Časopisy

Activitas Nervosa Superior Rediviva Cover

Activitas Nervosa Superior Rediviva

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1337-933X (print)
ISSN 1338-4015 (online)
Jazyk: anglický
Adresa:
Centrum Experimentálnej Medicíny SAV, v. v. i., Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava

Centre of Experimental Medicine SAS, v. v. i., Institute of normal and pathological physiology, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava, Slovakia
Activitas Nervosa Superior Rediviva (ANSR) je medzinárodný interdisciplinárny časopis typu peer-reviewed, orientovaný na oblasť vyšších funkcií mozgu, neurovedy, neurofyziológiu, neuroimunológiu, neuropsychofarmakológiu, psychoneuro-imunológiu, chronobiológiu, kognitívne vedy a príbuzné vedné oblasti pre publikovanie pôvodných prác, prehľadový článkov, najnovších nálezov, klinických prác a prípadových štúdii zo všetkých oblastí, ktoré pokrýva ANSR.
ANSR je oficiálnym časopisom Medzinárodného kolégia pre vyššie funkcie mozgu (CIANS; www.cians.org)