Medzinárodné projekty

Aktuálne

IMPROVE - 3Rs koncepty pre zlepšenie kvality biomedicínskych vied (IMPROVE)
3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)
Doba trvania: 21. 10. 2022 – 20. 10. 2026
Evidenčné číslo: CA21139
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Pôbiš Peter
Anotácia: Povedomie o existencii krízy reprodukovateľnosti a predvídateľnosti v biomedicínskej vede sa v posledných rokoch zvýšilo. Kríza reprodukovateľnosti sa týka problému, s ktorým sa výskumníci snažia replikovať alebo reprodukovať vedecké štúdie. Mnoho publikácií skúmalo, prečo je predklinický výskum nereprodukovateľný a nepredvídateľný, čo poukazuje na nedostatky vo vykazovaní a štatistických postupoch. Naďalej sa identifikujú mätúce faktory, ktoré sú súčasťou laboratórneho prostredia a budú ovplyvňovať závislé aj nezávislé premenné, čo naznačuje, že naše poznatky o ich existencii nie sú ani zďaleka úplné. Lepšia štatistická metodológia bude zohrávať ústrednú úlohu pri zlepšovaní reprodukovateľnosti vedy, aby sa vytvoril rozsiahly a reprodukovateľný výskum. Ďalšou oblasťou zlepšenia je vývoj nových metód na lepšie definovanie a hodnotenie úspechu replikácie a zlepšenie predvídateľnosti. V tomto svetle je vývoj a zavádzanie nových, výkonných konceptov pre biomedicínsky výskum nevyhnutný na zníženie produkcie nereprodukovateľných a nepredvídateľných údajov. Má to nesmierny vedecký, ekonomický a spoločenský význam. V tejto súvislosti navrhujeme, aby zistenia a koncepty z oblasti 3R výrazne pomohli zlepšiť biomedicínsky výskum na niekoľkých úrovniach.Preto je hlavným cieľom COST Action IMPROVE:Vytvoriť sieť, ktorá bude pracovať na zdokonaľovaní, harmonizácii a podpore konceptov, údajov a dokumentov 3R s cieľom zlepšiť kvalitu biomedicínskej vedy.
Partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21139/
EURESTOP - Európska sieť na diagnózu a liečbu bakteriálnych ochorení rezistentných voči antibiotikám
European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections
Doba trvania: 0. 0. 0000 – 5. 10. 2026
Evidenčné číslo: CA21145
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Farkaš Pavol, PhD.
Anotácia: Šírenie bakteriálnych nákaz rezistentných na antibiotiká vytvorilo hrozbu pre svetové zdravotníctvo a ekonomiku. Nedostatok účinných liečiv a rýchlych diagnostických metód ohrozuje kriticky chorých pacientov. Výskum v tejto oblasti bol doteraz zväčša monodisciplinárny. Projekt EURESTOP spája výskumníkov z priemyslu i akademických kruhov s cieľom kombinovať rôzne vedecké disciplíny na porozumenie genetických a molekulárnych základov bakteriálnej rezistencie, vývoj inovatívnych diagnostických prostriedkov, identifikovanie vhodných “lead-drugs” ako preklinických kandidátov, rozvinúť protilátkovú terapiu, ako aj “repurposing” už používaných liečiv v klinickej praxi. Projekt má tiež prispieť k zvýšeniu spolupráce medzi európskymi vedcami, iniciovať tvorbu malých a stredných spoločností a prispieť k výchove mladých vedcov v oblasti výskumu bakteriálnej rezistencie.
Partnerské krajiny: Česko, Dánsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Maďarsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Taliansko
Webová stránka projektu: https://eurestop.eu/
NETSKINMODELS - European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS)
Engineering novel 3D organotypic skin models
Doba trvania: 15. 9. 2022 – 14. 9. 2026
Evidenčné číslo: CA21108
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Pôbiš Peter
Anotácia: V priebehu posledných rokov investigatívna a experimentálna dermatológia vyvinula rôzne prístupy, od využitia ex-vivo kožných tkanív až po vytvorenie rekonštruovaných in-vitro a in-silico modelov kože ako nástrojov základného aj translačného výskumu kože. Tieto modely majú silný potenciál zvýšiť význam vedeckých a klinických výsledkov a obmedziť pokusy na zvieratách. Súčasným modelom pleti však chýba sofistikovanosť a štandardizácia, čo bráni ich širšiemu prijatiu vedeckou komunitou a regulačnými orgánmi. Čiastočne je to spôsobené nedostatkom vzájomnej diskusie medzi príslušnými zainteresovanými stranami – regulačnými orgánmi, základnými vedcami, klinickými lekármi a priemyslom – pričom pokrok v nových technológiách nevyužil svoj plný potenciál v tejto oblasti.V navrhovanej akcii bude interdisciplinárny a medzisektorový výskum a koordinované iniciatívy stimulovať vývoj a overovanie výnimočných sofistikovaných bunkových a výpočtových modelov kože vrátane vývoja modelov umelej inteligencie pre dermatologický výskum. Okrem toho má akcia ambíciu vyvinúť etické a udržateľné činidlá potrebné na vypracovanie organotypických modelov kože na základe silného partnerstva medzi sieťovou akademickou obcou a priemyselnými odvetviami. Harmonizácia vedeckých a technologických poznatkov a trvalá dynamika zdola nahor v tejto oblasti sa zabezpečí šírením špičkového know-how medzi európskymi územiami s intenzívnym výskumom a výskumom s mierou. Okrem toho budú vedci novej generácie vyškolení na dlhodobé šírenie a pokračujúci vývoj modelov kože. Akčné výsledky rozbehnú oblasť kožných modelov, aby splnili rastúce vedecké, klinické, ekonomické, environmentálne a regulačné očakávania, vďaka čomu sa Európa stane epicentrom výskumu v tejto oblasti.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21108/
ONTOX - Testovanie opakovanej toxicity chemických látok na základe ontológie a umelej inteligencie za účelom hodnotenia rizík metódami NGRA
Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment
Doba trvania: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2026
Evidenčné číslo: H2020
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Mach Mojmír, PhD., Ing. Milec Lucia, Ing. Pôbiš Peter
Anotácia: Víziou projektu ONTOX je poskytnúť funkčné riešenia a udržateľný vedecký pokrok v oblasti hodnotenia rizík chemických látok bez použitia laboratórnych zvierat v súlade so zásadami testovania toxicity 21. storočia a tzv. NGRA princípom. Konzorcium ONTOX poskytne všeobecnú stratégiu na vytvorenie nových metodík tzv. NAMs (z angl. New Approach Methodologies) s cieľom predpovedať účinky systémovej toxicity po opakovanej dávke, ktoré v kombinácii s prispôsobeným hodnotením expozície umožnia posúdenie rizika relevantné pre ľudí.Táto stratégia hodnotenia bude aplikovateľná pre skúmanie akéhokoľvek typu chemického a systémovo-toxického účinku po opakovanej dávke látky. Pre preukázanie vhodnosti koncepcie sa pozornosť projektu zameria na šesť oblastí, ktoré riešia ochorenia pečene (steatóza a cholestáza), obličiek (tubulárna nekróza a kryštalopatia) a účinky na vyvíjajúci sa mozog (uzavretie nervovej trubice a kognitívne funkcie) vyvolané rôznymi chemikáliami z farmaceutického, kozmetického, potravinárskeho a biocídneho sektora.Každá zo stratégií pre vybrané oblasti bude pozostávať z výpočtového systému založeného na využití umelej inteligencie a vstupmi budú dostupné biologické/mechanistické, toxikologické, epidemiologické, fyzikálno-chemické a kinetické údaje. Tieto údaje sa budú postupne integrovať do fyziologických máp, kvantitatívnych sietí nepriaznivých účinkov a ontologických rámcov. Nedostatky v údajoch identifikované umelou inteligenciou budú doplnené cieleným testovaním in vitro a in silico modelovaním.Týchto šesť oblastí bude skúmaných a hodnotených v spolupráci so zainteresovaným priemyslom a regulačnými orgánmi s cieľom maximalizovať akceptáciu výsledkov u koncových užívateľov a vzbudiť dôveru u regulátorov. Očakáva sa, že sa tým urýchli implementácia výsledkov do praxe v hodnotení rizík látok, a zároveň sa tak uľahčí aj ich komercializácia. Projekt ONTOX bude mať hlboký a dlhodobý vplyv na mnohých úrovniach, najmä pre konsolidáciou vedúcej pozície Európy v oblasti vývoja, využívania, regulácie a uplatňovania alternatívnych metód pre hodnotenie rizika v oblasti chemických látok.
Webová stránka projektu: www.ontox-project.eu
MECACCM2 - Predklinická štúdia zameraná na mechanosenzitívne Ca2+ kanály so zámerom terapie cerebrálnych kavernóznych malformácií a ich včasnej diagnostiky.
Preclinical study targeting mechanosensitive Ca2+channels for Cerebral Cavernous Malformations therapy and early diagnosis.
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: NEURON_CV-060
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof., PharmDr. Duriš Adameová Adriana, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: KU Leuven, Department of Mechanical Engi
Anotácia: Cerebrálne kavernózne malformácie (CCM), cerebrovaskulárne ochorenie postihujúce malé cievy u 1 z 200 jedincov, predstavujú zástupy rozšírených a hemoragických venóznych kapilár tvorených vrstvou chybne spojených endotelových buniek. Nedostatočná hematoencefalická bariéra (BBB) je hlavným prejavom CCM, ktorý vedie k bolestiam hlavy, záchvatom, paralýze, zmyslovým alebo kognitívnym deficitom. V súčasnosti chirurgická resekcia nie je vždy možná a neexistuje žiadna terapeutická alternatíva. Tento projekt bude skúmať molekulárne zmeny na začiatku CCM a inovatívne terapeutické stratégie. Pozoruhodné je, že lézie CCM sa tvoria iba v žilových kapilárach s nízkym prietokom, ale nie v cievach s vysokým prietokom. Predbežné výsledky nášho konzorcia obhajujú kauzálnu úlohu mechanosenzitívnych vápnikových kanálov rodín Piezo a TRPV. Ich príspevok k nástupu CCM však nebol nikdy preskúmaný. Tento projekt spája uznávaných odborníkov na endoteliálnu mechanotransdukciu, bunkovú a matricovú mechaniku a miRNA signalizáciu, aby preskúmali súhru medzi silami generovanými bunkami, vnútornými molekulárnymi dráhami a vonkajšími mechanickými podnetmi. Cieľom tohto projektu je kombináciou údajov z in vitro štúdií a analýzy vzoriek CCM pacientov, zozbieraných v najväčšej nemeckej biobanke, identifikovať skoré biomarkery iniciácie CCM a vykonať predklinické testovanie nanočastíc s liekmi zameranými na mechanosenzitívne vápnikové kanály. V tomto projekte budeme zodpovední za niekoľko experimentov hodnotiacich bunkový osud – intracelulárnu signalizáciu bunkovej smrti, prežívanie a oxidačný stres spojený s reguláciou Ca2+ cez mechanosenzitívne Ca2+ kanály.
Partnerské krajiny: Belgicko, Nemecko, Taliansko
BenBedPhar - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases
Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases
Doba trvania: 19. 10. 2021 – 18. 10. 2025
Evidenčné číslo: CA 20121
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Anotácia: Neprenosné choroby (NCD), ako je rakovina, cukrovka, kardiovaskulárne, neurodegeneratívne, respiračné alebo imunitné choroby, predstavujú 77 % všetkých úmrtí v Európe, zostávajú najrozšírenejšie a bez účinnej liečby. Najvhodnejším prístupom na prekonanie tohto problému je vytváranie sietí medzi multidisciplinárnymi tímami, ktoré skúmajú ochorenie skôr z hľadiska príčinných patomechanizmov než klinických symptómov. Takéto patomechanizmy znamenajú stratu homeostatických funkcií, čo vedie k patologickej tvorbe reaktívnych foriem kyslíka, chronickému zápalu, metabolickej nerovnováhe a proteinopatii. Transkripčný faktor NRF2 je hlavným regulátorom viacerých cytoprotektívnych reakcií a kľúčovým molekulárnym spojením medzi mnohými NCD. Poskytuje jedinečnú stratégiu pre vývoj a zmenu účelu liekov, ktorá sa teraz začína prenášať do farmakologickej a klinickej arény. Touto akciou sa buduje sieť excelentnosti na integráciu a šírenie existujúcich znalostí a poskytovanie inovatívnych služieb, liekov a nástrojov súvisiacich s farmakológiou NRF2 s konečným cieľom podporiť preklad do európskeho priemyselného sektora. Aby sa to dosiahlo, akcia už zhromaždila široký súbor odborníkov z rôznych odborov (lekárska chémia, farmakológia, klinický výskum, molekulárna biológia, bioinformatika atď.) a sektorov (univerzity, výskumné centrá, nemocnice, biobanky, biotechnologické a farmaceutické spoločnosti, atď.). Vďaka nástrojom COST akcia podporuje kariéru mladých výskumníkov, rozsiahlu účasť výskumníkov z rôznych krajín a rozšíri excelentnosť.
Partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia
Webová stránka projektu: Universidad Autónoma de Madrid
Arthrohydrogel - Aplikácia bionického hydrogélu obohateného o vybrané prírodné látky na regeneráciu poškodenej kĺbovej chrupavky.
Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion.
Doba trvania: 1. 2. 2022 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: APVV SK-CN-21-0039
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Dráfi František, PhD., MPH, Mgr. Chrastina Martin, PharmDr. Poništ Silvester, PhD., Mgr. Pružinská Katarína
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Wei Zhang; Prof. Chengwei WU; Ms Heng Li
Anotácia: Lézia kĺbovej chrupavky je bežné poranenie kolena, ktoré je často výsledkom degenerácie počas starnutia, opakovaného opotrebovania kĺbov alebo úrazu. Jednou zo sľubných možností regenerácie je nahradenie lézie biokompatibilnými materiálmi. Ako vhodné materiály sa na tento účel použijú hydrogély. Kľúčovým problémom v tejto technológii je spôsob fixácie implantovaného hydrogélu s okolitým tkanivom. Obohatenie tohto hydrogélu vybranými prírodnými látkami, ktoré majú protizápalové a antioxidačné vlastnosti, by mohlo tiež prispieť k zvýšeniu účinnosti liečby osteoartritídy (OA) a reumatoidnej artritídy (RA). Vyvinieme bionický päťvrstvový integrovaný hydrogél s vhodnou mechanickou pevnosťou a pórovitou štruktúrou na zvýšenie bunkovej proliferácie a bunkových interakcií s okolitým tkanivom. Výsledkom je, že implantovaný hydrogél môže vytvárať biologickú fixáciu a byť dobre integrovaný s okolitým tkanivom, čo poskytuje robustnú a bezpečnú fixáciu hydrogélu. Budeme tiež študovať účinok prírodných zlúčenín, ako je D-limonén, astaxantín a krocín pri liečbe experimentálnej artritídy, aby sme určili ich protizápalový a antioxidačný potenciál liečby deštrukcie chrupavky. Po vykonaní predbežných experimentov na modeli adjuvantnej artritídy, budú vybrané najúčinnejšie zlúčeniny na obohatenie hydrogélu. Nakoniec bude pre klinické skúšanie odporúčaný najefektívnejší obohatený hydrogél s najvyšou biokompatibilitou.
Partnerské krajiny: Čína
LOGIC LAB - Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics
Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics
Doba trvania: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2023
Evidenčné číslo: ITN No. 813920
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Račková Lucia, PhD.
Anotácia: A dysfunction of cells lining the inner walls of blood vessels, i.e. the endothelium, is the primary cause of many lifestyle related diseases. According to the WHO, those diseases accounted for 60% of all deaths worldwide in 2005. Tailor-made diagnostic tools for early and reliable identification of endothelial dysfunction are urgently needed both in fundamental research and clinical routine, respectively.The Marie Skłodowska-Curie action LOGIC LAB objects to develop and characterize innovative molecular logic gates that can be applied as advanced diagnostic tools for parallel analyte sensing in live mammalian cells. Thereby, providing a unique method to discover endothelial dysfunction and the onset of diseases much easier and earlier than so far.LOGIC LAB creates a multi-faceted and multi-sectoral research environment for the next generation of scientists in order to establish a novel type of molecular logic sensors that reliably operate in biological media – a crucial requirement for their application i.e. as rapid and easy-to-handle tools for intracellular diagnostics.With excellent cross-disciplinary scientific and complementary training provided in the network, we aim to educate highly-skilled young scientists in the fields of chemistry, physics and biology, who will significantly strengthen the international research community in the domain of molecular logic sensing. Thus, in the long term, LOGIC LAB aims to finally bridge the gap between lab bench and biological or medical practice. It is this gap, that so far prevents a wide-ranging use of existing molecular logic gates e.g. for the diagnosis of lifestyle-associated diseases.
Partnerské krajiny: Holandsko, Írsko, Nemecko, Poľsko

Ukončené

Protizápalový účinok prírodných látok izolovaných z vietnamských liečivých rastlín
Anti-inflammatory effects of natural compounds isolated from Vietnam medicinal plants
Doba trvania: 1. 4. 2020 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: QTSK01.03/20-21
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Dráfi František, PhD., MPH, Mgr. Chrastina Martin, PharmDr. Poništ Silvester, PhD., PharmDr. Taghdisiesfejír Mohsen
Spoluriešitelia mimo SAV: Pham Ngoc Khanh, Pharm
Partnerské krajiny: Vietnam
EU-NETVAL Medzinárodná validačná štúdia tyroidnej disrupcie
EU-NETVAL International Thyroid Validation Study
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 1. 1. 2023
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Anotácia: Characterising, validating and standardising new non-animal methods and approaches are important steps towards their regulatory use and international adoption. Various thyroid methods, targeting different modes of action of thyroid disruption, are currently under validation by EURL ECVAM and its network of validation laboratories EU-NETVAL. Chemicals that disrupt thyroid homeostasis have the potential to be endocrine disruptors and thus associated with several adverse health effects.About EU-NETVAL:EU-NETVAL is a large network of 39 highly qualified test facilities across Europe, coordinated by the JRC to support the in vitro method validation process. It represents a wide range of expertise and competences and includes laboratories experienced in advanced in vitro procedures, biological test systems and measurement techniques.
Webová stránka projektu: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/alternative-methods-toxicity-testing/eu-netval
SKPTPHARMACOL - Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch
Collaboration on a complex pharmacological assessment of inflammatory diseases of the musculo-skeletal system and gastrointestinal tract on experimental animal models
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: APVV SK-PT-18-0022
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Dráfi František, PhD., MPH, Mgr. Chrastina Martin, PharmDr. Poništ Silvester, PhD., Ing. Švík Karol, CSc., PharmDr. Taghdisiesfejír Mohsen
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Bruno Miguel Nogueira Sepodes, PhD; Associate prof. João Pedro Fid
Anotácia: Zvieracie modely sa používajú na štúdium zápalových ochorení už takmer storočie. Náš inovatívny prístup v oblasti výskumu zápalu a autoimunitných ochorení pohybového a gastrointestinálneho traktu, je zameraný na použitie súčasne niekoľkých experimentálnych modelov s dobre známou patofyziológiou (t.j. kolagénom typu II indukovaná artritída, adjuvantná artritída, karagénanom vyvolaný edém a kolitída vyvolaná trinitrobenzénsulfónovou kyselinou). To nám umožní lepšie pochopiť a opísať farmakodynamický účinok a pôsobenie experimentálnych liečebných postupov aproximovaný na ľudské ochorenia. Vybrané účinné látky študované na viacerých modeloch uvedených vyššie môžu priniesť hlbšie objasnenie a pochopenie mechanizmu ich účinku. Okrem toho, kombinácia látok, aplikovaná spolu s vhodným chorobu-modifikujúcim antireumatikým liečivom môže tiež zlepšiť štandardnú liečbu zápalových ochorení, ako je reumatoidná artritída a zápalové ochorenie čriev. Hlavnými výstupmi tohto projektu budú stretnutia oboch tímov na našich pracoviskách, vymieňať si a deliť sa o metodiky a postupy analýzy výsledkov s cieľom vytvoriť návrh budúcej spolupráce medzi Slovenskom a Portugalskom. Súčasne plánujeme pripraviť dve konferencie s účasťou oboch tímov a zapojiť našich doktorandov a post-doktorandov do tohto a budúceho projektu. Počas trvania predkladaného projektu budeme intenzívne hľadať možnosti, ako sa zapojiť a byť súčasťou multilaterálnych a európskych projektov.
Partnerské krajiny: Portugalsko
Train -SafeMDs - Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu
Training Network for improving of safety of medical devices - focus on oral cavity
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: DS-FR-19-0048
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena, ERT
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Pôbiš Peter
Anotácia: The TraiN-SafeMDs (i.e. Training Network for improving knowledge on the safety of medical devices) project brings together the unique expertise of the Czech National Institute of Public Health located in Prague (NIPH), the expertise of the Centre of Experimental Medicine in Bratislava (CEM) and the Austrian Institute of Technology in Vienna (AIT). The research team of the project has extensive expertise in tissue engineering of models of oral epithelium and/or in safety testing of different MD materials. The project also aims into the training of PhD students and early career scientist in the use of in vitro methods for the safety assessment of MDs.
Partnerské krajiny: Česko, Rakúsko
Webová stránka projektu: https://www.medicaldevicessafety.com/
CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení
Catalysing transcriptomic research in cardiovascular disease
Doba trvania: 3. 10. 2018 – 2. 10. 2022
Evidenčné číslo: CA17129
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2022
New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2022
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022
Evidenčné číslo: 22030337
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD.
Partnerské krajiny: Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko
Webová stránka projektu: https://newfrontiers2022.sav.sk/
EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií
Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Doba trvania: 19. 10. 2017 – 18. 4. 2022
Evidenčné číslo: COST action ID CA16225
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., Mgr. Farkašová Veronika, PhD
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Adriana Adameová, PhD, FaF UK
Anotácia: COST action OC-2016-2-21616, ID CA16225 - Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina, Česko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
-
Anti-inflammatory effect of astaxanthin, sulforaphane and Crocus sativus extract evaluated in two rodent models of age related diseases.
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc., PharmDr. Dráfi František, PhD., MPH, Mgr. Chrastina Martin, PharmDr. Poništ Silvester, PhD., Ing. Švík Karol, CSc.
Partnerské krajiny: Bulharsko
Skúmanie mechanizmov antiarytmických účinkov melatonínu.
Investigation of the mechanims involved in antiarrhythmic effects of melatonin
Doba trvania: 1. 5. 2014 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Partnerské krajiny: Argentína
Śtúdium mechanizmov spúšťania a prenosu kardioprotektívných signálov indukovaných neinvazívnymi adaptačnými stimulmi
Study of the triggering mechanisms and transmission of cardioprotective signals induced by noninvasive adaptive stimuli
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: MAD SAV-AVCR-18-27
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z hlavných príčin úmrtnosti v modernej spoločnosti. Očakáva sa ich nárast v priebehu ďalších desaťročí, kvôli starnutiu obyvateľstva, dlhšiemu prežívaniu po infarkte myokardu a výskytu civilizačných chorôb. Viaceré štúdie poukázali na ochranný účinok adaptačného fenoménu ischemického preconditioningu (IPC) a jeho novších klinicky použiteľných a bezpečnejších foriem. V súčasnosti ešte nie sú celkom známe bunkové mechanizmy aktivované stimulmi ako pohybová aktivita, akútna hypoxia a PC vzdialeného orgánu, v porovnaní s klasickým IPC. Za týmto účelom bude použitých viacero patologických modelov in vivo a ex vivo (ischémia myokardu, hypertenzia, diabetes mellitus, dyslipidémia, starnutie) na ktorých budú testované akútne horeuvedené stimuly podobné PC a dlhšie trvajúce adaptačné zásahy s využitím relevantnej metodológie (kombinácie fyziologických, farmakologických a biochemických metód). Výsledky získané pri riešení tohto projektu môžu vyústiť do vývoja nových alebo modifikovaných terapeutických stratégií manažmentu ischémie myokardu.
Partnerské krajiny: Česko
Study the role of iron oxide nanoparticles in a model of hypertension and comorbid Alzheimer\'s disease
Study the role of iron oxide nanoparticles in a model of hypertension and comorbid Alzheimer\'s disease
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: SAV-BAV-18-11
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., Mgr. Svoreň Pavol
Partnerské krajiny: Bulharsko
MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv
Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process
Doba trvania: 4. 12. 2015 – 29. 10. 2020
Evidenčné číslo: COST CA15135
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Balleková Jana, Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je prepojiť kvalifikované výskumné tímy z oblastí blízkych medicínskej chémie do novej siete venovanej viac-cieľovej problematike v hľadaní nových liečiv. Predpokladá sa, že multidisciplinárny charakter témy podnieti spoluprácu medzi riešiteľmi. V súčasnosti podporovaný trend navrhovať alebo identifikovať nové látky, ktoré by boli schopné interagovať s dvomi alebo viacerými makromolekulovými cieľmi, má za cieľ vyšší terapeutický účinok prostredníctvom synergického pôsobenia. Projekt má podporiť spoluprácu v tejto oblasti medzi výskumnými tímami v akademickej i priemyselnej sfére. Výskumné kompetencie siete budú pokrývať oblasti súvisiace s medicínskou chémiou: organická syntéza, prírodné produkty, biofyzika, teoretická chémia, molekulové modelovanie a biologický skríning.
Webová stránka projektu: http://www.mutalig.eu/
GLUCOLIPOTOX - Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegeneráci
Targeting Molecular Pathways of Glucolipotoxicity by a Novel Carboxymethylated Mercaptotriazinoindole Inhibitor of Aldo-Keto Reductase AKR1B1 In Diabetes, Inflammation and Age-related Neurodegeneration
Doba trvania: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2019
Evidenčné číslo: SAS-TUBITAK JRP 2015/7-Turecko
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Balleková Jana, MVDr. Bezek Štefan, DrSc., RNDr. Fabianová Kamila, PhD., RNDr. Gálik Ján, CSc., RNDr. Kováčiková Lucia, PhD., RNDr. Májeková Magdaléna, PhD., RNDr. Martončíková Marcela, PhD., RNDr. Račeková Enikö, CSc., Ing. Račková Lucia, PhD., Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Ing. Švík Karol, CSc.
Partnerské krajiny: Turecko
Dohoda o spolupráci medzi ÚNPF SAV a Ústavom základného psychologického výskumu a výskumných metód Fakulty psychológie Univerzity Viedeň
-
Doba trvania: 1. 4. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Anotácia: Dohoda o spolupráci vychádza z dlhodobého výskumného zamerania oboch organizácií s podobným tematickým zameraním a metodickým prístupom. Dohoda zahŕňa vzájomné študíjne návštevy, zdieľanie metodík a dát, prípravu spoločných projektov, experimentov, publikácií a organizovanie vedeckých podujatí.
Evaluation of Quercetin and Green Tea in combination with Methotrexate for arthritis therapy (Acronym: PhytoArt 2.0)
Evaluation of Quercetin and Green Tea in combination with Methotrexate for arthritis therapy (Acronym: PhytoArt 2.0)
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: CNR-SAV 2016
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Partnerské krajiny: Taliansko
Mechanizmy poškodenia srdca radiáciou a možnosti medikamentóznej prevencie.
Mechanisms of radiation injury to the heart. Preventive drug treatment.
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Partnerské krajiny: Čína, Grécko, Kanada, USA
Multidisciplinárna analýza kombinovaného vplyvu tyreoidnych hormonov a n-3 polynenasytených mastných kyselin u potkanov
Multidisciplinary analysis of the combined effects of thyroid hormones and n-3 polyunsaturated fatty acids in rats
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Mgr. Viczenczová Csilla, PhD.
Anotácia: Tyreoidní hormony (TH) majú v organizme nezastupiteľnú regulačnú úlohu a výrazné zmeny ich hladín môžu ovplivnit mnohé metabolické a signálne procesy v srdci. Využijeme hyper- a hypotyreoidní potkany ako „model poškodeného organismu“ a budeme analyzovať akým zpôsobom, dlhodobá aplikácia n-3 PUFA môže kompenzovať TH-indukované patologické zmeny. Budeme studovat morfologickou i funkčnú remodelaciu kostrového a srdcového svalovu, zmeny sérových a tkanivových lipidov, aktivitu klúčových enzymov metabolizmu TH, oxidativní stres v bunkách a celom organizme. Zameriame se na sledovanie izoforiem ťažkých řeťazcov myozinu, distribúciu a fosforylaciu konnexinu-43, prenos vápenatých iónov, anizotropiu bunkových membrán, na vybrané mitochondriální funkce i na súvisiace signálne dráhy a na rozvoj bunkovej antioxidačnej ochrany. Vzhľadom na to, že n-3 PUFA majú mnoho potenciálnych cieľov svojho pôsobenia, veríme, že náš komplexný výskum prispeje k lepšiemu poznaniu molekulárnych mechanizmov ich účinku a k účinnejšej aplikacii týchto látok v prevencii patologických symptomov v humánnej medicíne.
Odpovede krvného tlaku indukované stresom: endotelové faktory vs. centrálna regulácia sympatikového tonusu
Stress-induced pressor responses: endothelial factors vs. central regulation of sympathetic tone
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: SAV-AV ČR 16-18
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., Mgr. Kluknavský Michal, PhD., MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., Mgr. Svoreň Pavol
Anotácia: Akútny stres je považovaný za faktor, ktorý môže participovať na infarkte myokardu a mozgovej príhode. Mechanizmy vedúce k týmto zdravotným problémom môžu súvisieť s neadekvátnym akútnym zvýšením krvného tlaku (KT). Na základe výsledkov nášho predchádzajúceho spoločného výskumu cieľom tohto projektu je odhaliť rozdiely v mechanizmoch podieľajúcich sa na odpovediach KT indukovaných akútnym stresom u dospelých normotenzných a spontánne hypertenzných (SHR) potkanov. Sledovať budeme úlohu oxidu dusnatého (NO) v centrálnej regulácii sympatikového tonusu a tiež úlohu endotelových faktorov (EDFs) ako sú NO, superoxid a sírovodík v modulácii odpovedí KT na stres. Akútny stres bude indukovaný prúdom vzduchu do tváre potkana. Vplyv jednotlivých tlakových regulačných systémov bude vyšetrovaný použitím inhibítorov špecifických pre daný systém – pentolínium (SNS), tempol (SOD mimetikum), selektívne inhibítory nNOS, iNOS a eNOS, a ďalšie látky na inhibíciu vybraných EDFs. Odhalenie rozdielov v odpovediach KT na akútny stres môže viesť k zisteniu mechanizmu, ktorý by mohol byť využitý na selektívnu inhibíciu nebezpečného zvýšenia KT u hypertenzných jedincov a tak prispieť k prevencii infarktu myokardu a mozgovej príhody v dôsledku akútneho stresu.
Partnerské krajiny: Česko
Sensorimotor - Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračným funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc
Postural and core stability in association with respiratory functions in healthy and lung transplant individuals
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: SK-AT-2015-0031
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Šuttová Kristína, PhD.
Anotácia: Transplantácia pľúc je považovaná za účinnú v liečbe smrteľných a závažnýchkardiorespiračných ochorení. Okrem prežitia, cieľom uskutočnenia transplantácie pľúc jezlepšenie funkčnosti a zdravia. Viaceré faktory prispievajú k maximálnej pracovnej kapacite,ktorú možno dosiahnuť po transplantácii. Pred operáciou sú pacienti zvyčajne oslabení zprvotného ochorenia a dlhotrvajúcej nečinnosti. K zníženej funkčnej kapacite prispievajú ajkomplikácie spojené s tranplantáciou aloimplantátu, najmä resekcia a toxický vplyvimunosupresívnej liečby. Zatiaľ čo mnohí výskumní pracovníci popísali vlastnosti respiračnýchfunkcií a kostrového svalstva pred a po operácii, v súčasnosti je k dispozícii málo informáciítýkajúcich sa funkčnej výkonnosti, ako je sila a výkon, rýchlosť výkroku, stabilita postoja a trupu,a podobne. Je to najmä v dôsledku nedostatku štandardného systému posudzovania týchtoschopností. Nedávno sme vyvinuli novú metódu posudzovania posturálnych oscilácií a pohybovv oblasti hrudníka pri dýchaní pomocou bezdrôtových akcelerometrov. Doposiaľ však tátometóda nebola testovaná u pacientov po transplantácii pľúc a neboli uskutočnené výskumnéštúdie týkajúce sa zistenia vzťahu parametrov nervovosvalových a kardiorespiračných funkcií.Preto sme sa v rámci projektu zamerali na posúdenie stability postoja a trupu, svalovej sily akardiorespiračných funkcií s použitím posturografie, povrchovej EMG, akcelerometrie aklinických testov u zdravých mladých a starších jedincov a pacientov po transplantácii pľúc.Zistenia budú slúžiť ako základ pre lepšie porozumenie súvislostí medzi sledovanýmipremennými u týchto jedincov. Výsledkom projektu bude vypracovaná metodika na testovanienervovosvalových a kardiorespiračných funkcií s použitím nových techník špecificky navrhnutýchpre cieľovú populáciu. Takéto objektívne a časovo menej náročné posudzovanie bude možnévyužiť v oddeleniach pre ambulantných pacientov a doplniť tak existujúce diagnostické metódy.
Partnerské krajiny: Rakúsko
Vplyv patologických stavov na odolnosť srdca voči ischémii myokardu: štúdium molekulárnych mechanizmov a nových možností kardioprotekcie
Effect of pathological states on cardiac resistance against myocardial ischemia: study of molecular mechanisms and novel approaches to cardioprotection
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., Ing. Gablovský Ivan, Mgr. Jašová Magdaléna, PhD., Mgr. Kancírová Ivana, PhD., Mgr. Kindernay Lucia, PhD., Mgr. Muráriková Martina, PhD., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Anotácia: V predchádzajúcich štúdiách sme poukázali na negatívny vplyv civilizačných ochorení (hypertenzia, poruchy metabolizmu) na adaptačné mechanizmy v srdci a jeho prežitie v podmienkach akútnej ischémie/reperfúzie (I/R). Komorbidity ako aj vekovo a pohlavne závisle zmeny potláčajú protektívnu bunkovú signalizáciu ischemického preconditioningu (PC), čo zosilňuje nekrotické a apoptotické procesy, zhoršuje funkciu mitochondrií a tvorbu energie. Projekt je zameraný na štúdium molekulárnych mechanizmov ktoré rušia prirodzenú kardioprotekciu v chorom myokarde a na možnosti reaktivácie adaptačného potenciálu. Budeme skúmať vplyv nových foriem PC, tzv. „remote“ PC (indukovaného ischémiou končatín), čo je technicky menej náročne a môže sa uplatniť v klinickej praxi, o.i., u starších pacientov s akútnym infarktom myokardu. Štúdium mechanizmov „remote“ PC umožní jeho farmakologickú simuláciu, napr. pri využití pleiotrópnych (iných ako primárne) účinkov agonistov PPAR alebo ich kombináciou s PC čo môže podporiť stimulačný efekt na zvýšenie odolnosti srdca voči I/R.
Partnerské krajiny: Česko
BIOMAMI - Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty
Magnesium Nanocomposites for Biodegradable Medical Implants
Doba trvania: 1. 11. 2014 – 31. 10. 2017
Evidenčné číslo: JRP 2014/5
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Scientific and Technological Research Council of Turkey, Turecko
Partnerské krajiny: Turecko
An integrated European platform for pancreas cancer research: from basic science to clinical and public interventions for a rare disease
An integrated European platform for pancreas cancer research: from basic science to clinical and public interventions for a rare disease
Doba trvania: 14. 12. 2012 – 13. 12. 2016
Evidenčné číslo: ESSEM COST Action BM1204
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
COST BM1204 - COST BM1204 : Integrovaná európska platforma pre výskum rakoviny pankreasu: od základného výskumu ku opatreniam v klinickej medicíne a verejnom zdravotníctve v oblasti zriedkavých chorôb
COST BM1204 : An integrated European platform for pancreas cancer research: from basic science to clinical and public health interventions for a rare disease
Doba trvania: 16. 7. 2012 – 13. 12. 2016
Evidenčné číslo:
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Balleková Jana, Mgr. Miláčková Ivana, Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Pavol Májek (Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU)
Anotácia: Naším cieľom je prispieť k problematike metódou založenou na molekulovom modelovaní, ktorá je spojená s možným molekulovým cieľom pre detekciu, liečenie a prevenciu rakoviny pankreasu. Aldoketoreduktázy sú enzýmy s potrebnými fyziologickými funkciami, môžu mať ale aj negatívnu úlohu v rôznych patologických procesoch. Našim cieľom je vypracovať modely AKR subtypov pre rakoviny pankreasu, navrhnúť AKR inhibítory indolového typu s možným terapeutickým efektom a vyhodnotiť ich použitie pomocou biochemických experimentov.
Partnerské krajiny: Belgicko, Grécko, Holandsko, Írsko, Izrael, Litva, Maďarsko, Nemecko, Taliansko
Webová stránka projektu: http://eupancreas.com
EU-ROS - EU-ROS: Európska sieť pre výskum oxidačného stresu a redox biológiu
EU-ROS: The European Network on Oxidative Stress and Redox Biology Research
Doba trvania: 1. 6. 2013 – 31. 5. 2016
Evidenčné číslo:
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Phytochemicals in ameliorating rheumatoid arthritis therapy: from preclinical studies to clinical applications
-
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: CNR-SAV 2013
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Partnerské krajiny: Slovensko, Taliansko
Role of the systemic inflammatory processes in the development of oxidative stress in the brain of arthritic subjects. Evaluation of experimental therapy based on new carnosine preparations
Role of the systemic inflammatory processes in the development of oxidative stress in the brain of arthritic subjects. Evaluation of experimental therapy based on new carnosine preparations
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: RAMS-SAV 2013
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Senzorická súhra pri postoji a chôdzi zdravých ľudí a neurologických pacientov.
Sensory Integration for stance and gait in healthy people and neurological patients.
Doba trvania: 1. 2. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Šuttová Kristína, PhD.
Partnerské krajiny: Slovensko, USA
Štúdium bunkových a molekulárnych mechanizmov zapojených do kardioprotektívnych účinkov červeného palmového oleja.
Study of cellular and molecular mechamisms involved in cardioprotective effects of red palm oil.
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Mitašíková (Fialová) Marcela, doc. MUDr. Radošinská Jana, PhD., MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Partnerské krajiny: JAR
KLINIPREC - Štúdium klinicky využiteľných nových foriem preconditioningu ako alternatívnej formy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami
Study of clinically applicable novel forms of preconditioning as an alternative method of cardiac protection against acute ischemia in the organism challenged with civilization diseases
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-SK-CZ-2013-075
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., Mgr. Muráriková Martina, PhD., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Anotácia: V predchádzajúcich štúdiách sme zistili, že tzv. civilizačné ochorenia (hypertenzia, metabolické poruchy) negatívne ovplyvňujú adaptačné mechanizmy vlastnej odolnosti srdca voči ischémii a tým zhoršujú jeho prežitie v podmienkach akútnej ischémie/reperfúzie (I/R). Prítomnosť viacerých komorbidít, ako aj zmeny súvisiace s vekom a pohlavnými rozdielmi, potláča procesy bunkovej signalizácie podieľajúce sa na ochrannom účinku klasického ischemického preconditioningu (PC), čo akceleruje nekrotické a apoptotické procesy v kardiomyocytoch počas I/R, znižuje tvorbu energie a prispieva k zvýšenej arytmogenéze. Projekt je zameraný na štúdium možností modulácie intenzity a/alebo formy adaptačného stimulu za účelom reaktivácie adaptačného potenciálu v patologicky zmenenom (remodelovanom) myokarde ako alternatívneho prístupu k ochrane srdca pred akútnou ischémiou. Budú skúmané akútne a neskoršie účinky nových foriem PC, tzv. PC „na diaľku“ („remote“ PC vyvolaného ischémiou iného orgánu, napr. končatiny), ktoré vďaka technickej nenáročnosti môžu byť používané v klinických podmienkach, obzvlášť u pacientov s akútnym infarktom myokardu indikovaných na revaskularizačné intervencie prípadne kardiochirurgický zákrok. Poznanie molekulárnych mechanizmov „remote“ PC (vrátane jeho vplyvu na funkciu mitochondrií, reguláciu energetického metabolizmu a procesy bunkovej smrti) umožní jeho simuláciu farmakologickými prostriedkami samostatne alebo v kombinácie s PC, čo môže zosilniť celkový stimulačný účinok na odolnosť srdca voči následnej ischémii.
Partnerské krajiny: Česko
Ochrana srdca pr - Štúdium ochrany srdcového svalu proti poškodeniu a malígnym poruchám rytmu vyvolaným zmeneným tyroidnym stavom.
Investigation of the cardioprotection against injury and malignant arrhythmias induced by altered thyroid status.
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: SK-CZ-2013-0256
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., doc. MUDr. Radošinská Jana, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Mgr. Viczenczová Csilla, PhD.
Partnerské krajiny: Česko
The characterization and functional effects of quercetin and its derivative CHNQ, a potent aldo keto reductase inhibitor, in colorectal cancer
The characterization and functional effects of quercetin and its derivative CHNQ, a potent aldo keto reductase inhibitor, in colorectal cancer
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 113S006
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefek Milan, CSc.
Partnerské krajiny: Turecko
Účinok antioxidačných látok na metabolický syndróm: rovnováha v produkcii reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého
Effects of antioxidants on metabolic syndrome: reactive oxygen species/nitric oxide balance
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., RNDr. Klimentová Jana, PhD., MUDr. RNDr. Paulis Ľudovít, PhD. MPH., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Partnerské krajiny: Česko, Japonsko
Úloha vnútrobunkových signalizačných mechanizmov a aktivácie nukleárnych transkripčných faktorov pri adaptácii srdca na ischemicko/reperfúzne poškodenie
Intracellular signaling pathways and nuclear transcription factor activation in cardiac adaptation to ischemia/reperfusion injury
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Mgr. Farkašová Veronika, PhD, RNDr. Nemčeková Martina, Ing. Pancza Dezider
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Antigone Lazou, Tara Kelly, PhD, RNDr. Eleftheria Barlaka, RNDr. Eleftheria Galatou
Anotácia: Receptory aktivované proliferátormi peroxizómov (PPAR) sú transkripčnými faktormi patriacimi do superrodiny nukleárnych hormónových receptorov, ktoré regulujú expresiu génov podieľajúcich sa na rôznych aspektoch lipidového metabolizmu, tvorby energie a zápalu. Izoforma PPAR-alfa je uznávaná ako hlavný regulátor katabolizmu lipidov, zatiaľ čo PPAR-gamma reguluje anabolizmus alebo ukladanie lipidov. Donedávna, funkcia izoformy PPAR-beta/delta bola relatívne málo preskúmaná. V normálnom dospelom myokarde aktivácia PPAR-alfa podporuje mitochondriálnu oxidáciu mastných kyselín ako primárnu cestu produkcie ATP. Za rôznych fyziologických a patologických podmienok PPAR-alfa moduluje expresiu génov, ktoré určujú presun v substrátovej preferencii z mastných kyselín na glukózu za účelom zachovania produkcie energie potrebnej na udržiavanie základných funkcií srdca. Na druhej strane, úloha PPAR v patogenéze viacerých ochorení srdca vrátane ischémie myokardu ostáva nejasnou. I keď sa ukázalo, že syntetické agonisty PPAR-alfa a PPAR-gamma, hypolipidemiká a antidiabetické liečiva, chránia srdce pred ischemicko/reperfúznym poškodením, stále je nezodpovedaná otázka, čí aktivácia PPAR hrá pozitívnu alebo škodlivú úlohu v odpovedi myokardu na ischémiu, obzvlášť za patologických podmienok. Projekt je zameraný na štúdium úlohy modulácie PPAR v mechanizmoch reakcie myokardu na ischémiu v normálnom a chorom srdci. Konkrétne sa bude týkať odhaľovania úlohy PPAR-beta v mechanizmoch odolnosti voči ischémii v diabetickom myokarde. Predmetom štúdia bude taktiež účasť PPAR v mechanizmoch pleitrópnych (nelipidových) kardioprotektivných účinkov niektorých hypolipidemík a antidiabetických liečiv, ako aj v bunkových mechanizmoch endogénnej kardioprotekcie. Očakávané výsledky môžu prispieť ku charakterizácii PPAR ako nového terapeutického cieľa pri liečbe ochorení srdca.
Partnerské krajiny: Grécko
GLIADIN - Výskum a vývoj špecifických protilátok voči rôznym typom gliadínových fragmentov a štúdium vplyvu potravy a imunizácie na afinitu týchto protilátok
-
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošíková Alena
Anotácia: Zmluva o spolupráci v základnom výskume s firmou Sciotec Diagnostic Technologies GmbH., Tulln, Rakúsko. Ide o výskum a vývoj špecifických protilátok voči rôznym typom gliadínových fragmentov a štúdium vplyvu potravy a imunizácie na afinitu týchto protilátok. Výskum sa realizuje na detašovanom pracovisku v Oddelení toxikológie a chovu laboratórnych zvierat na Dobrej Vode.
Partnerské krajiny: Rakúsko
COST CM1103 Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení
COST CM1103 Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases
Doba trvania: 28. 11. 2011 – 27. 11. 2015
Evidenčné číslo: COST CM1103
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Balleková Jana, Ing. Šoltésová Prnová Marta, PhD., Ing. Štefek Milan, CSc.
Partnerské krajiny: Belgicko, Česko, Dánsko, Chorvátsko, Írsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Turecko, Veľká Británia
Plynné transmitery: od základného výskumu po terapeutické aplikácie
Gasotransmitters: from basic science to therapeutic applications
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 1. 5. 2015
Evidenčné číslo: COST BM1005
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Partnerské krajiny: Belgicko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Turecko, Veľká Británia
Nové hybridné mo - Biokatalytická príprava nových hybridných molekúl so zvýšenýmí kardioprotektívnymi účinkami: Cielená ochrana Na+,K+-ATPázy
Biocatalytic development of novel hybrid molecules with improved cardioprotective properties: Targeting the Na+,K+-ATPase
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: SK-GR-0060-11
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vrbjar Norbert, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr., Ing. Jendruchová (Javorková) Veronika, PhD., Mgr. Kaločayová Barbora, PhD., RNDr. Mézešová Lucia, RNDr. Vlkovičová Jana, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je príprava nových hybridných molekúl, ktoré budú schopné zmierňovať hypertenziu a znižovať hypertenziou vyvolané poškodenie srdcocievneho systému. Na dosiahnutie tohto cieľa budú navrhnuté a pripravené hybridné molekuly na jednej strane blokujúce efekt angiotenzínu II na strane druhej blokujúce oxidatívny stres, chrániace tak Na,K–ATPázu pred hypertenzným poškodením. Oxidatívne preťaženie je jedným z mechaniznov zodpovedným za vývoj poškodenia cievneho systému. Preto, popri znižovaní tlaku krvi, ktorý je hlavným mechanizmom pri ochrane voči hypertenzii, dalším možným účinným prostriedkom na ochranu hypertonikov je znižovanie oxidatívneho preťaženia. Na,K–ATPáza je enzým prítomný vo všetkých typoch živočíšnych buniek, podieľajúci sa na tvorbe membránového potenciálu a je veľmi citlivý ku tlakovému preťaženiu v rôznych experimentálnych modeloch hypertenzie. Predchádzajúce štúdie slovenskej výskumnej skupiny zúčastňujúcej sa na predloženom projekte preukázali čiastočný ochranný efekt prírodných flavonoidov voči hypertenziou vyvolaným poruchám Na,K–ATPázy v srdci a v obličke. Skúsenosti gréckej skupiny týkajúce sa izolácie prírodných látok a biokatalitickej prípravy konjugovaných molekúl a zameranie na oxidatívne poškodene budú spolu so skúsenosťami slovenskej skupiny (biochemické vyhodnocovanie získaných preparátov v rôznych patologických situáciách) základom pre očakávaný prínos pri vývoji nových bioaktívnych látok zameraných na zvýšenú ochranu Na,K–ATPázy voči hypertenzii kombinujúce pozitívny efekt molekúl s antihypertenzívnym účinkom a prírodných antioxidantov.
Partnerské krajiny: Grécko
Štúdium endogénnych kardioprotektívnych mechanizmov pri ochrane myokardu voči ischémii
Study of endogenous cardioprotective mechanisms against myocardial ischemia
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., Mgr. Muráriková Martina, PhD., Ing. Pancza Dezider, MUDr. Styk Ján, CSc., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Fyziologický ústav AV ČR, Praha, ČR - Prof. RNDr. F. Kolář, CSc., Prof. B. Ošťádal, Dr. I. Ošťádalová, Dr. J. Neckář, Mgr. K. Slamová, Ing. F. Papoušek, P. Mandíková,
Anotácia: Schválený návrh prioritnej témy v rámci medziakademickej dohody o spolupráci SAV - AV ČR na obdobie 2009-2014. Podstatou spolupráce je spojenie vedeckého potenciálu a spoločné využívanie prístrojovej a experimentálnej bázy na oboch partnerských pracoviskách, čo umožní získať komplexnejší pohľad na problematiku ochrany ischemického myokardu. Cieľom projektu je prehĺbenie vedomosti týkajúcich sa mechanizmov zvýšenia odolanosti srdca voči ischémii prostredníctvom aktivácie ochranných procesov v myokarde a ich interakcie za účelom vývoja nových terapeutických prístupov pri liečbe spoločensky závažných kardiovaskulárnych ochorení.
Partnerské krajiny: Česko
Štúdium účinkov omega-3 mastných kyselin a palmového oleja u potkanov so zmeneným tyroidným stavom.
Investigation of the effects of omega-3 fatty acids and red palm oil in rats with altered thyroid status
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Egan Beňová Tamara, PhD., doc. MUDr. Radošinská Jana, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Mgr. Viczenczová Csilla, PhD.
Partnerské krajiny: Česko
Chémia neenzymatických proteínových zmien - modulácia proteínovej štruktúry a funkcie
Chemistry of non-enzymatic protein modification – modulation of protein structure and function
Doba trvania: 1. 11. 2010 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: COST action CM 1001
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Horáková Ľubica, PhD.
Partnerské krajiny: Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
NF 2014 - IVF grant New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014
IVF grant New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014
Doba trvania: 1. 2. 2014 – 30. 7. 2014
Evidenčné číslo: IVF 11340240
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Ferko Miroslav, PhD.
Anotácia: Choroby kardiovaskulárneho systému sú jednou z hlavných príčin mortality v Európskych krajinách vrátane krajín V4 (Maďarsko, Poľsko, SR a ČR). Úspešné zvládnutie týchto ochorení si vyžaduje pochopenie ich molekulárnej podstaty a vypracovanie nových prístupov k ich liečbe. Preto pri zvládnutí tejto epidémie je nevyhnutná efektívna cezhraničná spolupráca. Plánovaná konferencia predstavuje unikátnu platformu pre výmenu najnovších poznatkov a zosilnenie spoluprác medzi účastníkmi z krajín V4, nových členských krajín EU a tradičného partnera európskeho partnera týchto konferencií – Francúzska. Navyše, cieľom je projektu je identifikácia možných partnerov pre spoločné aplikácie medzinárodných (EU) výskumných projektov. Je to je excelentná možnosť pre PhD študentov a mladých vedcov (Post-dokov) prezentovať svoje výsledky. Pre zvýšenie ich motivácie, súťaž mladých vedcov (spojená s udelením vyznamenaní) je dôležitou súčasťou programu, ktorá taktiež poskytuje možnosti plánovania výmenných pobytov na pracoviskách v regióne V4 a Francúzska.
Partnerské krajiny: Česko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko
Webová stránka projektu: www.newfrontiers2014.sav.sk
Dohoda o spolupráci medzi ÚNPF SAV a Fakultou psychológie Univerzity Viedeň
Cooperation agreement between INPP SAS and Faculty of Psychology, University of Vienna
Doba trvania: 15. 5. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bendžala Štefan, Mgr. Budáč Stanislav, RNDr. Cimrová Barbora, PhD., MUDr. Jagla Fedor, CSc., doc. PaedDr. RNDr. Katina Stanislav, PhD., Mgr. Roháriková Veronika, PhDr. Špajdel Marián, PhD.
Anotácia: Dohoda o spolupráci vychádza z dlohodobého výskumného zamerania oboch organizácií s podobným tematickým zameraním a metodickým prístupom. Dohoda zahŕňa vzájomné študíjne návštevy, zdieľanie metodík a dát, prípravu spoločných projektov, experimentov, publikácií a organizovanie vedeckých podujatí.
Partnerské krajiny: Rakúsko
Metabolický syndróm: zápal, hypertenzia a účinok polyfenolov
Metabolic syndrome: inflammation in hypertension and effect of polyphenols
Doba trvania: 15. 6. 2010 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Štúdium interakcií reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého pri hľadaní nových mechanizmov ovplyvňujúcich hypertenziu
Study of interactions between reactive oxygen species and nitric oxide in search for novel mechanisms of hypertension
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: SAS-NSC JRP 2010/01
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dovinová Ima, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bališ Peter, PhD., RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., RNDr. Čačányiová Soňa, PhD., RNDr. Drobná Magdaléna, PhD., Mgr. Grešová Linda, RNDr. Kristek František, DrSc., Mgr. Majzúnová Miroslava, PhD., Mgr. Šestáková Natália, Ing. Zorad Štefan, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je štúdium vzájomnej interakcie antioxidačného obranného systému- superoxiddizmutáz (SOD)a aktivity a expresie jednotlivých izoforiem syntáz oxidu dusnatého (NOS) pri patogenéze hypertenzie. Projekt je zameraný na a) štúdium interakcie reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého ako na periférnej úrovni, tak aj na úrovni neuronálneho riadenia v rostro-ventrolaterálnej medule mozgového kmeňa s využitím inhibície alebo nadexpresie génov kódujúcich NOS/SOD izoformy, b) vplyv PPAR gama aktivátora na NO systém a c) určenie redoxne-senzitívnych molekúl podieľajúcich sa pri spúšťaní proteínkinázových dráh v hypertenzii.
Partnerské krajiny: Taiwan
Štúdium ochrany srdcového svalu proti poškodeniu a malígnym poruchám rytmu vyvolaným zmeneným tyroidným stavom.
Investigation of the cardioprotection from injury and malignant arrhythmias induced by altered thyroid statuses.
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: APVV-SK-CZ-0027-11
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Partnerské krajiny: Česko
REINOC - Účinok inhibície renínu a (pro)renínových receptorov na kardiovaskulárny systém so špeciálnym pohľadom na plynné transmitery
Effect of renin and (pro)renin receptor inhibition on cardiovascular system with special focus on gasotransmitters
Doba trvania: 1. 3. 2012 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: SK-SRB-0038-11
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Partnerské krajiny: Srbsko
Úloha membránových mechanizmov (omega-3 mastných kyselín a konexinu-43) v patológii srdcovocievnych ochorení
Role of membranes mechanisms (omega-3 unsaturated fatty acids and connexin-43) in pathology of cardiovascular diseases
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Partnerské krajiny: Ukrajina
RIFAOM - Vplyv rizikových faktorov životného štýlu na vlastné ochranné mechanizmy myokardu
The effect of lifestyle-related risk factors on the intrinsic defensive mechanisms in the myocardium
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: APVV SK-CZ-0199-11
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Mgr. Farkašová Veronika, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., Mgr. Muráriková Martina, PhD., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Anotácia: Rizikové faktory (RF) spojené so životným štýlom, ku ktorým patrí okrem zvýšeného tlaku krvi aj hyperglykémia a dyslipidémia, majú negatívny dopad na srdce vystavené ischémii: zhoršujú jeho ireverzibílne poškodenie (infarkt) a výskyt náhlych úmrtí v dôsledku letálnych arytmií. Na druhej strane, niektoré stresové stimuly súvisiace s RF vrátane voľných radikálov, hypoxie a zvýšenej hladiny glukózy môžu hrať dvojitú úlohu v patogenéze ischemicko-reperfúzneho poškodenia (IRP) a okrem škodlivých vplyvov indukovať aj adaptačné procesy vyúsťujúce do aktivácie mechanizmov ochrany srdca voči IRP. Zvýšená ischemická tolerancia sa dá navodiť aj v rámci pleiotrópnych (nezávislých od primárnych) účinkov niektorých hypolipidemík a antidiabetík, je charakteristická pre ženský myokard, s vekom ale klesá u oboch pohlaví. Účinnosť adaptácie môže byť znížená pri komorbiditách súvisiacich so životným štýlom, vplyv RF však nebol jednoznačne dokázaný. Na druhej strane sa ukázalo, že aj patologicky zmenený myokard nemusí úplne stratiť schopnosť byť adaptovaný i keď to vyžaduje väčšiu intenzitu adaptačného stimulu. Chceme preto overiť hypotézu, že RF životného štýlu zhoršujú odpoveď myokardu na akútnu ischémiu nielen tým, že zasahujú do patofyziologických mechanizmov vývoja ischemického poškodenia, ale aj tým, že potláčajú vlastné adaptačné mechanizmy v myokarde a jeho schopnosť odolávať ischemickej záťaži. Projekt je zameraný na štúdium vplyvu uvedených RF na bunkové mechanizmy ochrany srdca voči IRP v súvislosti s pohlavnými rozdielmi a vekom, ako aj na možností návratu strateného adaptačného potenciálu u jedincov zaťažených viacerými RF pomocou reaktivácie adaptačných procesov v myokarde a zvýšenia jeho odolnosti voči ischémii. Získané výsledky môžu prispieť k cielenému využitiu adaptačných mechanizmov v myokarde za účelom potlačenia negatívneho vplyvu RF a optimalizácie antiischemickej liečby využívajúc poznatky o vplyve pohlavia a veku na mechanizmy ischemickej tolerancie.
Partnerské krajiny: Česko
Vplyv prírodných polyfenolov na vývoj a liečbu experimentálnej hypertenzie a remodelácie kardiovaskulárneho systému
Effect of natural polyphenols on the development and maintenance of experimental hypertension and remodelling of cardiovascular system
Doba trvania: 1. 10. 2004 – 30. 9. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., RNDr. Bernátová Iveta, DrSc., RNDr. Kopincová Jana, MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Partnerské krajiny: Francúzsko
Fetegovanie evolučných "hot spots" rezistencie antibiotík v Európe
Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe
Doba trvania: 23. 9. 2009 – 22. 9. 2013
Evidenčné číslo: Action TD0803
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
Anotácia: The main objective of DARE is to identify and characterize environmental hot spots for antimicrobial resistance emergence and spreading of antibiotics and antibiotic resistance patterns, aiming at the development of measures to control antibiotic resistance evolution.
PHWORK - Podpora zdravia pracovníkov s chronickými ochoreniami - Verejné zdravotníctvo a práca
Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness - Public Health and Work
Doba trvania: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2013
Evidenčné číslo: EAHC No 20101208
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: University Medical
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko
Nové pokroky vo výskume histamínového H4R receptora
Recent advances in histamine receptor H4R research
Doba trvania: 9. 4. 2009 – 8. 4. 2013
Evidenčné číslo: Action BM0806
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc.
Anotácia: Akcia BM0806 vznikla s cieľom vytvoriť vedeckú spoluprácu v oblasti multidisciplinárneho prístupu k výskumu H4 podtypu histamínových receptorov. Nedávna (r. 2000) identifikácia H4 podtypu histamínového receptora podnietila značný výskum jeho vzťahu k hematopoetickým bunkám, imunitnému systému resp. jeho význam v procese zápalu. Predklinické údaje naznačujú účasť H4 receptorov a ich ligandov - agonistov/antagonistov v regulácii alergie, zápalu, autoimunitných ochorení a pravdepodobne aj rakoviny.Súčasťou COST akcie BM0806 sú 4 pracovné skupiny:1/ Metodologické prístupy vo výskume H4 receptorov.2/ (Pato)fyziologický význam H4 receptorov.3/ Farmakologické vlastnosti nových selektívnych H4 ligandov.4/ Terapeutický potenciál nových H4 histaminergných látok.V rámci pracovnej skupiny 2 študujeme vplyv H4 ligandov – agonistov/antagonistov na aktivované ľudské neutrofily.
Partnerské krajiny: Brazília, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Izrael, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Chronické ischemické poškodenie srdca: Vplyv ionizujúceho žiarenia na kardiovaskulárny systém a možnosti prevencie jeho škodlivého pôsobenia
Chronic ischemic injury of the heart: Influence of ionizing radiation on cardiovascular system and possibilities to minimize its adverse effect
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS, RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Pawan Singal, Prof. Grant Pierce, Prof. Naranjan Dhalla
Partnerské krajiny: Kanada
In vitro and in vivo models of arthritic processes for studying the mechanisms of inflammation and oxidative stress link-up. New perspectives for arthritis therapy
In vitro and in vivo models of arthritic processes for studying the mechanisms of inflammation and oxidative stress link-up. New perspectives for arthritis therapy
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: CNR-SAV
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Partnerské krajiny: Taliansko
Regulation of cytokine synthesis during inflammation develoment in brain and other tissues
Regulation of cytokine synthesis during inflammation develoment in brain and other tissues
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: RAMS-SAV
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína, PhD., DrSc.
Partnerské krajiny: Rusko
2 VPH NoE - Virtuálna fyziológia človeka
Virtual Physiological Human, Network of Excellence, 7FP WU
Doba trvania: 1. 5. 2009 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 223920, FP7-ICT-2007-2
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: London\'s global university, London; University of Oxford, Oxford; CNRS, Paris cedex; Universite Libre de Bruxelles, Brussels; INRIA Paríž; University Pompeu Fabra, Barcelona; •University of Auckland, Auckland; European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg; University of Sheffield, Sheffield; Karolinska Institutet, Stockholm; Institut Municipal d\'Assistència Sanitària, Barcelona; ERCIM, Sophia Antipolis Cedex; University of Bedfordshire, Bedfordshire; Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna; •University of Padova, Padova; Istituto di Ingegneria Biomedica, Rím; University of Amsterdam, Amsterdam; Technical University of Denmark, Lyngby; Aalborg University, Aalborg; Zuse Institute Berlin, Berlin; Helmholtz-Institute for Biomedical Engineering, Aachen; CIGENE - Norwegian University of Life Sciences, Oslo; Institute of Bioengineering of Catalonia, Barcelona; University of Barcelona Biomedical Institute, Barcelona; University of Melbourne, Melbourne; Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki; Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité, Lyon; Instituto de Engenharia Mecânica, Porto; University of Zagreb, Zagreb; Univ. Politecnica Madrid, Madrid; Charité – Universitätsmedizin, Berlin; Franhofer Institute for Algorithms and Scientific Computing, Mníchov; University Medical Center, part of Vereniging VU-Windesheim, Windesheim; University of Camerino, Camerino; University di Bologna, Bologna; Politecnico di Milano, Milano
Anotácia: Štúdium, matematické modelovanie a simulácie fyziologických procesov na celotelovej, tkanivovej, a bunkovej úrovni za podmienok zdravého organizmu ako aj za patologických podmienok. V prípade patologických podmienok, študovať možnosti farmakologického ovplyvnenia študovaných procesov.
Partnerské krajiny: Austrália, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://www.vph-noe.eu/
Matematické modelovanie transportných a efluxných mechanizmov pre vývoj nových stratégií na boj proti antibiotickej rezistencií.
Antibiotic transport and efflux: new strategies to combat bacterial resistance
Doba trvania: 8. 1. 2008 – 18. 5. 2012
Evidenčné číslo: Action TD0803
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
Anotácia: Výstavba matematických modelov popisujúcich transportné a efluxné mechanizmy, pre vývoj nových stratégií na boj proti antibiotickej rezistencii. Aplikácia pôvodného teoreticky, algoritmicky, a programovo uniformného postupu pri výstavbe matematických modelov pre popis transportných a efluxných mechanizmov pre vývoj nových stratégií na boj proti antibiotickej rezistencii.
Partnerské krajiny: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: www.uef.sav.sk/durisova.htm
Efekt oxidu dusnatého, voľných radikálov a angiotenzínu II na štruktúru a funkciu ciev v experimentálnej hypertenzii.
The role of nitric oxide, free radicals, and AII peptide on vascular structure and function in experimental hypertension.
Doba trvania: 1. 3. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: SK-SRB-0026-09
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kristek František, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čačányiová Soňa, PhD.
Anotácia: Chronická NO deficiencia v dôsledku inhibície konštitutívnej NO-syntázy s NG-nitro-L-arginin methylesterom (L-NAME)vyvoláva stabilne zvýšený tlak krvi doprevádzaný hypertrófiou srdca a cievnej steny. 7-nitroindazol (7-NI) potentný a selektívny inhibítor neuronálnej NO-syntázy, na rozdiel od podávania L-NAME, nevyvoláva jednoznačný účinok na kardiovaskulárny systém. Naviac, štúdie venované porovnaniu integrovaných odpovedí a predovšetkým štúdie zaoberajúce sa štrukturálnymi zmenami v srdci a cievnom systéme vyvolanými NOS inhibítormi úplne chýbajú. Výskum bude predovšetkým zameraný na úlohu voľných radikálov a renín-angiotenzínový systém (RAS) v uvedených poruchách.
Ochrana srdca - Omega-3 index a odhalenie nových mechanizmov, ktorými omega-3 mastné kyseliny chránia srdce pred ochorením a poruchami rytmu.
Omega-3 index and disclosure the novel mechanisms of omega-3 fatty acids actions involved in cardiac disease and arrhythmia protection.
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: SK-UA-0022-09
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Barančík Miroslav, DrSc., Ing. Ivanová Monika, PhD., RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., doc. MUDr. Radošinská Jana, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD., Ing. Šimončíková Petra, PhD.
Anotácia: V súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore kardiológia je zámerom riešenia výskumného projektu priniesť daľšie dôkazy podporujúce významu úlohu omega-3 nenasýtených mastných kyselín v prevencii kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú celosvetovo príčinou najväčšej chorobnosti a úmrtnosti. Výskumný projekt naväzuje na najnovšie literárne poznatky a vlastné doposiaľ získané originálne výsledky. Ciele projektu sú následovné: 1) Vypracovať a zaviesť metodiku pre stanovenie nového rizikového faktora, omega-3 ukazovateľa (omega-3 index), a sledovať jeho zmeny vo vzťahu k poškodeniu srdca a jeho náchylnosti k malígnym arytmiám u experimentálnych modelov (hypetriglyceridemia, hypertenzia, diabetes, ischémia); 2) Sledovať omega-3 ukazovateľ u rizikových jedincov s nadváhou, dyslipidémiami, inzulín resistenciou a hypertenziou s ohľadom na vek (adolescenti versus stredný a starší vek) a pohlavie a zhodnotiť význam výsledkov pre klinickú prax. 3) Vzájomným využívaním prístrojovej techniky a metodológie odhaliť nové molekulárne mechanizmy, ktorými omega-3 mastné kyseliny chránia srdce pred poškodením a malígnymi poruchami rytmu. V tejto súvislosti sa budú skúmať najmä možné účinky ω3-MK na medzibunkovú komunikáciu zabezpečovanú konexinovými kanálmi a vnútrobunkovú signalizáciu sprostredkovanú protein kinázami a NO ako aj vplyv ω3-MK na génovú expresiu prostredníctvom jadrových receptorov - PPAR; 4) Spoločne pripraviť získané výsledky na opublikovanie v odborných karentovaných časopisoch a prezentovať nové poznatky na europských kardiologických kongresoch, aby sa tým podporil význam dietoterápie. 5) Pokúsiť sa o vypracovanie návrhu projektu za účelom zapojenia sa do medzinárodných vyskumnych projektov. Výsledky riešenia projektu dávajú predpoklad ich využitia v medicíne založenej na dôkazoch, pri skríningu rizikových jedincov, pri liečení kardiovaskulárnych ochorení a funkčného zlyhávania srdca ako aj v prevencii náhlej srdcovej smrti.
Partnerské krajiny: Ukrajina
Štúdium faktorov determinujúcich malígne arytmie u kardiomyopatických potkanov a možnosti ich prevencie suplementačnou liečbou omega-3 mastnými kyselinami.
Investigation of factors determining malignant arrhythmias and their prevention by omega-3 fatty acids in cardiomyopathic rats.
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Partnerské krajiny: Česko
Zlepšenie rovnováhy postoja prostredníctvom senzorickej spätnej väzby
Sensory biofeedback for human balance improvement
Doba trvania: 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011
Evidenčné číslo: 2010-03-15-0004
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hirjaková Zuzana, PhD., RNDr. Kimijanová Jana, PhD., Mgr. Šuttová Kristína, PhD., Prof. MUDr. Valkovič Peter, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: FTVŠ UK, Doc. Mgr. Erika Zemková, PhD.
Anotácia: Projekt je prvým krokom k bilaterálnej Rakúsko - slovenskej spolupráci v oblasti regulácie postoja a chôdze. Strata rovnováhy vedúca k pádom je primárnou príčinou nehôd a poranení starších ľudí. Senzorická spätná väzba je sľubnou perspektívou pre prevenciu posturálnej instability a pádov seniorov a pre zlepšenie rehabilitačných metód pri poruchách rovnováhy. Hlavným cieľom tohto projektu je rozšíriť poznatky a informovať sa navzájom o metódach používaných v partnerských laboratóriách a následne vytvoriť výskumný projekt s účasťou mladých vedcov.
Partnerské krajiny: Rakúsko
Rozvoj metód spracovania a vyhodnotenia EKG meraní s vysokým rozlíšením.
Improvement and development of high-resolution ECG measurement processing and evaluation methods.
Doba trvania: 1. 4. 2011 – 15. 6. 2011
Evidenčné číslo: TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0018
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szathmáry Vavrinec, CSc.
Anotácia: 1. Modelovanie zmien komorovej depolarizácie a repolarizácie komôr pomocou numerického modelu srdca, už skôr vyvinutého na Ústave.2. V rámci modelovania jednotlivých cyklov, sa budú systematicky simulovať patologické zmeny v sieti Purkiňových buniek a v systematickým vypínaním bodov počiatočnej aktivácie komôr.3. S cieľom dosiahnutia adekvátnych vlastností repolarizácie, budú sa v oblastiach priľahlých k bodom počiatočnej aktivácie, predlžovať resp. skracovať trvania akčných potenciálov modelových elementov. 4. Depolarizačné a repolarizačné vzory sa budú prezentovať mapami propagácie depolarizácie a priebehu repolazácie vo vertikálnom a horizontálnom reze komorami. Popri mapách sa uvedú aj ortogonálne priebehy EKG kriviek.5. Z výstupných údajov modelovej aktivácie a repolarizácie, sa zapojením Ústavu merania, Slovenskej akadémie vied (Bratislava), vypočítajú mapy povrchových potenciálových rozložení na hrudníku.6. Všetky publikácie, ktoré vzniknú z vyššie uvedenej spolupráce, budú mať zoznam autorov spoločný so slovenskými partnermi. Zoznam a poradie autorov sa dojedná vždy pred zaslaním rukopisu na publikáciu.
Štúdium adaptačných mechanizmov pri ischemickom poškodení srdca: nové možnosti kardioprotekcie.
Study of the adaptive mechanisms in the heart during ischemic injury: novel possibilities of cardioprotection.
Doba trvania: 1. 6. 2010 – 30. 5. 2011
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., RNDr. Čarnická Slávka, PhD, RNDr. Matejíková Jana, PhD., RNDr. Nemčeková Martina, Ing. Pancza Dezider, MUDr. Styk Ján, CSc., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Anotácia: Nový projekt bilaterálnej spolupráce, ktorý bol pripravený v r. 2010 a schválený v rámci Dohody o spolupráci medzi SAV a RALV. Cieľom projektu, ktorý začne v r. 2011, je štúdium adaptačných procesov v myokarde na úrovni bunkových signalizačných mechanizmov od receptorov cez postreceptorové kaskády až po cieľové štruktúry v mitochondriách a ich cielené využitie pri ochrane ischemického myokardu. Pôjde predovšetkým o ochranu myokardu voči letálnym zmenám (infarkt myokardu), poruchám mechanickej funkcie a komorovým arytmiám na experimentálnom modeli ischemicko/reperfúzneho poškodenia srdca.
Partnerské krajiny: Rusko
Úloha oxidačného stresu v apoptóze a dysfunkcii pankreatických beta buniek. Možný protektívny účinok nových pyridoindolových antioxidantov.
The role of oxidative stress in apoptosis and dysfunction of pancreatic beta cells. The potential protective effect of novel pyridoindole antioxidants.
Doba trvania: 1. 4. 2009 – 30. 4. 2011
Evidenčné číslo: 103S180
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefek Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. MUDr. Bauer Viktor, DrSc., RNDr. Horáková Ľubica, PhD., Ing. Račková Lucia, PhD., RNDr. Sotníková Ružena, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: P
Anotácia: Štúdium možnej úlohy reaktívnych foriem kyslíka pri apoptóze pankreatických beta buniek pri diabete typu 1 a 2; hodnotenie možného ochranného účinku nových pyridoindolových derivátov na apoptózu a dysfunkciu pankreatických INS-1E bunkových línií a v in vivo modeli autoimúnneho diabetu.
Partnerské krajiny: Turecko
EEG analýza pamäťoových procesov a emočných udalostí.
EEG analysis of memory processes and emotional events.
Doba trvania: 1. 9. 2010 – 31. 1. 2011
Evidenčné číslo: 51001195
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cimrová Barbora, PhD.
Anotácia: Objasňovanie pamäťových procesov zapojených do spracúvania emočných udalostí. Analýza funkčnej konektivity mozgu počas spomínania si na úzkosť vyvolávajúcu udalosť.
Partnerské krajiny: Česko
Analýza centrálnych elektrofyziologických korelátov vo vzťahu k anxioznym stavom
Analysis of the central electrophysiological correlates in relation to anxiety
Doba trvania: 1. 11. 2005 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. Jagla Fedor, CSc., MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: K
Partnerské krajiny: Česko, Slovensko
Asociácia myeloperoxidázy s hyalurónanom. Implikácie patofyziológie reumatoidnej artritídy.
Association of myeloperoxidase with hyaluronan. Implications for the pathophysiology of rheumatoid arthritis.
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: D/08/07735
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltés Ladislav, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Dr. Jürgen Arnhold
Anotácia: Vysokomolekulový hyalurónan (HA) rôzneho pôvodu sa bude inkubovať s fluorescenčne značenou myeloperoxidázou (MPO) za účelom hodnotenia parametrov vytvorenia asociátu a dôsledkov iniciácie degradácie HA.Je známe, že polymorfonukleárne leukocyty sa vo veľkom množstve akumulujú v zapálených kĺboch počas reumatoidnej artritídy, kde uvoľňujú katiónovú myeloperoxidázu. Po vytvorení asociátu sa uskutoční fluorescenčná korelačná spektroskopia, zatiaľ čo degradácia HA sa bude sledovať zmenami viskozity pomocou reometrie/rotačnej viskozimetrie. Naviac, aplikujú sa techniky MALDI-TOF hmotnostnej spektroskopie, NMR spektroskopie a chemiluminiscenčné merania. Očakávame, že z týchto štúdií získame nové informácie o patofyziologických procesoch degradácie HA ako aj o regulácii zápalových procesov. Lepšie pochopenie týchto základných reakcií napomôže k rozšíreniu našich poznatkov ako aj k hľadaniu nových strátegií aplikácie liečiv. Ďalším cieľom je zaviesť spoľahlivý Experimentálny študijný protokol na klasifikáciu perspektívnych liečiv ako inhibítorov oxidačného pôsobenia HA v súvislosti s naviazaním myeloperoxidázy na podjednotky HA.
Partnerské krajiny: Nemecko
Fyziologické, farmakologické, morfologické a molekulárne štúdium úlohy ”gap junctions” pri vzniku a zániku arytmií srdca.
Physiological, pharmacological, morphological and molecular studies on the role of myocardial gap junctions in initiation and termination of cardiac arrhythmias
Doba trvania: 1. 1. 2000 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Partnerské krajiny: Japonsko
Spolupráca pri vzdelávaní doktorandov
Co-operation in postgraduate education
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: D.P.Dvoretsky - I.P.Pavlov Institute of Physiology, RAS, St.Petersburg
Anotácia: žiaden popis
Partnerské krajiny: Rusko
Štúdium arytmogénnych a antiarytmických mechanizmov v myokarde
Study of arrhythmogenic and antiarrhythmic mechanisms in the myocardium
Doba trvania: 1. 1. 1993 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Partnerské krajiny: Izrael
Úloha membránových mechanizmov (omega-3 mastných kyselín a konexínu-43) v patológii kardiovaskulárnych ochorení
Role of membrane mechanisms (omega-3 fatty acids and connexin-43) in pathology of cardiovascular disease
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Frimmel Karel, PhD., RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc., doc. MUDr. Radošinská Jana, PhD., RNDr. Szeiffová Bačová Barbara, PhD.
Anotácia: Objasnenie mechanizmov kardioprotektívnych účinkov omega-3 mastných kyselín na konexin-43 v membránach kardiomyocytov
Partnerské krajiny: Ukrajina
Vplyv prírodných polyfenolov na poškodenie kardiovaskulárneho systému a obličiek vyvolané dlhodobým podávaním cyklosporínu A
The effect of natural polyphenols on the damage of cardiovascular system and kidney indiced by long-term cyclosporine A treatment
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., doc. MUDr. Janega Pavol, PhD, MUDr. RNDr. Paulis Ľudovít, PhD. MPH., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Partnerské krajiny: Taliansko
Elektrofyziológia kognície - spoločný výskumný zámer
Electrophysiology of cognition - a common research focus
Doba trvania: 1. 11. 2007 – 31. 10. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Anotácia: Bilaterálna spolupráca je zameraná na výmenné návštevy, využitie metodických možností a experimentálnych údajov, prípravu a vykonanie spoločných vyšetrení a prípravu spoločných publikácií.
Partnerské krajiny: Rakúsko
Neural signatures of the saccadic efference copy feedback signal
Neural signatures of the saccadic efference copy feedback signal
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Anotácia: The project is focused at the exploration of brain mechanisms of motor command feedback information, termed efference copy. To this aiman electroencephalography (EEG) study will be carried out employing the double-step saccades paradigm, which relies on the integration of theefference copy with the ongoing neural processing within the oculomotor system. The project will yield novel information about the brain mechanisms of sensorimotor transformation and spatial cognition in general.
Partnerské krajiny: Rakúsko
Ochorenia spojené s peroxidáciou lipidov
Lipid peroxidation associated disorders
Doba trvania: 1. 6. 2006 – 30. 6. 2010
Evidenčné číslo: B35
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Horáková Ľubica, PhD.
Partnerské krajiny: Belgicko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
BioSim - Biosimulácia – Nový prostriedok pri vývoji liečiv
Biosimulation – A New Tool in Drug Development
Doba trvania: 1. 12. 2004 – 30. 3. 2010
Evidenčné číslo: LSHB-CT-2004-005137
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: P
Anotácia: Vývoj a využitie nových metód vychádzajúcich z teórie lineárnych dynamických systémov pre matematické modelovanie a simulácie účinku a osudu liečiv v organizme.
Partnerské krajiny: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://biosim.fysik.dtu.dk:8080/biosim/index.jsp
Degradačné pôsobenie reaktívnych foriem kyslíka na hyaluronan: Kinetika degradácie a molekulové charakteristiky generovaných fragmentov hyaluronanu
Degradative action of reactive oxygen species on hyaluronan: Degradation kinetics and molecular characteristics of generated hyaluronan fragments
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: SAS/CNR No.: 132.48.1
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltés Ladislav, DrSc.
Anotácia: Hyalurónan (HA) s vysokou molekulovou hmotnosťou sa bude inkubovať v prítomnosti iónov prechodných kovov a oxidantov, ako v oxidačných systémoch napodobňujúcich podmienky existujúce v zapalených klboch za účelom lepšieho pochopenia základných procesov degradácie HA v miestach zápalu pri takých ochoreniach ako reumatoidná artritída, keď sa uskutočňuje akumulácia veľkého počtu polymorfonukleárnych leukocytov. Ako najvhodnejšie analytické metódy sa použijú reometria/rotačná viskozimetria, SEC-MALS, a HPLC.Ďalším cieľom bude vypracovanie spoľahlivého experimentálneho postupu (Experimental Study Protocol) pre klasifikáciu inhibítorov degradácie hyalurónanu vyvolanej oxidantmi v rozličných experimentálnych podmienkach. Takýto Protocol umožní v budúcnosti presne klasifikovať perspektívne liečivá ako inhibítory oxidatívneho poškodenia HA. Použitie dosiahnutých výsledkov rozšíri naše poznatky o mechanizme účinku liekov a tým zabezpečí väčšiu bezpečnosť ošetrovaných pacientov. Hlavnou oblasťou aplikácie nových poznatkov bude zdravotníctvo a budú využité na prospech pacientov. Ďalšími možnými aplikáciami získaných poznatkov bude ochrana životného prostredia, výživa ľudí atď. Výsledky, ktoré bude možné patentovať, budú predmetom jednaní s potenciálnymi uživateľmi a následovne patentované s ich finančnou podporou tak, aby ekonomický získ prináležal spolupracujúcim inštitúciám z Talianska a Slovenska.
Partnerské krajiny: Taliansko
Kortikálna dynamika programovania double-step sakád
Cortical dynamics in the programming of double step saccades
Doba trvania: 7. 7. 2008 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: SR-RU-0009-07
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Anotácia: Sakády su rýchle pohyby očí, ktoré umozňuju exploraciu a dynamicku interkaciu s vonkajsim prostredim. Neuronove mechanizmy programovania sakadickych ocnych pohybov su preto predmetom intenzivneho vyskumu. Generovanie jednoduchych sakad je zalozene na informacii o polohe periferneho ciel\'a vzhl\'adom k bodu fixacie pohl\'adu. Ak vsak periferny ciel\' rychlo zmeni svoju polohu, a to este predtym ako sa vykona pohyb k prvemu ciel\'u (tzv. „double step" uloha), druha sakada nemoze byt zalozena iba na vizuotopickej informacii zo sietnice o novej polohe ciel\'a, avsak musi zohl\'adnit predchadzajuci pohyb oka vyuzitim tzv. eferencnej kopie motorickeho prikazu (prvej sakady). Podstata eferencnej kopie a jej uloha v senzomotorickej integracii za normalnych aj patologickych okolnosti je v sucasnosti intenzivne debatovanou temou. Sakadicke evokovane potencialy (SEMRPs) umoznuju skumat dynamiku procesov mozgu, podiel\'ajucich sa na generovani sakad, s vysokym casovym rozlisenim. Analyza SEMRPs snimanych pocas vykonavania „double step" sakad poskytne cennu informaciu o neuronovych mechanizmoch eferencnej kopie, a tak ozrejmi dolezite aspekty senzomotorickej integracie v mozgu. Tieto poznatky budu mat\' vseobecne uplatnenie v kognitivnej neurovede a neuropsychiatrii.
Partnerské krajiny: Rusko
Modely experimentálnej hypertenzie a ich vazoaktívne systémy
Different models of experimental hypertension and their vasoactive systems
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., RNDr. Klimentová Jana, PhD., MUDr. RNDr. Paulis Ľudovít, PhD. MPH., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Lekárska fakulta UK, Bratislava
Anotácia: Cieľom projektu je sledovanie rovnováhy vazoaktívnych systémov ako je sympatikový nervový systém, renín-angiotenzín-aldosterónový systém a hladina voľných kyslíkových a dusíkovývh radikálov u viacerých modelov experimentálnej hypertenzie v chronických i akútnych podmienkach.
Partnerské krajiny: Česko, Slovensko
Neinvazívny elektrofyziologický výskum srdca na základe matematického modelovania
Noninvasive elektrophysiological investigation of the heart on the basis of mathematical modelling
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szathmáry Vavrinec, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Regecová Valéria
Partnerské krajiny: Rusko
Prenosný systém pre sledovanie a ovplyvňovanie funkcie rovnováhy človeka
Portable system for the investigation and conditionig of human posture control
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., RNDr. Čapičíková Naďa, PhD.
Anotácia: Strata rovnováhy a mobility je významným sociálnym problémom hlavne u starších ľudí a to z toho dôvodu, že vedie k nebezpečným pádom, následným úrazom a výslednému znemožneniu sociálnych kontaktov. Udržiavanie funkcie rovnováhy si vyžaduje integráciu senzorických informácií pochádzajúcich z vestibulárneho aparátu, zo zraku a zo somatosenzorického systému. Mozog zhromažďuje a spracováva jednotlivé senzorické signály na stanovenie predpokladanej polohy organizmu.Hlavným cieľom projektu je vyvinutie prenosného prístroja na monitorovanie funkcie rovnováhy človeka. Súčasne chceme overiť spôsob senzorického biofeedbacku použitý v prenosnom systéme pre zlepšenie a rehabilitáciu funkcie rovnováhy človeka. Pomocou prenosného systému využívajúceho senzorický biofeedback môžeme kompenzovať deficit vestibulárnych alebo somatosenzorických funkcií a tak vylepšiť udržiavanie rovnováhy vo vzpriamenom postoji.
Partnerské krajiny: Taliansko
Rozšírenie poznatkov o kardiovaskulárnom systéme s cieľom zlepšiť diagnostiku a liečenie pacientov s kardio-vaskulárnymi ochoreniami
Improvement of the cardiovascular system understanding with the aim to improve diagnostics and treatment of cardiac patients
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szathmáry Vavrinec, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. Ing. Tyšler Milan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Assoc. Prof. Kozmann György, DrSc.
Partnerské krajiny: Maďarsko
Senzorická integrácia v priestorovej orientácii postoja a chôdze
Sensory integration in spatial orientation for stance and gait
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., RNDr. Čapičíková Naďa, PhD., MUDr. Dzurková Oľga
Partnerské krajiny: Slovensko, USA
Úloha krvných doštičiek, neutrofilov a zložiek medzibunkovej hmoty v zápale. Analýza liečiv a perspektívnych prírodných látok
Role of blood platelets, neutrophils and extracellular matrix in inflammation. Analysis of drugs and perspective natural compounds
Doba trvania: 1. 2. 2008 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: APVV SK-CZ-0114-07
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PharmDr. Jančinová Viera, PhD., RNDr. Mačičková Tatiana, CSc., RNDr. Pečivová Jana, PhD., Mgr. Perečko Tomáš , PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Doc. RNDr. A. Lojek, PhD.
Anotácia: Oxidačný stres a prozápalové procesy organizmu sú súčasťou celého radu patofyziologických porúch organizmu. Významnú úlohu v zápale hrajú neutrofily a krvné doštičky zvýšenou produkciou biologicky aktívnych látok, vzájomnou interakciou ako aj interakciou so zložkami medzibunkovej hmoty (kolagén). V projekte sa overí hypotéza, či kolagén, krvné doštičky a neutrofily vzájomne spolupracujú a podieľajú sa na modulácii oxidatívneho vzplanutia fagocytov a rozsahu zápalového procesu. Súčasne sa bude analyzovať účinok prírodných látok a liečiv používaných v terapii z hľadiska ich pôsobenia na funkcie doštičiek a neutrofilov.
Partnerské krajiny: Česko
Vypracovanie nových metód pre neinvazívne určenie elektrofyziologického stavu srdca, zameraných na zlepšenie diagnózy srdcových chorôb použitím matematického a počítačového modelovania
To work out new methods for noninvasive determination of electrophysiological state of the heart with aim to improve cardiac diagnostics, using mathematical and computer modelling
Doba trvania: 1. 10. 2006 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szathmáry Vavrinec, CSc.
Partnerské krajiny: Rusko
ABAP - Aktivácia bunkových adaptačných procesov ako potenciálny cieľ ochrany srdca pred ischemickým poškodením
Activation of cellular adaptive processes as a potential target of cardiac protection against ischaemic injury
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 1. 12. 2009
Evidenčné číslo: APVV SK-CZ-0049-07
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Barteková Monika, PhD., RNDr. Čarnická Slávka, PhD, Ing. Ferko Miroslav, PhD., RNDr. Matejíková Jana, PhD., RNDr. Mujkošová Jana, MUDr. Styk Ján, CSc., Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Fyziologický ústav AV ČR, Praha, ČR - Prof. RNDr. F. Kolář, CSc., Prof. B. Ošťádal, Dr. I. Ošťádalová, Dr. G. Borchert, Dr. J. Neckář, Dr. D. Stakheev, Mgr. K.
Anotácia: Mobilitný projekt podporený v rámci bilaterálnej vyzvy APVV SR-ČR 2007. Cieľom projektu je skúmanie vlástnych ochranných mechanizmov v srdci a ich aktivácie za účelom zvýšenia odolnosti myokardu voči hlavným prejavom ischémie (infarkt myokardu, poruchy funkcie a letálne arytmie). Bude charakterizovaná úloha procesov bunkovej signalizácie so zvláštnym zreteľom na funkciu enzýmového systému proteínkinázovej kaskády PI3K/Akt, jej protichodné účinky v myokarde z časového hľadiska, ako aj odlišný vplyv na jednotlivé parametre ischemického poškodenia myokardu (nekrotické procesy a výskyt komorových arytmií). Získané poznatky môžu prispieť k objasneniu patofyziologických mechanizmov ischemického poškodenia srdca a k vývoju nových metód jeho ochrany pred ischémiou, čo môže byť perspektívne využiteľne pri liečbe srdcovocievných chorôb.
Partnerské krajiny: Česko
Vývoj nových metód vychádzajúcich z teórie lineárnych dynamických systémov pre simuláciu, a matematické modelovanie pri vývoji liečiv
Development of new methods coming from the linear dynamic systems for simulation and mathematical modelling of in drug development
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 30. 11. 2009
Evidenčné číslo: LSHB-CT-2004-005137
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
SENSACTION-AAL - Sledovanie a podpora mobility ľudí vyžadujúcich asistenciu okolia
SENSing and ACTION to support mobility in Ambient Assisted Living
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 10. 2009
Evidenčné číslo: FP6 - 045622
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bzdúšková Diana, PhD., RNDr. Čapičíková Naďa, PhD., Ing. Hlavačka František, CSc., Ing. Mihálik Viliam
Anotácia: Prvotným cieľom projektu je monitorovať pohybovú aktivitu a pomôcť starším ľuďom udržiavať samostatnosť a mobilitu pri každodenných činnostiach, predchádzať zraneniam v domácom prostredí a umožniť vykonávanie rehabilitačných cvičení doporučených odbornými lekármi.Konzorcium prispeje k danému cieľu: i) vývojom, ii) testovaním, iii) overením, a iv) zhotovením prototypu inteligentného prístroja s využitím technológie miniaturizácie senzorov a stimulátorov, upevneného na tele, ktorý bude slúžiť pre monitorovanie a ovplyvňovanie pohybu
Partnerské krajiny: Holandsko, Izrael, Nemecko, Slovensko, Španielsko, Taliansko
Webová stránka projektu: www.sensaction-aal.eu
Fyziologicky opodstatnená farmako-toxikokinetika a dynamika
Physiologically based Pharmaco-Toxicokinetics and Dynamics
Doba trvania: 1. 4. 2007 – 31. 5. 2009
Evidenčné číslo:
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
Anotácia: Vývoj a využitie nových metód vychádzajúcich z teórie lineárnych dynamických systémov pre matematické modelovanie účinku a osudu liečiv v organizme
Partnerské krajiny: Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Izrael, Kanada, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Move Europe
Move Europe
Doba trvania: 1. 6. 2006 – 30. 4. 2009
Evidenčné číslo: Grant Agreement, 2005303
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: zamestnanecké organizácie SR
Anotácia: Projekt podporovaný PHEA, EK a DG SANCO je zameraný na zisťovanie stavu podpory zdravia v 4 oblastiach: výživa zamestnancov, ich telesná aktivita, požívanie alkoholu a fajčenie a na odstraňovanie stresu na pracovisku. Zber podkladov pre zdravotnú politiku EÚ.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Elektrofyziologický výskum neurónových mechanizmov imaginárnej rotácie objektov
Electrophysiological investigations of neural mechanisms underlying imaginary object rotation
Doba trvania: 1. 10. 2008 – 31. 3. 2009
Evidenčné číslo: ACM-2008-00688
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Anotácia: Tento projekt je zameraný na hľadanie neurónových korelátov mentálnej rotácie, t.j. imaginárnej manipulácie s objektom v priestore, ktorá je široko používanou metódou na hodnotenie vizuálne-priestorových schpností u človeka. Naše predchádzajúce nálezy poukázali, že amplitda pomalej negatívnej vlny s maximom nad parietálnou kôrou signifikantne predikuje čas potrebný na riešenie úlohy. Súčasná štúdia je zameraná na využitie nových metód lokalizácie zdrojov EEG signálu, na základe mulitkanálových meraní.
Partnerské krajiny: Rakúsko
Degradačné pôsobenie reaktívnych foriem kyslíka na hyaluronan: Kinetika degradácie a molekulové charakteristiky generovaných fragmentov hyaluronanu
Degradative Action of Reactive Oxygen Species on Hyaluronan: Degradation Kinetics and Molecular Characteristics of Generated Hyaloruronan Fragments
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: SAS/DAAD No.: D/06/07383
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltés Ladislav, DrSc.
Partnerské krajiny: Nemecko
Protekcia ischemického myokardu
Protection of ischemic myocardium
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Partnerské krajiny: Česko
Štúdium rôznych adaptačných mechanizmov počas ischemického poškodenia srdca, mechanizmy kardioprotekcie.
-
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Styk Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Styk, J., Ravingerová, T..
Partnerské krajiny: Rusko
Teoretické a klinické aspekty regulácie Na,K-ATPázy. Regulácia Na,K-ATPázy pri adaptácii (diabetes mellitus, ischémia)
Theoretical and clinical aspects of Na,K-ATPase regulation. Regulation of Na,K-ATPase in adaptation (diabetes mellitus, ischemia)
Doba trvania: 1. 1. 1996 – 1. 1. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Ziegehöffer A..
Partnerské krajiny: Dánsko
Antioxidačné a antifagocytárne vlastnosti chemických a prírodných látok a liečiv
Antioxidant and antiphagocytic properties of chemical and natural substances and drugs
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: 66
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Nosáľ Radomír, DrSc.
Partnerské krajiny: Česko
Modulácia ischemickej tolerancie srdca: úloha endogénnych kardioprotektívnych mechanizmov.
Modulation of the cardiac icshemic tolerance : the role of endogenous cardioprotective mechanisms.
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: SK-CZ 02206
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Partnerské krajiny: Česko
Nové vplyvy limitujúce endotelialne poškodenie pri diabete melitus
Novel agents for limiting endothelial injury in diabetes mellitus
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Ziegelhöffer,A.,Ravingerová T. .
Partnerské krajiny: Poľsko
Elektrofyziológia kognície - spoločný výskumný zámer
Electrophysiology of cognition - a common research focus
Doba trvania: 1. 3. 2007 – 30. 10. 2007
Evidenčné číslo:
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MUDr. Jagla Fedor, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na podporu mobility medzi laboratóriami s podobným tématickým výskumným zameraním. Počas stretnutí budú prediskutované možnosti vzájomnej spolupráce a koordinácie výskumných aktivít.
Partnerské krajiny: Rakúsko
Počítačový návrh a príprava 2,6-difluoro-4-pyrrol-1-yl-phenol derivátov ako inhibítorov aldózareduktázy neobsahujúcich kyslú funkciu: predklinické štúdium možnosti farmakologickej prevencie diabetických komplikácií.
Computational design and preparation of 2,6-difluoro-4-pyrrol-1-yl-phenol derivatives as non-carboxylic acid aldose reductase inhibitors: Preclinical implications for pharmacological prevention of diabetic complication
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 30. 6. 2007
Evidenčné číslo: GRE 02
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefek Milan, CSc.
Partnerské krajiny: Grécko
Vývoj antiparazitárnych liečiv
Development of antiparasitic drugs
Doba trvania: 1. 2. 2003 – 28. 2. 2007
Evidenčné číslo: B22
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ďurišová Mária, DrSc.
Anotácia: Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Izrael, Kanada, Litva, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Antioxidanty a blokáda aldózareduktázy v prevencii neskorých diabetických komplikácií: štúdium nových pyridoindolových derivátov
Antioxidants and aldose reductase blockade in prevention of late diabetic complications: study on new pyridoindole derivates
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo: 2
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefek Milan, CSc.
Partnerské krajiny: Turecko
Porovnávacia štúdia degradácie vysokomolekulového hyaluronanu pôsobením myeloperoxidázy alebo priamym pôsobením hypochloridu/hypobromidu
Comparative study of the degradation of high-molecular-weight hyaluronan by the action of myeoloperoxidase or by the direct action of hypochlorite/hypobromite
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltés Ladislav, DrSc.
Partnerské krajiny: Nemecko
Úloha vnútrobunkových signalizačných mechanizmov a aktivácie transkripčných faktorov pri adaptácii srdca na ischemicko/reperfúzne poškodenie
Intracellular Signalling Pathways and Transcription Factor Activation in Cardiac Adaptation to Ischemia/Reperfusion Injury
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo: GRE 15
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc., FIACS
Partnerské krajiny: Grécko
Vplyv prírodných polyfenolov na poškodenie kardiovaskulárneho systému a obličiek vyvolané dlhodobým podávaním cyklosporínu A
The effect of polyphenolic compounds on the prevention and regression of a tissue damage ba long-term cyclosporine A treatment
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Barta Andrej, PhD., doc. MUDr. Janega Pavol, PhD, MUDr. RNDr. Paulis Ľudovít, PhD. MPH., RNDr. Vranková Stanislava, PhD.
Partnerské krajiny: Taliansko
Vývoj nových metód senzorickej spätnej väzby pre zlepšenie a rehabilitáciu funkcie rovnováhy človeka
Development of new methods of sensory biofeedback for improvment of human balance control
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Čapičíková Naďa, PhD.
Partnerské krajiny: Taliansko
Vývoj nových metód pre zlepšenie rovnováhy človeka: integrovaný prístup založený na modelovaní a prístrojoch s biofeedbackom
Development of new methods for the improvment of human balance control: an integrated approach based on modeling techniques and biofeedback devices
Doba trvania: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hlavačka František, CSc.
Partnerské krajiny: Taliansko