Medzinárodné projekty

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

METAHEART - Európska sieť na riešenie metabolických zmien pri zlyhaní srdca
EUropean network to tackle METAbolic alterations in HEART failure
Doba trvania: 18. 10. 2023 – 17. 10. 2027
Evidenčné číslo: CA 22169
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Anotácia: Akcia COST EU-METAHEART spojí popredných výskumníkov z Európy, aby prispeli širokým spektrom vedeckých znalostí, špičkových technológií, vedeckej výmeny a vzdelávania na podporu prelomovej vedy, ktorá sa posúva vpred smerom k zlepšeniu liečby pacientov so srdcovým zlyhaním. Zdieľaním rôznych odborných znalostí, ktoré pokrývajú nielen konvenčné analýzy metabolizmu a mitochondriálnej funkcie, ale aj tzv. „omické“ prístupy ku genetike, epigenetike a metabolizmu a najmä integrované hodnotenie excitačnej kontrakčnej väzby s mitochondriálnou redoxnou kontrolou a energetikou, ako aj pokročilé in vivo zobrazovacích technológií, novinkou tejto akcie COST je, že umožní vyvinúť komplexný a špičkový prístup k hlbšiemu pochopeniu metabolickej dysfunkcie pri SZ. Identifikovali sa štyri kľúčové oblasti, v ktorých sú metabolické a mitochondriálne dysfunkcie kľúčové, a ktorými sa budú zaoberať štyri pracovné skupiny (WG):1) Vplyv metabolických porúch na substrátový a intermediárny metabolizmus v srdcových myocytoch2) Metabolické aspekty vaskulárnej dysfunkcie3) Imunometabolizmus: ako metabolické zmeny kontrolujú zápal a naopak4) Mechano-energetické odpojenie a mitochondriálne redoxné zmenyTieto výskumné oblasti sú úzko prepojené a preto EU-METAHEART využije integračný prístup, aby všetky tieto výskumné oblasti zastrešil. Pracovné skupiny sa zamerajú na svoje štyri témy, ale využijú odborné znalosti v ostatných pracovných skupinách, aby prekonali vedecké a metodologické hranice a rýchlo posunuli oblasť vpred smerom k vývoju liekov.
Partnerské krajiny: Belgicko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA22169/
IMPROVE - 3Rs koncepty pre zlepšenie kvality biomedicínskych vied (IMPROVE)
3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)
Doba trvania: 21. 10. 2022 – 20. 10. 2026
Evidenčné číslo: CA21139
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Pôbiš Peter
Anotácia: Povedomie o existencii krízy reprodukovateľnosti a predvídateľnosti v biomedicínskej vede sa v posledných rokoch zvýšilo. Kríza reprodukovateľnosti sa týka problému, s ktorým sa výskumníci snažia replikovať alebo reprodukovať vedecké štúdie. Mnoho publikácií skúmalo, prečo je predklinický výskum nereprodukovateľný a nepredvídateľný, čo poukazuje na nedostatky vo vykazovaní a štatistických postupoch. Naďalej sa identifikujú mätúce faktory, ktoré sú súčasťou laboratórneho prostredia a budú ovplyvňovať závislé aj nezávislé premenné, čo naznačuje, že naše poznatky o ich existencii nie sú ani zďaleka úplné. Lepšia štatistická metodológia bude zohrávať ústrednú úlohu pri zlepšovaní reprodukovateľnosti vedy, aby sa vytvoril rozsiahly a reprodukovateľný výskum. Ďalšou oblasťou zlepšenia je vývoj nových metód na lepšie definovanie a hodnotenie úspechu replikácie a zlepšenie predvídateľnosti. V tomto svetle je vývoj a zavádzanie nových, výkonných konceptov pre biomedicínsky výskum nevyhnutný na zníženie produkcie nereprodukovateľných a nepredvídateľných údajov. Má to nesmierny vedecký, ekonomický a spoločenský význam. V tejto súvislosti navrhujeme, aby zistenia a koncepty z oblasti 3R výrazne pomohli zlepšiť biomedicínsky výskum na niekoľkých úrovniach.Preto je hlavným cieľom COST Action IMPROVE:Vytvoriť sieť, ktorá bude pracovať na zdokonaľovaní, harmonizácii a podpore konceptov, údajov a dokumentov 3R s cieľom zlepšiť kvalitu biomedicínskej vedy.
Partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21139/
EURESTOP - Európska sieť na diagnózu a liečbu bakteriálnych ochorení rezistentných voči antibiotikám
European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections
Doba trvania: 6. 10. 2022 – 5. 10. 2026
Evidenčné číslo: CA21145
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Farkaš Pavol, PhD.
Anotácia: Šírenie bakteriálnych nákaz rezistentných na antibiotiká vytvorilo hrozbu pre svetové zdravotníctvo a ekonomiku. Nedostatok účinných liečiv a rýchlych diagnostických metód ohrozuje kriticky chorých pacientov. Výskum v tejto oblasti bol doteraz zväčša monodisciplinárny. Projekt EURESTOP spája výskumníkov z priemyslu i akademických kruhov s cieľom kombinovať rôzne vedecké disciplíny na porozumenie genetických a molekulárnych základov bakteriálnej rezistencie, vývoj inovatívnych diagnostických prostriedkov, identifikovanie vhodných “lead-drugs” ako preklinických kandidátov, rozvinúť protilátkovú terapiu, ako aj “repurposing” už používaných liečiv v klinickej praxi. Projekt má tiež prispieť k zvýšeniu spolupráce medzi európskymi vedcami, iniciovať tvorbu malých a stredných spoločností a prispieť k výchove mladých vedcov v oblasti výskumu bakteriálnej rezistencie.
Partnerské krajiny: Česko, Dánsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Maďarsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Taliansko
Webová stránka projektu: https://eurestop.eu/
NETSKINMODELS - European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS)
Engineering novel 3D organotypic skin models
Doba trvania: 15. 9. 2022 – 14. 9. 2026
Evidenčné číslo: CA21108
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Pôbiš Peter
Anotácia: V priebehu posledných rokov investigatívna a experimentálna dermatológia vyvinula rôzne prístupy, od využitia ex-vivo kožných tkanív až po vytvorenie rekonštruovaných in-vitro a in-silico modelov kože ako nástrojov základného aj translačného výskumu kože. Tieto modely majú silný potenciál zvýšiť význam vedeckých a klinických výsledkov a obmedziť pokusy na zvieratách. Súčasným modelom pleti však chýba sofistikovanosť a štandardizácia, čo bráni ich širšiemu prijatiu vedeckou komunitou a regulačnými orgánmi. Čiastočne je to spôsobené nedostatkom vzájomnej diskusie medzi príslušnými zainteresovanými stranami – regulačnými orgánmi, základnými vedcami, klinickými lekármi a priemyslom – pričom pokrok v nových technológiách nevyužil svoj plný potenciál v tejto oblasti.V navrhovanej akcii bude interdisciplinárny a medzisektorový výskum a koordinované iniciatívy stimulovať vývoj a overovanie výnimočných sofistikovaných bunkových a výpočtových modelov kože vrátane vývoja modelov umelej inteligencie pre dermatologický výskum. Okrem toho má akcia ambíciu vyvinúť etické a udržateľné činidlá potrebné na vypracovanie organotypických modelov kože na základe silného partnerstva medzi sieťovou akademickou obcou a priemyselnými odvetviami. Harmonizácia vedeckých a technologických poznatkov a trvalá dynamika zdola nahor v tejto oblasti sa zabezpečí šírením špičkového know-how medzi európskymi územiami s intenzívnym výskumom a výskumom s mierou. Okrem toho budú vedci novej generácie vyškolení na dlhodobé šírenie a pokračujúci vývoj modelov kože. Akčné výsledky rozbehnú oblasť kožných modelov, aby splnili rastúce vedecké, klinické, ekonomické, environmentálne a regulačné očakávania, vďaka čomu sa Európa stane epicentrom výskumu v tejto oblasti.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21108/
ONTOX - Testovanie opakovanej toxicity chemických látok na základe ontológie a umelej inteligencie za účelom hodnotenia rizík metódami NGRA
Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment
Doba trvania: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2026
Evidenčné číslo: H2020
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Milec Lucia, Ing. Pôbiš Peter, Mgr. Pružinská Katarína
Anotácia: Víziou projektu ONTOX je poskytnúť funkčné riešenia a udržateľný vedecký pokrok v oblasti hodnotenia rizík chemických látok bez použitia laboratórnych zvierat v súlade so zásadami testovania toxicity 21. storočia a tzv. NGRA princípom. Konzorcium ONTOX poskytne všeobecnú stratégiu na vytvorenie nových metodík tzv. NAMs (z angl. New Approach Methodologies) s cieľom predpovedať účinky systémovej toxicity po opakovanej dávke, ktoré v kombinácii s prispôsobeným hodnotením expozície umožnia posúdenie rizika relevantné pre ľudí.Táto stratégia hodnotenia bude aplikovateľná pre skúmanie akéhokoľvek typu chemického a systémovo-toxického účinku po opakovanej dávke látky. Pre preukázanie vhodnosti koncepcie sa pozornosť projektu zameria na šesť oblastí, ktoré riešia ochorenia pečene (steatóza a cholestáza), obličiek (tubulárna nekróza a kryštalopatia) a účinky na vyvíjajúci sa mozog (uzavretie nervovej trubice a kognitívne funkcie) vyvolané rôznymi chemikáliami z farmaceutického, kozmetického, potravinárskeho a biocídneho sektora.Každá zo stratégií pre vybrané oblasti bude pozostávať z výpočtového systému založeného na využití umelej inteligencie a vstupmi budú dostupné biologické/mechanistické, toxikologické, epidemiologické, fyzikálno-chemické a kinetické údaje. Tieto údaje sa budú postupne integrovať do fyziologických máp, kvantitatívnych sietí nepriaznivých účinkov a ontologických rámcov. Nedostatky v údajoch identifikované umelou inteligenciou budú doplnené cieleným testovaním in vitro a in silico modelovaním.Týchto šesť oblastí bude skúmaných a hodnotených v spolupráci so zainteresovaným priemyslom a regulačnými orgánmi s cieľom maximalizovať akceptáciu výsledkov u koncových užívateľov a vzbudiť dôveru u regulátorov. Očakáva sa, že sa tým urýchli implementácia výsledkov do praxe v hodnotení rizík látok, a zároveň sa tak uľahčí aj ich komercializácia. Projekt ONTOX bude mať hlboký a dlhodobý vplyv na mnohých úrovniach, najmä pre konsolidáciou vedúcej pozície Európy v oblasti vývoja, využívania, regulácie a uplatňovania alternatívnych metód pre hodnotenie rizika v oblasti chemických látok.
Webová stránka projektu: www.ontox-project.eu
Exploration of toxicology properties of drug candidates with antimicrobial and antiviral properties.
Exploration of toxicology properties of drug candidates with antimicrobial and antiviral properties.
Doba trvania: 1. 9. 2024 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: PSCI Grant - 01 2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Pôbiš Peter
Spoluriešitelia mimo SAV: Dr. Samuel Constant
Partnerské krajiny: Švajčiarsko
MECACCM2 - Predklinická štúdia zameraná na mechanosenzitívne Ca2+ kanály so zámerom terapie cerebrálnych kavernóznych malformácií a ich včasnej diagnostiky.
Preclinical study targeting mechanosensitive Ca2+channels for Cerebral Cavernous Malformations therapy and early diagnosis.
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: NEURON_CV-060, NEURON grant number 964215
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof., PharmDr. Duriš Adameová Adriana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: prof., PharmDr. Duriš Adameová Adriana, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: KU Leuven, Department of Mechanical Engi
Anotácia: Cerebrálne kavernózne malformácie (CCM), cerebrovaskulárne ochorenie postihujúce malé cievy u 1 z 200 jedincov, predstavujú zástupy rozšírených a hemoragických venóznych kapilár tvorených vrstvou chybne spojených endotelových buniek. Nedostatočná hematoencefalická bariéra (BBB) je hlavným prejavom CCM, ktorý vedie k bolestiam hlavy, záchvatom, paralýze, zmyslovým alebo kognitívnym deficitom. V súčasnosti chirurgická resekcia nie je vždy možná a neexistuje žiadna terapeutická alternatíva. Tento projekt bude skúmať molekulárne zmeny na začiatku CCM a inovatívne terapeutické stratégie. Pozoruhodné je, že lézie CCM sa tvoria iba v žilových kapilárach s nízkym prietokom, ale nie v cievach s vysokým prietokom. Predbežné výsledky nášho konzorcia obhajujú kauzálnu úlohu mechanosenzitívnych vápnikových kanálov rodín Piezo a TRPV. Ich príspevok k nástupu CCM však nebol nikdy preskúmaný. Tento projekt spája uznávaných odborníkov na endoteliálnu mechanotransdukciu, bunkovú a matricovú mechaniku a miRNA signalizáciu, aby preskúmali súhru medzi silami generovanými bunkami, vnútornými molekulárnymi dráhami a vonkajšími mechanickými podnetmi. Cieľom tohto projektu je kombináciou údajov z in vitro štúdií a analýzy vzoriek CCM pacientov, zozbieraných v najväčšej nemeckej biobanke, identifikovať skoré biomarkery iniciácie CCM a vykonať predklinické testovanie nanočastíc s liekmi zameranými na mechanosenzitívne vápnikové kanály. V tomto projekte budeme zodpovední za niekoľko experimentov hodnotiacich bunkový osud – intracelulárnu signalizáciu bunkovej smrti, prežívanie a oxidačný stres spojený s reguláciou Ca2+ cez mechanosenzitívne Ca2+ kanály.
Partnerské krajiny: Belgicko, Nemecko, Slovensko, Taliansko
BenBedPhar - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases
Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases
Doba trvania: 19. 10. 2021 – 18. 10. 2025
Evidenčné číslo: CA 20121
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Anotácia: Neprenosné choroby (NCD), ako je rakovina, cukrovka, kardiovaskulárne, neurodegeneratívne, respiračné alebo imunitné choroby, predstavujú 77 % všetkých úmrtí v Európe, zostávajú najrozšírenejšie a bez účinnej liečby. Najvhodnejším prístupom na prekonanie tohto problému je vytváranie sietí medzi multidisciplinárnymi tímami, ktoré skúmajú ochorenie skôr z hľadiska príčinných patomechanizmov než klinických symptómov. Takéto patomechanizmy znamenajú stratu homeostatických funkcií, čo vedie k patologickej tvorbe reaktívnych foriem kyslíka, chronickému zápalu, metabolickej nerovnováhe a proteinopatii. Transkripčný faktor NRF2 je hlavným regulátorom viacerých cytoprotektívnych reakcií a kľúčovým molekulárnym spojením medzi mnohými NCD. Poskytuje jedinečnú stratégiu pre vývoj a zmenu účelu liekov, ktorá sa teraz začína prenášať do farmakologickej a klinickej arény. Touto akciou sa buduje sieť excelentnosti na integráciu a šírenie existujúcich znalostí a poskytovanie inovatívnych služieb, liekov a nástrojov súvisiacich s farmakológiou NRF2 s konečným cieľom podporiť preklad do európskeho priemyselného sektora. Aby sa to dosiahlo, akcia už zhromaždila široký súbor odborníkov z rôznych odborov (lekárska chémia, farmakológia, klinický výskum, molekulárna biológia, bioinformatika atď.) a sektorov (univerzity, výskumné centrá, nemocnice, biobanky, biotechnologické a farmaceutické spoločnosti, atď.). Vďaka nástrojom COST akcia podporuje kariéru mladých výskumníkov, rozsiahlu účasť výskumníkov z rôznych krajín a rozšíri excelentnosť.
Partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia
Webová stránka projektu: Universidad Autónoma de Madrid
EU-NETVAL Medzinárodná validačná štúdia tyroidnej disrupcie
EU-NETVAL International Thyroid Validation Study
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Anotácia: Characterising, validating and standardising new non-animal methods and approaches are important steps towards their regulatory use and international adoption. Various thyroid methods, targeting different modes of action of thyroid disruption, are currently under validation by EURL ECVAM and its network of validation laboratories EU-NETVAL. Chemicals that disrupt thyroid homeostasis have the potential to be endocrine disruptors and thus associated with several adverse health effects.About EU-NETVAL:EU-NETVAL is a large network of 39 highly qualified test facilities across Europe, coordinated by the JRC to support the in vitro method validation process. It represents a wide range of expertise and competences and includes laboratories experienced in advanced in vitro procedures, biological test systems and measurement techniques.
Webová stránka projektu: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/alternative-methods-toxicity-testing/eu-netval