutická fakulta UK
Anotácia: Zosilnená vnútrobunková signalizácia vápnikom a voľné radikály participujú na indukcii endogénnych ochranných mechanizmov (EOM) v diabetickom (DIA) srdci a na adaptácii, ktorá sa prejaví vo väčšej rezistencii voči ischemicko-reperfúznemu (I/R) poškodeniu. Mitochondrie (MIT) sú kľúčovo zapojené do tohto deja. Hypercholesterolémia (HCH) neznámym mechanizmom interferuje s EOM v DIA srdci. Zdá sa, že HCH ovplyvní chemickú stavbu a funkcie membrán. Zameriame sa na biofyzikálne a biochemické charakteristiky a funkčné parametre MIT (fluidita membrán, lipoperoxidácia, utilizácia O2, bioenergetika) s ohľadom na Ca-signalizáciu (L-kanál, NCX, RyR2 atď.) a vo vzťahu k poškodeniu srdca po I/R záťaži (poruchy kontraktility, rytmu, veľkosť infarktu). Liečba statínmi môže byť účinným prostriedkom proti vplyvu HCH na EOM. Preto, s ohľadom na ich farmakokinetické vlastnosti (lipofilitu), budeme študovať účinky simvastatínu a rosuvastatínu z hľadiska ich interakcie s parametrami v signalizačnej kaskáde vedúcej k adaptácii.
Zlepšenie rovnováhy postoja prostredníctvom senzorickej spätnej väzby
Sensory biofeedback for human balance improvement
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2010-03-15-0004
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Anotácia: Projekt je prvým krokom k bilaterálnej Rakúsko - slovenskej spolupráci v oblasti regulácie postoja a chôdze. Strata rovnováhy vedúca k pádom je primárnou príčinou nehôd a poranení starších ľudí. Senzorická spätná väzba je sľubnou perspektívou pre prevenciu posturálnej instability a pádov seniorov a pre zlepšenie rehabilitačných metód pri poruchách rovnováhy. Hlavným cieľom tohto projektu je rozšíriť poznatky a informovať sa navzájom o metódach používaných v partnerských laboratóriách a následne vytvoriť výskumný projekt s účasťou mladých vedcov.
ENOG - Plynné transmitery: od základného výskumu po terapeutické aplikácie
Gasotransmitters: from basic science to therapeutic applications
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 1. 12. 2011
Evidenčné číslo: COST BM1005
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Stanovenie noriem krvného tlaku a pulzovej frekvencie pre detskú a dorastovú populáciu na Slovensku vo vzťahu k veku a vybraným somatickým ukazovateľom - sledovanie vplyvu kardiovaskulárnych rizikových faktorov a životného prostredia
Determination of normal blood pressure and heart rate values for children and adolescents in Slovakia with respect to selected somatic parameters - investigation of the influence of cardiovascular and environmental risk factors
Doba trvania: 26. 10. 2007 – 26. 10. 2011
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Regecová Valéria
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. Kellerová Eva, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Doc. MUDr. E. Čižmárová CSc., Detská kardiologi
Anotácia: Poskytnúť pracovníkom primárnej zdravotnej starostlivosti o deti a mládež súbor relevantných informácií, ktoré by prispeli k spresneniu diagnostiky zvýšeného krvného tlaku, k identifikácii rizikových faktorov KVCH a k prijatiu včasných opatrení, ktoré by už v detskom veku pomohli znížiť ich dlhotrvajúce negatívne pôsobenie na zdravotný stav.
Farmakológia neu - Celulárne a molekulárne aspekty farmakologickej regulácie prozápalovej aktivity neutrofilov
Cellular and molecular aspects of pharmacological regulation of neutrophil pro-inflammatory activity
Doba trvania: 9. 9. 2008 – 30. 6. 2011
Evidenčné číslo: APVV-0315-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc., RNDr. Drábiková Katarína, PhD., PharmDr. Jančinová Viera, PhD., Komendová Denisa, RNDr. Mačičková Tatiana, CSc., Ing. Mihalová Danica, Mgr. Pajtinka Martin, RNDr. Pečivová Jana, PhD., Mgr. Perečko Tomáš , PhD., PharmDr. Poništ Silvester, PhD., Ing. Račková Lucia, PhD., Straková Zuzana
Spoluriešitelia mimo SAV: Ing. Juraj Har
Anotácia: Jedinečný výskum zameraný na štúdium úlohy neutrofilných leukocytov v prozápalových procesoch organizmu so zameraním na mechanizmus ich aktivácie na celulárnej a molekulárnej úrovni. Neutrofily sú v súčasnosti stredobodom záujmu v závažných patofyziologických jednotkách, akými sú ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca a mozgu, nešpecifické zápalové procesy (reumatoidná polyartritída), diabetes, karcinómy, ateroskleróza a ďalšie. Štúdium zameriame na oxidatívne vzplanutie izolovaných neutrofilov, ich odpovedí v plnej krvi a v tkanivách, ako aj na procesy vedúce k ich aktivácii a k apoptóze, na úrovni reaktívnych metabolitov kyslíka, enzýmovej aktivácie a expresie prozápalových biologicky aktívnych látok. Originálne výsledky obohatia naše poznanie o úlohe neutrofilov v procese adjuvantnej artritídy a ich farmakologicko-terapeutického ovplyvnenia. Pozornosť sa sústredí predovšetkým na látky prírodného pôvodu, od ktorých sa očakáva významný podporný účinok v potlačení prozápalových reakcií organizmu. Na dosiahnutie cieľov sa využijú naše doterajšie zistenia o možnosti ovplyvnenia funkcií neutrofilov na extra- a intracelulárnej úrovni.
CEKOMAT I - Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie I
Centre of Excellence for Research and Development of Constructive Composite Materials I
Doba trvania: 1. 6. 2009 – 28. 2. 2011
Evidenčné číslo: ITMS NFP26240120006
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Antioxidačná génová terapia in vivo pri liečbe hypertenzie
In-vivo antioxidant gene therapy in the therapy of hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0066/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., RNDr. Jendeková Lýdia, PhD., RNDr. Kristek František, DrSc., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Pau
Anotácia: Významnú úlohu v humánnej aj experimentálnej hypertenzii predstavuje zvýšená oxidačná zátaž organizmu. U vyvinutej hypertenzie sa zvýšená aktivita NADPH-oxidázy, generujúcej superoxid, spája so zmenenou expresiou a aktivitou hlavných antioxidacných enzýmov. Doterajšie štúdie nasvedčujú, že použitie látok zvyšujúcich expresiu antioxidačných enzýmov prináša dodatočný benefičný účinok v redukcii krvného tlaku a v regresii poškodenia orgánov a ciev. Využitie génovej terapie zvyšujúcej antioxidačné rezervy organizmu dopĺňa a rozširuje tradičné poňatie liečby hypertenzie. Cielom projektu je stanoviť najvhodnejší postup antioxidačnej terapie s využitím bakteriálnych a plazmidových vektorov s génmi pre antioxidačné enzýmy a objasniť hlavné mechanizmy podieľajúce sa na jej účinku.
Webová stránka projektu: http://www.unpf.sav.sk/slovak/index.php?id=2
CEKVY - Centrum excelentnosti pre kardiovaskulárny výskum
Centre of Excellence for Cardiovascular Research
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Degradácia hyaluronanu reaktívnymi zlúčeninami kyslíka: Kinetika reakcie a molekulové charakteristiky generovaných polymérových fragmentov
Hyaluronan degradation by reactive oxygen species: The reaction kinetics and molecular characteristics of generated polymer fragments
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0003/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltés Ladislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Valachová Katarína , PhD.
Anotácia: Predkladatelia Projektu si so spoluriešiteľmi zo zahraničných vedeckých pracovísk (Nemecko, Taliansko) kladú za primárny cieľ ozrejmiť chemické, biochemické, ako aj molekulovo-biologické aspekty ochranných účinkov nových/perspektívnych zlúčenín/liečiv z hľadiska ich antioxidačných/„antiradikálových“ vlastností. Pre hodnotenie antioxidačnej/antiradikálovej účinnosti nových/perspektívnych liečiv sa využijú in vitro modely degradácie vysokomolekulového hyaluronanu v usporiadaniach, ktoré čo možno najidentickejšie simulujú zápal kĺbu prebiehajúci in vivo. Ako degradačné agens sa použije kombinácia askorbát plus Cu(II) – samotne, či za prídavku H2O2 – a to v dvoch odlišných experimentálnych usporiadaniach: (i) testovaná substancia sa k roztoku hyaluronanu pridá pred iniciáciou degradácie; a tiež (ii) testovaná substancia sa k roztoku hyaluronanu pridá vo fáze už rozbehnutej degradácie. Monitorovaným „markerom“ degradácie hyaluronanu bude hodnota dynamickej viskozity jeho roztoku.
HYPERSYNDROM - Hypertenzia a diabetes ako súčasti metabolického syndrómu: účinok antioxidačnej terapie
Hypertension and diabetes as the parts of metabolic syndrome: the effects of antioxidant therapy
Doba trvania: 1. 6. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: APVV-0538-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., RNDr. Cimrová Barbora, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., MUDr. Jagla Fedor, CSc., RNDr. Jendeková Lýdia, PhD., RNDr. Kopincová Jana, RNDr. Matejíková Jana, PhD., RNDr. Ondrejčáková Mária, PhD., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, MUDr. Riečanský Igor, PhD., doc. MUDr. Török Jozef, CSc., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je sledovať vývoj experimentálnej hypertenzie a diabetu ako súčasti metabolického syndrómu a to z hľadiska molekulovej biológie, biochémie, imunohistochémie, fyziológie a morfológie. Takáto štúdia nebola doposiaľ urobená. Relatívne nový model metabolického syndrómu [potkany SHR/NDmcr-cp (cp/cp)] nám umožní komplexnú analýzu vývoja a liečby tohto závažného ochorenia.Druhým dôležitým cieľom projektu je posúdiť význam antioxidačnej terapie u experimentálnej hypertenzie a diabetu v rámci metabolického syndrómu. Ak si uvedomíme, že zvýšená produkcia voľných kyslíkových radikálov bola dokázaná takmer u všetkých rizikových faktorov metabolického syndrómu, je veľmi pravdepodobné, že takáto terapia bude mať benefičný efekt. Na antioxidačnú terapiu použijeme prírodné polyfenoly izolované zo slovenského červeného vína. Prírodné polyfenoly navyše od antioxidačných vlastností dokážu zvýšiť aktivitu syntázy oxidu dusnatého. Ich účinky porovnáme s apocynínom, inhibítorom NADPH-oxidázy, u ktorého sme dokázali len antioxidačné schopnosti. Účinky týchto antioxidantov porovnáme s účinkom ACE inhibítora – perindoprilu, u ktorého sa okrem priameho zníženia koncentrácie angiotenzínu II predpokladajú antioxidačné vlastnosti. Zistenie, do akej miery ovplyvní antioxidačná terapia jednotlivé faktory metabolického syndrómu je ďalším cieľom projektu.Vyhodnotenie preventívneho a liečebného účinku antioxidačnej terapie u metabolického syndrómu a jeho dopad na hypertenziu a diabetes predovšetkým je posledným cieľom projektu. Naplnenie práve tohto cieľa predpokladá významný výstup pre klinickú prax.
Hypertenzia a diabetes ako súčasti metabolického syndrómu: účinok antioxidačnej terapie
Hypertension and diabetes as the parts of metabolic syndrome: the effects of antioxidant therapy
Doba trvania: 1. 6. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: APVV-0538-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, RNDr. Matejíková Jana, PhD., Ing. Pancza Dezider
In vitro hodnotenie prestupu kožou a účinnosti antioxidačných a UV fotoprotektívnych látok
-
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 1/0438/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Inhibítory HMG-CoA reduktázy a ich možné vedľajšie účinky: úloha mitochondrií a koenzýmu Q
Inhibitors of HMG-CoA reductase and their alternative effects: the role of mitochondrials and coenzyme Q
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 1/0328/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kristek František, DrSc.
Modifikácia hypertofie a zlyhania srdca na modeli kontinuánym osvetlením-indukovanej hypertenzie potkanov pomocou melatonínu a kaptoprilu
Modification of hypertrophy and heart failure in the model of continual light-induced hypertension in rats by melatonin and captopril
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 1/0187/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Následky akútnej ischémie mozgu v závislosti od veku zvierat a jej ovplyvnenie pyridoindolmi a inými antioxidantami
Effect of pyridoindoles and other antioxidants on consequences of acute ischemia of brain related to age
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0093/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je skúmať následky akútnej ischémie mozgu a ich ovplyvnenie pyridoindolmi a inými antioxidantami v závislosti od veku zvierat.
Nové farmakologické prístupy ovplyvnenia reumatoidnej artritídy študované na modeli adjuvantnej artritídy
New pharmacological approaches affecting rheumatoid arthritis studied on adjuvant arthritis
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0090/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Anotácia: Reumatoidná artritída je častým a závažným zápalovým ochorením. Používanie liečiv zo skupinynesteroidných antiflogistík a antireumatík modifikujúcich ochorenie je často sprevádzané vážnymi nežiadúcimiúčinkami. Preto rastie potreba bezpečnejších liekov. Zdrojom týchto liečiv určených pre mono- i kombinovanúterapiu artritídy sú nielen syntetické ale aj prírodné látky. Prínosom môžu byt nové pyridoindolové deriváty, ale aj polysacharidy izolované z húb a kvasiniek, ktoré plánujeme študovať v tomto projekte na modeli adjuvantnej artritídy. Chceme sa zamerať aj na rastlinné extrakty a ich obsahové látky, a aplikáciu koenzýmu Q. Artritídu indukujeme podaním Mycobacterium butyricum v nekompletnom Freundovom adjuvans potkanom kmeňa Lewis. Zvieratám sa budú aplikovať hodnotené látky opakovane. Použijú sa parametre charakterizujúce účinok látok na imunologické, oxidačné, zápalové a endokrinné procesy, tak aby sme popísali rozvoj adjuvantnej artritídy a jeho farmakologické ovplyvnenie.
Podpora kardiovaskulárneho zdravia v prostredí základných škôl mestskej časti Petržalka
-
Doba trvania: 1. 3. 2010 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Regecová Valéria
Anotácia: Simultánna intervencia troch cieľových skupín spoluvytvárajúcich sociálne prostredie školy iniciuje ich vzájomnú interakciu. Tvorí sa motivácia k prehodnocovaniu postojov, vzťahujúcich sa k spôsobu života a priestor pre hľadanie rezerv vo vedomostiach a správaniach sa, kľúčových pre primárnu prevenciu kardio - metabolického rizika. Overenie potenciálu štruktúrovanej simultánnej intervencie troch cieľových skupín v primárnej prevencii kardio- metabolického rizika v prostredí základnej školy v mestskej časti Petržalka.
Webová stránka projektu: http://www.petrzalka.sk/index.php?id_menu=43594
CEKVY SAV - Projekt riešený v centrách excelentnosti SAV CENTRUM EXCELENTNOSTI PRE KARDIOVASKULÁRNY VÝSKUM
-
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Substituované pyridoindoly ako inhibítory aldózareduktázy s antioxidacnou aktivitou v liecbe diabetickýchkomplikácií: predklinické štúdium v bunkových systémoch in vitro a na diabetických potkanoch in vivo
Substituted pyridoindoles as antioxidants and aldose reductase inhibitors in multitarget treatment of diabetic complications: a preclinical study
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0001/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD., MVDr. Gajdošík Andrej, RNDr. Gajdošíková Alena, RNDr. Horáková Ľubica, PhD., Mgr. Jusková Mária , Mgr. Šnirc Vladimír, PhD. , Mgr. Štrosová Miriam, PhD., Ing. Tomášková Iveta
Anotácia: Nové pyridoindoly s antioxidacnou aktivitou a schopnostou inhibovat enzým aldózareduktáza sa budú študovat ako potencionálne antidiabetiká. Kritickou vlastnostou pre ich úcinnost je schopnost prenikat do cielových tkanív. V prvom priblížení sa táto otázka bude študovat stanovením antioxidacnej aktivity aschopnosti študovaných látok inhibovat aldózareduktázu v cellulárnych systémoch intaktných erytrocytov v podmienkach in vitro. Vyhodnotí sa vztah medzi štruktúrou a aktivitou. Najperspektívnejšie látky sa podrobia testom v podmienkach in vivo: u potkanov s experimentálnym diabetom sa stanovia zmeny v obsahu metabolitov polyolovej dráhy v erytrocytoch ako i markery oxidacného poškodenia lipidov a proteínov, budú sahodnotit patofyziologické zmeny ocnej šošovky a stanoví sa vplyv testovaných látok. Takto získanébiochemické parametre sa budú korelovat so štádiom vývoja diabetickej katarakty. Ocakávaným prínosom bude navrhnutie nových prístupov kombinovanej terapie v liecbe diabetických komplikácií.
Vplyv senzorickej interakcie a kognitívnej záťaže na posturálnu instabilitu pacientov s Parkinsonovou chorobou.
Influence of sensory interaction and cognitive load on postural instability in patients with Parkinson´s disease
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 1/0286/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: B
Anotácia: Cielom projektu je získat nové poznatky, ktoré pomôžu objasnit mechanizmus posturálnej instability upacientov s Parkinsonovou chorobou (PCh). Zameriame sa na úlohu interakcie somatosenzorickej a zrakovejinformácie a vplyv mentálnej zátaže na modifikáciu posturálnych odpovedí evokovaných senzorickoustimuláciou.Interakcie senzorických vstupov využíva centrálny nervový systém v každodennom živote pri tvorbeposturálnych reakcií zabranujúcich pádom. Sú to vlastne rýchle, záchranné reakcie stabilizujúce polohu tela priudržiavaní vzpriameného postoja, ktorých porucha vedie k pádom. Testov sa zúcastnia pacienti vpociatocných a pokrocilých štádiách PCh a súbor zdravých seniorov. Na proprioceptívnu stimuláciu použijemevibráciu lýtkových svalov a na zrakovú stimuláciu rotujúce zrakové pole. Mentálnou zátažou budú kognitívneúlohy s rôznymi nárokmi na mozgové funkcie. Posturálne reakcie budú registrované stabilometricky, posturálnesynergie medzi jednotlivými segmentami tela 2-dimenzionálnymi akcelerometrami.
Využitie experimentálnych modelov perinatálnej asfyxie pri hodnotení porúch správania a možnosti ich farmakologického ovplyvnenia
Experimental models of perinatal asphyxia in evaluation of behavioral disorders and possibility of pharmacological intervention
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0083/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bezek Štefan, DrSc., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Gajdošíková Alena, RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD., RNDr. Mach Mojmír, PhD., Ing. Navarová Jana, PhD., Mgr. Ponechalová Veronika, Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Ing. Milan Nagy, CSc., Doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., Mgr. Elena Prieselová, Mgr. Anna Zahradníková, Mgr. Robert Urblík, Doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., RND
Anotácia: Psychické ochorenia a poruchy správania sa stávajú hrozbou tretieho milénia. Výskyt týchto stavov neustále narastá a tým sa stávajú závažným socio-ekonomickým problémom. Depresie a úzkostné poruchy, ktoré v súcasnosti postihujú všetky vekové kategórie, sú stále castejšie. Alarmujúci je aj nárast hyperkinetického syndrómu u detí. Príciny týchto ochorení majú multifaktoriálny charakter. Okrem genetických predispozícií,významnú úlohu zohrávajú negatívne faktory prostredia pôsobiace pocas kritických vývinových štádií mozgu. Projekt je zameraný na štúdium neskorých neurobehaviorálnych dysfunkcií spôsobených hypoxicko-ischemickým poškodením mozgu v dôsledku perinatálnej asfyxie (PA). Výskum sa bude realizovat na animálnych modeloch PA. Dôraz bude na hodnotení kognitívnych a motorických funkcií, ako aj emocionálnych a úzkostných stavov v dospelosti a starobe. Navyše sa bude hodnotit aj relatívna bezpecnostvybraných látok s antioxidacnými a protiradikálovými vlastnostami, v podmienkach in vivo a in vitro.
Vývinový pôvod metabolického syndrómu: hypertenzia, diabetes, dislipidémia
Developmental Origin of Metabolic Syndrome:Hypertension, Diabetes and Dyslipidemia
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0086/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Bezek Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. MUDr. Bauer Viktor, DrSc., MVDr. Bezek Štefan, DrSc., Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD., MUDr. Dřímal Ján, DrSc., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , MVDr. Gajdošík Andrej, RNDr. Mach Mojmír, PhD., MUDr. Nosáľová Viera, PhD., Ing. Račková Lucia, PhD., RNDr. Sotníková Ružena, CSc., Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Anotácia: Projekt sa zameraný na etiopatogenézu metabolického syndrómu. Ocakávame, že opakované podávanie nového pyridoindolu potkanom ovplyvní viaceré faktory experimentálneho metabolického syndrómu a zníži krvný tlak, hyperglykémiu a hypercholesterolémiu. Bude sa študovat vplyv pyridoindolových derivátov naapoptotickú dysfunkciu pankreatických ß-buniek. Vyberie sa najúcinnejšia látka tejto skupiny z hladiska jej interferencie s remisiou juvenilného diabetu. Zistenie mechanizmov regulujúcich rast a vývin plodu na modeli hypoxie-reoxygenácie a za diabetických podmienok na kultúrach embryí a vplyv pyridoindolových derivátovmôže byt vhodným podkladom pre dizajn nových terapeutických stratégií v prevencii a liecbe intrauterinnej rastovej retardácie.
Zlepšenie rovnováhy postoja prostredníctvom senzorickej spätnej väzby
Sensory biofeedback for human balance improvement
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Anotácia: Projekt je prvým krokom k bilaterálnej Rakúsko - slovenskej spolupráci v oblasti regulácie postoja a chôdze. Strata rovnováhy vedúca k pádom je primárnou príčinou nehôd a poranení starších ľudí. Senzorická spätná väzba je sľubnou perspektívou pre prevenciu posturálnej instability a pádov seniorov a pre zlepšenie rehabilitačných metód pri poruchách rovnováhy. Hlavným cieľom tohto projektu je rozšíriť poznatky a informovať sa navzájom o metódach používaných v partnerských laboratóriách a následne vytvoriť výskumný projekt s účasťou mladých vedcov.
Aktivácia bunkových signalizačných mechanizmov a transkripčných faktorov pri adaptačných procesoch v myokarde ako alternatívny prístup k ochrane voči ischémii
Cell signaling pathways and transcription factor activation in adaptive processes in the myocardium as an alternative approach to antiischemic protection
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 1. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0173/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., RNDr. Franeková Veronika, RNDr. Matejíková Jana, PhD., RNDr. Mujkošová Jana, RNDr. Nemčeková Martina, Ing. Pancza Dezider, Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Riadenie pohybov očí: Behaviorálne a elektrofyziologické markery normálnej a patologickej funkcie
OCULOMOTOR CONTROL: BEHAVIOURAL AND ELECTROPHYSIOLOGICAL MARKERS OF NORMAL AND PATHOLOGICAL FUNCTION
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 1. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0160/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, MUDr. Jergelová Mariana, CSc., Mgr. Mezeiová Kristína, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., PhDr. Špajdel Marián, PhD., Mgr. Teplan Michal, PhD., MUDr. Tóbiková Ľudmila, PhD.
Anotácia: Zmeny v zrakovo-okohybných reguláciách sa dávajú do špecifického vzťahu s etiopatogenézou viacerých porúch centrálneho nervového systému. Predkladaný projekt, na ktorom participujú odborníci z rôznych vedných oblastí, je zameraný na výskum zrakovo-okohybných integrácií a ich zmien pri vybraných neuropsychiatrických ochoreniach pomocou nových metód analýzy očných pohybov a sprievodnej elektrickej aktivity mozgu - analýzy nezávislých komponentov, nelineárnej dynamiky, diskriminačnej analýzy, spektrálnej analýzy krátkych signálov. Perspektívnosť použitia týchto metód jasne naznačili aj naše prechádzajúce výsledky. Poznatky získané v rámci tohto projektu prispejú k objasneniu neuronálnych mechanizmov zrakovo-okohybných regulácií v normálnych aj patologických podmienkach a môžu viesť k novým diagnostickým metódam a spôsobom hodnotenia efektivity terapie viacerých neuropsychiatrických ochorení.
Webová stránka projektu: www.unpf.sav.sk
Dlhodobé podávanie nízkej dávky L-NAME: Možnosť zlepšenia funkcie cievnej steny v hraničnej hypertenzii?
Long-term administration of low dose of L-NAME: Possibility to improve function of vessel wall in border hypertension?
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7064/7
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sotníková Ružena, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Jendeková Lýdia, PhD., RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., RNDr. Sotníková Ružena, CSc., doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. MUDr. P.Babál, CSc., Mudr. S.Štvrtina, MUDr. M.Palkovič, Mgr. M.Jusko, MUDr. T. Stankovičová, CSc., Mgr. E.Kráľová
Anotácia: Dlhodobé podávanie inhibítora syntázy oxidu dusnatého (NO) NG-nitro-L-arginínmetylesteru (L-NAME) vedie k vývoju hypertenzie, srdcovej a cievnej hypertrofie, zhoršeniu vazodilatácie a k rade metabolických zmien v kardiovaskulárnom systéme normotenzného potkana. Avšak účinky dlhodobého podávania nízkej dávky L-NAME sú menej známe. Cieľom predkladaného projektu je sledovať zmeny v kardiovaskulárnom systéme po dlhodobom podávaní nízkej dávky L-NAME u potkanov s hraničnou hypertenziou. Ako model hraničnej hypertenzie použijeme F1 generáciu potomkov spontánne hypertenznej samice a normotenzneho samca, ktorých krvný tlak v dospelosti je na úrovni hraničnej hypertenzie (~140 mm Hg). Zameriame sa na vplyv dlhodobého podávania nízkej dávky L-NAME na funkciu a štruktúru cievnej steny a srdca a na syntézu oxidu dusnatého a expresiu endotelovej NO syntázy v kardiovaskulárnom systéme. Keďže zmeny v syntéze NO môžu ovplyvniť aj správanie, budeme sledovať vzťah medzi biologickou dostupnosťou NO a správaním. Takto zostavený projekt umožní sledovanie možných adaptačných zmien, ktoré v konečnom dôsledku môžu pozitívne ovplyvniť kardiovaskulárny systém v hraničnej hypertenzii.
Dlhodobé podávanie nízkej dávky L-NAME:Možnosť zlepšenia funkcie cievnej steny v hraničnej hypertenzii?
Long-term low dose L-NAME treatment:Possibility to improve the vascular function in borderline hypertension?
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7064
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Jendeková Lýdia, PhD., RNDr. Kopincová Jana, RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., RNDr. Sotníková Ružena, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Babál Pavel,Stankovicova Tatiana, Kráľová Eva, Jusko Marcel, Štvrtina Svetoslav, Palkovič Michal
Anotácia: Dlhodobé podávanie inhibítora syntázy oxidu dusnatého (NO) NG-nitro-L-arginínmetylesteru (L-NAME) vedie k vývoju hypertenzie, srdcovej a cievnej hypertrofie, zhoršeniu vazodilatácie a k rade metabolických zmien v kardiovaskulárnom systéme normotenzného potkana. Avšak účinky dlhodobého podávania nízkej dávky L-NAME sú menej známe. Cieľom predkladaného projektu je sledovať zmeny v kardiovaskulárnom systéme po dlhodobom podávaní nízkej dávky L-NAME u potkanov s hraničnou hypertenziou. Ako model hraničnej hypertenzie použijeme F1 generáciu potomkov spontánne hypertenznej samice a normotenzného samca, ktorých krvný tlak v dospelosti je na úrovni hraničnej hypertenzie (~140 mm Hg). Zameriame sa na vplyv dlhodobého podávania nízkej dávky L-NAME na funkciu a štruktúru cievnej steny a srdca a na syntézu oxidu dusnatého a expresiu endotelovej NO syntázy v kardiovaskulárnom systéme. Keďže zmeny v syntéze NO môžu ovplyvniť aj správanie, budeme sledovať vzťah medzi biologickou dostupnosťou NO a správaním. Takto zostavený projekt umožní sledovanie možných adaptačných zmien, ktoré v konečnom dôsledku môžu pozitívne ovplyvniť kardiovaskulárny systém v hraničnej hypertenzii.
Epigenetické rizikové faktory cerebrálneho infarktu
Epigenetic risk factors of cereberal stroke
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: APVV-51-058606
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Jendeková Lýdia, PhD., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Farmakológia zápalových reakcií: Liečivá a látky s antifagocynárnym a protidoštičkovým účinkom
Pharmacology of inflammatory reactions: Medicaments and natural compounds with antiphagocyte and antiplatelet effects
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: VEGA 2/7019/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Drábiková Katarína, PhD., PharmDr. Jančinová Viera, PhD., RNDr. Mačičková Tatiana, CSc., RNDr. Pečivová Jana, PhD., PharmDr. Petríková Margita
Anotácia: V nadväznosti na doterajšie získané poznatky a publikované výsledky pokračovať v rozvoji základného farmakologického poznania pri výskume mechanizmov antifagocytárno-antioxidačného a protidoštičkového účinku terapeuticky používaných liečiv a prírodných látok zo skupiny stilbenoidov a fenylpropanoidov. Rozšíriť experimentálne prístupy z celulárnej oblasti na úroveň subcelulárnu a molekulárno-farmakologickú, so zameraním sa na regulačnú cestu fosfolipázy D, proteínkinázy C a NADPH-oxidázy v ľudských krvných doštičkách a polymorfonukleárnych leukocytoch.
ESPZP - Pohnime Európou
Move Europe
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Regionálne úrad
Anotácia: Analýza podpory zdravia na pracovisku zamestnávateľmi v SR
Webová stránka projektu: www.enwhp.org
Snímanie a ovplyvňovanie pohybovej aktivity ľudí vyžadujúcich asistenciu okolia (Sensaction-AAL)
SENSing and ACTION to support mobility in Ambient Assisted Living
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Jakub, RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., Ing. Hlavačka František, CSc., Ing. Mihálik Viliam
Úloha matrixových metaloproteináz v remodelácii srdca u potkanov s dieteticky navodenou inzulínorezistenciou.
The role of matrix metalloproteinases in cardiac remodelation in rats with dietary-induced insulin resistance.
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/2/7169/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivanová Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., RNDr. Bertová Anna, PhD., MUDr. Styk Ján, CSc., Ing. Šimončíková Petra, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný na získanie nových poznatkov o štrukturálnych a funkčných zmenách na úrovni srdca pri vývine inzulínorezistencie. Bude skúmaná úloha matrixových metaloproteináz (MMP) pri vývine inzulínorezistencie, počas ischémie a pri adaptácii srdca. Budú tiež sledované zmeny na úrovni vnútrobunkovej signalizácie spojené s vývinom inzulínorezistencie, ako aj ich vzťah k MMP. Sledovaná bude tiež tolerancia sŕdc voči ischemicko/reperfúznemu poškodeniu po vývine inzulínorezistencie a úloha MMP a proteínkinázových systémov (MAPK, PI3K/Akt kinázová kaskáda) v odpovediach srdca na ischémiu. Ďalším cieľom bude skúmanie prepojenia týchto procesov so štrukturálnou moduláciou srdca (zmeny v extracelulárnej matrix, miera fibrotizácie). Pri riešení problematiky projektu budú použité fyziologické, biochemické, farmakologické, histochemické a imunochemické metódy, na modeloch in vivo (model inzulínorezistencie vyvolaný vysokotukovou diétou) a in vitro (model ischémie na izolovaných srdciach), ako aj na celulárnej a subcelulárnej úrovni.
Vplyv veku na funkciu rovnováhy postoja a mechanizmy jej zlepšenia senzorickým biofeedbackom
Age related changes in human balance and mechanisms of improvent by sensory biofeedback.
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7036/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., RNDr. Čapičíková Naďa, PhD., MUDr. Dzurková Oľga, Mgr. Polónyová Alžbeta, Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je získať nové poznatky o vplyve veku na funkciu rovnováhy postoja. Zameriame sa na objasnenie mechanizmu ako vek postupne vplýva na adaptáciu posturálnych reakcii vyvolaných zmenami senzorickej informácie. Získame údaje o vplyve veku na dynamické posturálne odpovede vyvolané stimuláciou zrakového a somatosenzorického vstupu a ich kombináciou. Zistíme efekty doplnkového senzorického biofeedbacku v procese udržiavania rovnováhy postoja ako nástroja pre zlepšenie senzomotorických reakcií oslabených vplyvom veku. Stabilometrické údaje stojaceho subjektu a náklony častí tela získané 2D snímačmi zrýchlenia sa využijú pre hodnotenie posturálnych odpovedí. Objasnenie mechanizmu nárastu prejavov nestabilty postoja s pribúdajúcim vekom je perspektívne pre spresnenie hodnotenia a rehabilitácie osôb s poruchami rovnováhy postoja.
Ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu v podmienkach ďalších modelových patologických stavov a možnosti farmakologického ovplyvnenia.
-
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 12. 2009
Evidenčné číslo: 1/4296/07
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., RNDr. Matejíková Jana, PhD., Mgr. Ondrejčáková Mária, Ing. Pancza Dezider
Spoluriešitelia mimo SAV: Adameová Adriana, PhD
Pohlavné rozdiely pri adaptácii srdcovej a obličkovej Na,K-ATPázy voči hypertenzii a diabetu
Gender specific adaptation of cardiac and renal Na,K-ATPase to hypertension and diabetes
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7127/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr., Ing. Jendruchová (Javorková) Veronika, PhD., RNDr. Mézešová Lucia, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Anotácia: Hypertenzia a diabetes sú sprevádzané s poruchami sodíkovej homeostázy. Viaceré údaje poukazujú nato, že homeostáza Na+, teda transport Na+ cez bunkovú membránu a vnútrobunková koncentrácia Na+ sa líšia v závislostí od pohlavia. Predložený projekt je zameraný na získanie nových údajov týkajúcich sa pohlavných rozdielov pri adaptácii molekuly Na,K-ATPázy, ktorá je jedným z hlavných systémov pri udržiavaní vnútrobunkovej homeostázy sodíka. Použitím in vivo modelov u potkana budeme Študovať vplyv spontánnej hypertenzie a streptozotocínom vyvolaného diabetu na Na,K-ATPázu. Získané údaje prispejú k objasneniu molekulárnych princípov prenosu signálu do buniek myokardu a obličky z hľadiska možnej ochrany organizmu voči hypertenzii a diabetu.
Subcelulárna adaptácia srdca na ischemický stres. Ischemický preconditioning, postconditioning hibernujúci myokard a starnutie.
-
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 12. 2009
Evidenčné číslo: VEGA 2/7094/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Slezák Ján, D.Sc. D.h.c., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Anotácia: Adaptačné procesy myokardu, ktoré sa budú študovať (preconditioning postconditioning a hibernácia) sú prirodzené fenomény.Ich hodnota a limity sú zatiaľ neznáme. Hoci viaceré stupne v kaskáde prenosu signálu pri preconditioningu a postconditioningu sú viac alebo menej prebádané, ich mechanÍ7my zostávajú zatiaľ nejasné. Revitalizácia hibernujúceho myokardu zostáva zatiaľ značne kontroverzná. Farmakologická manipulácia by mohla indukovať ochranu myokardu bez potreby ischemického preconditioningu. Štúdium oboch fenoménov je veľmi potrebné a dá sa očakávať že prinesie nové metódy, ktoré zredukujú chorobnosť a úmrtnosť na ischemické syndrómy ktoré súvisia s poškodením myokardu a zlepšia liečbu klinických pacientov.
Určenie parametrov aktivity potenciálnych inhibítorov aldózareduktázy - príspevok ku terapii chronických komplikácií diabetu
Evaluation of activity parameters of potential inhibitors of aldose reductase – a contribution to therapy of chronic diabetic complications
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7074/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Račková Lucia, PhD., Mgr. Šnirc Vladimír, PhD. , Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Ing. Pavol Májek, PhD.
Anotácia: Inhibítory aldózareduktázy (ALR2) patria medzi liečivá schopné zabraňovať poškodeniu tkaniva pri diabetickom ochorení, hlavne pri diabetes mellitus typu II, ktoré je inzulín rezistentné a jeho šírenie nadobudlo epidemiologické rozmery. Priestorová štruktúra enzýmu ALR2 bola už experimentálne určená z rôznych biologických zdrojov a s rôznymi aduktami. V tomto projekte chceme využiť nadväznosť na už fungujúci medzinárodný a ďalšie projekty riešené na UEFa SAV zamerané na projekciu nových inhibítorov ALR2, ktorých je v klinickej praxi málo. Použijeme známe výsledky merania inhibičnej aktivity pre látky pyridoindolovej štruktúry, ktoré už boli zosyntetizované a otestované na UEFa SAV. Najprv chceme zistiť najlepší teoretický spôsob ohodnotenia experimentálne zistenej aktivity metódami výpočtovej chémie. Potom vytvoríme databázu nových potenciálnych inhibítorov pyridoindolového typu, ktoré budú spĺňať predchádzajúce teoretické kritérium, ako aj ďalšie požiadavky, kladené na farmakologicky aktívne látky. Najatraktívnejšie deriváty budú navrhnuté na syntézu pre nadväzujúce projekty.
Vplyv vybraných typov antihypertenznej terapie na funkčné vlastnosti mitochondrií a na niektoré kalciom modulované signálne dráhy v srdciach a obličkách potkanov s geneticky podmienenou hypertenziou
Effect of selected types of antihypertensive therapy on the functional properties of mitochondria and on selected calcium-modulated signalling pathways in heart and kidneys of rats with genetically determined hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7126/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Ferko Miroslav, PhD., RNDr. Mujkošová Jana, Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Anotácia: MIT zo sŕdc potkanov s hypertenziou vykazovali mierne stimulované ukazovatele produkcie ATP ako odpoveď na zvýšené energetické požiadavky. Kaptopril (KAP) odstránil tieto adaptačné zmeny u väčšiny parametrov. KAP+nifedipin (NIF) mal iba nesignifikantne výraznejší efekt ako KAP, čo platí aj pre zníženie tlaku krvi a frekvencie srdca. MIT z pečene hypertenzných zvierat vykazovali čiastočné odpojenie oxidácie od fosforylácie. Toto bolo z časti kompenzované mierne zvýšenou aktivitou MIT ATPázy (ATPáza) ako aj signifikantným zvýšením ROF a fluidity MIT membrán (MF). KAP odstránil túto kompenzáciu a prehĺbil poruchu v produkcii ATP. Naopak KAP+NIF odstránil väčšinu zmien vyvolaných hypertrofiou okrem zníženia ADP:O. MIT z obličiek hypertenzných zvierat vykazovali signifikantnú poruchu produkcie ATP doprevádzanú ďalším zvýšením MF MIT. KAP ešte viac prehĺbil hypertenziou vyvolané poruchy MIT funkcií s výnimkou mierne vylepšeného ADP:O. Aplikácia KAP+NIF najväčšou mierou prehĺbila abnormality MIT funkcií spôsobené hypertenziou.
POLOS - Molekulové mechanizmy pôsobenia nových liečiv ovplyvňujúcich oxidačný stres - významný etiopatogenetický faktor početných chorôb
Molecular mechanisms of new drugs influencing oxidative stress - important ethiopathogenetic factor of numerous diseases
Doba trvania: 1. 9. 2006 – 31. 10. 2009
Evidenčné číslo: APVV-51-017905
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Bauer Viktor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc., RNDr. Drábiková Katarína, PhD., MUDr. Dřímal Ján, DrSc., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , MVDr. Gajdošík Andrej, RNDr. Gajdošíková Alena, RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD., RNDr. Horáková Ľubica, PhD., PharmDr. Jančinová Viera, PhD., Ing. Jariabka Pavol, doc. Ing. Jurčovičová Jana, CSc., Mgr. Jusková Mária , RNDr. Knezl Vladimír, PhD., Ing. Kogan Grigorij, DrSc., Ing. Kováčik Vladimír, DrSc., Mgr. Kozmon Stanislav, PhD., RNDr. Mach Mojmír, PhD., RNDr. Májeková Magdaléna, PhD., Ing. Mihalová Danica, Ing. Navarová Jana, PhD., prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc., MUDr. Nosáľová Viera, PhD., RNDr. Ondrejičková Oľga, PhD., Ing. Pätoprstý Vladimír, PhD., Mgr. Perečko Tomáš , PhD., PharmDr. Poništ Silvester, PhD., Ing. Račková Lucia, PhD., Mgr. Scsuková Soňa, CSc., RNDr. Sotníková Ružena, CSc., Mgr. Šnirc Vladimír, PhD. , Ing. Šoltés Ladislav, DrSc., Ing. Štefek Milan, CSc., MUDr. Štolc Svorad, DrSc., Mgr. Štrosová Miriam, PhD., RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc., RNDr. Valachová Katarína , PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Liptaj Tibor, Ing., CSc.; Rapta Peter, Doc., Ing., CSc.; Hojerová Jarmila, doc., Ing, CSc; Kašparová Svatava, RNDr.
Anotácia: Projekt je zameraný na objasnenie molekulového účinku liečiv s antioxidačným a antiradikálovým pôsobením v podmienkach zápalu, ischémie/reperfúzie tkanív, traumy a chronickej hyperglykémie na predklinickej úrovni. Tieto liečiva bude možno využiť na farmakologickú inhibíciu oxidačného poškodenia tkanív pri ochoreniach akými sú náhle mozgové príhody, neurotrauma, neskoré následky diabetu, reumatoidná artritída, infarkt myokardu a i. Cielená analýza problému vyústi k objaveniu a navrhnutiu farmakologických liečebných princípov, aké sa v súčasnej klinickej praxi využívajú iba ojedinele. Nové poznatky o farmakológii liečiv zasahujúcich do oxidačného stresu prispejú k využitiu taktiky kombinovanej prevencie a liečby (multi bulleted concept) ochorení, pri ktorých sa zúčastňuje oxidačný stres. Cieľom projektu je rozšíriť paletu týchto liečiv o látky s podrobne objasneným mechanizmom účinku a poskytnúť dôkaz o racionalite farmakologických intervencií založených na obmedzení oxidačného stresu.
Ochrana srdca voči malígnym arytmiám a funkčnému zlyhaniu.
Protection of the heart against malignant arrhythmias and heart failure.
Doba trvania: 2. 5. 2006 – 30. 4. 2009
Evidenčné číslo: APVV-51-059505
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., RNDr. Dlugošová Katarína, MUDr., Ing. Jendruchová (Javorková) Veronika, PhD., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., RNDr. Mitašíková (Fialová) Marcela, D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS, RNDr. Sotníková Ružena, CSc., MUDr. Styk Ján, CSc., RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc., RNDr. Vlkovičová Jana, PhD., RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Weismann Peter, RND
Vplyv imunostimulátorov a ich kombinácie s metotrexátom na adjuvantnú artritídu u potkanov
Effect of immunostimulators and their combination with methotrexate on adjuvant arthrithis in rats
Doba trvania: 1. 5. 2006 – 30. 4. 2009
Evidenčné číslo: APVV-21-055205
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Anotácia: Vo farmakoterapii reumatoidnej artritídy (RA) sa v súčasnosti uprednostňuje kombinovaná liečba s viacerými imunosupresívnymi liekmi a biologická terapia. Dlhodobá imunosupresívna liečba však môže vyvolať porušenie imunologickej homeostázy, vývoj rezistencie a sekundárnych infekcií. Hľadajú sa preto alternatívne imunomodulačné postupy, ktoré by minimalizovali vedľajšie účinky imunosupresívnej liečby na bunkovú a humorálnu imunitu. Jednou z možností je kombinácia imunosupresívnych a imunostimulačných látok. Cieľom projektu je: otestovať rôzne imunostimulačné látky na modeli adjuvantnej artritídy u potkanov a optimálnu dávku týchto imunostimulátorov použiť na kombinovanú imunomodulačnú terapiu metotrexátom. Sledovať sa budú zápalové, artritické ukazovatele, parametre oxidatívneho stresu, hladiny cytokínov a hormónov. Výsledky môžu prispieť k výberu vhodnej kombinovanej imunomodulačnej terapie, ktorá umožní znížiť dávku a nežiadúce účinky imunosupresívnej liečby pri RA.
Molekulové mechanizmy pôsobenia liečiv ovplyvňujúcich oxidačný stres – významný etiopatogenetický faktor početných chorôb.
Molecular mechanisms of action of new drugs interfering with oxidative stress – the important factor in etiopathogenesis of numerous diseases.
Doba trvania: 1. 3. 2006 – 1. 2. 2009
Evidenčné číslo: APVV-51-017905
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. MUDr. Bauer Viktor, DrSc.
Modelová a klinicko-fyziologická analýza repolarizácie srdca a jej zmien v priebehu sympatergných reakcí
Model and clinico-physiological analysis of cardiac repolarization at rest and during sympathergic reactions
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6187/28
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szathmáry Vavrinec, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. PaedDr. RNDr. Katina Stanislav, PhD., MUDr. Kellerová Eva, DrSc., RNDr. Regecová Valéria
Spoluriešitelia mimo SAV: Filipová Slavomíra, Doc., MUDr., CSc. - odborný konzultant
Anotácia: Projekt je zameraný na získanie výsledkov, ktoré rozšíria poznatky o genéze elektrokardiografickej T vlny a o elektrokardiologickom obraze repolarizácie srdcových komôr u ľudí počas sympatergných reakcií, čím umožnia jej presnejšiu diagnostickú interpretáciu.
Morfometrické a molekulárne zmeny tkanív ako následok bunkového poškodenia pri dekompresnej chorobe
Morphological and molecular changes of tissues as result of cellular damage in decompression sickness
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 1/4279/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: P. Babál, P. Celec, Ľ. Danihel, P. Janega, S. Líšková, F. Novomeský, M.Uličná,
Ochrana srdca voči malígnym arytmiám a funkčnému zlyhaniu
Protection of the heart against malignant arhythmis and heart failure
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: APVV 51-059505
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Knezl Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc.
Ochrana srdca voči malígnym arytmiám a funkčnému zlyhaniu
Procection of the heart against malignant arrhythmias and heart failure
Doba trvania: 1. 2. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: APVV-51-509505
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Štúdium biologickej aktivity sekrétov slinných žliaz a čreva saprofágnych dvojkrídlovcov a ich využitie pri liečbe dlhodobo sa nehojacich rán
The study of the biological activity of salivary gland and intestine extracts from saprophagous flies and
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6053/26
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pečivová Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Mechanizmy účinku indapamidu v prevencii a liečbe experimentálnej hypertenzie a orgánového poškodenia
Mechanism of indapamide effect on the prevention and treatment of experimental hypertension and organ damage
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 1. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6148/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., RNDr. Jendeková Lýdia, PhD., doc. MUDr. Török Jozef, CSc., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Anotácia: Esenciálna hypertenzia predstavuje ochorenie s heterogénnou etiológiou a komplexným klinickým obrazom. Posledné dlhodobé klinické štúdie poukázali na významný účinok indapamidu nielen na redukciu tlaku krvi, ale aj na regresiu hmotnosti ľavej komory srdca (LIVE study). Je pravdepodobné, že za tento účinok indapamidu sú zodpovedné aj iné mechanizmy, než mierny diuretický účinok a proklamovaný vazodilatačný účinok. Pri sledovaní mechanizmov pôsobenia indapamidu sa zdá byť dôležitá jeho interakcia s renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom, sympatickým nervovým systémom, metabolickou dráhou L-arginín/oxid dusnatý a s oxidačným stresom. Ovplyvnenie týchto systémov môže mať za následok redukciu hypertrofie a fibrózy srdca, hrubnutia ciev ako i poškodenia obličiek. Pre komplexné vyšetrenie mechanizmov účinku idapamidu je preto dôležité doplniť rozsiahle klinické štúdie experimentálnou analýzou, ktorá navyše dovolí špecifikovať podiel indapamidu v prevencii orgánového poškodenia pri kombinovanej liečbe. Takáto komplexná štúdia môže priniesť nové výsledky s významným klinickým dopadom.
Modifikácia hypertrofie a zlyhania srdca pri NO (nitric oxide)-deficitnej hypertenzii pomocou melatonínu
Melatonine-induced modification of hypertrophy and heart failure in NO deficient hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 1. 12. 2008
Evidenčné číslo: 1/3429/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Jendeková Lýdia, PhD., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Nexusove spojenia v srdci a ich terapeutický potenciál
Cardiac gap junctions a potential therapeutic target
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 1. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Dlugošová Katarína, RNDr. Mitašíková (Fialová) Marcela, RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., MUDr. Styk Ján, CSc.
Sledovanie preventívneho účinku vazoaktívnych látok na rozvoj štruktúry a funkcie kardiovaskulárneho systému u SHR ako experimentálneho modelu ľudskej esenciálnej hypertenzie
Investigation of preventive effect of vasoactive substances on development of structure and function of cardiovascular system in SHR as an experimental model of humen essential hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 1. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6139
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kristek František, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Cebová Martina, PhD., RNDr. Čačányiová Soňa, PhD., doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD., RNDr. Koprdová Ria, PhD., doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Anotácia: Cieľom uvedeného projektu je sledovať príčiny a dôsledky vysokého krvného tlaku na štruktúru a funkciu kardiovaskulárneho systému u zvieracieho modelu ľudskej esenciálnej hypertenzie. Zameriame sa na sledovanie zmien vo veľkých prívodných artériách u spontánne hypertenzných potkanov (SHR) od prehypertenzného obdobia (4 týždne) do neskorého dospelého veku (1 rok). Budeme sledovať možnosť prevencie ako funkčných tak štruktrálnych zmien dlhodobým podávaním vazoaktívnych látok od prehypertenznej periódy (4 týždne) do plnej dospelosti (9 týždňov) u SHR. Získané výsledky z morfologických a funkčných štúdií použitých v týchto experimentálnych modeloch by mali prispieť k liečbe a prevencii vzniku chorôb kardiovaskulárneho systému, ktoré patria v našej spoločnosti medzi najčastejšie príčiny úmrtí.
Štúdium poškodenia bioenergetických a antioxidačných systémov organizmu u vybraných ochorení: farmakologické a nefarmakologické prístupy k terapii
The study of damaged bioenergetic and antioxidant systems in different diseases: pharmacologic and non-pharmacologic approaches in the therapy
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 1. 12. 2008
Evidenčné číslo: 1/3442/26
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kristek František, DrSc.
Úloha bunkovej signalizácie sprostredkovanej proteínkinázovými kaskádami a NO v ovplyvňovaní funkcie mitochondrií v myokarde za patologických podmienok a v procesoch adaptácie
The role of cell signaling medatend by protein kinase cascades and modulation of cardiac mitochondrial function during myocardial injury and adaptation
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 1. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bertová Anna, PhD., RNDr. Bertová Anna, PhD., RNDr. Boháčová Viera, CSc., prof. Ing. Breier Albert, DrSc., Ing. Drobná Zuzana, CSc., MUDr. Styk Ján, CSc., Ing. Šimončíková Petra, PhD.
Vývojové aspekty hypertenzie. Farmakologické ovplyvnenie hypertenzie vo včasnej fáze jej vývoja
Pharmacological treatment of hypertension in early stage of its development
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 1. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., RNDr. Koprdová Ria, PhD., MUDr. Smieško Vladimír, CSc., RNDr. Vranková Stanislava, PhD., Mgr. Zemančíková Anna, PhD.
Úloha bioflavonoidov v prevencii hypertenzie indukovanej sociálnym stresom
Role of bioflavonoids in prevention of social stress-induced hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: APVT-51-018004
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Barančík Miroslav, CSc., doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., Ing. Ivanová Monika, PhD., RNDr. Jendeková Lýdia, PhD., RNDr. Kopincová Jana, RNDr. Matejíková Jana, PhD., RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, RNDr. Sotníková Ružena, CSc., doc. MUDr. Török Jozef, CSc., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Csizmadiová Z., Babál P., Janega P.,
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je sledovať mechanizmy vzniku hypertenzie indukovanej sociálnym stresom. Ako model sociálneho stresu použijeme model vysokej hustoty populácie, ktorý vhodne simuluje sociálne napätie a stres v podmienkach veľkých mestských aglomerácií. Zameriame sa na vplyv sociálneho stresu na hladinu oxidu dusnatého v kardiovaskulárnom systéme: vyšetríme zmeny vo vazoaktivite vybraných artérii, odolnosť myokardu voči ischemickému poškodeniu a mechanizmy bunkovej signalizácie, ktoré modulujú zmeny ischemickej tolerancie. Budeme sledovať štruktúrne zmeny srdca a ciev, vrátane apoptózy. V ďalšej fáze budeme v uvedenom modeli sledovať možnosti prevencie hypertenzie indukovanej sociálnym stresom pomocou zmesi bioflavonoidov izolovaných z červeného vína. Takto zostavený projekt umožní sledovanie interakcií enviromentálnych a genetických faktorov v etiológii a prevencii hypertenzie indukovanej chronickým sociálnym stresom.
Hyaluronan - relevantná sonda pre testovanie antioxidačných vlastností protizápalových a antireumatických liečiv ako aj prírodných a syntetických antioxidantov
Hyaluronan-a relevant probe in testing the anti-oxidative properties of antiinflammatory and antirheumaticc drugs as well as of natural and synthetic antioxidants
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltés Ladislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kogan Grigorij, DrSc.
Interakcia vnútrobunkových signalizačných mechanizmov v procesoch poškodenia myokardu ischémiou a endogénnej kardioprotekcie
Interactions of cell signaling mechanisms in the processes of myocardial ischemic injury and endogenous cardioprotection
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., Ing. Ferko Miroslav, PhD., RNDr. Matejíková Jana, PhD., Mgr. Ondrejčáková Mária, Ing. Pancza Dezider, MUDr. Styk Ján, CSc., Ing. Šimončíková Petra, PhD., MUDr. Uhrík Branislav, CSc., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Intergrita endotelu v poškodenom myokarde
Endothelial integrity in the injured myocardium
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007
Evidenčné číslo: 2/5021/25
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Dlugošová Katarína, RNDr. Mitašíková (Fialová) Marcela, Ing. Pancza Dezider, RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Anotácia: V náväznosti na predchádzajúci projekt pokračovať v základnom výskume analýzy integrity endotelu mikrociev v myokarde, poškodenie ktorej iniciuje a predchádza vývoj poškodenia kardiomyocytov počas rôznych patofyziologických situácií. Nové poznatky sú žiadúce z hľadiska objasnenia funkčných komplikácií myokardu najmä v dôsledku ischemicko-reperfúznehopoškodenia.
Ischemicko reprefúzne poškodenie v experimentálnom diabete typu 2 a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia
Ischaemia and reperfusion in experimental diabetes type 2 and possibilities of pharmacological management
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sotníková Ružena, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., MVDr. Bezek Štefan, DrSc., Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD., Ing. Navarová Jana, PhD., MUDr. Nosáľová Viera, PhD., MUDr. Szöcs Katalin, PhD.
Karboxymetylované pyridoindoly ako inhibítory aldózareduktzy s antioxidačnou aktivitou: predklinické štúdium možnosti farmakologickej prevencie diabetických komplikácií
Carboxymethylated pyridoindoles as inhibitors of aldose reductase with antioxidant activity: preclinical implicators for pharmacological prevention of diabetic complications
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Brnoliaková Zuzana, PhD., MVDr. Gajdošík Andrej, RNDr. Gajdošíková Alena, Ing. Jusková Mária, RNDr. Májeková Magdaléna, PhD., Ing. Račková Lucia, PhD., Mgr. Šnirc Vladimír, PhD.
Oxidačné poškodenie Ca 2+-ATPázy zo sarkoplazmatického retikula svalu králika (SERCA) v podmienkach in vitro, v bunkových kultúrach a in vivo. Ochranné účinky pyridoindolových a polyfenolových antioxidantov
Oxidative injury of skeletal muscle sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) in vitro in cell cultures and in vivo. Preventive effects of pyridoindole and polyphenolic antioxidants
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Horáková Ľubica, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Štrosová Miriam, PhD.
Príspevok k prevencii a liečbe porúch správania vyvolaných hypoxicko-ischemickým poškodením mozgu v perinatálnom období: experimentálny model asfyxie a použitie látok s protiradikálovým a antioxidačným pôsobení
Contribution to prevention and treatment of behavioural disorders evoked by hypotic-ischaemic damage of the brain in perinatal period: experimental model of asphyxia and administration of substances with antiradical and antioxidative effects
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bezek Štefan, DrSc., RNDr. Dubovický Michal, CSc. , MVDr. Gajdošík Andrej, RNDr. Gajdošíková Alena, RNDr. Juránek Ivo, PhD., DrSc., MUDr. Kosoň Peter, PhD., RNDr. Mach Mojmír, PhD., Ing. Navarová Jana, PhD.
Špecifické antagonisty znižujúce produkciu proinflamatórnych cytokín (MVP),proliferáciu a patologickú remodeláciu po infarkte myokardu (IM) a pri chronickom zlyhaní srdca(CHZ)
Specific antagonists myocardial production and secretion of p roinflammatory cytokines(IC), expression of mitogenic vasopressor peptides (MP), polyferation and pathological remodelation after myocardial infarction (MI) and in chroni heart failure (CHF)
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Dřímal Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc., RNDr. Knezl Vladimír, PhD., Ing. Kováčik Vladimír, DrSc., Ing. Pätoprstý Vladimír, PhD., Ing. Račková Lucia, PhD.
Štúdium neuroprotektívnych účinkov nových pyridoindolových antioxidantov
Study of neuroprotective action of new pyridoindole antioxidants
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Štolc Svorad, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Gajdošíková Alena, RNDr. Gáspárová Zdenka, PhD., RNDr. Ondrejičková Oľga, PhD., Mgr. Šnirc Vladimír, PhD.
Účinky antioxidantov a látok ovplyvňujúcich imunitný systém študované in vivo na modeli adjuvantnej artritídy
Effects of antioxidants and substances afecting the imunita systém studied in vivo using a model of adjuvant arthritis
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. Dřímal Ján, DrSc., MVDr. Gajdošík Andrej, doc. Ing. Jurčovičová Jana, CSc., Ing. Kogan Grigorij, DrSc., Ing. Mihalová Danica, MUDr. Nosáľová Viera, PhD., RNDr. Ondrejičková Oľga, PhD., PharmDr. Poništ Silvester, PhD., MUDr. Štolc Svorad, DrSc., Doc. RNDr. Ujházy Eduard, CSc.
Interakcia stresu a genetických faktorov v etiologii vysokého krvného tlaku a porúch správania: úloha oxidu dusnatého
The interaction of stress and genetic factors in the etiology of high blood pressure and behavioral failure: the role of nitric oxide
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo: 2/4156
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Dubovický Michal, CSc. , RNDr. Jendeková Lýdia, PhD., RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., RNDr. Sotníková Ružena, CSc., doc. MUDr. Török Jozef, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Babál P., Janega P., Štvrtina S., Stankovičová T., Jusko M., Zenebe W., Csizmadiová Z.,
Anotácia: Stresor, definovaný ako každý fyzikálny alebo emocionálný faktor, ktorý spôsobí telesné alebo mentálne napätie vedie ku kaskáde metabolických, endokrinných, kardiovaskulárnych, imunitných a behaviorál-nych zmien spoločne označovaných ako stres. Cieľom predkladaného projektu je sledovať mechanizmy vzniku sociálnym stresom-indukovanej hypertenzie u potkanov bez histórie hypertenzie (Wistar), u spontánne hypertenzných potkanov ako aj u potkanov dedične zaťažených hypertenziou (s jedným hypertenzným rodičom). Ako model sociálneho stresu použijeme model vysokej hustoty populácie tzv. crowding stress, ktorý vhodne simuluje sociálne napätie a stres v podmienkach veľkých mestských aglomerácií. Zameriame sa najmä na vplyv sociálneho stresu na hladinu oxidu dusnatého (NO) v kardiovaskulárnom systéme a jeho úlohu vo vývoji hypertenzie. Keďže zmeny v syntéze NO môžu modulovať syntézu glukokortikoidov a tým aj celú stresovú odpoveď, budeme sledovať vzťah medzi biologickou dostupnosťou NO a správaním u jedincov s rôznou genetickou predispozíciou k vzniku hypertenzie. Takto zostavený projekt umožní sledovanie interakcií enviromentálnych a genetických faktorov v modulácii NO-závislých procesov, ako aj úlohu NO v etiológii stresom-indukovanej hypertenzie a porúch správania.
Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly
Neurocognitive mechanisms of semantic representation and contro
Doba trvania: 0. 0. 0000 – 0. 0. 0000
Evidenčné číslo: 2/0052/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marko Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, RNDr. Cimrová Barbora, PhD., Mgr. Michalko Drahomír, PhD., MUDr. Riečanský Igor, PhD., Mgr. Rovný Rastislav
Anotácia: Sémantická kognícia zabezpečuje spracovanie, organizáciu a fluidné vybavovanie poznatkov (faktov, pojmov a ich súvislostí) uložených v pamäti. Reguluje mentálne procesy a správanie, pričom narušenie tohto systému je súčasťou mnohých psychiatrických a neurologických ochorení a porúch. Zámerom projektu je identifikovať kognitívne a neurobiologické mechanizmy, ktoré podmieňujú schopnosť vyhľadať a sprístupniť konceptuálne reprezentácie. Za týmto účelom zrealizujeme sériu originálnych experimentov, ktoré kombinujú systematickú manipuláciu kognitívnej interferencie, meranie kognitívnej záťaže/úsilia pomocou pupilometrie a neinvazívnu (transkraniálnu) stimuláciu mozgovej kôry elektrickým prúdom. Prostredníctvom tohto interdisciplinárneho prístupu charakterizujeme kľúčové neurokognitívne determinanty automatických a exekutívnych funkcií sémantického systému. Výsledky projektu môžu viesť nielen k lepšiemu pochopeniu sémantického systému, ale aj k odhaleniu účinných intervencií pre zlepšenie jeho funkcie.
HYDMIM - Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabettes mellitus
Effects of mesenchymal stem cells and HMGB1 inhibitor on cardiovascular system after experimentally induced myocardial infarction in hypertension and diabetes mellitus
Doba trvania: 0. 0. 0000 – 0. 0. 0000
Evidenčné číslo: APVV-22-0271
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cebová Martina, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., Bujnova Katarina, Bc. Hikl Jakub, RNDr. Klimentová Jana, PhD., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.