Prvé stretnutie projektu COST NETSKINMODELS pre pokročilé tkanivové inžinierstvo pod taktovkou CEM SAV

V dňoch 15. až 17. februára sa koná v Bratislave prvé zasadnutie expertov a expertiek na tkanivové inžinierstvo kožných modelov, slúžiacich najmä pre vierohodné modelovanie ľudských kožných chorôb. Zasadnutie organizuje Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (CEM SAV) v rámci schémy projektov COST.

Februárové zasadnutie v Bratislave je prvým stretnutím COST projektu s názvom „Európska sieť pre kožné inžinierstvo a modelovanie (NETSKINMODELS)”. Toto podujatie sa realizuje vďaka podpore Európskej spolupráce vo vede a technike (COST), organizácie financujúcej vytváranie výskumných sietí, tzv. COST projektov, ktoré ponúkajú priestor pre spoluprácu medzi vedcami a vedkyňami v celej Európe i mimo nej.

V posledných rokoch sa vo výskumnej a experimentálnej dermatológii vyvinuli rôzne prístupy, od využitia kožných tkanív až po vytvorenie rekonštituovaných in vitro (skúmavkových) a in silico (počítačových) modelov kože. Tieto modely majú veľký potenciál zvýšiť význam vedeckých i klinických dermatologických výsledkov. K dosiahnutiu týchto ambicióznych cieľov je však potrebné posilnenie vzájomnej komunikácie medzi regulačnými orgánmi, vedeckou obcou, priemyslom a klinickými lekármi a lekárkami.

„Sme veľmi radi, že prvé zasadnutie NETSKINMODELS sa koná práve v Bratislave, pretože sem prilákalo viac ako 90 špičkových odborníkov a odborníčok z 24 krajín. V priebehu troch dní budú diskutovať vývoj, štandardizáciu a validáciu pokročilých 3D kožných modelov, ktoré   budú mať využitie v  personalizovanej medicíne a vyriešia aj problémy slabej predikcie súčasných animálnych modelov kožných ochorení u ľudí. Chceme  dosiahnuť, aby sa ich používanie stalo normou nielen vo vede a výskume, ale i v každodennom testovaní látok, ktoré je požadované regulačnými orgánmi,“ vysvetľuje Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT z CEM SAV, organizátorka zasadnutia a členka NETSKINMODELS za Slovensko.

V rámci projektu NETSKINMODELS bude interdisciplinárny tím pracovať na urýchlení vývoja a validácie výnimočných sofistikovaných bunkových a počítačových modelov kože pre dermatologický výskum, vrátane modelu umelej inteligencie. NETSKINMODELS tiež vyškolí novú generáciu vedcov a vedkýň, ktorí/é sa zaslúžia o dlhodobé šírenie a ďalší vývoj modelov zdravej i chorej kože. Výsledky tohto projektu urýchlia vývoj v oblasti kožných modelov, vďaka čomu sa sa Európa stane epicentrom výskumu v tejto oblasti.

Organizátori by touto cestou radi poďakovali pracovníkom a pracovníčkam z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. za technickú pomoc pri organizácii posterovej sekcie podujatia.