Antalová cena

Cena akademika J. Antala 

Cenu Akademika Juraja Antala založil, a so súhlasom MUDr. Kataríny Antalovej-Kubincovej  do 31. 21. 2017 udeľoval, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV.  Akademik prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc. (1912-1996) bol jedným so zakladateľov slovenskej fyziológie a patril medzi zakladajúcich členov ÚNPF SAV. Bol jeho prvým a dlhoročným riaditeľom.

 

Od 1.1. 2018 cenu udeľuje VR CEM SAV. 

Cena Akademika Juraja Antala je určená mladým fyziológom, ktorí v roku publikovania súťažnej práce resp. prác neprekročili 35 rokov. Súťažné práce môžu tematicky patriť do ktorej koľvek oblasti fyziológie. Do súťaže môže autor prihlásiť jednu prácu, alebo súbor prác vydaných v roku pred prihlásením do súťaže. V prípade spoluautorstva treba dodať vyjadrenie o autorskom podiele, s ktorým súhlasia ostatní spoluautori. K prihláške do súťaže autor priloží vlastné práce v dvoch exemplároch.

Cenou sa okrem vlastnej publikačnej tvorby podnecuje získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov (granty domáce i medzinárodné) oceneného mladého pracovníka, ako aj účasť na národnej, medzinárodnej a medziodborovej vedeckej spolupráci.

 

Prihlášky sa podávajú predsedovi VR CEM SAVDúbravská cesta 9,  Bratislava do 31. augusta príslušného roka. 

Vedecká rada CEM SAV v spolupráci s vedením CEM zhodnotí predložené návrhy do 30. septembra príslušného roka a Cenu Akademika Juraja Antala odovzdá ocenenému mladému fyziológovi na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady CEM SAV dňa 5. októbra príslušného roka, ktorý je výročným dňom založenia ÚNPF SAV, resp. v inom vopred ohlásenom termíne po tomto dátume.

Cenu tvorí diplom, ktorý je vyhotovený v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku a podpisuje ho riaditeľ CEM SAV a predseda Vedeckej rady CEM SAV. Cene nie je spojená s finančnou odmenou.